จิตนี้ฝึกได้

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • ช่องทางทั้ง ๖ ความเหมือนความต่าง
 • ช่องทางคือใจมีสิ่งที่เป็นอันตรายคือราคะโทสะโมหะ จึงต้องรักษาใจไว้โดยการตั้งสติ
 • สติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลัก เปรียบเหมือนยาม เปรียบเหมือนการต้อนโคที่ฝึกดีแล้ว
 • ทราบความแตกต่างของสุนัขทั้ง ๓ กรณี
 • จิตที่ผูกไว้กับเสาอย่างดี นั่นคือจิตมีสติแนบไปด้วยตลอดเวลา
 • จิตนี้ฝึกได้ตามลำดับ

(more…)

ยาแก้พิษ ว่าด้วยสัญญา ๗ ประการ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • สัญญา ๗ ประการที่เมื่อบุคคลกระทำเจริญให้มากแล้ว จะมีผลมากมีอานิสงค์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้
 • เมื่อเรามีการพัฒนาธรรมเต็มที่แล้ว จิตเรามันจะมีความหลุดพ้นด้วยดี จะก้าวล่วงกิเลส ทั้งหลาย ๓ ประการนี้ได้ สามารถที่จะสงบระงับลงด้วยดีได้

(more…)

สากัจฉาธรรม – โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • เราควรปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
 • เมื่อเกิดตัณหาในใจมากๆ ต้องแก้ไขอย่างไร
 • ความหมายของคำว่า “โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา”
 • จิตที่เหมือนฝีกลัดหนอง ควรแก้ไขอย่างไร

(more…)

สากัจฉาธรรม – อกุศลวิตกแก้ได้…ด้วยธรรมะ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • หลักการสำคัญโดยละเอียดของ “เมฆิยสูตร”

(more…)

อธิบาย – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/09/2560


HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่าน “อุคคสูตรที่ ๑” เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต คหปติวรรคที่ ๓
 • อ่าน “อุคคสูตรที่ ๒” เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
 • อ่าน “มนาปทายีสูตร” เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
 • อ่าน “เวสาลีสูตร” เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คหปติวรรคที่ ๓
 • อ่าน “วัชชีสูตร” เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
 • ฟัง “คำพุทธ – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 • คำพุทธ – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “อุคคสูตรที่ ๑” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อุคคคฤหบดี ว่า “เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ”
  • “เวสาลีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี อุคคคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน? อนึ่ง เหตุปัจจัยอะไร เป็นเครื่องให้ สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบัน?”
  • “มนาปทายีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะจากพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ดังนี้ ก็อาหาร และโภชนะ ชื่อ สาลปุบผกะของข้าพระองค์นี้เป็นที่พอใจ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับอาหาร และโภชนะของข้าพระองค์ นั้นเถิด” พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้ว
  • “อุคคสูตรที่ ๒” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคาม ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ”

  (more…)

  ตอบคำถาม – กำลังใจจากภายใน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ในสภาพสังคมที่เลวร้ายพร้อมกับสภาพของร่างกายที่ทรมานจากการเจ็บไข้ได้ป่วย จะสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
  • กำลังใจก็ตาม สภาพร่างกายก็ตาม หรือว่าสภาพสังคมก็ตาม มันก็เป็นส่วนที่แยกกันไป อาจจะไม่แยกกันหมด อาจจะมีเกี่ยวข้องกันบ้าง สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกัน ก็ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ…พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ คนที่ถ้ามีร่างกายอ่อนล้า จิตบางทีมันอ่อนเพลีย ทำให้เหินห่างจากสมาธิได้ ทำให้มารได้ช่อง วิธีแก้ ให้หยุดอยู่ในภายใน กระทำให้มีอารมณ์อันเดียว ตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลย…จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยสติ แล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ จะมีสติเกิดขึ้นได้ต้องมีการทำจริงแน่วแน่จริง คือ ความกล้า ความเพียร คือ กำลังใจ กำลังของจิต มีความบากบั่น มีความมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
  • ทำไมพระบิณฑบาตตอนเช้าแล้วต้องให้พร หรือพูดบทกรวดน้ำแก่ญาติโยม สมัยที่เคยบวชก็ไม่ได้มี ถ้าญาติโยมใส่บาตร ๒๐ คน จะไม่เมื่อยปากหรือ?
  • ปัจจุบันยังมีภิกษุณีเกิดขึ้นได้อย่างไร? แล้วผู้ใดเป็นผู้กำหนดให้เป็นภิกษุณีได้?

  (more…)

  ปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์เพื่อคลายทุกข์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/09/2560

   

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์เพื่อคลายทุกข์

  (more…)

  ทุ. สะ. นะ. โส. เสียงเตือนจากนรก

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/09/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • การที่ไปคบชู้ ล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
  • พึงระวังความคิดของเรา ที่จะตริตรึกคิดนึกไปในเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะชู้สาว ล่วงภรรยาผู้อื่น แต่รวมถึงในทุก ๆ เรื่อง เพราะถ้าเราตริตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนมาก จิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้น ๆ จิตน้อมไปทางไหน สิ่งนั้นจะมีกำลังมีพลังขึ้นมา
  • นิมิตไม่ดี ก็คือ ให้เราทำดีนั่นเอง สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่จะทำ บางทีมันถูกบังคับบีบคั้นด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะ ด้วยอำนาจของกาม พอบีบคั้นแล้วทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นความชั่ว ความบาป ความผิด ให้เราสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายเหล่านี้ให้ดี อย่าทำอกุศลธรรม ให้ทำกุศลธรรม

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – โทสะล้วนๆ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • วิธีกำจัดโทสะออกจากจิตต้องทำอย่างไร

  (more…)