ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • ผาสุกได้เมื่อ 5 ภัยมา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่ผาสุกได้แม้เมื่อคราวที่ภัยในอนาคต 5 ประการนี้มาถึง

  (more…)

  ความเข้าใจเรื่องจิต (ตอนที่ 2) : ยึดถือจิตประภัสสรเป็นตัวตน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คุณสมบัติที่สำคัญของจิต
  • ทำอย่างไรให้ “จิตดับหรือจิตหลุดพ้น

  (more…)

  ความเข้าใจเรื่องจิต (ตอนที่ 1) : เหมือนกันตรงนามธรรม ต่างกันในหน้าที่

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/11/2560


  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ

  คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

   

  คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  คำตอบ ๒:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

   

  คำถาม ๓: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  คำตอบ ๓:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

   

  ตอบคำถาม :

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  การปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จิตที่ยินดีในกามในของสวยงาม สามารถฝึกพัฒนาเป็นจิตที่พระอรหันต์ได้
  • สุจริต 3 อย่างคือ สุจริตทางกาย วาจา ใจ เมื่อมีสุจริตทั้ง 3 ก็ยังให้เกิดสติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 ขึ้นมาและทำให้มีวิชชาวิมุติเกิดขึ้นได้ตามลำดับ
  • เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ ราคะย่อมเสียดแทงจิตของผู้มิได้อบรม แต่ถ้าเรือนของหลังคามุงไว้อย่างดี ฝนก็ไม่อาจรั่วรด กามราคะไม่สามารถทำอันตรายแก่จิตนั้นได้

  (more…)

  พระนันทะเถระ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการมีใจฟุ้งซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำ แล้วถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได้

  (more…)

  การดับของลมหายใจในฌาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การปฏิบัติตามอิทธิวิธีอันประเสริฐ เป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์เท่านั้น ใช่หรือไม่?
  • การกระทำตามอิทธิวิธีอันประเสริฐ จะทำให้ไปสู่หนทางของการตรัสรู้ตามลำดับได้อย่างไร?
  • การสิ้นอาวสะที่เราจะละความยึดถือไปเป็นตามลำดับๆ สามารถทำให้เกิดได้จากสมาธิทุกขั้น ใช่หรือไม่?
  • ลมหายใจที่ดับไป ในฌานขั้นที่ 4 กับฌานขั้นที่ 9 (สัญญาเวทยิตนิโรธ) มีความดับเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?
  • “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มีอยู่ 2 สิ่งในโลกนี้ ที่ไม่อาจระงับได้ด้วยการเสพ 2 สิ่งเป็นไฉน คือ กาม 1 และการหลับ 1….” ประโยคนี้เป็นพุทธพจน์หรือไม่?

  (more…)

  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
  • ศีล ศรัทธา และช่องทางคือใจ จะสามารถทำธัมมานุธัมมปฏิปัตติให้เกิดขึ้นได้

  (more…)

  ไม่ยึดถือแต่ใช้เป็นที่พึ่ง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/11/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • หน้าที่ของเราคือ เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้เดินไว้แล้ว ไปสู่ประตูคือนิพพาน ที่ท่านได้เปิดไว้แล้ว ไปตามทางคือ มรรค 8 นี้
  • ศรัทธาที่มีปัญญา จะตรวจสอบได้ว่าเส้นทางที่จะเดินมานั้นถูกต้องหรือไม่ เมื่อทราบเส้นทางเดินที่ถูกต้องแล้ว ก็ต้องเดินทางไปด้วย ฉะนั้นศรัทธาจึงต้องมีปัญญาและความเพียรประกอบกัน จึงต้องมาทำการตรวจสอบว่าศรัทธาที่เรามี มีปัญญาและความเพียรประกอบอยู่ด้วยหรือไม่
  • ถ้าเราติดอยู่ตรงขันธ์ 5 (ด้วยอุปาทาน) เราจะเข้าใจขันธ์ 5 ไม่ได้ เราจะทำมรรค 8 ให้เกิดขึ้นไม่ได้
  • ที่พึ่ง (สรณะ) ไม่เหมือนกับความยึดถือ (อุปาทาน)
  • ให้เอาธรรมะ เฉพาะเจาะจงลงมาตรงมรรค 8 ให้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้ว นั่นแหละคือ ที่พึ่งอันเกษม มีศรัทธาแล้วให้มีการปฏิบัติตามมรรค 8
  • พึงเป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามิสทายาท

  (more…)

  นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาอย่างแท้จริง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • พลังของสมาธิส่งผลอย่างไรกับผู้ปฏิบัติ
  • ทำความเข้าใจอย่างละเอียดเพิ่มเติมในคำว่า “อนัตตา” “อัตตา” และ อัตตา”

  (more…)

  สาวกภาษิตา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายและที่มาของ “อภิธรรม”
  • ความหมายของคำว่า “สาวกภาษิตา”
  • หลักการพิจารณาธรรม ตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า

  (more…)

  มาคัณฑิยสูตร

  ฟัง “มาคัณฑิยสูตร”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/11/2560

  ฟัง “มาคัณฑิยพราหมณ์ผู้ลอยบาป”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/11/2559

  HIGHLIGHTS:

  • กายนี้แลเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้
  • การคบสัตตบุรุษจะได้ฟังธรรมอันสมควรแก่ธรรม
  • ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม
  • ร่างกายของมนุษย์เปรียบเหมือนถุงหนังที่มีของเสียไหลเข้าไหลออก
  • ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค 8 เราก็สามารถพ้นจากตัณหา กิเลส และเครื่องร้อยรัดได้

  (more…)

  โทษของสังสารวัฏ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จะทำให้ความเศร้าโศกจากการตายของพ่อกับแม่ให้หายไปได้อย่างไร?
  • ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก

  (more…)

  อิทธิวิธีอันประเสริฐ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อิทธิวิธีอันไม่เกี่ยวกับอาสวะ อิทธิวิธีอันประเสริฐ 5 ประการ
  • อานาปานสติบวกพรหมวิหารสี่บวกโพชฌงค์ 7 จะทำให้เกิดการพิจารณาเป็นอินทรีย์อันอบรมแล้ว ทำให้เกิดคุณวิเศษได้

  (more…)

  อัคคิสูตรที่ 2 ว่าด้วยเรื่องไฟ 7 กอง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/11/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • ศาตรา 3 ชนิด อันบุคคลเมื่อจะก่อไฟ ปักหลักบูชายัญ ย่อมเป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก คิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำบาป คิดว่าจะทำกุศลกลับทำอกุศล คิดว่าจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ
  • ไฟ 3 กองที่พึงละ พึงเว้น ไม่พึงเสพ
  • ไฟ 3 กองที่ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ
  • ไฟอีก 1 กองที่เกิดแต่ไม้ พึงก่อให้โพลงขึ้น พึงเพ่งดู พึงดับ พึงเก็บไว้ตามกาลที่สมควร ฯ ไปตามเหตุตามปัจจัยอันเหมาะสม
  • ถ้าจะมีการเบียดเบียนใด ๆ เกิดขึ้น เราก็ไม่ควรทำ ไม่ว่าจะในช่องทางกาย วาจา หรือใจ

  (more…)

  อนัตตา ต่างจาก น อัตตา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายและลักษณะของ “อนัตตา”

  (more…)

  ลงกันได้สนิทด้วยศีล และทิฏฐิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “การดูแลพ่อแม่อย่างเดียวก็ได้บุญแล้ว ไม่ต้องไปทำบุญกับพระที่ไหน” คำกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่
  • พ่อแม่อายุมากแล้ว อยากให้พ่อแม่ฟังเทศน์ ฟังธรรม มีกุศโลบายใดบ้างที่จะช่วยได้
  • เราต้องวางใจอย่างไรกับเพื่อนที่เรารักแล้วบังเอิญมาผิดใจกัน และเราว่าเราอภัยให้เขาโดยไม่โกรธเคืองเขา แต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีก ไม่สนิทสนมเหมือนก่อน อย่างนี้จะเรียกว่าเรายังมีโมหะโทสะหรือไม่

  (more…)

  อัฏฐกนาครสูตร

  ฟัง “อัฏฐกนาครสูตร”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/11/2560

  ฟัง “ประตูแห่งอมตะธรรม”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดา เธอเมื่อตั้งอยู่ในธรรม คือ สมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
  • สิ่งใดมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งย่อมมีความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดา การเพลิดเพลินพอใจในสมาธิที่ได้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเวลาสมาธิเสื่อม
  • การเห็นตามเป็นจริงถึงความเปลี่ยนแปลงของสมาธิในแต่ละขั้น จะทำให้เราเกิดปัญญาและสามารถทำให้เราหลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพานได้ หรือสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง 5 ได้

  (more…)

  “บุญ” คือ ชื่อของความสุข

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/11/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คำว่า “โกฏิ” เท่ากับกี่บาทในปัจจุบัน ถ้าวัดเชตวันมหาวิหารถูกสร้างเป็นเงิน จะมีราคาประมาณเท่าไหร่?
  • พระสงฆ์ ห้ามอาบน้ำ 2-3 ครั้ง ใช่หรือไม่?
  • ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แมวที่เสียชีวิต แมวจะได้รับผลของบุญหรือไม่?
  • ทำไมบางครั้งมีการอธิบายเรื่องของสัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์ห้า ยังมีนัยยะอื่นอีกหรือไม่?
  • ลักษณะของ สัญญาเวทยิตนิโรธ เป็นอย่างไร?

