อาหาเรปฏิกูลสัญญา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/10/2560 HIGHLIGHTS: พิจารณาอาหารเพื่อหยั่งลงสู่ความเป็นอมตะ พร้อมทั้งอานิสงส์ข้างเคียงที่จะได้รับ เป็นต้นว่า ละตัณหาในรส มีอายุยืน เวทนาเบาบางแก่ช้า ความเพียรพอเหมาะ ธาตุไฟพอดี ลดความอ้วนได้ พิจารณาแบบเร่งไปข้างหน้าและการกรอกลับ เพื่อให้เห็นความเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญา รู้จักสังเกตุเห็นถึงจุดที่พอดีจุดที่จะเป็นการกินที่พอประมาณ คือจุดที่ก่อนจะอิ่ม ต้องอาศัยสติกำกับ พิจารณาอาหารไม่ใช่ว่าจะไม่กิน แต่เป็นการกินอย่างรู้ประมาณ อุปมาดั่งกินเนื้อบุตรอันเป็นที่รัก ให้แค่เพียงเพื่อจะข้ามหนทางอันกันดารเท่านั้น

สากัจฉาธรรม – ทุกข์คือ ธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/10/2560 HIGHLIGHTS: เนื้อหาโดยละเอียดของพระสูตร “สุปปวาสาสูตร” ศรัทธาจะตั้งมั่นได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สากัจฉาธรรม – บุญงานกฐิน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/09/2560 HIGHLIGHTS: การทำบุญงานกฐินเพื่อให้ได้กุศล ควรร่วมบุญด้วยอะไรและอย่างไร ตามวินัยสงฆ์ที่ถูกบัญญัติไว้ พระภิกษุสงฆ์ควรออกบิณฑบาตในวันหรือเวลาใดบ้าง การที่บุคคลสวมรองเท้าใส่บาตร เป็นสิ่งที่สมควรกระทำหรือไม่อย่างไร และถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่

เพ่งไปในอดีตอนาคตปัจจุบันโดยไม่เพลิน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/09/2560 HIGHLIGHTS: มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ที่อธิบายโดยท่านพระมหากัจจานะ บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปว่า จักษุของเราได้เป็นดังนี้ รูปได้เป็นดังนี้ ในกาลที่ล่วงแล้ว เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว” บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไร? “คือ บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่า ขอจักษุของเราพึงเป็นดังนี้ ขอรูปพึงเป็นดังนี้ในกาลอนาคต เพราะความไม่ตั้งใจเป็นปัจจัย จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง” บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปทั้ง

คำพุทธ – มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/09/2560 HIGHLIGHTS: มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ที่อธิบายโดยท่านพระมหากัจจานะ บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปว่า จักษุของเราได้เป็นดังนี้ รูปได้เป็นดังนี้ ในกาลที่ล่วงแล้ว เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว” บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไร? “คือ บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่า ขอจักษุของเราพึงเป็นดังนี้ ขอรูปพึงเป็นดังนี้ในกาลอนาคต เพราะความไม่ตั้งใจเป็นปัจจัย จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง” บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปทั้ง

ตอบคำถาม – อยู่เป็นโสดหรือแต่งงานดีกว่ากัน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/09/2560 HIGHLIGHTS: อยากมีความสุข โดยไม่ต้องขึ้นกับคนอื่น พระช่วยให้คนแต่งงานพระก็บาป ช่วยให้คนเลิกกัน พระก็บาป การแต่งงาน มันก็มีคนเพิ่ม เรื่อง/ปัญหาก็เพิ่ม คนที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เราเจริญ ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าแต่งงานไปแล้ว จะมีความสุขหรือทุกข์มากกว่ากัน

จิตนี้ฝึกได้

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/09/2560 HIGHLIGHTS: ช่องทางทั้ง ๖ ความเหมือนความต่าง ช่องทางคือใจมีสิ่งที่เป็นอันตรายคือราคะโทสะโมหะ จึงต้องรักษาใจไว้โดยการตั้งสติ สติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลัก เปรียบเหมือนยาม เปรียบเหมือนการต้อนโคที่ฝึกดีแล้ว ทราบความแตกต่างของสุนัขทั้ง ๓ กรณี จิตที่ผูกไว้กับเสาอย่างดี นั่นคือจิตมีสติแนบไปด้วยตลอดเวลา จิตนี้ฝึกได้ตามลำดับ

ยาแก้พิษ ว่าด้วยสัญญา ๗ ประการ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/09/2560 HIGHLIGHTS: สัญญา ๗ ประการที่เมื่อบุคคลกระทำเจริญให้มากแล้ว จะมีผลมากมีอานิสงค์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้ เมื่อเรามีการพัฒนาธรรมเต็มที่แล้ว จิตเรามันจะมีความหลุดพ้นด้วยดี จะก้าวล่วงกิเลส ทั้งหลาย ๓ ประการนี้ได้ สามารถที่จะสงบระงับลงด้วยดีได้

สากัจฉาธรรม – โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2560 HIGHLIGHTS: เราควรปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เมื่อเกิดตัณหาในใจมากๆ ต้องแก้ไขอย่างไร ความหมายของคำว่า “โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา” จิตที่เหมือนฝีกลัดหนอง ควรแก้ไขอย่างไร