กันทรกสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/01/2561

HIGHLIGHTS:

 • ในโลกนี้ประกอบด้วยคน 4 จำพวก
 • ลักษณะของ 26 ประการของผู้พร้อมด้วยสิกขา
 • ผู้ถึงฌาณ 4 สามารถละนิวรณ์และถึงพร้อมอาสวักขยญาณ มีจิตหลุดพ้นหมดกิจที่ควรทำเพราะชาติสิ้นแล้ว

(more…)

ปัญจัตตยสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2561

 

HIGHLIGHTS:

 • ผู้มีทิฐิข้องอยู่ในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นของหยาบมีอุปทานอันปัจจัยปรุงแต่ง เปรียบเหมือนสุนัขที่ล่ามไว้กับเสาที่ยังต้องวนเวียนอยู่กับเสา หรือยังต้องข้องอยู่กับของหยาบที่ปรุงแต่ง
 • บทอันประเสริฐ สงบ…เป็นเครื่องทำให้เกิด ความรู้เหตุเกิดเหตุดับ คุณ โทษและอุบายออกไปจากผัสสายตนะทั้ง 6 แล้วหลุดพ้นได้ด้วยไม่ถือมั่นเพราะเห็นตามความเป็นจริง
 • ผู้ที่ปราศจากอามิสทั้งปวงเพราะก้าวล่วงอุปทานการปรุงแต่งที่เป็นของหยาบ ไม่ตั้งอยู่ในกาม เป็นผู้สงบ ผู้นั้นเป็นผู้สลัดคืนขันธ์ 5 ทั้งหมดและสำเร็จนิพพานได้

(more…)

ภูมิชสูตร

ฟัง “ภูมิชสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/01/2561

ฟัง “ความแยบคายในการปฏิบัติ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/01/2561

HIGHLIGHTS:

 • บุคคลทำความหวัง แต่ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายก็ไม่สามารถบรรลุผล เพราะทำเหตุแห่งผลไว้ไม่แยบคาย
 • ถ้าบุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายก็จะสามารถบรรลุผล แม้ไม่หวังผลเขาก็จะสามารถบรรลุผลด้วยเหตุที่ทำไว้แล้วอย่างดี
 • เปรียบเทียบการเจริญมรรค 8 อย่างแยบคายด้วยอุปมา 4 อย่างด้วยการทำน้ำมัน , นมสด , เนยข้น และไฟ
 • เมื่อมีการเจริญมรรค 8 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกผัสสะที่มากระทบ มรรค 8 จะมีความเข้มแข็งเกิดวิชาวิมุติเข้าสู่นิพพานได้
 • การปฏิบัติมรรค 8 อย่างสมบูรณ์ครบทุกด้านจะทำให้มารไม่ได้ช่อง

(more…)

ทันตภูมิสูตร

ฟัง “ทันตภูมิสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/12/2560

ฟัง “ภูมิของผู้ฝึกดีแล้ว”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • ผู้ที่ยังมีจิตขวนขวายอยู่ในกามหรือชุ่มอยู่ด้วยกาม คือ ผู้ถูกอวิชชาบดบัง ย่อมถึงธรรมที่บรรลุหรือเห็นตามที่เป็นจริงได้ยากกว่าผู้ที่อยู่ในเนกขัมมะ
 • เมื่อเรารักษาศีล-ศีลจะรักษาเรา
 • การฝึกให้รู้ตัวรอบคอบทั้งการเดิน การกิน การดื่ม การหยุดการนิ่ง จะทำให้เรามีสติสมบูรณ์พร้อมไปสู่การฝึกให้มีสมาธิปัญญาในการที่จะตัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจ
 • เมื่อเรามีความพากเพียรอย่างไม่ลดละเหมือนช้างอาชาไนย เราย่อมจะไปถึงทันตภูมิของผู้ฝึกดีแล้วได้ในชาตินี้แน่นอน

(more…)

