download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • เบื่อความวุ่นวายจึงลาออกจากงาน ควรทำยังไงกับชีวิตดี
 • ทำฌานไม่ได้ แค่เข้าใจในอริยสัจ ๔ และมรรค ๘ เพียงพอที่จะพ้นจากสังสารวัฏหรือไม่
 • การหลุดพ้น กับ นิพพาน เหมือนกันหรือไม่ครับ

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/02/2560

HIGHLIGHTS:

ติดตามได้ตั้งแต่เวลา 5:00 – 5:30 น. ทาง

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ฟังเรื่อง “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ” ภาคที่ ๒ เรื่องที่ ๒๗
  download9
 • อ่าน “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • สัมมาทิฏฐิ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ? อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็น สัมมาทิฏฐิ
 • สัมมาทิฏฐิมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโลกียะ กับ ส่วนที่เป็นโลกุตตระ
 • สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตตระ คือ เป็นส่วนเหนือโลก เป็นไปเพื่อนิพพาน เป็นทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของตัณหา เป็นอย่างไร?
 • เหตุเกิดของอวิชชา คือ อาสวะ
 • เหตุเกิดของอาสวะ ก็คือ อวิชชา
 • จิต มีหน้าที่ในการสั่งสม สั่งสมบุญ ก็เป็นบารมี, สั่งสมบาป ก็เป็นอาสวะ
 • จิตมีความคดโกง ล่อลวง ปลอมเทียม ปลิ้นปลอก มันจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆ ทำให้ตัณหา มันคืบคลาน แผ่ซ่านไปได้

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • สัมมาทิฏฐิ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ? อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็น สัมมาทิฏฐิ
 • สัมมาทิฏฐิมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโลกียะ กับ ส่วนที่เป็นโลกุตตระ
 • สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตตระ คือ เป็นส่วนเหนือโลก เป็นไปเพื่อนิพพาน เป็นทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของตัณหา เป็นอย่างไร?
 • เหตุเกิดของอวิชชา คือ อาสวะ
 • เหตุเกิดของอาสวะ ก็คือ อวิชชา
 • จิต มีหน้าที่ในการสั่งสม สั่งสมบุญ ก็เป็นบารมี, สั่งสมบาป ก็เป็นอาสวะ
 • จิตมีความคดโกง ล่อลวง ปลอมเทียม ปลิ้นปลอก มันจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆ ทำให้ตัณหา มันคืบคลาน แผ่ซ่านไปได้

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • คำถามบางคำถามที่ถามไปแล้วทำให้เกิดความแตกแยก ถ้าถามไปแล้วจะเป็นการสร้างบาปหรือไม่? แล้วกรรมนั้นจะเป็นกรรมหนักหรือเปล่า?
 • วาจาของเรามันมีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกคำที่เราพูดออกไปมันเก็บสะสมไว้เป็นกรรม พระพุทธเจ้าถึงสอนว่า ให้พูดวาจาในลักษณะที่ควรค่าในการจดจำ วาจาแม้น้อยนั้นมีประโยชน์กว่าวาจาเป็นแสนเป็นล้าน ที่พูดน้ำไหลไฟดับ พูดต่อยหอยแต่ไม่เกิดประโยชน์
 • จิตที่มีลักษณะสั่งสมนั้น สั่งสมกุศล อกุศล หรืออาสวะได้อย่างไร? และเก็บไว้ที่ใด?
 • สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง จิต มโน วิญญาณ ว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ? สามารถฟังการบรรยายเรื่อง“เข้าใจจิตมโนวิญญาณ ด้วยอริยสัจ” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)งานเริ่ม เวลา ๑๒.๐๐ น. และให้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายที่ http://puredhamma.com/event/

อ่านต่อ (Read More)…