download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 28/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความเป็นอเนกชาติความเป็นสังสารวัฏ เป็นลักษณะ อารมณ์เกิดดับขณะจิตเดียว หรือ ชาติเดียวชาตินี้ หรือ ข้ามภพข้ามชาติ
 • การฝึกฝนที่จะพัฒนาจิต ให้เห็นแจ้งเป็นไปตามความจริง ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานชีวิต ทำได้อย่างไร

(more…)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 27/05/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว เห็นทุกข์ท่วมโลก ถือว่าเราจะหมดชาติหรือไม่
 • “ชีวิตที่เลือกได้” ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักการและการปฏิบัติไว้อย่างไร

(more…)

Publish : 23/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • การแบ่งจ่ายทรัพย์ เปรียบเทียบไว้กับตราชั่ง
 • ลักษณะของรายรับ และหน้าที่ของรายจ่าย
 • อบายมุข รูรั่วแห่งทรัพย์

(more…)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 21/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “ยมบาล”
 • การอธิษฐานถือว่ายังเป็นอัตตาหรือไม่
 • ความหมายของคำว่า “ปฏิทินในการดำเนินชีวิต”

(more…)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 20/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุใด การประสูติ/ตรัสรู้/ปรินิพพาน จึงอยู่กับผืนดิน มีปริศนาธรรมอย่างไรบ้าง?
 • เห็นสิ่งภายนอก แล้วเกิดธรรมสังเวช? ควรทำอย่างไรต่อไป?

(more…)

[display-posts category="vdo" include_content="true" include_date="true" order="desc" orderby="date"]