เครื่องบ่งบอกว่าเราหมดบุญ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/12/2560 HIGHLIGHTS: คำว่าหมดบุญ คืออะไร? ลักษณะของคนที่หมดบุญเป็นอย่างไร? และจะรู้ได้อย่างไร? อะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราหมดบุญแล้ว

โสดาบัน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/12/2560 HIGHLIGHTS: คุณสมบัติของอริยบุคคล “โสดาบัน” การไม่มีวิตกวิจารณ์เกี่ยวข้องกับ “โสดาบัน” หรือไม่ อย่างไร

จิตปล่อยวาง

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/12/2560 HIGHLIGHTS: การบวชได้หรือไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอ่านเขียนออกหรือไม่ออก แต่อยู่ด้วยเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งพระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้ถาม แต่ที่สำคัญกว่าเงื่อนไขต่าง ๆ คือ ศรัทธา คนที่มีศรัทธาแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ รวมถึงเรื่องของการอ่านการเขียนด้วย อุตริมนุสธรรม หมายถึง ธรรมะที่เหนือของมนุษย์ คือ ธรรมะอะไรก็ตามที่เหนือยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป วิธีการที่เราจะวางความสงบได้ คือ เห็นความสงบ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นโดยเป็นของไม่เที่ยงแล้ว ให้เห็นอยู่จนมันหน่ายและคลายกำหนัด ถึงจะปล่อยวางได้ คนต้องมีปัญญาถึงจะเห็นได้ จะรู้ว่าการไม่ทุกข์ไม่สุข ดีกว่า การที่จะไปสุขหรือไปทุกข์

กระบวนการตัดสินผู้วายชนม์

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/12/2560 HIGHLIGHTS: กระบวนการตัดสินผู้ที่เสียชีวิตแล้ว มีรายละเอียดอย่างไร ผู้ที่มีอำนาจตัดสินในกระบวนการนั้นคือใคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ความเข้าใจเรื่องกาม ตัณหา และนันทิ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/11/2560 HIGHLIGHTS: กามราคะ กามฉันทะ กามตัณหา มีความหมายแตกต่างยังไง นันทิ กับ ตัณหา เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เรื่องลมหายใจที่ดับไปในจตุตถฌาน

มงคลชีวิต

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/11/2560 HIGHLIGHTS: ความหมายของคำว่า “มงคล” และ “อวมงคล” ประเภทของมงคล มงคลชีวิต หมายถึงอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง

การหลีกเร้นเป็นเหตุเกิดปัญญา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/11/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ความแตกต่างระหว่าง ภาวนา วิปัสสนา และปฏิบัติ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/11/2560 HIGHLIGHTS: เวลาทำสมาธินึกถึงพุทโธ แล้วมีเรื่องที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เข้ามา ถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องนั้น แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร นั่งสมาธิแล้วพุทโธหายไป ไม่คิดเรื่องใดๆ แต่ยังรู้ลมเข้าออกอยู่ ถือว่ายังอยู่ในสมาธิหรือไม่ ช่วงทำสมาธิ ปวดที่ขามาก แต่ช่วงบนเบามากๆ มีความปีติมากๆ สุขแบบบอกไม่ถูก นี้คืออาการอะไร ความแตกต่างระหว่าง ภาวนา วิปัสสนา ปฏิบัติ