ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 5

Publish : 10/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • ผู้บริโภคกามทั้งหมดไม่ใช่จะไม่ดีทั้งหมด
 • มาตรฐานที่ใช้วัดความเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศ

(more…)

ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 4

Publish : 03/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • วาจาแบบไหนที่เหมาะกับผู้ครองเรือน
 • ความเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริง

(more…)

ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 3

Publish : 27/10/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ฆราวาสถูกเบียดเบียนจากกิเลสตัณหาอวิชชา ต้องมีสุตะ ที่จะใช้เป็นปัญญาในการปาดออกไป
 • สุตะ 6 ข้อ ที่หมั่นหยิบมาพิจารณาใช้ในแต่ละสถานกราณ์ เมื่อถูกเบียดเบียนจากผัสสะต่างๆ
 • เมื่อพิจารณาบ่อยๆ มีสุตะเป็นอาวุธ จะทำความสิ้นทุกข์ได้ นั่นคือ ปัญญาสัมปทา

(more…)

การเดินทางของพระพุทธเจ้าในช่วงก่อนการปรินิพพาน

Publish : 20/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • การเดินทางของพระพุทธเจ้าไปยังแคว้นต่าง ๆ ก่อนการปรินิพพาน

(more…)

ฆราวาสผู้ครองเรือน-ตอนที่ 2

Publish : 13/10/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • เมื่ออยู่ครองเรือนแล้ว เราควรจะครองคู่หรืออยู่ผู้เดียวดี? (ต้องใช้สมาธิในการพิจารณาใคร่ครวญว่าในการใช้ชีวิตของเราจะดำเนินไปอย่างไร)
 • การอยู่ครองเรือน การเป็นคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยเรื่องของกาม แต่จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ครองเรือนในลักษณะที่ไม่ว่าจะอยู่ครองคู่หรืออยู่เป็นโสด ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข
 • “ธรรมะที่อยู่ในใจเรา จะช่วยรักษาเราได้” ซึ่งธรรมะ ๔ อย่างที่จะช่วยรักษาเราที่อยู่ในสภาวะของผู้ที่ยังครองเรือน ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข และธรรมะอีก ๔ อย่างที่เมื่อทำตอนนี้ จะทำให้ตัวเราที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มีความก้าวหน้าไปในทางธรรมะได้
 • ไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนที่อยู่เป็นคู่ หรือ อยู่เป็นโสด ก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ฝึกที่จะอยู่หลีกเร้นปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการดีที่จะทำให้ธรรมะของเรามีความก้าวหน้าขึ้นได้

(more…)

Loading...