ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • สากัจฉาธรรม-26/02/2560

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เบื่อความวุ่นวายจึงลาออกจากงาน ควรทำยังไงกับชีวิตดี
  • ทำฌานไม่ได้ แค่เข้าใจในอริยสัจ ๔ และมรรค ๘ เพียงพอที่จะพ้นจากสังสารวัฏหรือไม่
  • การหลุดพ้น กับ นิพพาน เหมือนกันหรือไม่ครับ

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

  สากัจฉาธรรม-LIVE!

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  ติดตามได้ตั้งแต่เวลา 5:00 – 5:30 น. ทาง

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • ฟังเรื่อง “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ” ภาคที่ ๒ เรื่องที่ ๒๗
   download9
  • อ่าน “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ”

  อธิบาย-สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สัมมาทิฏฐิ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ? อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็น สัมมาทิฏฐิ
  • สัมมาทิฏฐิมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโลกียะ กับ ส่วนที่เป็นโลกุตตระ
  • สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตตระ คือ เป็นส่วนเหนือโลก เป็นไปเพื่อนิพพาน เป็นทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของตัณหา เป็นอย่างไร?
  • เหตุเกิดของอวิชชา คือ อาสวะ
  • เหตุเกิดของอาสวะ ก็คือ อวิชชา
  • จิต มีหน้าที่ในการสั่งสม สั่งสมบุญ ก็เป็นบารมี, สั่งสมบาป ก็เป็นอาสวะ
  • จิตมีความคดโกง ล่อลวง ปลอมเทียม ปลิ้นปลอก มันจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆ ทำให้ตัณหา มันคืบคลาน แผ่ซ่านไปได้

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  คำพุทธ-สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สัมมาทิฏฐิ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ? อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็น สัมมาทิฏฐิ
  • สัมมาทิฏฐิมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโลกียะ กับ ส่วนที่เป็นโลกุตตระ
  • สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตตระ คือ เป็นส่วนเหนือโลก เป็นไปเพื่อนิพพาน เป็นทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของตัณหา เป็นอย่างไร?
  • เหตุเกิดของอวิชชา คือ อาสวะ
  • เหตุเกิดของอาสวะ ก็คือ อวิชชา
  • จิต มีหน้าที่ในการสั่งสม สั่งสมบุญ ก็เป็นบารมี, สั่งสมบาป ก็เป็นอาสวะ
  • จิตมีความคดโกง ล่อลวง ปลอมเทียม ปลิ้นปลอก มันจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆ ทำให้ตัณหา มันคืบคลาน แผ่ซ่านไปได้

  (more…)

  วาจาที่ควรค่าแห่งการจดจำ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คำถามบางคำถามที่ถามไปแล้วทำให้เกิดความแตกแยก ถ้าถามไปแล้วจะเป็นการสร้างบาปหรือไม่? แล้วกรรมนั้นจะเป็นกรรมหนักหรือเปล่า?
  • วาจาของเรามันมีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกคำที่เราพูดออกไปมันเก็บสะสมไว้เป็นกรรม พระพุทธเจ้าถึงสอนว่า ให้พูดวาจาในลักษณะที่ควรค่าในการจดจำ วาจาแม้น้อยนั้นมีประโยชน์กว่าวาจาเป็นแสนเป็นล้าน ที่พูดน้ำไหลไฟดับ พูดต่อยหอยแต่ไม่เกิดประโยชน์
  • จิตที่มีลักษณะสั่งสมนั้น สั่งสมกุศล อกุศล หรืออาสวะได้อย่างไร? และเก็บไว้ที่ใด?
  • สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง จิต มโน วิญญาณ ว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ? สามารถฟังการบรรยายเรื่อง“เข้าใจจิตมโนวิญญาณ ด้วยอริยสัจ” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)งานเริ่ม เวลา ๑๒.๐๐ น. และให้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายที่ http://puredhamma.com/event/

  (more…)

  พุทโธอยู่ที่ไหน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • พุทโธ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก ไม่ได้อยู่ที่กาย ไม่ได้อยู่ภายในใจ แต่อยู่ในมรรคแปด

  (more…)

  พระนางรูปนันทาเถรีบรรลุธรรมด้วยกายคตาสติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/02/2560

  ฟังเรื่อง “พระนางรูปนันทาเถรี [๑๒๒]”

  download9

  ฟังเรื่อง “พระอธิมานิกภิกษุ [๑๒๑]”

  download9

  HIGHLIGHTS:

  • พระนางรูปนันทาเถรีบรรลุธรรมอย่างไร
  • กายคตาสติ เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากให้เราใช้หมวดธรรมะนี้ในการที่จะพิจารณาเห็นกายของเราตามความที่เป็นจริง สิ่งนี้จะพาไปสู่ความเป็นอมตะได้ กายที่มีแต่จะตายทิ้งนี้จะทำให้จิตพ้นจากความตายได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ปุญญเขต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายและเงื่อนไขของ “บุญ” หรือ “บาป”
  • ความหมายของคำว่า “ปุญญเขต”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ขึ้นกับเจตนา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความแตกต่างของ “การผิดศีล” กับ “บาป”

  (more…)

  อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/02/2560

  สำหรับผู้ที่ต้องการฟังตอนเพิ่มเติมจากวิทยุ สามารถข้ามไปฟังในนาทีที่ ๒๘

  HIGHLIGHTS:

  • มารดาบิดาเป็นพรหม เป็นบูรพาจารย์ เป็นอาหุเนยยบุคคลของบุตร
  • การเกิดมาของบุตร มาจากมารดาและบิดา การดูแลบุตรทั้ง๓ระยะเป็นภาระที่ทำได้ยาก
  • บุญคุณของมารดาบิดาเป็นการกระทำตอบแทนที่ทำได้ยาก
  • อย่าประมาทในคุณของท่าน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีปัญญาเห็นคุณธรรมต่างๆ ได้ เพราะความประมาททำให้เห็นได้ไม่ชัดเจน
  • ละความประมาทได้โดยการให้ตั้งสติ มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า

  (more…)

  เมื่อไม่กตัญญุตา ก็ยากจะบรรลุธรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/02/2560

  ฟังเรื่อง “มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเรื่องพญาช้างผู้เลี้ยงมารดา” (เริ่มนาทีที่ ๒๐.๔๑)

  download9

  HIGHLIGHTS:

  • ถ้าไม่มีคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทิตา คุณธรรมข้ออื่นๆ ก็ไม่ตามมา ทำให้ไม่บรรลุธรรม
  • ความกตัญญูยังหาได้ในสัตว์เดรัจฉาน เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้มีปัญญาเห็นคุณธรรมนี้
  • ผู้ที่มีความขัดข้องใจในมารดาบิดาควรฟังธรรมบทและนิทานชาดกนี้ เมื่อรู้คุณมารดาบิดาในวัฏฏะแล้ว จึงจะเห็นคุณของบิดาในวิวัฏฏะได้

  (more…)

  ตอบคำถาม :ความกตัญญูและการบริโภคเนื้อสัตว์มีผลต่อการบรรลุโสดาบันหรือไม่

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คนที่รักษาศีลห้าได้บริบูรณ์จะไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอน..ทาน ศีล เป็นคุณสมบัติของเทวดา สมาธิ เป็นคุณสมบัติของพรหม
  • ความกตัญญู คือความรู้คุณผู้มีอุปการะเราก่อน เป็นกุศลธรรมที่ทำให้จิตใจอ่อนนุ่มไม่มีความหยาบ
  • การทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงไป (ศีลข้อที่ ๑) มีอยู่ ๓ ระดับ ระดับแรก คือ กระทำด้วยมือตนโดยการใช้ศาสตราอาวุธ ระดับที่สอง คือ สั่งฆ่าสั่งให้เขาทำ ระดับที่สาม ชักชวนให้เขาทำถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันกับการฆ่า

  (more…)

  ความลึกล้ำของสติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • ความเกี่ยวเนื่องกันของ สติ จิต วิญญาณ
  • จิตยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนได้อย่างไร
  • สติรักษาจิตแล้วได้อะไร
  • ความลึกล้ำของสติ สติมีหลายระดับ ไม่ควรลืมหลักการพื้นฐานแม้จะทำได้ระดับที่ลึกลงไป
  • ในขั้นวิญญาณนั้นเป็นขั้นที่ละเอียดลึกล้ำควรทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า แม้วิญญาณที่เป็นผู้เข้าไปรู้ ก็เป็นอาสวะ ยึดถือไม่ได้ เมื่อยึดถือไม่ได้ แม้ตัวจิตที่จะมาทำหน้าที่ในการสั่งสม ยึดถือวิญญาณนั้นโดยความเป็นตัวตน ก็จะดับไป ความดับแห่งกองทุกข์เป็นเช่นนี้

