ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • ฉวยโอกาสจากความทุกข์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/01/2561

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • HL2…..

  บทคัดย่อ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

   

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

   

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   • หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

   

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

   

  อาการที่แสดงธรรม 3 อย่าง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/01/2561


  HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะอาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีคุณสมบัติ 3 อย่าง
  • การแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง สอนเฉพาะเรื่องที่จะต้องรู้จะต้องทราบ นั้นคือ อริยสัจ 4
  • การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีเหตุผลพร้อม มีเหตุที่ไปที่มา สามารถให้ผู้ที่ฟังไตร่ตรองตามได้ ทำได้ มีเหตุมีผล สามารถตรวจสอบได้
  • การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความน่าอัศจรรย์ ตรงที่ผู้ปฏิบัติตามจะสามารถทำได้ผลจริง ๆ ได้ประโยชน์สมควรแก่การปฏิบัติของตน ๆ ขจัดข้าศึก ทำลายกิเลส รื้อถอนอวิชชา ขูดลอกตัณหาออกได้จริง ๆ
  • เมื่อเราถูกเบียดเบียนด้วยราคะ โทสะ โมหะ เราต้องสู้ สู้ด้วยพุทโธ ธัมโม สังโฆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 อันเป็นธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง เป็นธรรมะที่มีเหตุผล ทำปฏิบัติแล้วเกิดความน่าอัศจรรย์ คือ น่าทึ่งได้

  บทคัดย่อ

  ภิกษุ ท.! เราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง, เราย่อม แสดงธรรมมีเหตุผลพร้อม มิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อม, เราย่อมแสดงธรรมมีความ น่าอัศจรรย์ คือน่าทึ่ง มิใช่ไม่มีอัศจรรย์.

  ภิกษุ ท.! เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุผลพร้อม มีความน่าอัศจรรย์, มิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่ง ไม่มีเหตุผล ไม่น่าอัศจรรย์ อยู่ดังนี้แล้ว โอวาท ก็เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ควรทำตาม, อนุสาสนี คือ คำสอน ก็เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ควรประพฤติตาม.

  ภิกษุ ท.! เธอพึงมีความยินดี มีความอิ่มเอิบใจ มีความโสมนัสเกิดขึ้นเถิดว่า “พระผู้มีพระภาค เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ดีแล้ว, พระสงฆ์ คือผู้ปฏิบัติดีแล้ว” ดังนี้.

  จาก โคตมสูตร [๕๖๕] (อ่านเพิ่มเติมในส่วนพระสูตร/เรื่องที่เกี่ยวข้อง)

   

  นี้คืออาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ 3 อย่าง คือ

  • เพื่อความรู้ยิ่ง, มิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง
  • เพื่อความมีเหตุผลพร้อม, มิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อม
  • เพื่อความน่าอัศจรรย์, มิใช่ไม่มีอัศจรรย์

   

  ผู้ที่จะแสดงธรรมใน 3 ลักษณะนี้ได้ต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น เป็นผู้ที่ตรัสสอนบอกไว้ก่อน จึงมีผู้ตรัสรู้ตาม เรียกว่า อนุพุทโธ, ธรรมะที่ออกมานั้นก็เป็นสวากขาตธรรม เรียกว่า “ธรรมะที่มีการตรัสไว้ชอบ” (ชอบโดย 3 คู่ 6 อย่างข้างต้น), แล้วใครก็ตามที่เอาไปทำไปปฏิบัติก็จะเกิดเป็นผู้ที่ทำได้ดี ปฏิบัติได้ดี.

   

  อธิบายขยายความลักษณะอาการในแสดงธรรมทั้ง 3 อย่างนี้

  • เป็นการแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง, มิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง

   มาจากศัพท์คำว่า “อภิญญาญะ” หมายถึง ความรู้ยิ่ง คือ สิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ ทำความเข้าใจ ในที่นี้คือเรื่องของขันธ์ 5, อายตนะ 12 (ทั้งภายนอกภายใน), ธาตุ 4, เวทนา เจตนา สัญญา พวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทราบ อยู่ในหมวดของความรู้ที่ต้องรอบรู้

