มหาทุกขักขันธสูตร

ฟังเรื่อง “มหาทุกขักขันธสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/12/2560 ฟังเรื่อง “ทุกข์โทษของกาม” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/12/2560 HIGHLIGHTS: กามเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนมีคุณน้อยแต่โทษมาก บุคคลผู้มองเห็นโทษของกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะไม่ถูกกามเคี้ยวกิน ศีลคือรั้วรักษาจิตไม่ให้ถูกกามและบาปอกุศลทำร้าย จิตที่มีเครื่องอยู่คือ สติปัฏฐานทั้ง 4 จะเป็นจิตที่มีความมั่นคงไม่ไหลไปกับกาม

เครื่องบ่งบอกว่าเราหมดบุญ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/12/2560 HIGHLIGHTS: คำว่าหมดบุญ คืออะไร? ลักษณะของคนที่หมดบุญเป็นอย่างไร? และจะรู้ได้อย่างไร? อะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราหมดบุญแล้ว

ทำมารให้ตาบอด

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/12/2560   HIGHLIGHTS:   มารตามหาวิญญาณ เพื่อใช้วิญญาณในการเข้ากุมหัวใจหรือจิตของเรา เปรียบเทียบกรณีของท่านพระโคธิกะที่มารหาวิญญาณไม่เจอและของพระพุทธเจ้าที่มารเห็นวิญญาณอยู่ แต่ไม่สามารถกุมหัวใจของพระองค์ได้ เราสามารทำมารให้ตาบอดได้โดยอาศัยการเข้าสมาธิ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะไม่เป็นเช่นหินทับหญ้า

อักขณสูตร ว่าด้วยขณะและมิใช่ขณะแห่งการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/12/2560 HIGHLIGHTS: กาลมิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 8 ประการ สมัยหรือขณะในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ มีประการเดียว การได้โอกาสความเป็นมนุษย์, ความที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น,และธรรมวินัยที่ได้ประกาศไว้ยังคงต่อสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราอยู่ในสถานะปัจจุบันอย่างนี้ นั่นแหละคือเวลาแล้วในการที่เราจะปฏิบัติธรรมให้มันดีขึ้นได้ ให้มันถึงผล ให้มันได้ถึงความดีความงามตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้

โสดาบัน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/12/2560 HIGHLIGHTS: คุณสมบัติของอริยบุคคล “โสดาบัน” การไม่มีวิตกวิจารณ์เกี่ยวข้องกับ “โสดาบัน” หรือไม่ อย่างไร

มหาปุริสวิตก 8 ประการ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/11/2560   HIGHLIGHTS:   จิตที่ยินดีในกามในของสวยงาม สามารถฝึกพัฒนาเป็นจิตที่พระอรหันต์ได้ สุจริต 3 อย่างคือ สุจริตทางกาย วาจา ใจ เมื่อมีสุจริตทั้ง 3 ก็ยังให้เกิดสติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 ขึ้นมาและทำให้มีวิชชาวิมุติเกิดขึ้นได้ตามลำดับ เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ ราคะย่อมเสียดแทงจิตของผู้มิได้อบรม แต่ถ้าเรือนของหลังคามุงไว้อย่างดี ฝนก็ไม่อาจรั่วรด กามราคะไม่สามารถทำอันตรายแก่จิตนั้นได้

อนุรุทธสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/12/2560 HIGHLIGHTS: มหาปุริสวิตกเป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย มิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก ของบุคคลผู้สันโดษ ของบุคคลผู้สงัด ของบุคคลผู้ปรารภความเพียร ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคง ของบุคคลผู้มีปัญญา การตรึกในมหาปุริสวิตก ๘ ประการจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบากในฌาน ๔ เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

จิตปล่อยวาง

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/12/2560 HIGHLIGHTS: การบวชได้หรือไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอ่านเขียนออกหรือไม่ออก แต่อยู่ด้วยเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งพระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้ถาม แต่ที่สำคัญกว่าเงื่อนไขต่าง ๆ คือ ศรัทธา คนที่มีศรัทธาแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ รวมถึงเรื่องของการอ่านการเขียนด้วย อุตริมนุสธรรม หมายถึง ธรรมะที่เหนือของมนุษย์ คือ ธรรมะอะไรก็ตามที่เหนือยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป วิธีการที่เราจะวางความสงบได้ คือ เห็นความสงบ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นโดยเป็นของไม่เที่ยงแล้ว ให้เห็นอยู่จนมันหน่ายและคลายกำหนัด ถึงจะปล่อยวางได้ คนต้องมีปัญญาถึงจะเห็นได้ จะรู้ว่าการไม่ทุกข์ไม่สุข ดีกว่า การที่จะไปสุขหรือไปทุกข์

เมื่อถูกบีบคั้นเพราะกาม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/12/2560 HIGHLIGHTS: ความหมายของกาม กิเลสกาม กามคุณ กิเลสกามในใจจะมากหรือน้อยไม่ได้แปรผันตรงกับจำนวนวัตถุกามที่มี แบ่งได้เป็น 4 ประเภท กิเลสกามมากวัตถุกามน้อย กิเลสกามน้อยวัตถุกามมาก 2 อย่างมาก 2 อย่างน้อย กามภพ ถูกเบียดเบียนจากวัตถุกามเหมือนกัน แต่กิเลสกามในใจต่างกัน เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อภาวะที่เมื่อถูกกามบีบคั้นว่าจะตอบสนองไปในกุศลหรืออกุศล จะไม่ตอบสนองทำสิ่งที่เบียดเบียนไปตามอามิสที่ต้องการ ก็ด้วยธรรมที่ไม่ต้องใช้อาชญาหรือศาสตรา เช่น หิริโอตัปปะซึ่งเป็นคุณธรรมของพระเสขะ ศรัทธา ปัญญา ทาน สมาธิ คุณธรรมเหล่านี้จะทำให้รอดจากภัยในวัฎฎะ