ปัญจัตตยสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2561   HIGHLIGHTS: ผู้มีทิฐิข้องอยู่ในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นของหยาบมีอุปทานอันปัจจัยปรุงแต่ง เปรียบเหมือนสุนัขที่ล่ามไว้กับเสาที่ยังต้องวนเวียนอยู่กับเสา หรือยังต้องข้องอยู่กับของหยาบที่ปรุงแต่ง บทอันประเสริฐ สงบ…เป็นเครื่องทำให้เกิด ความรู้เหตุเกิดเหตุดับ คุณ โทษและอุบายออกไปจากผัสสายตนะทั้ง 6 แล้วหลุดพ้นได้ด้วยไม่ถือมั่นเพราะเห็นตามความเป็นจริง ผู้ที่ปราศจากอามิสทั้งปวงเพราะก้าวล่วงอุปทานการปรุงแต่งที่เป็นของหยาบ ไม่ตั้งอยู่ในกาม เป็นผู้สงบ ผู้นั้นเป็นผู้สลัดคืนขันธ์ 5 ทั้งหมดและสำเร็จนิพพานได้

ค่อยๆ ทำ สะสมไปเรื่อยๆ จนเต็ม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/01/2561 HIGHLIGHTS: ฟังธรรมบ่อยๆ นำไปสู่การปฏิบัติที่ยิ่งๆ ขึ้นไป หลักในการบริจาคเงินแก่วัดต่างๆ พุทธกิจ 5 อย่างของพระพุทธเจ้า กินอาหารที่เขากินเหลือเป็นเดนแล้วจะบาปไหม ในชีวิตประจำวันจิตเป็นอกุศลมักจะเกิดขึ้นเสมอ จะกำจัดสิ่งเหล่านี้อย่างไร

อย่าเผลอใช้เครื่องมือของมาร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/01/2561 HIGHLIGHTS: กามภพเป็นภพที่เหมาะสมในการประกาศศาสนา มนุษยโลกคุ้นชินกับเครื่องมารของมารคือกาม จึงมักใช้เครื่องมือนี้ในการทำงานตัดสินตั้งกฎเกณท์ต่างๆ ทำให้มีปัญหาตามมา แม้จะได้ฝึกมาจิตใจมาบ้าง แต่ก็ยังคงหวนไปใช้เครื่องมือของมาร เปรียบเหมือนช้างที่หวงถิ่นเก่า แต่ถ้าใช้เครื่องมือของพรหม คือเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา จะแก้ปัญหาได้องค์กรนั้นๆจะดีขึ้นได้

น อัตตาในสิ่งที่เป็น อนัตตา ให้ได้

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/01/2561 HIGHLIGHTS: สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิด ชาติที่แล้วเป็นสิ่งหนึ่งแต่ชาตินี้เกิดเป็นอีกสิ่งหนึ่ง คืออะไร เกี่ยวข้องกับอนัตตาอย่างไร การนั่งสมาธิเราควรขบคิดพิจารณาธรรมหรือไม่

ภูมิชสูตร

ฟัง “ภูมิชสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/01/2561 ฟัง “ความแยบคายในการปฏิบัติ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/01/2561 HIGHLIGHTS: บุคคลทำความหวัง แต่ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายก็ไม่สามารถบรรลุผล เพราะทำเหตุแห่งผลไว้ไม่แยบคาย ถ้าบุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายก็จะสามารถบรรลุผล แม้ไม่หวังผลเขาก็จะสามารถบรรลุผลด้วยเหตุที่ทำไว้แล้วอย่างดี เปรียบเทียบการเจริญมรรค 8 อย่างแยบคายด้วยอุปมา 4 อย่างด้วยการทำน้ำมัน , นมสด , เนยข้น และไฟ เมื่อมีการเจริญมรรค 8 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกผัสสะที่มากระทบ มรรค 8 จะมีความเข้มแข็งเกิดวิชาวิมุติเข้าสู่นิพพานได้ การปฏิบัติมรรค 8 อย่างสมบูรณ์ครบทุกด้านจะทำให้มารไม่ได้ช่อง

มีสติในทุกลมหายใจ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/01/2561 HIGHLIGHTS: ปฏิจจสมุปบาท เป็นสังสารวัฏของขันธ์ 5 ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่? แล้วกระบวนการนี้จะหมุนไปรอบแล้วรอบเล่าไม่สิ้นสุดจนกว่าบรรลุนิพพานใช่หรือไม่? การรู้ลมหายใจ กับการรู้ความคิด ต่างกันอย่างไร ? เรื่องของจิตตานุปัสสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการเห็นจิตในภายในบ้าง เห็นจิตในภายนอกบ้าง เห็นทั้งจิตในภายในและภายนอกบ้าง มีความหมายอย่างไร? การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ทำจิตให้ปราโมทย์ ทำจิตให้ตั้งมั่น ทำจิตให้ปล่อย หมายความว่าอย่างไร? เมื่อมีความสงบจากปีติที่ซาบซ่านแล้ว สุขที่เกิดขึ้น คือ อุเบกขาสุข ใช่หรือไม่? การละอารมณ์ต่างๆ ที่ให้เกิดสุข หรือทุกข์ คือการดับของจิตที่เรียกว่าการเปลื้องจิต ทำจิตให้ปล่อยอยู่ใช่หรือไม่? ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ ก็มีภาพต่างๆ เกิดขึ้น มีคนนุ่งขาวมากราบ มีแสง ต่างๆ