  (more…)

  กิเลส 3 (กิเลสเกิดที่จิต)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะและอาการของกิเลส
  • เครื่องเศร้าหมองในจิต ทำให้การรับรู้ผิดเพี้ยนบิดเบือนไป
  • กิเลสเกิดขึ้นที่ “จิต” ไม่ใช่ที่ขันธ์ห้า
  • กิเลสเกิดที่จิต มีผัสสะเป็นแดนเกิด กิเลสเกิดแล้วจะทำลายจิต ทำให้การรับรู้ผิดเพี้ยน
  • ความยึดถืออยู่ตรงไหน จิตก็อยู่ตรงนั้น
  • มรรคแปดเป็นยาที่จะขจัดโรคที่จิตนี้ได้

  (more…)

  สามุกกังสิกาธรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/10/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • การฟังธรรมจะช่วยทำให้เกิดสัมมาทิฎฐิได้ ด้วยการโยนิโสมนสิการโดยแยบคายอย่างถูกต้อง
  • ธรรมะที่ต่อให้ไม่มีผู้ถาม แต่ด้วยความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธ เป็นพหูสูตร เป็นบัญฑิต เป็นผู้รู้ ที่มีมารยาท ที่เป็นอริยะ ก็บอกสอนให้มีคนรู้ตาม ซึ่งธรรมะพิเศษนี้ เรียกว่า “สามุกกังสิกาธรรม” เป็นธรรมะที่พระพพุทธเจ้าปรารภขึ้นมาเอง โดยทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องลงกันใน “อริยสัจ ๔”
  • อริยสัจ ๔ เป็นต้นกำเนิด เป็นสิ่งแรกที่เป็นหลักสำคัญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจึงต้องมาทำความเข้าใจลงมามาในรายละเอียดในแต่ละรอบ ซึ่งมีอยู่ ๓ รอบด้วยกัน
  • ให้ตรวจสอบดูว่าคุณรู้อริยสัจจริง ๆ แล้วรึยัง รู้ได้ ๓ รอบรึยัง ถ้ารู้รอบแรกแล้ว อันนี้ดี ต่อไปเรามารู้ในรอบที่ ๒ และรู้ในรอบที่ ๓ จะทำความรู้ของเราให้เต็มขึ้นสมบูรณ์

  (more…)

  การเจริญมรณะสติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายที่แท้จริงของ “มรณะสติ”
  • ขั้นตอนที่ถูกต้องในการเจริญมรณะสติ

  (more…)

  สากัจฉา – King of King

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • หลักธรรมในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีอะไรบ้างและรายละเอียดเป็นอย่างไร

  (more…)

  ธรรมเพื่อคลายโศก โสกสัลลหรณธรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ธรรมที่คลายโศก ธรรมที่คลายทุกข์ คือ โสสัลลหรณธรรม
  • ฐานะ ๕ ประการที่ใครๆ ในโลกนี้ก็ไม่ได้ จึงไม่ควรเศร้าโศก ควรคิดว่า บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ทำสิ่งที่ควรทำ
  • ทุกข์นั้นเกิดจากของที่รัก
  • ความยึดถือยิ่งมากยิ่งเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวในความเป็นตัวตน อยากเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตน พอสิ่งนั้นแปรปรวนไปก็จะทุกข์มาก ทำการงานไม่ได้
  • บัณฑิต เมื่อได้ฟังธรรม จะคลายความยึดถือ เข้าใจได้ว่า “สิ่งที่เป็นที่รักที่น่าพอใจจะนำความสุขมาให้ได้ มันไม่มี”
  • เมื่อเข้าใจแล้วจะเป็นบุคคลที่ทำสิ่งที่ควรทำ เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พอพระราชหฤทัย และเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นธรรมทายาท

  (more…)

