download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/02/2560

HIGHLIGHTS:

ติดตามได้ตั้งแต่เวลา 5:00 – 5:30 น. ทาง

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ฟังเรื่อง “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ” ภาคที่ ๒ เรื่องที่ ๒๗
  download9
 • อ่าน “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ”
Publish : 19/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • อินทรีย์มากหรือน้อยเกินไปเป็นอย่างไร
 • เราจะปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอๆ กันได้อย่างไร

(more…)

Publish : 09/02/2560

HIGHLIGHTS:

๔ ขั้นตอนการทำสมดุลชีวิตด้วยธรรมมีดังนี้

  • ให้ตั้งอยู่ในศีล
  • พยายามรักษาจิตให้อยู่ในแดนกุศล ถ้าไม่ได้…
  • ต้องหากำลังใจ โดยระลึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือ ครูบาอาจารย์
  • ต้องระวังกิเลสอย่างละเอียดในใจเรา

(more…)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/02/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ชีวิตของเรา จะมีส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นใจ
 • ใช้คำว่า “รูป” ในส่วนที่เป็นกายทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ๑๐ อย่าง เปรียบเทียบกับเรื่องของรูปและนาม หรือจะเฉพาะลงไป ๕ อย่างที่เป็นอายตนะภายในนี้ว่าเป็น “กาย” เปรียบเทียบกับเรื่องของใจ
 • สิ่งที่สำคัญที่ต้องมีอยู่ในใจอันหนึ่ง คือ การรับรู้ (วิญญาณ); การรับรู้ทางตา (จักขุวิญญาณ), การรับรู้ทางหู (โสตวิญญาณ), การรับรู้ทางลิ้น (ชิวหาวิญญาณ), การรับรู้ทางจมูก (ฆานะวิญญาณ), การรับรู้ทางกาย (กายวิญญาณ) วิญญาณแต่ละอย่างทั้งหมดนี้เกิดในใจของเรา
 • พอมีการรับรู้เกิดในแต่ละช่องทางๆ เช่น พอมีเสียง มีหู มีโสตวิญญาณ การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ จะมี “ผัสสะ” เกิดขึ้นในใจของเรา
 • พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในหลาย ๆ ที่ว่า “พอมีผัสสะแล้ว ก็จะมีสัญญา (ความหมายรู้) ด้วย มีเวทนา (ความรู้สึก) ด้วย มีเจตนา (การปรุงแต่งคิดนึกไปในทางกาย ในทางวาจา หรือไปในทางใจ บางทีก็ใช้คำว่า “สังขาร”) ”
 • พอในใจมีการเกิดขึ้นของเวทนา สัญญา เจตนาหรือสังขาร ก็ต้องมีการรับรู้ของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี้ จึงเป็นการรับรู้อันที่ ๖ เรียกว่า “มโนวิญญาณ”
 • วิญญาณในข้อที่ ๖ เป็นมโนวิญญาณก็ต้องมาคู่กับช่องทางคือ มโน ก็ต้องมาคู่กับสิ่งที่ไปรับรู้คือ สัญญา เวทนา เจตนา และผัสสะซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปจัดหมวดหมู่รวบกันอยู่ที่อายตนะภายนอก เพราะฉะนั้นจึงมีอายตนะภายนอกที่อยู่ในช่องทางคือใจ
 • การบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความไม่ยึดถือเอาไว้

(more…)

Publish : 01/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • การทำความเข้าใจในกิจที่ควรทำในอริยสัจให้ถูกต้อง
 • เมื่อทำความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

(more…)

[display-posts category="vdo" include_content="true" include_date="true" order="desc" orderby="date"]