สากัจฉาธรรม-จิตประภัสสร

< ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/10/2560 HIGHLIGHTS: สติอยู่ในขันธ์ใดในขันธ์ห้า (ขยายความเพิ่มเติม)  จิตประภัสสรเป็นคุณสมบัติอย่างไร หากจิตใจหม่นหมองสามารถใช้กับคำนี้ได้หรือไม่ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ที่เคยเป็นสัญญามาก่อนนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร  บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย

สากัจฉาธรรม-อมตะธรรมมีนิพพานเป็นที่สุดจบ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/10/2560 HIGHLIGHTS: ขยายความเพิ่มเติมในอานิสงค์ของการเจริญสัญญา ๗ ประการ  ควรอธิบายอย่างไรให้กระจ่างแจ้งกับบุคคลที่ไม่ลงใจใน “ธัมมัญญูสูตร”  บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ตอบคำถาม – แผนที่ธรรมะ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/10/2560 HIGHLIGHTS: วิธีการแจกแจงพิจารณาโดยความเป็นธาตุ อายาตนะ และปฏิจจสมุปบาท โดยใช้กรรมฐาน ๔๐ ต้องทำอย่างไร? เวลาหิวข้าว หรือเห็นอาหารอยู่บนโต๊ะจะเกิดอาการน้ำลายสอ แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น แต่ในจิตไม่ได้มีเวทนาว่าจะต้องกิน แต่ในปากก็ยังน้ำลายสออยู่ ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามโนวิญญาณมันดับไปใช่หรือไม่? สติอยู่ในขันธ์ไหน ของขันธ์ห้า

สากัจฉาธรรม – ธรรมคุ้มครอง

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/10/2560 HIGHLIGHTS: หากโดนสาปแช่ง ควรแก้ไขอย่างไร จดจำบทสวดมนต์ได้โดยไม่ทราบความหมาย มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร การจัดจำหน่ายวัตถุมงคลเพื่อการค้า เป็นบาปหรือไม่ บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม

สากัจฉาธรรม – ผู้ดี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/10/2560 HIGHLIGHTS: ความหมายในทางพุทธศาสนาของคำว่า “ผู้ดี” คำอธิบายอย่างละเอียดของ “สมบัติสาม” บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน

ตอบคำถาม – 04/10/60

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/10/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ หัวข้อ1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ======หัวข้อ Bullet ============= หัวข้อก่อน bullet HL1…. HL2….. HL3…. ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข============= หัวข้อก่อน

สากัจฉาธรรม – ทุกข์คือ ธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/10/2560 HIGHLIGHTS: เนื้อหาโดยละเอียดของพระสูตร “สุปปวาสาสูตร” ศรัทธาจะตั้งมั่นได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สากัจฉาธรรม – บุญงานกฐิน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/09/2560 HIGHLIGHTS: การทำบุญงานกฐินเพื่อให้ได้กุศล ควรร่วมบุญด้วยอะไรและอย่างไร ตามวินัยสงฆ์ที่ถูกบัญญัติไว้ พระภิกษุสงฆ์ควรออกบิณฑบาตในวันหรือเวลาใดบ้าง การที่บุคคลสวมรองเท้าใส่บาตร เป็นสิ่งที่สมควรกระทำหรือไม่อย่างไร และถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่

ตอบคำถาม – อยู่เป็นโสดหรือแต่งงานดีกว่ากัน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/09/2560 HIGHLIGHTS: อยากมีความสุข โดยไม่ต้องขึ้นกับคนอื่น พระช่วยให้คนแต่งงานพระก็บาป ช่วยให้คนเลิกกัน พระก็บาป การแต่งงาน มันก็มีคนเพิ่ม เรื่อง/ปัญหาก็เพิ่ม คนที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เราเจริญ ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าแต่งงานไปแล้ว จะมีความสุขหรือทุกข์มากกว่ากัน

สากัจฉาธรรม – โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2560 HIGHLIGHTS: เราควรปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เมื่อเกิดตัณหาในใจมากๆ ต้องแก้ไขอย่างไร ความหมายของคำว่า “โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา” จิตที่เหมือนฝีกลัดหนอง ควรแก้ไขอย่างไร