   หมวดของความรู้ที่ต้องทำให้เจริญ เช่น สติปัฎฐาน 4 , โพชฌงค์ 7, มรรคมีองค์ 8, สัมมัปปทาน 4, อินทรีย์ 5 พวกนี้ต้องรู้ต้องทราบ เพราะเป็นการแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง สอนเฉพาะเรื่องที่จะต้องรู้จะต้องทราบ นั้นคือ อริยสัจ 4 สอนเฉพาะเรื่องนี้ เรื่องอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอริยสัจ 4 หรือเป็นเรื่องที่พาไปทางอื่นนอกแนว ไม่ได้สอน พระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบไว้กับต้นสีสปา (ต้นประดู่)ซึ่งมีใบดกมาก ได้ทรงหยิบใบประดู่ขึ้นมา 1 กำมือ เปรียบเทียบให้ฟังว่าใบประดู่ที่อยู่ในกำมือของพระองค์กับใบประดู่ที่อยู่ในป่าทั้งหมด มันไม่สามารถเปรียบเทียบจำนวนกันได้ มันต่างกันมาก สิ่งที่เหลืออีกเยอะแยะมากมาย ความรู้อื่น ๆ ใด ๆ นั้น ไม่ได้จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง คือ ไม่จำเป็นต้นรู้ก็ได้ ถึงรู้หรือไม่รู้ มันก็ไม่จะสามารถที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ แต่สิ่งที่บอกว่าเหมือนใบไม้อยู่ในกำมือนั้นจำเป็นต้องรู้ เพราะถ้าไม่รู้จะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้ จะต้องรู้เพื่อที่จะทำความดับไปแห่งกองทุกข์ให้มันเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง แจกแจงมาก็คือเรื่องของอริยสัจ 4 ไล่ไปต้องแต่ทุกข์ คือ ขันธ์ 5 มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไปจนถึงเรื่องของมรรค 8 ไล่ไปตั้งแต่สติปัฏฐาน 4, อินทรีย์ 5, โพชฌงค์ 7 เป็นการแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง นี่คือ การแสดงธรรมในข้อที่ 1

   ฉะนั้นการกำหนดบทพยัญชนะในการตรัสบอกสอนของพระพุทธองค์ทุกครั้งจะมีความรัดกุม รอบคอบ ไม่หละหลวม มีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่าง มีการบัญญัติเปิดเผยแต่งตั้ง ทำให้ไหลต่อมาในยังคุณสมบัติข้อที่ 2

  • เป็นการแสดงธรรมเพื่อความมีเหตุผลพร้อม, มิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อม

   คำว่า “มีเหตุผล” หมายความว่า มีเหตุมีปัจจัยมา ผู้ฟังสามารถที่จะเห็นตรงตามความเป็นจริงได้ เช่น ถ้าเราต้องการนม เหตุของการได้น้ำนมก็ต้องมาจากการรีดเอานมจากแม่โคลูกอ่อน ไม่ใช่ไปเอาจากเขาของพ่อโค การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีเหตุผลพร้อม มีเหตุที่ไปที่มา สามารถให้ผู้ที่ฟังไตร่ตรองตามได้ ทำได้ มีเหตุผลได้

   คำว่า เหตุ ตรงนี้สำคัญมาก เพราะมันจะทำให้เงื่อนงำอะไร ๆ ต่าง ๆ ที่มันถูกปิดบังเปิดเผยออกมา ซึ่งเมื่อมีการบัญญัติออกมา แต่งตั้งเปิดเผยทำให้เปิดเผยความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่าง ๆ ว่า เหตุของความทุกข์ นั่นคือ ตัณหา เหตุของเวทนา ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นคือ ผัสสะ เหตุของการเป็นภพเป็นสภาวะ นั่นคือความยึดถือ คือ อุปาทาน แล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเราเองทันที เช่น พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา คือ ความรู้สึก ซึ่งเมื่อเราเห็นสิ่งต่าง ๆ ก็จะมีความรู้สึกสุขบ้าง ทุกข์บ้าง หรือได้ลิ้มชิมรสอาหารที่ไม่ชอบ ก็เป็นทุกขเวทนา การที่ลิ้นเราไปแตะรสอาหารนั่นก็คือ ผัสสะ สามารถตรวจสอบได้ สามารถที่จะทดลองทำได้ เช่น พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า “สติ จะเป็นไปเพื่อความพ้น มีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่ คนที่เคยมาฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ตั้งสติดู จิตมันแยกกัยไปกับกายได้ รู้สึกเหมือนความเจ็บปวดทางกายก็แยกไปส่วนหนึ่ง จิตใจเราก็แยกไปอีกส่วนหนึ่ง เห็นประจักษ์ได้ตามนั้น คือ มีเหตุผลพร้อม และสิ่งที่ไม่ได้มีเหตุผล ไม่ได้สอนไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย อันนี้ไม่พูดถึงเลย

