ธรรมบท – เรื่องพระจูฬปันถกเถระ

download9

๓. เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [๑๗]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อว่าจูฬปันถก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท – เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ

download9

๒. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ [๔๖]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “จรญฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท – เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก

download9

๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก [๑๒๖]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อจริตฺวา พฺรหฺมจริยํ.” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท – เรื่องพระมหากัสสปเถระ

download9

๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๗๒]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อุยฺยุญฺชนฺติ” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท – เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ

download9

๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ [๔๒]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อปฺปมตฺโต อยํ คนฺโธ” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท – เรื่องพระมหากัสสปเถระ

download9

๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๑๙]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ปมาทํ อปฺปมาเทน” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท-เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ

download9

๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [๒๘๘]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระปิลินทวัจฉเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อกกฺกสํ” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท-เรื่องสามเณร

download9

๒๓. เรื่องสามเณร [๒๘๖]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณรทั้งหลาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อวิรุทฺธํ” เป็นต้น.
(more…)

ธรรมบท-เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก

download9

๙. ปาปวรรควรรณนา

๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์ ชื่อจูเฬกสาฎก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ” เป็นต้น.
(more…)

Loading...