ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • แรงผลักที่เกื้อหนุนกัน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สมาธิสามารถทำได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบในชีวิตประจำวัน และแบบเต็มรูปแบบ
  • ทั้งสองรูปแบบนี้จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทำให้จิตมีที่ตั้ง ซึ่งจะทำให้เรามีกำลังในการเห็นตามที่เป็นจริง
  • การเห็นตามเป็นจริงว่า วิญญาณที่ทำหน้าที่ไปรับรู้นั้นเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา ควรวางเสีย
  • การจะวางได้ก็ต้องดำเนินมาตามลำดับในเรื่องของ ศีล ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ คุณมารดาบิดา คุณครูบาอาจารย์ และต้องทำซ้ำๆ ทำย้ำๆ จี้จ่อลงไปตรงจิตนั้น

  (more…)

  หนึ่งในกำลังของพระเสขะคือความละอาย

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กำลังของพระเสขะ ๕ ประการ
  • ความละอายเกิดขึ้นตรงไหน ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทำให้เราพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปได้ไปได้ เรียกว่า กำลังของพระเสขะ คือ โอตัปปะ
  • ถ้าเรามีความกังวลใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั้นคือลักษณะของความร้อนใจ มีความละอายและความกลัวเกิดขึ้นแล้ว ปรับเปลี่ยนมันให้ดี อย่าให้เป็นไปในทางอกุศล
  • จะทำสติ สมาธิให้เกิดขึ้น จะต้องอาศัยปัญญา
  • กำลัง คือ ปัญญาเป็นเลิศ เป็นยอดของกำลังทั้ง ๕ อย่างนี้
  • สมมุติว่าถ้าสามารถย้อนอดีตได้ ไปแก้ไขตัวเราเองในสิ่งที่ทำไมดีมา ด้วยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่จะให้ตัวเราเองในอดีตที่ทำไม่ดีไปนั้นที่ยังมีกำลังของพระเสขะ ๕ อย่างที่ยังอ่อนอยู่ ให้มีกำลังมากขึ้น ให้พิจารณาให้ทำไป เราจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จุดที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละ จุดที่เรารู้ถึงความไม่ดีของตัวเองนั่นแหละ พัฒนาได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – 23/07/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • จำเป็นหรือไม่ ไหว้พระทุกครั้งต้องจุดเทียน จุดธูปก่อน
  • ปิติกับสุข เหมือนกันมั๊ย แล้วต่างกันอย่างไร
  • การใส่บาตรพระหรือถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้ใช้หรือไม่ และคนที่ชีวิตหาไม่แล้วจะใช้อย่างไร
  • การตายของแต่ละคน

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – สมถ และ วิปัสสนา จริต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การนั่งวิปัสสนา ได้ปัญญาเท่านั้น ไม่ได้บุญ ?
  • ถ้าจริตในทางปฏิบัติไม่ตรง จะแก้กัมมัฏฐานอย่างไร ?

  (more…)

  อธิบาย-นฬกปานสูตร เรื่องกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวช

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คนที่มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์เริ่มจากตรงไหน
  • คนที่บรรลุธรรมแล้วทำไมถึงยังต้องปฏิบัติธรรม
  • เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คติของบรรดาสาวก

  (more…)

  คำพุทธ-นฬกปานสูตร เรื่องกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวช

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คติของบรรดาสาวก

  (more…)

  ตอบคำถาม – อนันตริยกรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คนที่ทำอนันตริยกรรม จะห้ามสวรรค์ นิพพาน ในชาตินี้เลย จริงหรือไม่? การทำสงฆ์ให้แตกกัน ทำไม? ถึงห้ามนิพพาน
  • คนที่ทำผิดศีลจะมีความร้อนใจ และจะไม่สามารถทำ ปิติ ปราโมทย์ สมาธิ หรือปัญญาได้เกิดขึ้นได้ และการทำสงฆ์ให้แตกกันทำไมถึงหนักพอกัน?
  • ความหมายของคำว่า “กัปป”
  • ผู้ที่บวชตอนอายุมาก แสดงว่าคนนั้นเห็นความทุกข์มามาก?