   ในข้อนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่า เป็นวิธีการฟังเพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดในธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง หนึ่งในวิธีการฟังนี้จะต้องให้รู้ถึงความเป็นเหตุเป็นผล โดยแยกในส่วนที่เป็นเหตุออก คือ ทุกข์และสมุทัย กับส่วนที่เป็นผล คือ นิโรธกับมรรค จึงต้องมีการฟังในลักษณะของการให้เข้าใจถึงเหตุและผล นี่คือ การแสดงธรรมในข้อที่ 2

  • การแสดงธรรมที่มีความน่าอัศจรรย์, มิใช่ไม่อัศจรรย์

   คำว่า “อัศจรรย์” ในที่นี้ หมายถึง ทำได้แล้วให้ผลเกิดขึ้นจริง ๆ, อัศจรรย์ตรงที่ผู้ปฏิบัติตามจะสามารถได้ผลจริง ๆ ได้ประโยชน์สมควรแก่การปฏิบัติของตน ๆ ขจัดข้าศึก ทำลายกิเลส รื้อถอนอวิชชา ขูดลอกตัณหาออกได้จริง ๆ ไล่มาตั้งแต่ตัวพระองค์เอง เป็นเจ้าชาย จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ต่อ ๆ ไป ยังออกบวชได้ หลีกออกจากกามได้ บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ เหมือนกับมันไม่มีมีเหตุมีผลที่จะเป็นไปได้ แต่นี่แหละคือความน่าทึ่ง ที่มันสามารถทำได้ขึ้นมา และเช่น พระอังคุลิมารเป็นโจรใจบาปหยาบช้า มีมือเปื้อนเลือด ปักใจมั่นในการฆ่าตี ยังเกิดใหม่มาเป็นสาวกที่มีความเลิศของพระผู้มีพระภาคได้, คนที่แก่หง่อมขนาดอายุ 100 ปีแล้ว ยังมาบวชได้ ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งได้ก็มี, เด็กอายุ 7 ขวบ 8 ขวบ เพิ่งจะรู้เดียงสามาบวช ปลงผมเท่านั้นยังบรรลุอรหันต์ได้ ก็มี ทำได้ตามจริง ความอัศจรรย์ไม้ช่ได้อยู่แค่โลกมนุษย์ ยังขึ้นไปถึงเทวดา พรหมโลก ที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกัน ก็ยังมีการทวนกระแส มีการให้ทานมีการรักษาศีล โลกนี้มีเรื่องของกามรึงรัดเอาไว้ด้วยกิเลสตัณหา ผัสสะต่าง ๆ โลกถูกห่อหุ้มไปด้วยอวิชชา ความหนา ความมืด ความบอด แต่พอมีการแสดงธรรมขึ้น มีคนที่ประกอบด้วยวิชชาอุบัติขึ้นที่นั้นที่นี่ เรายังได้ยินข่าวคนที่ทำความดีในรูปแบบต่าง ๆ เป็นความน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โลกมนุษย์ในสมัยพุทธกาล ยังมาถึงในสมัยปัจจุบัน ยังขึ้นไปจนถึงเทวดาและพรหม ความน่าทึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ การเหาะเหินเดินอากาศ หรือว่าการทายทักจิตใจของคน เพราะว่านั่นยังเป็นอิทธิวิธี ยังเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ แต่ที่สิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นปาฏิหาริย์ชนิดที่เรียกว่า “อนุสาสนีปาฏิหาริย์”

