สากัจฉาธรรม-26/03/60

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ถ้าบุตรได้งานทำที่ต่างถิ่นห่างไกลจากบ้าน ไม่สามารถอยู่ดูแล พ่อ แม่ ที่แก่ชราได้ เป็นบาปหรือไม่
 • การปฏิบัติธรรมกับชีวิตการครองเรือน
 • เวลาทำสมาธิให้มีสติอยู่กับลมหายใจ
 • อย่างไรจึงจะเรียกว่ารักษาสมาธิขณะเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องนั่งหลับตา แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าขณะนั้นเรากำลังอยู่ในสมาธิ

บทคัดย่อ

คำถาม:

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ:

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

สากัจฉาธรรม-25/03/60

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • รู้สึกละอายใจ ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไปแต่งงาน
 • คนที่ฆ่าคนเพื่อช่วยชาติ ได้บาปหรือบุญ
 • ขับรถผ่านโค้งร้อยศพ ต้องทำอย่างไร

บทคัดย่อ

คำถาม:

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ:

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

วาเสฏฐสูตร บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • “วาเสฏฐสูตร” บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิด หรือเพราะกรรม?
 • บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม
 • คนที่จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ได้จริงๆ คือ เป็นพระอรหันต์ นั่นเอง
 • เรื่องของกรรม นี่ก็คือ การที่อาศัยเหตุปัจจัย นั่นเอง เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม

(more…)

คำพุทธ – วาเสฏฐสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • “วาเสฏฐสูตร” บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิด หรือเพราะกรรม?
 • เราเรียกบุคคลผู้หมดสิ้นตัณหา ที่นำไปเกิดในภพทั้ง ๓ ว่า เป็นพราหมณ์
 • บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่
 • บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม บุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรม บุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรม
 • บัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาท มีความรู้ความเข้าใจในกรรม และผลของกรรม ย่อมพิจารณาเห็นกรรม ตามความเป็นจริงอย่างนี้
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์เป็นไปตามกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน เปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้แล่นไปอยู่
 • “นิพเพทิกสูตร” ธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส เฉพาะส่วนของกรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ให้รู้จักกรรมใน ๖ ลักษณะ

(more…)

ความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • เมื่อเราพบเจอความทุกข์จนหมดกำลังใจ เราต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า …ในธรรมอันผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้ว..ในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ด้วย เวลาที่เราอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก ทำให้สิ่งที่คนอื่นทำได้ยากธรรมย่อมเกิดขึ้นกับเรา บุคคลที่มีธรรมเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีใครทำอันตรายได้เลย
 • บุคคลที่มีความเสื่อมใสในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่ลังเลหรือสงสัยในตถาคต หรือคำสอนของตถาคตเลยเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้แล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีความเพียร คือการทำจริง แน่วแน่จริง มีกำลังใจ มีความกล้า จะเป็นผู้ที่ทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้ ความเพียรมีเหตุมาจากศรัทธา ศรัทธามีทุกข์เข้าไปเป็นที่ตั้งอาศัย เจอทุกข์ที่ไหน ..ให้ยิ้มเลย นี่แหล่ะจะเป็นที่ตั้งของศรัทธา อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาที่จะเห็นหรือไม่
 • มารดาบิดาเป็นบุคคลที่เราต้องเลี้ยงดู ดูแล ลูกเต้าต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาป
 • กำลังใจเกิดขึ้นในใจ เกิดจากเหตุ คือสิ่งที่เป็นภายนอกมากระทบกับศรัทธา ธรรมดาชีวิตมีสุขบ้าง ทุกข์บ้างเป็นธรรมดา สู้มันด้วยความมั่นใจ ด้วยกำลังใจ ด้วยสติ ด้วยสมาธิ

(more…)

การเห็นความจริงของเวลา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • เห็นความจริงของเวลา

(more…)

จิตเกิดจิตดับ

Publish : 20/03/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • เหตุปัจจัยของการที่ “จิตเกิดจิตดับ” เป็นอย่างไร

(more…)

พระสาคตะต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/03/2560

สำหรับผู้ที่ต้องการฟังตอนเพิ่มเติมจากวิทยุ สามารถข้ามไปฟังในนาทีที่ 29.20

HIGHLIGHTS:

 • ประวัติของพระสาคตะ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
 • เหตุแห่งต้นบัญญัติภิกษุห้ามดื่มสุรา

(more…)

สากัจฉาธรรม-อภิชฌา / นินทากาเล

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “การไม่เพ่งเล็ง (อภิชฌา)”
 • ทางออกของปัญหา “การถูกนินทา”

(more…)

การปล่อยวางอุปาทานจิต / มายาคนชั่ว / “นิมิต” และ “พยัญชนะ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • การปล่อยวางอุปาทานจิต ควรทำอย่างไร
 • การไม่ทำตามมายาคนชั่วผิดศีลหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร
 • ความหมายของคำว่า “นิมิต” และ “พยัญชนะ”

(more…)