  (more…)

  สุขอันเกษม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • สุขที่เจือด้วยทุกข์คืออะไร
  • เห็นความต่างระหว่างเบาที่เกิดจากมรรค กับเบาที่เกิดจากกิเลส
  • เมื่อไม่กำหนัดจะเบา จิตที่ไม่แบกความทุกข์จะถึงนิพพานสุขอันเกษม

  (more…)

  วิธีลดความอ้วนของพระพุทธเจ้า

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • วิธีลดความอ้วนของพระพุทธเจ้าในการที่จะทำจิตอย่างไรเวลาที่กินอาหารและควรพิจารณาอย่างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของอาหาร
  • สิ่งใดที่เกิดจากการที่มีมากเกินไป ไม่รู้จักความพอในสิ่งที่เป็นสัปปายะนั้น มันจะเมาได้ เมาแล้วก็เป็นโทษ
  • ให้ดูตรงนี้เป็นนิมิตในการหยุดกิน “ระงับเวทนาเก่า ไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น (เวทนาเบาบาง)”
  • ถ้าเป็นคนที่รู้จักรับประทานอาหารให้เหมาะสม ควบคุมทั้งเวทนาเก่า เวทนาใหม่ให้มีความเบาบางแล้ว ธาตุไฟก็จะไม่เย็นเกิน ไม่ร้อนเกิน พอปานกลาง พอควรแก่การทำความเพียร
  • การที่เราจะรู้ประมาณในการบริโภคต้องมีสติ มีการควบคุม พิจารณาดูที่เวทนาในกายของเราแล้ว เราก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของรสที่ผ่านมาทางลิ้น เราจะเป็นผู้ที่มารผู้มีบาปทำอะไรไม่ได้”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ธรรมะทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมลง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “ปัจจเวกขณญาณ”
  • ความหมายของคำว่า “ธรรมะทั้งปวง มีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิด ธรรมะทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ประชุมลง”
  • การเจริญสมถะ วิปัสสนา มีผลลัพธ์อย่างไร
  • ทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงค์มาก

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – เหตุแห่งความเสื่อมของสมาธิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุแห่งความเสื่อมหรือเคลื่อนไปของสมาธิ มีรายละเอียดอย่างไร พร้อมตัวอย่างประกอบ

  (more…)

  อธิบาย – ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ว่าด้วย การเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • ฟัง คำพุทธ – ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ว่าด้วย การเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • เถร เถระ, ผู้ชรา, ผู้เฒ่า, คนแก่ (มหลฺลก วุฑฺฒ วุทฺธ ชิณฺณ ชิณฺณก)
   • ฐาติ ติฏฺฐตีติ เถโร ผู้ยังคงอยู่ (ฐา ธาตุในความหมายว่ายืน, ตั้งอยู่ อิร ปัจจัย, แปลง ฐฺ เป็น ถฺ, อิ เป็น เอ)
   • ถิรตีติ เถโร ผู้มั่นคง (ถิร ธาตุในความหมายว่ามั่นคง ณ ปัจจัย, พฤทธิ์ อิ เป็น เอ)
   • ถวติ สิญฺจตีติ เถโร ผู้น่าสรรเสริญยกย่อง (ถุ ธาตุในความหมายว่าสรรเสริญ, ชมเชย อิร ปัจจัย แปลง อิ เป็น เอ, ลบสระหน้า)
  • อ่าน “เถรวรรคที่ ๔” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต (more…)

  คำพุทธ – ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ว่าด้วย การเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • วอดวายเพราะผู้นำ

   ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแล้ว : โคบาลชาวมคธ เป็นคนปัญญาทึบโดยกำเนิด ไม่คำนึงถึงฤดูสารทในเดือนท้ายฤดูฝน ไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้ ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้น ตรงที่ที่มิใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลย. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้นแล ฝูงโคได้ว่ายวกไปเวียนมาในท่ามกลางกระแสแม่น้ำคงคา (เพราะไม่อาจขึ้นฝั่งข้างใดได้) ก็พากันถึงความพินาศวอดวายเสีย ณ กลางกระแสน้ำนั่นเอง. ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่โคบาลชาวมคธ เป็นคนปัญญาทึบ โดยกำเนิด ไม่คำนึงถึงฤดูสารทในเดือนท้ายฤดูฝน ไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้ ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้น ตรงที่ที่มิใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลย นั่นเอง ;

   ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่อง โลกนี้, ไม่ฉลาดเรื่อง โลกอื่น,  เป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่อง วัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาร ไม่ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่อง วัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ไม่ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยู; ชนเหล่าใดเกิดไปสำคัญว่า ถ้อยคำของสมณะ หรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อ, ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.

  • อุปัชฌายะเสีย (more…)

  ตอบคำถาม – จะทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางคนชั่ว

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จะทำตัวอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ในหมู่คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าหน้าที่
  • ในโลกนี้สัตว์เดรัจฉานมีมากกว่ามนุษย์ผู้มีปัญญา และมนุษย์ผู้มีปัญญาแม้น้อยกว่าแต่มีพลังมากกว่า
  • ความอดทนนั้นคือปัญญา ความเพียร ศรัทธา เมื่อมีความอยากเกิดขึ้นในจิต ต่อให้มีกำลังใจ คือ ความเพียร ศรัทธา ปัญญา เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแม้น้อย..ก็ชนะได้..เราเพิ่ม ศรัทธา ปัญญา ความเพียร ที่มีน้อยของเราได้ ด้วยพุทโธ ธัมโม สังโฆ

  (more…)

  สิ่งที่มีค่าไม่เท่ากัน (วิวาทกันเพราะการแย่งน้ำ)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/07/2560

   

  download9
  ฟัง “เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ [๑๕๗]”

   

  download9
  ฟัง “เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล [๑๕๙]”

   

  download9
  ฟัง “เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๑๖๒]”

  HIGHLIGHTS:

  • ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่ ให้เกิดการชนะที่แท้จริง
  • สิ่งทั้งหลายมีค่าไม่เท่ากัน พิจารณาให้เห็นสิ่งไหนมีค่าน้อย สิ่งไหนมีค่ามาก
  • ที่แย่งชิงกันนี้ก็เพราะกาม ผลของการกระทำจะตามมา

  (more…)

  ชาวนากับอสรพิษร้าย

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • อสรพิษร้าย เปรียบเทียบในเรื่องของกาม; สิ่งที่เป็นเงินทอง ลาภสักการะ เสียงสรรเสริญเยินยอ เป็นต้น กามนั้นมีโทษเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังอันตรายเป็นอย่างมาก
  • อสรพิษที่มีโทษมีภัยนี้ เราก็อย่าไปยุ่งกับมัน ถ้าจำเป็นจะต้องยุ่ง จะต้องรู้จักป้องกันรักษาตัวเอง ถ้าเราจะเสพกาม จะยินดีในกาม ก็ต้องมีวิธีการ นั่นคือ ต้องมีศีล
  • อย่าไปทำ การกระทำกรรมใดก็ตาม ที่มันจะให้เดือดร้อนภายหลัง ให้ตั้งสติ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ให้เป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – จับมรรค แจ้งนิโรธ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 09/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การทำบุญในวันธรรมดาหรือในวันสำคัญทางศาสนา ได้บุญมากกว่ากัน
  • “แข่งอะไรแข่งได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนากันแข่งไม่ได้” จริงหรือไม่ อย่างไร
  • กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ มีรายละเอียดอย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – เพียร แต่ไม่อยาก

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 08/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุการณ์สำคัญและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมของวันอาสาฬหบูชา
  • ต้องการดึงครอบครัวขึ้นมาจากความยากจน ควรทำอย่างไร

  (more…)

  อธิบาย – ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ว่าด้วย เกียรติ และลาภสักการะ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  บทคัดย่อ

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  คำพุทธ – ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ว่าด้วย เกียรติ และลาภสักการะ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เรื่อง ฤทธิ์เดชของลาภสักการะ ว่าด้วย “ลาภสักการะ และเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณ แสบเผ็ด หยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.” ทรงเปรียบเหมือน สุนัขขี้เรื้อน, เต่าติดชนัก, ปลากลืนเบ็ด,ตัวกังสฬกะ ซึ่งกินคูถเป็นอาหาร, ผู้ติดเซิงหนาม,ผู้ถูกหลาวอาบยาพิษ,จักรแห่งอสนีบาตอันลุกโพลง ตกลงถูกกระหม่อม,ลมชื่อว่า เวรัมภา ซัดเอานกที่บินเหินลมขึ้นไปถึงที่นั้นให้ลอยปลิวไป,ลูกสุนัขดุถูกขยี้ด้วยดีสัตว์,ความฉิบหายของผู้หลงสักการะ,การออกผลเพื่อฆ่าตนเอง เป็นต้น

  (more…)

  ตอบคำถาม – เรื่องของจิต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ขันธ์ห้าไม่ใช่ของเรา แล้วจิตใช่ของเราด้วยหรือเปล่า?
  • จิตของเรานั้นมีกี่ดวง? ต้องการจะเข้าใจลักษณะการทำงานของจิต เราจะบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านได้อย่างไร? อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจิตที่ดับไป วิ่งแล่นแส่ส่ายนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่?
  • เรื่องของจิตในลักษณะที่เป็นเจตสิก แบ่งเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ ว่าเป็นอัญญสมานา ๑๓ ดวง เป็นอกุศล ๑๔ อย่างที่ต้องละ เป็นโสภณเจตสิก ๒๕ ที่เป็นมรรคต้องเจริญ กลุ่มต่างๆ อารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในใจของเรา ที่มันจะกำหนดรู้ ต้องละ ต้องเจริญ เราสามารถที่จะค่อยๆ ทำความคุ้นเคยให้สามารถมีกำลังเพิ่มขึ้น จนกระทั่งให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไร ?