   “อนุสาสนีปาฏิหาริย์” ทำตามคำสอนได้ ได้แล้วออกมาเป็นผลชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า เช่น ใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตามศีลให้จากพอปานกลางธรรมดาให้มันสมบูรณ์, ปฏิบัติสมาธิให้มันสมบูรณ์, ปฏิบัติปัญญาให้มันสมบูรณ์เต็มเปี่ยม ศีล สมาธิ เต็มเปี่ยม กิเลสนี้หมดไปแล้ว ผลออกมาเรียกว่า เป็นการฝึกอบรม เป็นการปฏิบัติ เป็นการทำออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้ว จะจบตรงนี้มีความรู้แล้วเป็นปริญญาแล้ว

  ความรู้ในเรื่องของขันธ์ 5 รอบรู้ตรงนี้คือได้ปริญญา ความเข้าใจ การพัฒนาเต็มเปี่ยมในเรื่องของมรรค 8 รู้ตรงนี้คือ การภาวนา ซึ่งเราสามารถทำได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถ้าที่ไหนเมื่อไรยังมีอริยมรรคมีองค์ 8 คือ สิ่งที่บอกไว้แล้วด้วยความรู้ยิ่ง เป็นสิ่งที่ต้องควรรู้ มีเหตุผลการของทำการปฏิบัติ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นไปตามลำดับขั้น เอามาทำเอามาปฏิบัติ ต้องได้ผลแน่นอน ความทุกข์นี้จะลดลงไปทุกขั้นตอนของการปฏิบัติได้ จะทำให้เหิกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าได้

   

  “ลักษณะการแสดงธรรม 3 อย่างนี้จะทำให้เกิด พุทโธ ธัมโม สังโฆ แน่นอน คนที่จะมาทำแบบนี้ได้จะต้องเป็น สัมมาสัมพุทโธ แน่นอน แสดงธรรมออกมาแบบนี้ ธรรมที่ออกมานั้น คือสวากขาตธรรมแน่นอน คนที่ปฏิบัติแล้วให้เกิดผลอันน่าทึ่ง น่าอัศจรรย์ขึ้นมาเป็น สังโฆ แน่นอน พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะที่มิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง ได้ยินได้ฟังธรรมะที่มิใช่เพื่อไม่มีเหตุผล ได้ยินได้ฟังธรรมะชนิดที่มิใช่ไม่มีความอัศจรรย์ เรามั่นใจลงใจเชื่อใจเลื่อมใสได้ทันทีเลยว่า “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ยังมีอยู่แน่นอน

  ถ้าในโลกปัจจุบันนี้ ยังมี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” อยู่ ความพ้นทุกข์นี้มีแน่นอน เพราะคนที่รบกันกับกิเลส…เวลาที่เราสู้กับผัสสะที่ไม่น่าพอใจ เรื่องราวทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ปัญหาในชีวิตต่าง ๆ ให้เราเอา “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” นี่แหละ เป็นธงชัย ในการที่เราจะสู้กับกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจ อันเป็นผลของผัสสะที่มันมากระทบ สุขบ้างทุกข์บ้าง สุขให้เกิดราคะ เป็นราคานุสัย ทุกข์ให้เกิดเป็นปฏิฆานุสัย บางทีสุขทุกข์สลับกันไป หรือมันจะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ นั่นก็ทำให้เกิดอวิชชานุสัย ทำให้เราได้รับการเบียดเบียน เป็นความหิวของราคะบ้าง เป็นความร้อนของโทสะบ้าง เป็นความมืดงงของโมหะหรืออวิชชาบ้าง เราถูกเบียดเบียนอยู่เราต้องสู้ สู้กับราคะ โทสะ โมหะ ด้วยพุทโธ ธัมโม สังโฆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 อันเป็นธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง เป็นธรรมะที่มีเหตุผล ทำปฏิบัติแล้วเกิดความน่าอัศจรรย์ คือ น่าทึ่งได้ ”

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  รับมือกับคนพาล

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • วางตัวและทำใจอย่างไร เวลาที่ต้องเจอคนพาล แล้วจะมีวิธีการใดที่จะไม่ต้องเจอคนพาลอีก

  (more…)

  ใช้ปัญญา และสติ ในการแก้ปัญหา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/01/2561

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • หนีภรรยาที่มีนิสัยชอบวุ่นวาย จู้จี้ พูดมาก ไม่ฟัง และคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอไปบวช

  (more…)