  คำพุทธ – ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก (ปิยชาติกสูตร,โกสลสูตร,ฐานสูตร,นารทสูตร)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เข้าใจด้วยสิ่งเป็นที่รักและทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รักได้อย่างไร
  • ว่าด้วยฐานะ ๕ ประการที่ใครๆ ไม่พึงได้
  • เมื่อสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ควรทำอย่างไร

  (more…)

  ทัศนสมาบัติ ๔

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทราบความแตกต่างของทัศนสมาบัติทั้ง ๔ ขั้น และวิธีการพิจารณาโดยลำดับ
  • ทัศนสมาบัติ ๔ มีพื้นฐานมาจากเรื่องของกายคตาสติ ที่พิจารณากายไปจนทะลุถึงวิญญาณ เพื่อการหลุดพ้น
  • การพิจารณาไปตามลำดับและผลที่เกิดได้มาเป็นความงามในธรรมวินัยนี้ ที่มีลักษณะเหมือนไหล่ทะเล จะมีความลึกล้ำลงไปเรื่อยๆ ทำให้ชำนาญ
  • หมวดธรรมอาจจะมีหัวข้อคล้ายๆกันแต่ต่างกันในรายละเอียดบ้าง แล้วก็เรียกอีกชื่อหนึ่ง นี่คือลักษณะที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่มีการบัญญัติแจกแจงไว้อย่างละเอียดรอบคอบ ขึ้นอยู่กับสถานกราณ์ แต่ปฏิบัติผลเดียวกันคือนิพพาน
  • ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพระสารีบุตรยืนยันด้วยธรรมะ ๑ ใน ๑๖ ข้อ คือ ทัศนาสมาบัติ

  (more…)

  ปัญญาที่ขาดสมาธิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/10/2560

   

   

  HIGHLIGHTS:

  • ในธรรมวินัยนี้ ในทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสิ่งที่เรียกว่า “ปัญญา” เป็นอันดับสูงสุด
  • จุดที่สำคัญของปัญญาคือ ความคม ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอย่างไร จะต้องมีส่วนต่าง ๆ ที่สนับสนุนกันมา ถ้ามีแต่ปัญญาล้วน ๆ เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสำเร็จได้
  • สิ่งที่จะมาประกอบกับปัญญา เพื่อให้ปัญญานั้นสูงเด่นขึ้นและมีความคม สามารถที่จะปาดแยกแยะสิ่งต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ สมาธิและศรัทธา
  • ปัญญาที่ขาดสมาธิ ไม่มีความเหมาะสม โดดเด่น นุ่มนวล และไม่ได้มีศรัทธามาประกอบเอาไว้ให้ไปถูกทิศทาง ปัญญานี้จะกลายเป็นอันตรายได้ จากความคมนั้น

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – เห็นธรรมในธรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กฏแห่งกรรมมีรายละเอียดอย่างไร เกี่ยวข้องกับโทษของสังสารวัฏอย่างไร
  • วิธีบรรเทาอาการง่วงนอนจากการนั่งสมาธิควรทำอย่างไร
  • อาการปรุงแต่งต่างๆ ทั้งทางกายและทางจิตเป็นอย่างไร มีวิธีจัดการได้หรือไม่

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – กินเจ…เพื่อให้ได้บุญ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • หลักการการกินเจในเชิงพระพุทธศาสนา

  (more…)

  คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร

  ฟัง “คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร ”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/10/2560

  ฟัง “คำอธิบาย – มหาปรินิพพานสูตร ”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อานิสงส์ของผู้มีศีล ๕ ประการ
  • การมีศีลวิบัติมีโทษ ๕ ประการ
  • “ชนทั้งหลายเหล่าใดจะข้ามสระ คือ แม่น้ำ ชนเหล่านั้นต้องทำสะพานข้ามเปือกตมนั้นไป ประชาชนผู้ยังผูกทุ่น แต่ผู้มีปัญญาข้ามไปโดยไม่ต้องผูกทุ่น”
  • “…จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ…”
  • เมื่อพึ่งตนพึ่งธรรม ความดีความงามย่อมเกิดขึ้นแก่ตน

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์ – 18/10/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/10/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ถ้าเราจะช่วยในกรณีงูกินกบ เราจะบาปกรือไม่ เพราะว่าเราได้ช่วยชีวิตกบแต่เราไปแย่งอาหารจากงู
  • อยากจะทราบว่า หากน้องยังไม่เลิกว่าพ่อแม่แรงๆ อยู่ เราจำเป็นต้องตักเตือนหรือไม่

  (more…)

  Loading...