มหาทุกขักขันธสูตร

ฟังเรื่อง “มหาทุกขักขันธสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/12/2560 ฟังเรื่อง “ทุกข์โทษของกาม” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/12/2560 HIGHLIGHTS: กามเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนมีคุณน้อยแต่โทษมาก บุคคลผู้มองเห็นโทษของกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะไม่ถูกกามเคี้ยวกิน ศีลคือรั้วรักษาจิตไม่ให้ถูกกามและบาปอกุศลทำร้าย จิตที่มีเครื่องอยู่คือ สติปัฏฐานทั้ง 4 จะเป็นจิตที่มีความมั่นคงไม่ไหลไปกับกาม

อนุรุทธสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/12/2560 HIGHLIGHTS: มหาปุริสวิตกเป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย มิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก ของบุคคลผู้สันโดษ ของบุคคลผู้สงัด ของบุคคลผู้ปรารภความเพียร ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคง ของบุคคลผู้มีปัญญา การตรึกในมหาปุริสวิตก ๘ ประการจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบากในฌาน ๔ เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

ติณกัฏฐสูตร ปฐวีสูตร อัสสุสูตร ฯลฯ

ฟัง “ติณกัฏฐสูตร ปฐวีสูตร อัสสุสูตร ฯลฯ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/11/2560 ฟัง “เรือสำเภาข้ามห้วงโอฆะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/12/2560 HIGHLIGHTS: ความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่ม ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรค ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิต น้ำตาของเราที่ไหลออกจากตา แม้แต่น้ำนมของมารดาที่เราดื่มกิน หรือ หยดเลือดที่ไหลจากกายเรานับถอยไปในแต่ละชาติแล้วยังมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง 4 มรรค 8 คือเรือสำเภาใหญ่ที่จะคุ้มครองและพาเราออกจากห้วงโอฆะขึ้นสู่ฝั่งอันคือ “นิพพาน” ได้ มรรค 8 จะเจริญได้ด้วยการฝึกฝนจิตใจตนจากผัสสะทั้งดี-ไม่ดีที่มากระทบ

พระนันทะเถระ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/11/2560 HIGHLIGHTS: เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการมีใจฟุ้งซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำ แล้วถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได้

มาคัณฑิยสูตร

ฟัง “มาคัณฑิยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/11/2560 ฟัง “มาคัณฑิยพราหมณ์ผู้ลอยบาป” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/11/2559 HIGHLIGHTS: กายนี้แลเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ การคบสัตตบุรุษจะได้ฟังธรรมอันสมควรแก่ธรรม ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ร่างกายของมนุษย์เปรียบเหมือนถุงหนังที่มีของเสียไหลเข้าไหลออก ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค 8 เราก็สามารถพ้นจากตัณหา กิเลส และเครื่องร้อยรัดได้

อัฏฐกนาครสูตร

ฟัง “อัฏฐกนาครสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/11/2560 ฟัง “ประตูแห่งอมตะธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/11/2560 HIGHLIGHTS: สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดา เธอเมื่อตั้งอยู่ในธรรม คือ สมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สิ่งใดมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งย่อมมีความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดา การเพลิดเพลินพอใจในสมาธิที่ได้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเวลาสมาธิเสื่อม การเห็นตามเป็นจริงถึงความเปลี่ยนแปลงของสมาธิในแต่ละขั้น จะทำให้เราเกิดปัญญาและสามารถทำให้เราหลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพานได้ หรือสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง 5 ได้

คำพุทธ – ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก (ปิยชาติกสูตร,โกสลสูตร,ฐานสูตร,นารทสูตร)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/10/2560 HIGHLIGHTS: เข้าใจด้วยสิ่งเป็นที่รักและทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รักได้อย่างไร ว่าด้วยฐานะ ๕ ประการที่ใครๆ ไม่พึงได้ เมื่อสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ควรทำอย่างไร

คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร

ฟัง “คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/10/2560 ฟัง “คำอธิบาย – มหาปรินิพพานสูตร ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/10/2560 HIGHLIGHTS: อานิสงส์ของผู้มีศีล ๕ ประการ การมีศีลวิบัติมีโทษ ๕ ประการ “ชนทั้งหลายเหล่าใดจะข้ามสระ คือ แม่น้ำ ชนเหล่านั้นต้องทำสะพานข้ามเปือกตมนั้นไป ประชาชนผู้ยังผูกทุ่น แต่ผู้มีปัญญาข้ามไปโดยไม่ต้องผูกทุ่น” “…จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ…” เมื่อพึ่งตนพึ่งธรรม ความดีความงามย่อมเกิดขึ้นแก่ตน

คำพุทธ – การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ

ฟังเรื่อง “การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/10/2560 ฟังเรื่อง “แทนคุณก้อนข้าวด้วยธรรมะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/10/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ หัวข้อ1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ======หัวข้อ Bullet =============

สัมปสาทนิยสูตร

ฟังเรื่อง “สัมปสาทนิยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/10/2560 ฟังคำอธิบาย “สัมปสาทนิยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/10/2560 HIGHLIGHTS: ธรรมะอันยอดเยี่ยมทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน อย่างที่ไม่มีพราหมณ์และสมณะอื่น จะมีความรู้ยิ่งมากไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยพระองค์ทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะ อันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอก อย่างละ ๖ ทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคน