ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • สากัจฉาธรรม – เพราะมีภพจึงมีชาติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 28/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความเป็นอเนกชาติความเป็นสังสารวัฏ เป็นลักษณะ อารมณ์เกิดดับขณะจิตเดียว หรือ ชาติเดียวชาตินี้ หรือ ข้ามภพข้ามชาติ
  • การฝึกฝนที่จะพัฒนาจิต ให้เห็นแจ้งเป็นไปตามความจริง ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานชีวิต ทำได้อย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ความเกิด…ไม่ได้ด้วยความปรารถนา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 27/05/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว เห็นทุกข์ท่วมโลก ถือว่าเราจะหมดชาติหรือไม่
  • “ชีวิตที่เลือกได้” ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักการและการปฏิบัติไว้อย่างไร

  (more…)

  อธิบาย – เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 26/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “เขมกสูตร” เป็นเรื่องราวของภิกษุที่ชื่อ เขมกะที่ทำให้พอเพียงด้วยตนเองด้วย และก็พอเพียงกับผู้อื่นด้วย จึงทำให้เกิดการบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป
  • พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่ใช่ตน
  • ความแตกต่างระหว่าง พระโสดาบัน กับ พระอรหันต์
  • ธรรมะที่จะทำให้เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ
  • อานิสงส์ในการฟังธรรม ถ้าเจ็บไข้อยู่ ฟังธรรมแล้ว จากที่ยังไม่บรรลุอะไรเลย ก็จะได้เป็นอนาคามี, จากบรรลุเป็นอนาคามี ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
  • พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศแล้ว งดงามในเบื้องต้น,ท่ามกลาง และที่สุด
  • คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
  • สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
  • มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

  (more…)

  คำพุทธ-เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 25/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕
  • คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
  • สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
  • มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

  (more…)

  อาชีพที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อาชีพผลิตมีดขาย สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่?
  • ต้องวางจิตอย่างไร ถ้าเราเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้คนลุ่มหลง เช่น สถานเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า ศัลยกรรมพลาสติก?
  • ผู้ที่ยังยินดีพอใจในกามอยู่ พระพุทธเจ้าใช้คำว่ากามโภคิ และได้ให้หลักเกณฑ์ไว้ ๔ อย่าง เป็นเรื่องการทำงานในปัจจุบัน การครองเรือน การทำงาน
  • ข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าใจ ในความเป็นฆราวาส จะต้องถูกบีบคั้นด้วยกาม ก็ธรรมดาสำหรับฆราวาสที่บริโภคกามอยู่ ไม่เป็นไร แต่อย่าให้ผิดศีล เพราะฉะนั้นถ้าได้ทรัพย์มาแล้วผิดศีลแสดงว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ได้โดยธรรม
  • โภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยการมีศีล…มีความขยันขันแข็ง…มีองค์ประกอบของมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง ก็ทำให้โภคทรัพย์ที่ได้ของผู้ที่บริโภคกาม (ยังยินดีในทองและเงิน) เป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม…
  • สำหรับฆราวาสที่ยังยินดีในกาม ให้พิจารณาในเงื่อนไข ๓ อย่าง

  (more…)

  ตัวบ่งบอกความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อะไรเป็นตัวบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และเราจะสามารถนำมาวัดความก้าวหน้าของตัวเราได้อย่างไร

  (more…)

  ๓ ขั้นตอนเพื่อเจริญกุศลยามป่วยไข้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ๓ ขั้นตอนที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ ทรงกุศลธรรมไว้ได้แม้เมื่อยามเจ็บป่วยไข้
  • ให้ทำความเข้าใจว่า “ทุกขเวทนา” ไม่ใช่ “อกุศลธรรม” หรือ “สุขเวทนา” เป็น “กุศลธรรม” เสมอไป ให้แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนา กับเรื่องของ กุศลและอกุศล ว่าเป็นคนละกองกัน สองกองนี้ไม่เหมือนกัน
  • เมื่อภาวะคือความเจ็บไข้แบบนี้มาถึงเราแล้ว เราจะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ถ้าเรารักษากุศลธรรมไว้ในใจของเราได้ กุศลธรรมนั้นจะทำความผาสุกให้เกิดขึ้นในใจของเรา สุขเวทนาจะไม่ได้มาครอบงำ กลุ้มรุมอยู่ในจิตของเราได้
  • จะทำอย่างไรให้สามารถที่ทรงกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้แม้กายจะมีทุกขเวทนา?
  • ให้ทำความเหมาะสมในการดูแลที่เหมาะสมของทั้งผู้ป่วยไข้และผู้ที่มาปฏิบัติดูแล (รักษาพยาบาล)
  • ให้ใช้โอกาสในการเจ็บป่วยไข้นี้เป็นโอกาสในการทำกุศลธรรมมากขึ้น มีโอกาสศึกษาใคร่ครวญธรรมะ และยังเป็นโอกาสที่ให้เกิดการดูแล การพยาบาล การรักษาที่เกิดขึ้นไปตามธรรมได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ยมบาล / อธิษฐาน / ไม่ง่อนแง่นในปัจจุบัน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 21/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “ยมบาล”
  • การอธิษฐานถือว่ายังเป็นอัตตาหรือไม่
  • ความหมายของคำว่า “ปฏิทินในการดำเนินชีวิต”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – พุทธะกับผืนดิน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 20/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุใด การประสูติ/ตรัสรู้/ปรินิพพาน จึงอยู่กับผืนดิน มีปริศนาธรรมอย่างไรบ้าง?
  • เห็นสิ่งภายนอก แล้วเกิดธรรมสังเวช? ควรทำอย่างไรต่อไป?

  (more…)

  คำพุทธ-เรื่องของการปรินิพพาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • แปดสิบปียังไม่ฟั่นเฟือน
  • ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป
  • เสด็จบ้านเวฬุวคาม
  • เสด็จทิวาวิหาร ที่ปาวาลเจดีย์
  • ทรงปลงอายุสังขาร
  • เสด็จป่ามหาวัน
  • เสด็จบ้านภัณฑคาม
  • เสด็จเมืองปาวา
  • เสด็จเมืองกุสินารา
  • การปรินิพพาน หรือ การประทับสีหเสยยา ครั้งสุดท้าย
  • การปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติ เป็นการบูชาอันสูงสุด
  • แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน
  • ปัจฉิมโอวาท โอวาทครั้งสุดท้ายของตถาคต

  (more…)

  ความสะดุ้งสะเทือน ย่อมไม่มีต่อจิตของผู้ที่ได้สมาธิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 18/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กองเกวียนที่ทำให้น้ำขุ่นได้ แต่ไม่สามารถทำจิตของผู้ที่ได้สมาธิ จิตของคนที่ฝึกดีแล้ว ให้ขุ่นเคือง ให้มีความสะดุ้งสะเทือนได้ไม่
  • พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารแล้ว ได้มีอาการประชวรด้วยโรคบิด ทำให้ถ่ายเป็นเลือด ประชวรอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพพาน และได้ทรงเสด็จไปกุสินารา
  • เหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงเสร็จไปกุสินารา
  • เหตุอัศจรรย์น้ำที่ขุ่น ก็ใสขึ้นทันที
  • เหตุการณ์ที่โรงกระเดื่องที่ฟ้าผ่าชาวนาตาย ๒ วัวตาย ๔ แต่ด้วยสมาธิของพระองค์ทำให้ไม่รู้สึก สะดุ้งสะเทือนตามเสียง ตามแรงสั่นสะเทือนของฟ้าผ่า

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์ – 17/05/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน “ฐานสูตร” เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
  • อ่าน “สัพพลหุสสูตร” เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
  • ฟัง “วิจิกิจฉา ความไม่สมดุลของอินทรีย์” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ชม “กัลยาณมิตร 3 ระดับ” เผยแพร่ทาง Youtube Channel เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  • เหตุเกิดวิจิกิจฉา

   วิจิกิจฉา ย่อมเกิดได้ด้วยอโยนิโสมนสิการ ในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา. ความเคลือบแคลง เพราะเป็นเหตุแห่งความสงสัยบ่อย ๆ ชื่อว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา. เมื่อภิกษุทำอโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานั้น วิจิกิจฉาย่อมเกิด. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรม เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อทำวิจิกิจฉาที่เกิดแล้ว ให้กำเริบเสิบสานยิ่งขึ้นดังนี้.

  • เหตุละวิจิกิจฉา

   แต่วิจิกิจฉานั้น จะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมมีกุศล เป็นต้น. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เป็นกุศล อกุศล ธรรมที่มีโทษ ไม่มีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ไม่ควรเสพ ธรรมที่ทรามประณีต ธรรมที่เทียบด้วยของดำ ของขาว มีอยู่ การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด หรือ เพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วดังนี้.

  • ธรรมสำหรับละวิจิกิจฉา

   อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉา คือ ๑. ความสดับมาก ๒. ความสอบถาม ๓. ความชำนาญในวินัย ๔. ความมากด้วยความน้อมใจเชื่อ ๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย.

   จริงอยู่ แม้เมื่อภิกษุร่ำเรียนทั้งบาลี ทั้งอรรถกถานิกายหนึ่ง สอง-สาม-สี่ หรือ ห้านิกาย ย่อมละ วิจิกิจฉาได้ ด้วยความเป็นพหูสูต. เมื่อภิกษุ มากด้วยการปรารภพระรัตนตรัย สอบถามก็ดี มีความชำนาญอันสั่งสมไว้ในวินัยก็ดี มากไปด้วยความน้อมใจเชื่อ กล่าวคือศรัทธาที่ยังกำเริบได้ในพระรัตนตรัยก็ดี คบกัลยาณมิตร เช่นท่านพระวักกลี ผู้น้อมใจไปในศรัทธาก็ดี ย่อมละวิจิกิจฉาได้. แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย อันอาศัยคุณของพระรัตนตรัย ในอิริยาบถทั้งหลาย มียืนนั่ง เป็นต้น ก็ละวิจิกิจฉาได้. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉา. ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า วิจิกิจฉาที่ละได้ด้วยธรรมเหล่านี้ ย่อมไม่เกิดต่อไป ด้วยโสดาบัติมรรค ดังนี้.

  เมตตา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การเจริญเมตตาจะทำให้สามารถเข้าสมาธิได้เร็ว
  • การทำให้เกิดสมาธิมีหลายวิธี ใช้วิธีไหนก็ได้ เพราะจุดหมายเดียว และในแต่ละวิธีอาจจะทำพร้อมกับวิธีอื่นไปด้วยก็ได้
  • การมีสติเปรียบเหมือนการมีเสาเขื่อนเสาหลัก เป็นการพยายามดำรงสติตั้งสติไว้เฉพาะหน้า
  • เมื่อมีการพยายามตั้งสติไว้เฉพาะหน้าอาจมีความคิดเข้ามา ถ้าจะคิดให้คิดเข้ามาในกาย
  • การรักษาความดีต่อเนื่องคือการรักษาสติ คือความเพียร เป็นความดีความงาม
  • เมื่อปฏิบัติมาตามลำดับโดยตลอด เป็นความดีความงาม ให้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ดุจมารดาที่ถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตน

  (more…)

  เมฆิยสูตร: ธรรม ๕ ประการเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติที่ยังไม่สุกรอบ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เมฆิยสูตร เรื่องราวของพระภิกษุชื่อ พระเมฆิยะ ผู้เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า
  • อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก
  • ธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติที่ยังไม่แก่กล้า
  • เมื่อเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประการข้างต้นแล้ว พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะ
  • บุคคลที่สามารถเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นของไม่ใช่ตน เป็นของที่เกิดกับสิ่งอื่น ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเอง แต่เป็นอนัตตาแล้ว ย่อมสามารถที่จะถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตน สามารถถอนขึ้นได้ สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-14/05/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 14/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • วิจารณา การพิจารณา, วิจารณญาณ, ปัญญา

   วิจารยเต เอตายาติ วิจารณา กิริยาเป็นเครื่องสั่งสม (วิ บทหน้า จร ธาตุในความหมายว่าสั่งสม ยุ ปัจจัย อา อิตฺ., พฤทธิ์ อ เป็น อา, แปลง ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

  • อ่าน “อุณณาภพราหมณสูตร อินทรีย์ ๕ มีอารมณ์ต่างกัน” เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

  สากัจฉาธรรม-อจลศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของ “อันวยญาณ” และ “ธรรมญาณ”
  • วิธีตรวจสอบตนเองว่า มีศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหว

  (more…)

