ฟังเรื่อง “มหาทุกขักขันธสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/12/2560

ฟังเรื่อง “ทุกข์โทษของกาม”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • กามเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนมีคุณน้อยแต่โทษมาก
 • บุคคลผู้มองเห็นโทษของกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะไม่ถูกกามเคี้ยวกิน
 • ศีลคือรั้วรักษาจิตไม่ให้ถูกกามและบาปอกุศลทำร้าย
 • จิตที่มีเครื่องอยู่คือ สติปัฏฐานทั้ง 4 จะเป็นจิตที่มีความมั่นคงไม่ไหลไปกับกาม

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • คำว่าหมดบุญ คืออะไร?
 • ลักษณะของคนที่หมดบุญเป็นอย่างไร? และจะรู้ได้อย่างไร? อะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราหมดบุญแล้ว

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/12/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • มารตามหาวิญญาณ เพื่อใช้วิญญาณในการเข้ากุมหัวใจหรือจิตของเรา
 • เปรียบเทียบกรณีของท่านพระโคธิกะที่มารหาวิญญาณไม่เจอและของพระพุทธเจ้าที่มารเห็นวิญญาณอยู่ แต่ไม่สามารถกุมหัวใจของพระองค์ได้
 • เราสามารทำมารให้ตาบอดได้โดยอาศัยการเข้าสมาธิ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะไม่เป็นเช่นหินทับหญ้า

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • กาลมิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 8 ประการ
 • สมัยหรือขณะในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ มีประการเดียว
 • การได้โอกาสความเป็นมนุษย์, ความที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น,และธรรมวินัยที่ได้ประกาศไว้ยังคงต่อสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราอยู่ในสถานะปัจจุบันอย่างนี้ นั่นแหละคือเวลาแล้วในการที่เราจะปฏิบัติธรรมให้มันดีขึ้นได้ ให้มันถึงผล ให้มันได้ถึงความดีความงามตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • คุณสมบัติของอริยบุคคล “โสดาบัน”
 • การไม่มีวิตกวิจารณ์เกี่ยวข้องกับ “โสดาบัน” หรือไม่ อย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

ฟังรายการทั้งหมด >>>