download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/10/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/10/2559

“ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยพันธุ์ดี ๔ ประเภทเหล่านี้มีอยู่ หาได้อยู่ในโลก….สำนึกได้ว่า วันนี้สารถีผู้ฝึกม้า จะให้เราทำการอะไรหนอ เราจะสามารถสนองเขาอย่างไร ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีบางตัวในโลกนี้ เป็นอย่างนี้…

…ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยพันธุ์ดี ๔ ประเภทนี้แล มีปรากฎอยู่ ฉันใดก็ฉันนั้น บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๔ จำพวกนี้ ก็มีปรากฎอยู่ในโลก ๔ จำพวกเหล่าไหน?

คือ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/10/2559

อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
ยทตีตมฺปหีนนฺตํ อปฺปตฺตญฺจ อนาคตํ
ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ
อสํหิรํ อสงฺกุปฺปํ ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
เอวํวิหาริมาตาปึ อโหรตฺตมตนฺทิตํ
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/10/2559

“กุลบุตรผู้ใดใคร่ประโยชน์พึงศึกษา บุญนั้นแลอันสูงสุดต่อไป ซึ่งมีสุขเป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติสงบ ๑ เมตตาจิต ๑ บัณฑิต ครั้นเจริญธรรม ๓ ประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุข”

คุณธรรมที่จะทำให้เป็นบุญมีความสุขเป็นกำไร เกิดในภพภูมิใหม่ที่ดี คือ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/10/2559

“แต่ถ้าสติไม่มีกำลังพอ ความสามารถไม่พอ มันเข้ามาก็จะมาเติมเชื้อตัณหาอวิชชาในจิต ยิ่งทุกข์มาก เกิดเป็นรูปแบบของความคิดถึงขึ้นมา เราก็จะทุกข์มากทีเดียว แต่ถ้าเราตั้งสติขึ้น ปั๊ป รับฟังข่าวสาร แล้วไม่ได้เอาสิ่งที่จะมาติดเชื้อให้กิเลสตัณหาอวิชชาของเรา แต่เป็นสิ่งที่จะเป็นกำลังให้กับสติของเรา เราก็จะตั้งสติขึ้นมาได้ รับฟังข่าวสารก็ระลึกถึง เราไม่ได้มีความทุกข์ไปด้วยอำนาจของตัณหาอวิชชา ซึ่งมันแสดงรูปออกมาในความคิดถึง แต่เรามีกำลังคือสติ มีมากขึ้น เราก็จะพูดดี คิดดี ทำดี สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นข้าวผัดบ้าง ริบบิ้นบ้าง สร้าวสรรค์ผลงานออกมา ตามแต่ความคิดการพูดการกระทำที่เป็นผลของสติที่เราตั้งไว้ เป็นสติพละ กำลังคือสติ จากการที่เราควบคุมผัสสะของเรานี่แหละ นี่คือเรื่องสำคัญ”


Q: อธิบายเพิ่มเติมความต่างระหว่างระลึกถึงกับความคิดถึง คลายความเศร้าในวันวิปโยค ๑๓ ตุลาคม
อ่านต่อ (Read More)…