  อธิบายพระสูตร – เรื่องของการตรัสรู้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การที่จะมีสัมมาสัมพุทโธมาอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกนี้ มันเป็นสิ่งที่ยากมาก
  • ในภพก่อนท่านได้ตั้งความปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทโธเอาไว้นานมาก ปรารถนาแล้วตั้งความเพียรในการที่จะบ่มโพธิญาณให้เต็ม โดยการ ใช้ทาน, ศีล, สมาธิ และ ปัญญา ในการที่จะบ่มโพธิญาณให้เต็ม
  • “ความปรารถนาที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะ อยู่ตรงไหน?”ผู้ที่จะยังมีจิตใจพร่องอยู่ จะเอา”ทาน” มาถมจิตใจที่ยังพร่องอยู่นี้ให้เต็ม ไม่ได้มีจิตใจหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองมี”
  • บางทีมีเรื่องที่ให้ต้องเสียชื่อเสียง เขาด่า เขาว่า แต่ก็ไม่ยอมที่จะผิดศีลของตัวเอง ไม่ยอมที่จะทำลายศีล เพราะว่าศีลจะเป็นตัวบ่มโพธิญาณให้เต็ม ก็รักษาเอาไว้อย่างดี เป็นผู้ที่รักษาคุณธรรมให้ตั้งอยู่ในมรรคตลอด เป็นเวลานาน
  • ทำไมโพธิสัตว์ตอนนั้นถึงตัดสินใจว่า จะทำทุกรกิริยา?
  • ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ
  • ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้
  • เหตุที่ทำให้สมาธิเคลื่อน ๑๑ ประการ
  • ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้
  • อาการแห่งการตรัสรู้
  • ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์

  (more…)

  คำพุทธ-เรื่องของการตรัสรู้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ
  • ภิกษุปัญจวัคคีย์หลีก
  • ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้
  • ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้
  • สาเหตุที่ทำให้สมาธิเคลื่อน
  • ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้
  • อาการแห่งการตรัสรู้
  • ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์

  (more…)

  ปฏิบัติบูชา : วันวิสาขบูชา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สัสสตทิฐิ หมายความว่า สิ่งทั้งปวงนั้นมีอยู่ อย่างชาติก่อนภพก่อนอะไรที่มันดับไปแล้วล่วงไปแล้วผ่านมาแล้ว ถ้าเรายังคิดว่ามันมีอยู่เป็นของเรา นี้เป็นความเห็นที่สุดโต่ง เรียกว่าเป็นสัสสตทิฐิ
  • การรับรู้เรื่องราวในอดีต คือวิญญาณ ความสามารถในการรู้ตรงนี้ คือ ปุพเพนิวาสนุสติญาณ ซึ่งเป็นคนละอันกับญาณที่เห็นตามที่เป็นจริง ญาณ คือ การเห็นตามที่เป็นจริง จะต้องมีเพื่อไม่ให้เป็นสัสสตทิฐิ มีการเห็นตามที่เป็นจริงว่าาสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ก็จะไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมา ในขันธ์ห้าที่เป็นอดีต ถึงจะเรียกว่าไม่เป็นสัสสตทิฐิ
  • ในเรื่องราวชาดกทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเล่ามาก็จะมาสรุปลงที่ว่าให้ปล่อยวาง ให้เห็นตามที่เป็นจริง ให้รอบรู้เรื่องกรรม ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนาน แต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องบุญและบาป ให้เข้าใจถึงการบำเพ็ญบารมีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราควรจะใช้ช่วงสำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา ในการบูชาพระพุทธเจ้า บูชาในสิ่งที่เป็นนิรามิตร เป็นการปฏิบัติ เป็นสิ่งดี โดยการพยายามทำความเข้าใจ ทำจิตให้มีความอ่อนน้อมนุ่มนวล เป็นความยำเกรงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ความอ่อนโยนในจิตของเรา เอานิวรณ์ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงเห็นแย้งออกไป ตั้งนะโมไว้ในใจ สามารถทำพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานจากเราแล้ว อยู่ไกลจากเราด้วย ให้อยู่ใกล้ในจิตในใจของเราได้..

  (more…)

  วิจิกิจฉา ความไม่สมดุลของอินทรีย์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การฟังธรรมแล้วไม่ลงใจ หนึ่งในสาเหตุหลักคือไม่มีสมาธิหรือมีมิจฉาสมาธิ สาเหตุที่ทำให้ไม่มีสมาธิสาเหตุหนึ่งคือ วิจิกิจฉา
  • ความระวังที่มากเกินไปเป็นความระแวงเป็นวิจิกิจฉา แต่ความระวังคือสติ
  • วิจิกิจฉาไม่ได้กำจัดได้ด้วยการตอบคำถาม และวิจิกิจฉามีทั้งภายในภายนอก
  • วิจิกิจฉาเป็นตัวบ่งบอกถึงความไม่สมดุลของอินทรีย์
  • ทางแก้คือปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอๆกัน เมื่อวิจิกิจฉาระงับไป แล้วเป็นคนตรง มีศรัทธา จะทำที่สุดแห่งการปฏิบัติได้

  (more…)

