คำพุทธ – การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ

ฟังเรื่อง “การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/10/2560 ฟังเรื่อง “แทนคุณก้อนข้าวด้วยธรรมะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/10/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ หัวข้อ1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ======หัวข้อ Bullet =============

คำพุทธ – สัมปสาทนิยสูตร เรื่องธรรมะอันยอดเยี่ยมทางพระสัมโพธิญาณ

ฟังเรื่อง “สัมปสาทนิยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/10/2560 ฟังคำอธิบาย “สัมปสาทนิยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/10/2560 HIGHLIGHTS: ธรรมะอันยอดเยี่ยมทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน อย่างที่ไม่มีพราหมณ์และสมณะอื่น จะมีความรู้ยิ่งมากไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยพระองค์ทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะ อันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอก อย่างละ ๖ ทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคน

คำพุทธ – มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/09/2560 HIGHLIGHTS: มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ที่อธิบายโดยท่านพระมหากัจจานะ บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปว่า จักษุของเราได้เป็นดังนี้ รูปได้เป็นดังนี้ ในกาลที่ล่วงแล้ว เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว” บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไร? “คือ บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่า ขอจักษุของเราพึงเป็นดังนี้ ขอรูปพึงเป็นดังนี้ในกาลอนาคต เพราะความไม่ตั้งใจเป็นปัจจัย จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง” บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปทั้ง

คำพุทธ – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/09/2560 HIGHLIGHTS: “อุคคสูตรที่ ๑” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อุคคคฤหบดี ว่า “เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ” “เวสาลีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี อุคคคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน? อนึ่ง เหตุปัจจัยอะไร เป็นเครื่องให้ สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบัน?” “มนาปทายีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะจากพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ดังนี้ ก็อาหาร และโภชนะ ชื่อ สาลปุบผกะของข้าพระองค์นี้เป็นที่พอใจ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับอาหาร และโภชนะของข้าพระองค์ นั้นเถิด” พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้ว

คำพุทธ – พหุธาตุกสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/09/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ หัวข้อ1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ======หัวข้อ Bullet ============= หัวข้อก่อน bullet HL1…. HL2….. HL3…. ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข============= หัวข้อก่อน

คำพุทธ – กฬารขัตติยสูตร ว่าด้วย ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/09/2560 HIGHLIGHTS: โมลิยะผัคคุณะ ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่ กกจูปมสูตร  ว่าด้วย อุปมาด้วยเลื่อย ตอน พระโมลิยผัคคุนะคลุกคลี กับ ภิกษุณี กฬารขัตติยสูตร ว่าด้วย เมื่อพระสารีบุตรถูกโจษว่า “พยากรณ์อรหัตตผลว่า ตนมีชาติสิ้นแล้ว เป็นต้น” กฬารขัตติยสูตร เป็นเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรที่ท่านได้บันลือสีหนาทเอาไว้ ปรารภท่านพระโมลิยะผัคคุณะที่ได้ลาสิกขาไป

คำพุทธ – ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร  ๔  อย่าง

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/08/2560 HIGHLIGHTS: ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร ๔ อย่าง อัตถิราคสูตร ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่ สังยุตตนิกาย เรื่องเกี่ยวกับอาหาร ๔ ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่

คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยปัญญาขันธ์”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/08/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ หัวข้อ1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ======หัวข้อ Bullet ============= หัวข้อก่อน bullet HL1…. HL2….. HL3…. ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข============= หัวข้อก่อน

คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/08/2560 HIGHLIGHTS: “การประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย” เป็นสาย เป็นเส้นทางเดินมา ไล่มาตั้งแต่ศีล, สมาธิ, ปัญญา คือ “อริยมรรคมีองค์แปด” ในสัปดาห์นี้ จะให้ฟังกองสมาธิ(อริยสมาธิขันธ์-ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ)ว่า มีรายละเอียดอย่างไง? อริยสมาธิขันธ์ นั้น เป็นอย่างไรเล่า ที่พระสมณโคดมทรงสรรเสริญ และทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทาน ให้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะ? ภิกษุเป็น ผู้มีทวารอันบุคคลคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย การสำรวมอินทรีย์ อยู่ที่ไหน?”อยู่ที่ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ” ไม่มองโดยภาพรวม และแยกเป็นส่วนๆ เช่น ขาสวย, ผิวสวย, ตาสวย เป็นต้น อกุศลธรรมอันลามก คือ