ลฑุกกิโกปมสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2561 HIGHLIGHTS:   ผู้ละกามคุณ สงัดจากอกุศลสามารถบรรลุปฐมฌาณไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฯ ได้ ผู้สงัดจากกามสามารถละอุปธิละสังโยชน์ทั้งหยาบ-ละเอียดได้จนหมด

จูฬโคสิงคสาลสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/02/2561 HIGHLIGHTS: การหลีกเร้นสงัดจากกาม ทำให้เจริญสมาธิปัญญาถึงคุณวิเศษคือญาณทัสสนะของพระอริยะ หมู่ที่มีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเมตตากันและกันเป็นหมู่ที่น่าสรรเสริญชื่นชม

อปัณณกสูตร (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/02/2561 HIGHLIGHTS: บุคคลที่เห็นประโยชน์ในเนกขัมมะ สามารถทำให้กุศลธรรมทั้ง 3 เจริญ (กายสุจริต วาจาสุจริต มโนสุจริต) และเป็นผู้ทำให้สัมมาทิฐิเกิดขึ้น ผู้ที่มีศีลจะไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้ไม่หิว มีความดับร้อน-สงบเย็นอยู่ภายใน

อปัณณกสูตร (ตอนที่ 1)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/01/2561   HIGHLIGHTS:   บุคคลใดที่ถืออปัณณกธรรมไว้ดี จะทำให้กุศลธรรมเจริญทั้งกายสุจริต มโนสุจริต วจีสุจริต เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติและได้รับการสรรเสริญ บุคคลใดถืออปัณณกธรรมไว้ไม่ดี ทำให้เหินห่างจากกุศลธรรมย่อมไปสู่ทุคติวินิบาต

กันทรกสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/01/2561 HIGHLIGHTS: ในโลกนี้ประกอบด้วยคน 4 จำพวก ลักษณะของ 26 ประการของผู้พร้อมด้วยสิกขา ผู้ถึงฌาณ 4 สามารถละนิวรณ์และถึงพร้อมอาสวักขยญาณ มีจิตหลุดพ้นหมดกิจที่ควรทำเพราะชาติสิ้นแล้ว

ปัญจัตตยสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2561   HIGHLIGHTS: ผู้มีทิฐิข้องอยู่ในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นของหยาบมีอุปทานอันปัจจัยปรุงแต่ง เปรียบเหมือนสุนัขที่ล่ามไว้กับเสาที่ยังต้องวนเวียนอยู่กับเสา หรือยังต้องข้องอยู่กับของหยาบที่ปรุงแต่ง บทอันประเสริฐ สงบ…เป็นเครื่องทำให้เกิด ความรู้เหตุเกิดเหตุดับ คุณ โทษและอุบายออกไปจากผัสสายตนะทั้ง 6 แล้วหลุดพ้นได้ด้วยไม่ถือมั่นเพราะเห็นตามความเป็นจริง ผู้ที่ปราศจากอามิสทั้งปวงเพราะก้าวล่วงอุปทานการปรุงแต่งที่เป็นของหยาบ ไม่ตั้งอยู่ในกาม เป็นผู้สงบ ผู้นั้นเป็นผู้สลัดคืนขันธ์ 5 ทั้งหมดและสำเร็จนิพพานได้

ภูมิชสูตร

ฟัง “ภูมิชสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/01/2561 ฟัง “ความแยบคายในการปฏิบัติ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/01/2561 HIGHLIGHTS: บุคคลทำความหวัง แต่ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายก็ไม่สามารถบรรลุผล เพราะทำเหตุแห่งผลไว้ไม่แยบคาย ถ้าบุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายก็จะสามารถบรรลุผล แม้ไม่หวังผลเขาก็จะสามารถบรรลุผลด้วยเหตุที่ทำไว้แล้วอย่างดี เปรียบเทียบการเจริญมรรค 8 อย่างแยบคายด้วยอุปมา 4 อย่างด้วยการทำน้ำมัน , นมสด , เนยข้น และไฟ เมื่อมีการเจริญมรรค 8 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกผัสสะที่มากระทบ มรรค 8 จะมีความเข้มแข็งเกิดวิชาวิมุติเข้าสู่นิพพานได้ การปฏิบัติมรรค 8 อย่างสมบูรณ์ครบทุกด้านจะทำให้มารไม่ได้ช่อง

ทันตภูมิสูตร

ฟัง “ทันตภูมิสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/12/2560 ฟัง “ภูมิของผู้ฝึกดีแล้ว” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/12/2560 HIGHLIGHTS: ผู้ที่ยังมีจิตขวนขวายอยู่ในกามหรือชุ่มอยู่ด้วยกาม คือ ผู้ถูกอวิชชาบดบัง ย่อมถึงธรรมที่บรรลุหรือเห็นตามที่เป็นจริงได้ยากกว่าผู้ที่อยู่ในเนกขัมมะ เมื่อเรารักษาศีล-ศีลจะรักษาเรา การฝึกให้รู้ตัวรอบคอบทั้งการเดิน การกิน การดื่ม การหยุดการนิ่ง จะทำให้เรามีสติสมบูรณ์พร้อมไปสู่การฝึกให้มีสมาธิปัญญาในการที่จะตัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจ เมื่อเรามีความพากเพียรอย่างไม่ลดละเหมือนช้างอาชาไนย เราย่อมจะไปถึงทันตภูมิของผู้ฝึกดีแล้วได้ในชาตินี้แน่นอน

มหาธรรมสมาทานสูตร

ฟัง “มหาธรรมสมาทานสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/12/2560 ฟัง “ธรรมสมาทาน 4” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/12/2560 HIGHLIGHTS: ธรรมสมาทาน 4 ประการ เมื่อไม่รู้จักในธรรมสมทานก็ไปแล้วในอวิชชาจึงละเว้นธรรมสมาทานนี้เสีย ทำให้ธรรมะที่น่าปรารถนาเสื่อมไปเพราะรู้อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อรู้จักธรรมสมาทาน ไปแล้วในวิชชารู้ชัดในความจริง…เมื่อไปแล้วในวิชชาจึงเสพธรรมะสมาทานนั้นโดยไม่ละเว้น ทำให้ธรรมสมาทานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักน่าใคร่เสื่อมลง เพราะรู้อย่างถูกต้อง อกุศลกรรมบถ 10 ที่ทำให้สิ่งที่น่ารักน่าพอใจเสื่อมลง – ทำให้สิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นเจริญขึ้น กุศลธรรมบถ 10 อันเป็นธรรมที่ทำแล้วสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจะมีแต่ความเจริญงอกงาม สิ่งไหนที่ไม่ดีไม่น่าพอใจก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆ

มหาทุกขักขันธสูตร

ฟังเรื่อง “มหาทุกขักขันธสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/12/2560 ฟังเรื่อง “ทุกข์โทษของกาม” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/12/2560 HIGHLIGHTS: กามเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนมีคุณน้อยแต่โทษมาก บุคคลผู้มองเห็นโทษของกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะไม่ถูกกามเคี้ยวกิน ศีลคือรั้วรักษาจิตไม่ให้ถูกกามและบาปอกุศลทำร้าย จิตที่มีเครื่องอยู่คือ สติปัฏฐานทั้ง 4 จะเป็นจิตที่มีความมั่นคงไม่ไหลไปกับกาม