ฟังรายการธรรมะภาค Online ในรูปแบบการอธิบายตามพระสูตรที่มาในพระไตรปิฏก
เป็นการจัดร่วมกับ ทพ.ณัฐพงศ์ กนกวิรุฬ และ คุณสมนึก เขมาชีวะ.
ในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ฟังรายการนี้จะได้ศีกษาพระสูตรต่างๆ ตามไปด้วย

รายการนี้นำเสนอผ่านทางเวปโซท์ puredhamma.com นี้ เท่านั้น
ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับพระสูตรใด ๆ สามารถ click ได้ที่หน้าติดต่อ http://puredhamma.com/question

ผาสุกได้เมื่อ 5 ภัยมา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่ผาสุกได้แม้เมื่อคราวที่ภัยในอนาคต 5 ประการนี้มาถึง

(more…)

ความเข้าใจเรื่องจิต (ตอนที่ 2) : ยึดถือจิตประภัสสรเป็นตัวตน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • คุณสมบัติที่สำคัญของจิต
 • ทำอย่างไรให้ “จิตดับหรือจิตหลุดพ้น

(more…)

ความเข้าใจเรื่องจิต (ตอนที่ 1) : เหมือนกันตรงนามธรรม ต่างกันในหน้าที่

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/11/2560


HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ

คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๒:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

คำถาม ๓: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๓:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

ตอบคำถาม :

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • จิตที่ยินดีในกามในของสวยงาม สามารถฝึกพัฒนาเป็นจิตที่พระอรหันต์ได้
 • สุจริต 3 อย่างคือ สุจริตทางกาย วาจา ใจ เมื่อมีสุจริตทั้ง 3 ก็ยังให้เกิดสติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 ขึ้นมาและทำให้มีวิชชาวิมุติเกิดขึ้นได้ตามลำดับ
 • เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ ราคะย่อมเสียดแทงจิตของผู้มิได้อบรม แต่ถ้าเรือนของหลังคามุงไว้อย่างดี ฝนก็ไม่อาจรั่วรด กามราคะไม่สามารถทำอันตรายแก่จิตนั้นได้

(more…)

พระนันทะเถระ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการมีใจฟุ้งซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำ แล้วถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได้

(more…)

การดับของลมหายใจในฌาน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • การปฏิบัติตามอิทธิวิธีอันประเสริฐ เป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์เท่านั้น ใช่หรือไม่?
 • การกระทำตามอิทธิวิธีอันประเสริฐ จะทำให้ไปสู่หนทางของการตรัสรู้ตามลำดับได้อย่างไร?
 • การสิ้นอาวสะที่เราจะละความยึดถือไปเป็นตามลำดับๆ สามารถทำให้เกิดได้จากสมาธิทุกขั้น ใช่หรือไม่?
 • ลมหายใจที่ดับไป ในฌานขั้นที่ 4 กับฌานขั้นที่ 9 (สัญญาเวทยิตนิโรธ) มีความดับเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?
 • “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มีอยู่ 2 สิ่งในโลกนี้ ที่ไม่อาจระงับได้ด้วยการเสพ 2 สิ่งเป็นไฉน คือ กาม 1 และการหลับ 1….” ประโยคนี้เป็นพุทธพจน์หรือไม่?

(more…)

ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
 • ศีล ศรัทธา และช่องทางคือใจ จะสามารถทำธัมมานุธัมมปฏิปัตติให้เกิดขึ้นได้

(more…)

ไม่ยึดถือแต่ใช้เป็นที่พึ่ง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/11/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • หน้าที่ของเราคือ เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้เดินไว้แล้ว ไปสู่ประตูคือนิพพาน ที่ท่านได้เปิดไว้แล้ว ไปตามทางคือ มรรค 8 นี้
 • ศรัทธาที่มีปัญญา จะตรวจสอบได้ว่าเส้นทางที่จะเดินมานั้นถูกต้องหรือไม่ เมื่อทราบเส้นทางเดินที่ถูกต้องแล้ว ก็ต้องเดินทางไปด้วย ฉะนั้นศรัทธาจึงต้องมีปัญญาและความเพียรประกอบกัน จึงต้องมาทำการตรวจสอบว่าศรัทธาที่เรามี มีปัญญาและความเพียรประกอบอยู่ด้วยหรือไม่
 • ถ้าเราติดอยู่ตรงขันธ์ 5 (ด้วยอุปาทาน) เราจะเข้าใจขันธ์ 5 ไม่ได้ เราจะทำมรรค 8 ให้เกิดขึ้นไม่ได้
 • ที่พึ่ง (สรณะ) ไม่เหมือนกับความยึดถือ (อุปาทาน)
 • ให้เอาธรรมะ เฉพาะเจาะจงลงมาตรงมรรค 8 ให้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้ว นั่นแหละคือ ที่พึ่งอันเกษม มีศรัทธาแล้วให้มีการปฏิบัติตามมรรค 8
 • พึงเป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามิสทายาท

(more…)

นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาอย่างแท้จริง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • พลังของสมาธิส่งผลอย่างไรกับผู้ปฏิบัติ
 • ทำความเข้าใจอย่างละเอียดเพิ่มเติมในคำว่า “อนัตตา” “อัตตา” และ อัตตา”

(more…)

สาวกภาษิตา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายและที่มาของ “อภิธรรม”
 • ความหมายของคำว่า “สาวกภาษิตา”
 • หลักการพิจารณาธรรม ตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า

(more…)

Loading...