  บุคคล 4 จำพวก

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • ความเป็นมงคลของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อ
  • การมีสติปัฎฐาน 4 ละนิวรณ์ได้จนถึงขั้นมีอาสาวักขยญาณเป็นการไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
  • การเดินตามมรรค 8 อย่างดีจะไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

  (more…)

  กันทรกสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • ในโลกนี้ประกอบด้วยคน 4 จำพวก
  • ลักษณะของ 26 ประการของผู้พร้อมด้วยสิกขา
  • ผู้ถึงฌาณ 4 สามารถละนิวรณ์และถึงพร้อมอาสวักขยญาณ มีจิตหลุดพ้นหมดกิจที่ควรทำเพราะชาติสิ้นแล้ว

  (more…)

  วางความยึดถือ ด้วยสติที่ตั้งไว้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2561

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ขณะนั่งสมาธิ เห็นภาพตัวเองนุ่งห่มขาวนั่งพับเพียบ มีคนยืนล้อมและมีแสงสีขาวพุ่งมาอยู่รอบตัว แว๊บเดียวแล้วหายไป แบบนี้คืออะไร
  • อาจเป็นการคิดนึกไปเองจากการปรุงแต่งของจิต หรืออาจเป็นเรื่องจริงด้วยความสามารถพิเศษ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน ให้ตั้งสติเอาไว้ ไม่ตามความคิดนึกนั้นไป วางความคิดนึกต่างๆ นั้นให้ได้
  • มีอาการยกตนข่มคนอื่นอยู่บ้าง ทั้งที่รู้ว่าไม่ดี จะมีวิธีปราบอวิชชาตัวร้ายนี้ได้อย่างไร
  • การที่เราจับอารมณ์ความรู้สึกได้ว่า เรายกตนข่มท่านได้ ถือว่าเรามาถูกทางแล้ว ให้ทำตามเดิมอย่างนั้นต่อไป วิธีการเหมือนเดิม คือ ตั้งสติไว้

  (more…)

  ขันติโสรัจจะ ธรรมอันทำให้งาม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ

  คนเราจะมาเอาชนะกันด้วยทางวาจา เนี่ยมันโง่ มันไร้สาระ. เอาชนะกันด้วยปัญญา เอาชนะความโกรธ ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตนี่สิ ฉลาดกว่า ต้องคิดอย่างนี้ จึงจะอดทนในขั้นสูงได้

  (more…)

  ฝึกปฏิบัติด้วยลักษณะม้าอาชาไนย 10 ประการ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะม้าอาชาไนย 10 ประการ เปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของเหล่าอริยสาวกในธรรมะวินัยนี้
  • ก่อนการฝึกม้าจะต้องรู้จักการรับสวมบังเหียน (ศีล) และเทียมแอก (ศรัทธา) ก่อน จึงจะสามารถพัฒนาในเรื่องของการอยู่หลีกเร้น การสำรวมอินทรีย์ การทำฌานสมาธิปัญญาในขั้นต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้
  • เหมือนม้าที่ฝึกอยู่แต่ก็อาจจะทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง คนฝึกม้าก็จะต้องฝึกซ้ำ ๆ ซาก ๆ ฝึกอยู่เนื่อง ๆ เข้าจนความพยศนั้นก็หมดไป ก็เป็นยอดม้าได้ จิตใจของเราที่ฝึกด้วยธรรมะอย่างนี้แล้ว ก็เป็นยอดของสาวก ยอดของผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ควรแก่การบูชา ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก

  (more…)

  กัลยาณมิตร (ตอนที่ 2) : มิตรแท้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • คุณลักษณะที่สำคัญของมิตรแท้
  • วิธีการรับมือกับมิตรเทียม
  • เมื่อมิตรแท้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น ควรแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

  (more…)

  กัลยาณมิตร (ตอนที่ 1) : คนเทียมมิตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • คุณลักษณะที่สำคัญของคนเทียมมิตร

  (more…)

  ขันธ์ในส่วนอดีตและอนาคต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • การเดินตามมรรค 8 เริ่มจากสัมมาทิฐิจะทำให้เราสามารถละอัตตาตัวตน และ ทำนิพพานให้แจ้งได้

  (more…)

  ปัญจัตตยสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2561

   

  HIGHLIGHTS:

  • ผู้มีทิฐิข้องอยู่ในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นของหยาบมีอุปทานอันปัจจัยปรุงแต่ง เปรียบเหมือนสุนัขที่ล่ามไว้กับเสาที่ยังต้องวนเวียนอยู่กับเสา หรือยังต้องข้องอยู่กับของหยาบที่ปรุงแต่ง
  • บทอันประเสริฐ สงบ…เป็นเครื่องทำให้เกิด ความรู้เหตุเกิดเหตุดับ คุณ โทษและอุบายออกไปจากผัสสายตนะทั้ง 6 แล้วหลุดพ้นได้ด้วยไม่ถือมั่นเพราะเห็นตามความเป็นจริง
  • ผู้ที่ปราศจากอามิสทั้งปวงเพราะก้าวล่วงอุปทานการปรุงแต่งที่เป็นของหยาบ ไม่ตั้งอยู่ในกาม เป็นผู้สงบ ผู้นั้นเป็นผู้สลัดคืนขันธ์ 5 ทั้งหมดและสำเร็จนิพพานได้

  (more…)

  ค่อยๆ ทำ สะสมไปเรื่อยๆ จนเต็ม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • ฟังธรรมบ่อยๆ นำไปสู่การปฏิบัติที่ยิ่งๆ ขึ้นไป
  • หลักในการบริจาคเงินแก่วัดต่างๆ
  • พุทธกิจ 5 อย่างของพระพุทธเจ้า
  • กินอาหารที่เขากินเหลือเป็นเดนแล้วจะบาปไหม
  • ในชีวิตประจำวันจิตเป็นอกุศลมักจะเกิดขึ้นเสมอ จะกำจัดสิ่งเหล่านี้อย่างไร

  (more…)

  อย่าเผลอใช้เครื่องมือของมาร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • กามภพเป็นภพที่เหมาะสมในการประกาศศาสนา
  • มนุษยโลกคุ้นชินกับเครื่องมารของมารคือกาม จึงมักใช้เครื่องมือนี้ในการทำงานตัดสินตั้งกฎเกณท์ต่างๆ ทำให้มีปัญหาตามมา แม้จะได้ฝึกมาจิตใจมาบ้าง แต่ก็ยังคงหวนไปใช้เครื่องมือของมาร เปรียบเหมือนช้างที่หวงถิ่นเก่า
  • แต่ถ้าใช้เครื่องมือของพรหม คือเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา จะแก้ปัญหาได้องค์กรนั้นๆจะดีขึ้นได้

  (more…)

  มหาพิชัยราชรถ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • อริยมรรคมีองค์แปด ยานที่จะพาเราไปสู่ที่หมาย

  (more…)

  น อัตตาในสิ่งที่เป็น อนัตตา ให้ได้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิด ชาติที่แล้วเป็นสิ่งหนึ่งแต่ชาตินี้เกิดเป็นอีกสิ่งหนึ่ง คืออะไร เกี่ยวข้องกับอนัตตาอย่างไร
  • การนั่งสมาธิเราควรขบคิดพิจารณาธรรมหรือไม่

  (more…)

  จุดเริ่มต้นของความก้าวหน้า

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • การตั้งศรัทธาที่ถูกต้องใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ

  (more…)

  ภูมิชสูตร

  ฟัง “ภูมิชสูตร”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/01/2561

  ฟัง “ความแยบคายในการปฏิบัติ”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • บุคคลทำความหวัง แต่ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายก็ไม่สามารถบรรลุผล เพราะทำเหตุแห่งผลไว้ไม่แยบคาย
  • ถ้าบุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายก็จะสามารถบรรลุผล แม้ไม่หวังผลเขาก็จะสามารถบรรลุผลด้วยเหตุที่ทำไว้แล้วอย่างดี
  • เปรียบเทียบการเจริญมรรค 8 อย่างแยบคายด้วยอุปมา 4 อย่างด้วยการทำน้ำมัน , นมสด , เนยข้น และไฟ
  • เมื่อมีการเจริญมรรค 8 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกผัสสะที่มากระทบ มรรค 8 จะมีความเข้มแข็งเกิดวิชาวิมุติเข้าสู่นิพพานได้
  • การปฏิบัติมรรค 8 อย่างสมบูรณ์ครบทุกด้านจะทำให้มารไม่ได้ช่อง

  (more…)