  (more…)

  สุขทุกข์ที่เกิดมัน “ธรรมดา”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • สัดส่วนของความสุขความทุกข์มีไม่เท่ากันในสัตว์โลกต่างประเภทกัน ความยึดถือก็ต่างกัน
  • สุขทุกข์ที่เกิดให้เห็นเป็น ธรรมดา
  • สุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับปริมาณความยึดถือที่อยู่ในจิต
  • ให้เข้าใจให้ถูก สำนึกให้ดี มีสติ
  • ให้มีการเห็นที่ถูกต้องคือปัญญา มีการทำจริงแน่วแน่จริง อดทน ศรัทธา จะทำให้มีความหวังในการดำรงอยู่ในกุศลธรรม

  (more…)

  ผู้ทรงธรรมดูรู้ได้ยาก

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/07/2560

   

  download9
  ฟัง “ธรรมบทแปลเรื่อง พระเอกุทานเถระ”

   

  download9
  ฟัง “ธรรมบทแปลเรื่อง พระลกุณฏกภัททิยเถระ”

   

  download9
  ฟัง “ธรรมบทแปลเรื่อง ภิกษุหลายรูป”

   

  download9
  ฟัง “ธรรมบทแปลเรื่อง ภิกษุชื่อหัตถกะ”

   

  download9
  ฟัง “ธรรมบทแปลเรื่อง ปลาชื่อกปิละ”

   

  HIGHLIGHTS:

  • ยกตัวอย่างนิทานธรรมบทให้เห็นเกี่ยวกับลักษณะของผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม
  • ไม่ใช่แค่ดูได้ด้วยการฟังในสิ่งที่พูดได้มาก แต่ถ้าพูดได้ไม่มาก เห็นธรรมด้วยนามกายข้างใน อันนี้แหละชื่อว่าเป็น ผู้ทรงธรรม
  • จะรักษาศาสนาคำสอนได้ ทรงธรรมะได้ จะต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
  • แยกพิจารณาออกเป็น ๒ ส่วน เพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง แยกแยะให้ถูกต้อง
  • ผู้ทรงธรรมหรือไม่ทรงธรรมดูรู้ได้ยาก ต้องดูกันให้ลึก ต้องอาศัยเวลา ไม่ใช่เรื่องที่คนที่ไม่มีปัญญาจะดูได้ แต่ต้องใช้ปัญญาดูให้มันลึกซึ้ง เข้าไปถึงใจ

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ธรรมคืออนัตตา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/07/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตน”
  • การบรรลุอรหันต์ของคฤหัสถ์ มีลักษณะอย่างไร
  • อาบัติปาราชิกหรือไม่ ขึ้นกับอะไร
  • ความแตกต่างระหว่างกับมุ่งมั่นและความดื้อรั้น
  • ธรรมะคือ อนัตตา เป็น อกาลิโก

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ตัณหา เหวลึกที่หยั่งไม่ได้ (สำรองทรัพย์)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/07/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ

  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   • หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  อธิบาย – เปมสูตร ว่าด้วยความรัก และความชัง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/06/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ

  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   • หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  คำพุทธ – เปมสูตร และ สาฬหสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/06/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ผู้ถอนรากแห่งความรัก และความเกลียดได้แล้ว
  • ความหมายของ ภิกษุ ย่อมไม่ถือตัว, ภิกษุ ย่อมไม่ตอบโต้,ภิกษุ ย่อมไม่อัดควัน, ภิกษุ ย่อมไม่ลุกโพลง, ภิกษุ ย่อมไม่ไหม้เกรียม
  • สาฬหสูตร ว่าด้วย เจ้าลิจฉวี พระนามว่า “สาฬหะ”
  • นักรบคู่ควรแก่พระราชาด้วยสถาน ๓ ประการ คือ เป็นผู้ยิงได้ไกล ๑ ยิงได้ไว ๑ ทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ ๑

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์ – การทำสังฆกรรม และการศึกษาภาษาบาลี

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/06/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การศึกษาภาษาบาลี สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้หรือไม่?
  • การทำสังฆกรรม ทำไมจะต้องมีการแบ่งระหว่างธรรมยุต และมหานิกาย นี่ใช่เป็นคำสอนหรือไม่?
  • เมื่อรู้สึกโกรธแค้นกับผู้ที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า จะแก้ปัญหานี้อย่างไร?

  (more…)

  หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (รูปนันทาเถรี)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/06/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ติดยึดถือในสิ่งใดให้นำสิ่งนั้นมาพิจารณา ให้เห็นความไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนได้ จนเกิดความหน่าย แล้วน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ตัว จะบรรลุธรรมได้

  (more…)

  ความเสื่อม ๑๒ อย่าง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/06/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ปราภวสูตรที่ ๖ ว่าด้วยความเสื่อม ๑๒ อย่าง
  • “สุวิชาโน ภวํ โหติ สุวิชาโน ปราภโว” ผู้เจริญพึงรู้ได้ง่าย ผู้เสื่อมก็ดูรู้ได้

  (more…)