  (more…)

  สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร (การบรรลุธรรมของบุตรนายช่างทอง)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/02/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • จุดที่ทำความเข้าใจ จำเป็นที่จะต้องใช้ ความเพียร ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ในที่นี้คือความเข้าใจ คือปัญญา ให้เกิดขึ้นได้
  • “กรรมฐานที่พอใจเท่านั้นจึงจะเป็นกรรมฐานที่สบายแก่เธอ” ในที่นี้หมายถึง เป็นกรรมฐานที่จะทำให้จิตสงบ ต้องเลือกปฎิปทา (สุขาปฏิปทา/ทุกขาปฏิปทา) ให้เหมาะสม
  • “จงตัดเยื่อใยในจิตใจตน” จะทำให้เกิดความหน่ายได้ ต้องทำบ่อย ๆ จะทำให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าขึ้นมาได้ อินทรีย์คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นได้แล้ว อินทรีย์แก่กล้าแล้ว ก็สามารถที่จะหน่าย คลายกำหนัด และปล่อยวางได้
  • เวลาที่กิเลสมันละเอียดลงไปเราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทันมัน ก็เลยเลิกทำเลิกปฏิบัติ อย่าตกเป็นเครื่องมือของกิเลส ให้เราทำให้จริงทำให้จัง เมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็จะบรรลุธรรมได้แน่นอน

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-โหราศาสตร์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “โหราศาสตร์” ศาสตร์ที่ควรน้อมใจไปใส่หรือไม่

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-สัญญาเวทยิตนิโรธ / อสุภกรรมฐาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “สัญญาเวทยิตนิโรธ” หมายถึงอะไร
  • “อสุภกรรมฐาน” เพื่ออะไร

  (more…)

  อธิบาย – เสทกสูตรที่ ๒ ว่าด้วยกายคตาสติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เสทกสูตรที่ ๒ ว่าด้วย กายคตาสติ เปรียบกายคตาสติ เหมือนภาชนะที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยม
  • กายคตาสติ ในมหาสติปัฏฐานสูตร อุปมาอุปไมยเกี่ยวกับ เรื่องของนายช่างกลึง
  • ฉัปปาณสูตร เปรียบเทียบไว้กับสัตว์ ๖ ชนิด เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่าง การไม่มีกายคตาสติ กับ การมีกายคตาสติ
  • ฉัปปาณสูตร ยังได้อุปมา-อุปไมย เรื่องของคนที่มีตัวเป็นแผลแล้ว ก็เข้าไปสู่ป่าหญ้าคา เหมือนกับ คนที่ถ้าไม่ได้มีการสำรวมอินทรีย์ รักษาตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ มันจะเหวอะหวะมาก มีผัสสะอะไรมากระทบก็จะวุ่นวี่วุ่นวาย พอใจ, ไม่พอใจ ไปตามสิ่งที่มากระทบ
  • กายคตาสติมีอานิสงส์ มีประโยชน์มากมายอย่างไร?

  (more…)

  เสทกสูตรที่ ๒ ว่าด้วย กายคตาสติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เสทกสูตรที่ ๒ ว่าด้วย กายคตาสติ เปรียบกายคตาสติ เหมือนภาชนะที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยม
  • กายคตาสติ ในมหาสติปัฏฐานสูตร อุปมาอุปไมยเกี่ยวกับ เรื่องของนายช่างกลึง
  • ฉัปปาณสูตร เปรียบเทียบไว้กับสัตว์ ๖ ชนิด เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่าง การไม่มีกายคตาสติ กับ การมีกายคตาสติ
  • ฉัปปาณสูตร ยังได้อุปมา-อุปไมย เรื่องของคนที่มีตัวเป็นแผลแล้ว ก็เข้าไปสู่ป่าหญ้าคา เหมือนกับ คนที่ถ้าไม่ได้มีการสำรวมอินทรีย์ รักษาตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ มันจะเหวอะหวะมาก มีผัสสะอะไรมากระทบก็จะวุ่นวี่วุ่นวาย พอใจ, ไม่พอใจ ไปตามสิ่งที่มากระทบ
  • กายคตาสติมีอานิสงส์ มีประโยชน์มากมายอย่างไร?