  มีสติในทุกลมหายใจ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • ปฏิจจสมุปบาท เป็นสังสารวัฏของขันธ์ 5 ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่? แล้วกระบวนการนี้จะหมุนไปรอบแล้วรอบเล่าไม่สิ้นสุดจนกว่าบรรลุนิพพานใช่หรือไม่?
  • การรู้ลมหายใจ กับการรู้ความคิด ต่างกันอย่างไร ?
  • เรื่องของจิตตานุปัสสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการเห็นจิตในภายในบ้าง เห็นจิตในภายนอกบ้าง เห็นทั้งจิตในภายในและภายนอกบ้าง มีความหมายอย่างไร?
  • การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ทำจิตให้ปราโมทย์ ทำจิตให้ตั้งมั่น ทำจิตให้ปล่อย หมายความว่าอย่างไร?
  • เมื่อมีความสงบจากปีติที่ซาบซ่านแล้ว สุขที่เกิดขึ้น คือ อุเบกขาสุข ใช่หรือไม่?
  • การละอารมณ์ต่างๆ ที่ให้เกิดสุข หรือทุกข์ คือการดับของจิตที่เรียกว่าการเปลื้องจิต ทำจิตให้ปล่อยอยู่ใช่หรือไม่?
  • ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ ก็มีภาพต่างๆ เกิดขึ้น มีคนนุ่งขาวมากราบ มีแสง ต่างๆ นั้นคืออะไร?

  (more…)

  อภิสมาจาริกธรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/01/2561

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • การกระทำเล็กๆน้อยทางกาย วาจา ใจ ที่ค่อยๆสะสม จะทำความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ สิ่งนั้นเรียกว่า “อภิสมาจาริกธรรม” และเป็นสิ่งที่มาก่อนศีล
  • เมื่อมีอาภิสมาจารแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเป็นเสขธรรมของเสขบุคคล เช่น ศีลที่เป้นไปเพื่อสมาธิ การสำรวมอินทรีย์ การประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น เป็นต้น
  • อภิสมาจารเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีผลไม่เล็กน้อย มีผลทำให้สืบเนื่องต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็จะมีเครื่องทดสอบ มีสิ่งที่จะมาให้ ประ-สบ-การณ์ เป็นเครื่องบ่ม มีอภิสมาจารดี ใช่ว่าในใจจะดีหมด เช่นเรื่องของแม่เจ้าเรือนชื่อเวเทหิกา แต่การมีอภิสมาจาริกธรรมก็จะสามารถทำให้ถึงนิพพานได้เช่นกัน

  (more…)

  อุโบสถประกอบด้วยองค์ 9

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/01/2561

  HIGHLIGHTS:

  • มาทำความเข้าใจ “ศีลอุโบสถที่มีองค์ 9” ในแต่ละข้อ
  • ข้อสำคัญในอุโบสถศีลที่เราต้องระลึกไว้ให้ถูก คือ ไม่ใช่ไปคิดว่า ศีลเป็นข้อจำกัด แต่ให้คิดถึงเรื่องทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้น
  • ฝึกด้วยธรรมะ นั่นคือการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ คือ การปฏิบัติให้เกิดกุศลธรรม
  • การอยู่อุโบสถให้มีองค์ 9 นี้ เรื่องของกาย วาจา และใจ ให้อยู่ตรงเมตตาด้วย ให้วันนี้ซึ่งเป็นวันวันปีใหม่ เป็นวันอุโบสถ คือ การเป็นที่เข้าจำ เป็นการที่เข้าขึ้นสู่ปีใหม่ ให้เรามีความรุ่งเรือง ให้มีความเจริญ ให้มีผลยิ่งใหญ่ไพศาล มีความเจริญเป็นเบื้องหน้า อุโบสถประกอบด้วยองค์ 9 นี้ เรารักษาให้ดี

  (more…)

  จิต&ปฏิจจสมุปบาท – ตอนที่ 2

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/12/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไร?