มหาธรรมสมาทานสูตร

ฟัง “มหาธรรมสมาทานสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/12/2560

ฟัง “ธรรมสมาทาน 4”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • ธรรมสมาทาน 4 ประการ
 • เมื่อไม่รู้จักในธรรมสมทานก็ไปแล้วในอวิชชาจึงละเว้นธรรมสมาทานนี้เสีย ทำให้ธรรมะที่น่าปรารถนาเสื่อมไปเพราะรู้อย่างไม่ถูกต้อง
 • เมื่อรู้จักธรรมสมาทาน ไปแล้วในวิชชารู้ชัดในความจริง…เมื่อไปแล้วในวิชชาจึงเสพธรรมะสมาทานนั้นโดยไม่ละเว้น ทำให้ธรรมสมาทานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักน่าใคร่เสื่อมลง เพราะรู้อย่างถูกต้อง
 • อกุศลกรรมบถ 10 ที่ทำให้สิ่งที่น่ารักน่าพอใจเสื่อมลง – ทำให้สิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นเจริญขึ้น
 • กุศลธรรมบถ 10 อันเป็นธรรมที่ทำแล้วสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจะมีแต่ความเจริญงอกงาม สิ่งไหนที่ไม่ดีไม่น่าพอใจก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆ

(more…)

มหาทุกขักขันธสูตร

ฟังเรื่อง “มหาทุกขักขันธสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/12/2560

ฟังเรื่อง “ทุกข์โทษของกาม”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • กามเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนมีคุณน้อยแต่โทษมาก
 • บุคคลผู้มองเห็นโทษของกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะไม่ถูกกามเคี้ยวกิน
 • ศีลคือรั้วรักษาจิตไม่ให้ถูกกามและบาปอกุศลทำร้าย
 • จิตที่มีเครื่องอยู่คือ สติปัฏฐานทั้ง 4 จะเป็นจิตที่มีความมั่นคงไม่ไหลไปกับกาม

(more…)

อนุรุทธสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • มหาปุริสวิตกเป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย มิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก ของบุคคลผู้สันโดษ ของบุคคลผู้สงัด ของบุคคลผู้ปรารภความเพียร ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคง ของบุคคลผู้มีปัญญา
 • การตรึกในมหาปุริสวิตก ๘ ประการจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบากในฌาน ๔ เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

(more…)

ติณกัฏฐสูตร ปฐวีสูตร อัสสุสูตร ฯลฯ

ฟัง “ติณกัฏฐสูตร ปฐวีสูตร อัสสุสูตร ฯลฯ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/11/2560

ฟัง “เรือสำเภาข้ามห้วงโอฆะ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่ม ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรค ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิต
 • น้ำตาของเราที่ไหลออกจากตา แม้แต่น้ำนมของมารดาที่เราดื่มกิน หรือ หยดเลือดที่ไหลจากกายเรานับถอยไปในแต่ละชาติแล้วยังมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง 4
 • มรรค 8 คือเรือสำเภาใหญ่ที่จะคุ้มครองและพาเราออกจากห้วงโอฆะขึ้นสู่ฝั่งอันคือ “นิพพาน” ได้
 • มรรค 8 จะเจริญได้ด้วยการฝึกฝนจิตใจตนจากผัสสะทั้งดี-ไม่ดีที่มากระทบ

(more…)

พระนันทะเถระ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการมีใจฟุ้งซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำ แล้วถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได้

(more…)

มาคัณฑิยสูตร

ฟัง “มาคัณฑิยสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/11/2560

ฟัง “มาคัณฑิยพราหมณ์ผู้ลอยบาป”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/11/2559

HIGHLIGHTS:

 • กายนี้แลเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้
 • การคบสัตตบุรุษจะได้ฟังธรรมอันสมควรแก่ธรรม
 • ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม
 • ร่างกายของมนุษย์เปรียบเหมือนถุงหนังที่มีของเสียไหลเข้าไหลออก
 • ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค 8 เราก็สามารถพ้นจากตัณหา กิเลส และเครื่องร้อยรัดได้

(more…)

Loading...