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์-08/02/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า อาลัย อาสวะ อาสวะกิเลส
  • สัญญามีความเกี่ยวข้องกับอาสวะหรือไม่
  • ปัจจัย การเกิด และลักษณะของอาสวักขยญาณ

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

  การปฏิบัติกายคตาสติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จิตที่มีอารมณ์อันเดียว ประกอบด้วยสมถะวิปัสนาอยู่ด้วยกัน อะไรนำก็ได้ แต่ต้องเคียงคู่กันไป ในสมถะก็มีวิปัสสนา ในวิปัสสนาก็มีสมถะ
  • คนคิดมากให้ใช้วิปัสสนานำ คนคิดราบเรียบไม่ค่อยขึ้นลงไปตามสิ่งต่างๆให้ใช้สมถะนำ
  • จะทำให้มีสมถะวิปัสสนาได้ ก็ต้องเริ่มด้วยการตั้งสติขึ้น
  • กายคตาสติคือการตั้งสติไว้ในกาย ๑.โดยการพิจารณากาย ไล่ตั้งแต่ผม ขน น้ำมัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ๒.พิจารณาโดยความเป็นธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม

  (more…)

  อายตนะภายนอกที่อยู่ในใจ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/02/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • ชีวิตของเรา จะมีส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นใจ
  • ใช้คำว่า “รูป” ในส่วนที่เป็นกายทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ๑๐ อย่าง เปรียบเทียบกับเรื่องของรูปและนาม หรือจะเฉพาะลงไป ๕ อย่างที่เป็นอายตนะภายในนี้ว่าเป็น “กาย” เปรียบเทียบกับเรื่องของใจ
  • สิ่งที่สำคัญที่ต้องมีอยู่ในใจอันหนึ่ง คือ การรับรู้ (วิญญาณ); การรับรู้ทางตา (จักขุวิญญาณ), การรับรู้ทางหู (โสตวิญญาณ), การรับรู้ทางลิ้น (ชิวหาวิญญาณ), การรับรู้ทางจมูก (ฆานะวิญญาณ), การรับรู้ทางกาย (กายวิญญาณ) วิญญาณแต่ละอย่างทั้งหมดนี้เกิดในใจของเรา
  • พอมีการรับรู้เกิดในแต่ละช่องทางๆ เช่น พอมีเสียง มีหู มีโสตวิญญาณ การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ จะมี “ผัสสะ” เกิดขึ้นในใจของเรา
  • พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในหลาย ๆ ที่ว่า “พอมีผัสสะแล้ว ก็จะมีสัญญา (ความหมายรู้) ด้วย มีเวทนา (ความรู้สึก) ด้วย มีเจตนา (การปรุงแต่งคิดนึกไปในทางกาย ในทางวาจา หรือไปในทางใจ บางทีก็ใช้คำว่า “สังขาร”) ”
  • พอในใจมีการเกิดขึ้นของเวทนา สัญญา เจตนาหรือสังขาร ก็ต้องมีการรับรู้ของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี้ จึงเป็นการรับรู้อันที่ ๖ เรียกว่า “มโนวิญญาณ”
  • วิญญาณในข้อที่ ๖ เป็นมโนวิญญาณก็ต้องมาคู่กับช่องทางคือ มโน ก็ต้องมาคู่กับสิ่งที่ไปรับรู้คือ สัญญา เวทนา เจตนา และผัสสะซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปจัดหมวดหมู่รวบกันอยู่ที่อายตนะภายนอก เพราะฉะนั้นจึงมีอายตนะภายนอกที่อยู่ในช่องทางคือใจ
  • การบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความไม่ยึดถือเอาไว้

  (more…)

  โภคสมบัติ – รูปสมบัติ / สำรวมอินทรีย์ / ปรินิพพาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • โภคสมบัติและรูปสมบัติในชาติภพปัจจุบัน เกิดจากอะไร
  • รับมืออย่างไรกับการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมปัจจุบัน
  • ความหมายของคําว่า “ปรินิพพาน”

  (more…)

  สื่อสารกับพระพุทธเจ้า / ปชานาติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • พุทธศาสนา เข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อไหร่ อย่างไร?
  • พระอรหันต์ ถอดจิตเพื่อไปสื่อสารกับ พระพุทธเจ้า ได้จริงหรือไม่ ?
  • มีสติรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของอาหารที่ทานลงไป ควรทำยังไงต่อไป ?