  (more…)

  จิต&ปฏิจจสมุปบาท – ตอนที่ 1

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/12/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะอาการและรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาท

  (more…)

  ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 7

  Publish : 29/12/2560

  HIGHLIGHTS:

  • 2 วิธีแก้ความขี้เกียจ

  (more…)

  ทันตภูมิสูตร

  ฟัง “ทันตภูมิสูตร”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/12/2560

  ฟัง “ภูมิของผู้ฝึกดีแล้ว”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/12/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ผู้ที่ยังมีจิตขวนขวายอยู่ในกามหรือชุ่มอยู่ด้วยกาม คือ ผู้ถูกอวิชชาบดบัง ย่อมถึงธรรมที่บรรลุหรือเห็นตามที่เป็นจริงได้ยากกว่าผู้ที่อยู่ในเนกขัมมะ
  • เมื่อเรารักษาศีล-ศีลจะรักษาเรา
  • การฝึกให้รู้ตัวรอบคอบทั้งการเดิน การกิน การดื่ม การหยุดการนิ่ง จะทำให้เรามีสติสมบูรณ์พร้อมไปสู่การฝึกให้มีสมาธิปัญญาในการที่จะตัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจ
  • เมื่อเรามีความพากเพียรอย่างไม่ลดละเหมือนช้างอาชาไนย เราย่อมจะไปถึงทันตภูมิของผู้ฝึกดีแล้วได้ในชาตินี้แน่นอน

  (more…)

  ชนะทุกปัญหาด้วยสมาธิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/12/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ในขณะที่บำเพ็ญกุศลให้กับสามีที่ถึงแก่กรรม ช่วงที่พระกำลังสวดอนุโมทนาให้พรอยู่นั้น ก็เกิดน้ำตาเอ่อล้นออกมา ลักษณะนี้หมายถึงจิตไม่มีกำลังใช่หรือไม่? แล้วควรจะปฏิบัติในลักษณะอย่างไรต่อไป?
  • จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ไม่ตื่นเต้นได้ง่ายๆ การฝึกสมาธิจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่?

  (more…)

  เมื่อรับรู้นั่นคือมีผัสสะ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/12/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อะไรคือผัสสะ
  • ผัสสะเป็นแดนเกิดของหลายสิ่ง มีการรับรู้เมื่อไหร่มีผัสสะเกิดขึ้นทันที เมื่อมีผัสสะ คนเราจะตอบสนองออกมาทางกายวาจาใจต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาสวะที่สะสมมา
  • อาสวะนั้นไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัย เมื่ออาสวะไม่เที่ยงการตอบสนองก็สามารถเปลี่ยนตามอาสวะได้
  • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาสวะมาในส่วนแห่งบุญ อบุญ ทำมาตามมรรคแปด จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้
  • สติที่ตั้งขึ้นจะทำให้เห็นตรงนี้ได้ สติรักษาจิต
  • การปฏิบัติเกิดขึ้นได้ ณ ทุกผัสสะ

  (more…)

  สำรวมวาจาให้มีสุขเป็นกำไร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/12/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทบทวบ ใคร่ครวญ พิจารณาอยู่เนื่อง ๆ ในการกระทำของตัวเราเองในรอบปีที่ผ่านมา ในเรื่องของทางวาจาว่าเรามี การปรุงแต่งทางวาจา (วจีสังขาร, วจีกรรม) ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร
  • โทษของการด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ พึงถึงความฉิบหาย 11 อย่าง
  • วาจาใดที่เราเคยพูดไปทำไปไม่ดี เบียดเบียนคนอื่น เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากให้เปิดเผยการกระทำของตนเองที่ไม่ดีนั้นออกมา แล้วทำการแก้ไข ให้สำรวมระวังต่อไป
  • วาจาใดที่เราได้ทำไป ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ได้เบียดเบียนตนเอง ไม่ได้เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นวาจาที่แค่ถึงแม้น้อยนิดเดียว ที่ฟังแล้วมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ให้เอาตรงนี้เป็นฐานในการที่เราจะพัฒนาให้มันดีขึ้น พยายามสร้างกุศลธรรมจากจุดแม้น้อยนิดเดียวนี้
  • เหล่าสัตว์อาชาไนยทั้งหลายจะพัฒนาความเป็นอาชาไนยของตัวเองได้ หนึ่งในคุณสมบัตินั้นก็คือ จะต้องฟังแต่คำอันนิ่มนวล

  (more…)

  ปฏิบัติบูชาสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/12/2560

  HIGHLIGHTS:

   

  • วิธีและรายละเอียดของการปฏิบัติบูชาสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์

  (more…)

  Loading...