พระนันทะเถระ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการมีใจฟุ้งซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำ แล้วถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได้

(more…)

มาคัณฑิยสูตร

ฟัง “มาคัณฑิยสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/11/2560

ฟัง “มาคัณฑิยพราหมณ์ผู้ลอยบาป”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/11/2559

HIGHLIGHTS:

 • กายนี้แลเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้
 • การคบสัตตบุรุษจะได้ฟังธรรมอันสมควรแก่ธรรม
 • ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม
 • ร่างกายของมนุษย์เปรียบเหมือนถุงหนังที่มีของเสียไหลเข้าไหลออก
 • ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค 8 เราก็สามารถพ้นจากตัณหา กิเลส และเครื่องร้อยรัดได้

(more…)

อัฏฐกนาครสูตร

ฟัง “อัฏฐกนาครสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/11/2560

ฟัง “ประตูแห่งอมตะธรรม”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดา เธอเมื่อตั้งอยู่ในธรรม คือ สมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
 • สิ่งใดมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งย่อมมีความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดา การเพลิดเพลินพอใจในสมาธิที่ได้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเวลาสมาธิเสื่อม
 • การเห็นตามเป็นจริงถึงความเปลี่ยนแปลงของสมาธิในแต่ละขั้น จะทำให้เราเกิดปัญญาและสามารถทำให้เราหลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพานได้ หรือสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง 5 ได้

(more…)

คำพุทธ – ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก (ปิยชาติกสูตร,โกสลสูตร,ฐานสูตร,นารทสูตร)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • เข้าใจด้วยสิ่งเป็นที่รักและทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รักได้อย่างไร
 • ว่าด้วยฐานะ ๕ ประการที่ใครๆ ไม่พึงได้
 • เมื่อสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ควรทำอย่างไร

(more…)

คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร

ฟัง “คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/10/2560

ฟัง “คำอธิบาย – มหาปรินิพพานสูตร ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • อานิสงส์ของผู้มีศีล ๕ ประการ
 • การมีศีลวิบัติมีโทษ ๕ ประการ
 • “ชนทั้งหลายเหล่าใดจะข้ามสระ คือ แม่น้ำ ชนเหล่านั้นต้องทำสะพานข้ามเปือกตมนั้นไป ประชาชนผู้ยังผูกทุ่น แต่ผู้มีปัญญาข้ามไปโดยไม่ต้องผูกทุ่น”
 • “…จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ…”
 • เมื่อพึ่งตนพึ่งธรรม ความดีความงามย่อมเกิดขึ้นแก่ตน

(more…)

คำพุทธ – การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ

ฟังเรื่อง “การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/10/2560

ฟังเรื่อง “แทนคุณก้อนข้าวด้วยธรรมะ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/10/2560


HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สัมปสาทนิยสูตร

ฟังเรื่อง “สัมปสาทนิยสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/10/2560

ฟังคำอธิบาย “สัมปสาทนิยสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • ธรรมะอันยอดเยี่ยมทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน อย่างที่ไม่มีพราหมณ์และสมณะอื่น จะมีความรู้ยิ่งมากไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยพระองค์ทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
 • ทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะ อันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอก อย่างละ ๖
 • ทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคน วิธีแห่งการดักใจคน ๔ อย่าง
 • ทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ ทัศนสมาบัติ ๔ อย่าง
 • ทรงแสดงธรรมในฝ่ายธรรม เป็นที่ตั้งมั่น โพชฌงค์ ๗

(more…)

คำพุทธ – มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ที่อธิบายโดยท่านพระมหากัจจานะ
 • บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปว่า จักษุของเราได้เป็นดังนี้ รูปได้เป็นดังนี้ ในกาลที่ล่วงแล้ว เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว”
 • บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไร? “คือ บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่า ขอจักษุของเราพึงเป็นดังนี้ ขอรูปพึงเป็นดังนี้ในกาลอนาคต เพราะความไม่ตั้งใจเป็นปัจจัย จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง”
 • บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร? “คือ มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วย ฉันทราคะในจักษุ และรูปทั้ง ๒ อย่าง ที่เป็นปัจจุบันด้วยกันนั้นแล เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินจักษุ และรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่า ไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน”
 • พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก แม้หากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกะเรา เราก็จะ พยากรณ์เนื้อความนั้นอย่างเดียวกับที่มหากัจจานะพยากรณ์แล้วเหมือนกัน ก็แหละเนื้อความของอุเทศนั้น เป็นดังนี้แล พวกเธอจงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิด ฯ”

(more…)

คำพุทธ – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • “อุคคสูตรที่ ๑” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อุคคคฤหบดี ว่า “เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ”
 • “เวสาลีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี อุคคคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน? อนึ่ง เหตุปัจจัยอะไร เป็นเครื่องให้ สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบัน?”
 • “มนาปทายีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะจากพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ดังนี้ ก็อาหาร และโภชนะ ชื่อ สาลปุบผกะของข้าพระองค์นี้เป็นที่พอใจ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับอาหาร และโภชนะของข้าพระองค์ นั้นเถิด” พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้ว
 • “อุคคสูตรที่ ๒” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคาม ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ”

(more…)

คำพุทธ – พหุธาตุกสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/09/2560


HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Loading...