download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 28/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความเป็นอเนกชาติความเป็นสังสารวัฏ เป็นลักษณะ อารมณ์เกิดดับขณะจิตเดียว หรือ ชาติเดียวชาตินี้ หรือ ข้ามภพข้ามชาติ
 • การฝึกฝนที่จะพัฒนาจิต ให้เห็นแจ้งเป็นไปตามความจริง ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานชีวิต ทำได้อย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 27/05/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว เห็นทุกข์ท่วมโลก ถือว่าเราจะหมดชาติหรือไม่
 • “ชีวิตที่เลือกได้” ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักการและการปฏิบัติไว้อย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 26/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • “เขมกสูตร” เป็นเรื่องราวของภิกษุที่ชื่อ เขมกะที่ทำให้พอเพียงด้วยตนเองด้วย และก็พอเพียงกับผู้อื่นด้วย จึงทำให้เกิดการบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป
 • พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่ใช่ตน
 • ความแตกต่างระหว่าง พระโสดาบัน กับ พระอรหันต์
 • ธรรมะที่จะทำให้เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ
 • อานิสงส์ในการฟังธรรม ถ้าเจ็บไข้อยู่ ฟังธรรมแล้ว จากที่ยังไม่บรรลุอะไรเลย ก็จะได้เป็นอนาคามี, จากบรรลุเป็นอนาคามี ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
 • พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศแล้ว งดงามในเบื้องต้น,ท่ามกลาง และที่สุด
 • คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
 • สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
 • มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 25/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕
 • คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
 • สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
 • มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • อาชีพผลิตมีดขาย สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่?
 • ต้องวางจิตอย่างไร ถ้าเราเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้คนลุ่มหลง เช่น สถานเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า ศัลยกรรมพลาสติก?
 • ผู้ที่ยังยินดีพอใจในกามอยู่ พระพุทธเจ้าใช้คำว่ากามโภคิ และได้ให้หลักเกณฑ์ไว้ ๔ อย่าง เป็นเรื่องการทำงานในปัจจุบัน การครองเรือน การทำงาน
 • ข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าใจ ในความเป็นฆราวาส จะต้องถูกบีบคั้นด้วยกาม ก็ธรรมดาสำหรับฆราวาสที่บริโภคกามอยู่ ไม่เป็นไร แต่อย่าให้ผิดศีล เพราะฉะนั้นถ้าได้ทรัพย์มาแล้วผิดศีลแสดงว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ได้โดยธรรม
 • โภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยการมีศีล…มีความขยันขันแข็ง…มีองค์ประกอบของมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง ก็ทำให้โภคทรัพย์ที่ได้ของผู้ที่บริโภคกาม (ยังยินดีในทองและเงิน) เป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม…
 • สำหรับฆราวาสที่ยังยินดีในกาม ให้พิจารณาในเงื่อนไข ๓ อย่าง

อ่านต่อ (Read More)…

ฟังรายการทั้งหมด >>>