download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/09/2559

“ผัสสะที่มากระทบทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ มันไม่ใช่ของจริง มันเป็นของปลอมเทียม ความไม่รู้หรืออวิชชามาบังเรา ทำให้เราเผลอเพลินกับความสุข ความทุกข์ ไปตามสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ความทุกข์นั้น”

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/09/2559

“ช่วงเปลี่ยนผ่านจากคนเสพกามมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มันจะมีการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ ถ้าเราทำไม่เหมาะสมดีงาม กิเลสจะได้ช่อง ต้องใช้ปัญญา ต้องคุมให้ดี สติจะเป็นตัวบอกได้ ฝึกสติให้มีกำลัง ศรัทธามีมากดี แต่สติก็ต้องมีกำลังมากด้วยเหมือนกัน”

Q1: หลังกลับจากปฏิบัติธรรม สนใจดูกายจิตมากขึ้น ลดการสังสรรค์ จะก้าวเดินทางผิดหรือไม่

A2:  การที่จะหลีกออกจากเรือนเป็นเรื่องปรกติที่เกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติธรรม ความเหมาะสมก็แตกต่างกันตามสถานะตามหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่หลุดออกจากมรรคแปด แบ่งการพิจารณาเป็น ๒ ข้อดังนี้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2559

“จะไปคิดทำไม ว่ามันเหลืออะไร มันไม่เหลืออะไร มันดับไปแล้ว คุณจะไปคิดอีก มันเนิ่นช้า เหมือนเด็กนอนหลับไปแล้ว คุณจะไปปลุกขึ้นมาอีก จะไปหาเรื่องทำไม เด็กหลับไปแล้ว ก็ให้เด็กมันหลับไป มันตื่น ก็ให้มันตื่นขึ้นมาเอง เราอย่าไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่ง มันจะเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า อะไรที่มันดับไปแล้ว ก็ดับไป ถ้ามันมีเหตุของการเกิดขึ้น มันก็เกิดมา ถ้าเหตุของการดับไปมันมี มันก็ดับไป”

Q1: ปปัญจธรรม ได้แก่ธรรมเหล่าใด

A1: ปปัญจธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้า เป็นศัพท์บาลีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/09/2559

คน 4 ประเภท มีอยู่ คือ

  1. คนที่ทำตนให้เดือดร้อน
  2. คนที่ทำคนอื่นให้เดือดร้อน
  3. คนที่ทำตนให้เดือดร้อนด้วย ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย
  4. คนที่ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ดับเย็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

“..คนที่บวชตามธรรมะ นั้นมีอยู่ ซึ่งคนที่จะทำแบบนี้ได้ คือ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/09/2559

โฆฏมุขพราหมณ์ ผู้มีความเห็นว่า “การบวชที่เป็นธรรมไม่มี” พระอุเทนะ สาวกของพระพุทธเจ้า จึงได้แสดงธรรม ถึงบุคคล ๔ ประเภท คือ ๑.ทำตนให้เดือดร้อน ๒.ทำคนอื่นให้เดือดร้อน ๓.ทำตนให้เดือดร้อนด้วย ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย ๔.ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ดับเย็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และกล่าวถึงบุคคล ๒ จำพวก คือพวกหนึ่งกำหนัดยินดีในทรัพย์สินต่างๆ อีกพวกหนึ่งไม่กำหนัดยินดีในทรัพย์สินและออกบวช อ่านต่อ (Read More)…