  (more…)

  อธิบาย – กายคตาสติสูตร ว่าด้วย การตั้งสติเอาไว้ในกาย

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กายคตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก?
  • “กายคตาสติ” ก็เป็นหนึ่งในอนุสติ ๑๐
  • วิธีการตั้งสติเอาไว้ในกาย กายคตาสติ ทำอย่างไร?
  • วิธีการตั้งสติเอาไว้ในกาย ๑๘ ข้อ ทำอย่างไร?
  • กายคตาสติ ไม่ทำให้มาก ไม่เจริญให้มาก มารจะได้ช่อง
  • กายคตาสติ ทำให้มาก เจริญให้มาก มารจะไม่ได้ช่อง
  • อานิสงส์ ๑๐ ประการ ของการตั้งสติเอาไว้ในกาย

  (more…)

  คำพุทธ – กายคตาสติสูตร ว่าด้วย การตั้งสติเอาไว้ในกาย

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กายคตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก?
  • กายคตาสติ การตั้งสติเอาไว้ในกาย เป็นอย่างไร?
  • วิธีการตั้งสติเอาไว้ในกาย ๑๘ ข้อ ทำอย่างไร?
  • กายคตาสติ ไม่ทำให้มาก ไม่เจริญให้มาก มารจะได้ช่อง
  • กายคตาสติ ทำให้มาก เจริญให้มาก มารจะไม่ได้ช่อง
  • อานิสงส์ ๑๐ ประการ ของการตั้งสติเอาไว้ในกาย

  (more…)

  กิจที่ควรทำในอริยสัจ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ขันธ์ห้า คือ ทุกขอริยสัจ เปรียบเหมือนกายของเรา
  • ตัณหา คือ สมุทัยอริยสัจ เปรียบเหมือนเชื้อโรค
  • มรรคแปด คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปรียบเหมือนยา
  • สติก็ตาม ปัญญาก็ตามที่เป็นส่วนของมรรค นามรูปที่เป็นส่วนของทุกข์ มันดับอยู่แล้ว แต่กิจที่ควรทำมันต่างกัน ขันธ์ห้า มันก็มีตามสภาพ ตัณหา อวิชชา ต้องกำจัดออกไปด้วยมรรคแปด ทำให้เจริญ ทำให้มาก ทั้งหมดนี้มีความไม่เที่ยงเหมือนกันหมด มีเกิดได้มีดับได้ ถ้าสมาธิหรือสติเราไม่มี เราก็ต้องทำให้มันมี พยามทำให้มันได้ ตั้งความไว้ซึ่งความเพียร

  (more…)

  จากมนุษย์สู่ความเป็นอมตะ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/01/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คุณสมบัติความเป็นมนุษย์ ให้มีความมั่นใจในบุญที่ทำให้ได้เกิดมา
  • เมื่อมั่นใจในบุญแล้ว ให้เจริญสัมมาวายามะ
  • คุณสมบัติความเป็นมนุษย์ บวกกับ สัมมาวายามะ สามารถพัฒนาให้เป็นผู้เข้าถึงกระแสได้
  • โสดาปัตติมรรคยังไม่แน่ ให้ทำจนถึงโสดาปัตติผล จึงจะไม่หลุดจากกระแส

  (more…)

  นาคราชชื่อเอรกปัตตะ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/01/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันในพระสูตรและธรรมบทต่างๆ ซึ่งในที่นี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างพรหมายุสูตรและธรรมบทเรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ โดยมี “อุตตรมาณพ” ผู้เป็นศิษย์ของพรหมายุพราหมณ์เป็นตัวเชื่อม ได้กล่าวถึงว่ามาณพหนุ่มนี้บรรลุธรรมอย่างไร
  • ความเป็นมาของ “นาคราชชื่อเอรกปัตตะ” ซึ่งเกิดจากโทษแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • อย่าปล่อยโอกาสที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์อันได้มาแสนยากนี้ให้ผ่านไปเฉยๆ ควรต้องทำความรู้ความเข้าใจในธรรมะนี้ให้ได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-29/01/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/01/2560

  HIGHLIGHTS:

  • วิธีที่ดีที่สุดในการทำบุญให้กับมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว?
  • ความต่างของจิตอ่อนแอกับอ่อนนุ่ม?
  • เพื่อนร่วมงานไม่จริงใจควรปฏิบัติอย่างไร?

  (more…)

  ทำอย่างไรจึงจะเห็นพระพุทธเจ้า

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/01/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต”
  • ต้องรับมืออย่างไรเพื่อจัดการกับกิเลส ขันธ์ห้า และมรรค

  (more…)