  ความแตกต่างระหว่างพระเสขะและพระอเสขะในแง่มุมของการเจริญสติปัฏฐาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สติปัฏฐาน ๔ ประการ
  • ความแตกต่างระหว่างพระเสขะและพระอเสขะในแง่มุมของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
  • “ปุถุชน” ในความหมายของพระพุทธเจ้า
  • ถ้าทำเป็นส่วน ๆ แล้ว ทำให้มากขึ้น ๆ เจริญให้มากขึ้น มันจะถึงความสมบูรณ์ในทุกส่วน แล้วได้…ได้ในที่นี้นี้ก็คือจะได้เป็นพระอรหันต์ จะถึงที่สุดแห่งทุกได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – พุทธภูมิกับสาวกภูมิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “พุทธภูมิ” และ “สาวกภูมิ”
  • “พุทธภูมิ” กับ “สาวกภูมิ” มีความต่างกันอย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – จิตประภัสสร / อานิสงส์ / ทาน ศีล ภาวนา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของ “จิตประภัสสร”
  • การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืน มีอานิสงส์อย่างไร
  • “บุญกิริยาวัตถุสาม” หรือ “อริยมรรคมีองค์แปด” มีความเป็นเลิศกว่ากัน

  (more…)

  การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ชาติสุดท้ายของโพธิสัตว์ที่อุบัติขึ้นก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  • อาสภิวาจาที่โพธิสัตว์ประกาศ
  • มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของโพธิสัตว์
  • โพธิสัตว์ตัดสินใจออกแสวงหาสันติวรบท

  (more…)

  คำพุทธ – เรื่องของการประสูติ และการออกผนวช

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ธรรมชาติ ๓ อย่าง นั้นคือ ความเกิด ความแก่ และความตาย
  • เพราะเหตุที่ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ มีอยู่ในโลก ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลก

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์-03/05/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคข้อที่ ๑ คือสัมมาทิฎฐิ คือ การรู้ใน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก็คือการรู้ในอริยสัจ ๔ อีก แบบนี้จะไม่ย่อยๆๆๆไป จนหาที่จบไม่ได้หรือเปล่า
  • อานาปานสติในสติปัฏฐาน ๔ กับ อานาปานสติ (เวอร์ชั่นที่ทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์) นั้นทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้อย่างไร

  (more…)

  เมื่อประมาทก็เป็นเช่นพยับแดด

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สิ่งที่จะมีกำลังต่อสู้กับอวิชชาตัณหา ต้องเป็นคู่ตรงข้าม
  • ลักษณะการเที่ยวตามหาความสุขภายนอก ลักษณะนี้เป็นพยับแดด ไม่มีอยู่จริง
  • การจะเห็น มรรคแปด ได้ต้องมีปัญญาเห็นความแตกต่าง ไม่ใช่สิ่งภายนอก แต่ในใจของเรา อย่าไปสับสนว่า สิ่งที่เป็นกุศล หรือสิ่งที่เป้นอกุศล
  • ดัดลูกศรให้ตรงนั้นลำบาก ให้อดทน ขยัน อย่าเห็นแก่ความสบาย อย่าเห็นแก่ความลำบาก
  • สุขเวทนาหรือทุกขเวทนา ก็สบายได้ สามารถสร้างกุศลธรรมได้

  (more…)

  มหาจุนทสูตร พึงสรรเสริญในความดีของกันและกัน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/05/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความแตกต่างของบุคคล ๒ กลุ่มระหว่าง บุคคลผู้ประกอบในธรรม และ บุคคลผู้เพ่งฌาณ
  • พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง แสดงธรรมด้วยความมีเหตุผลพร้อม แสดงธรรมประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ เป็นสวากขาตธรรม ทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมแล้ว เราก็อย่าทำท่านให้เป็นผู้ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรม การกระทำที่จะทำให้แตกกัน ทุ่มเถียงกัน หักล้างกัน รุกรานกัน ไม่เลื่อมใส ไม่สรรเสริญกัน เป็นการกระทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรม เป็นการกระทำของอันติมบุรุษ เป็นการกระทำที่จะไม่เป็นทายาทโดยธรรม
  • พึงเป็นผู้ที่ให้สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในความดีของบุคคลอื่น จะทำให้เกิดความกลมเกลียวสามัคคีกัน เข้ากันได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – เมื่อตกที่นั่งลำบาก (ตอนที่ ๒)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การกระทำที่จะทำให้เราออกจากที่นั่งลำบาก

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – เมื่อตกที่นั่งลำบาก (ตอนที่ ๑)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อะไรคือสถานะการณ์ที่เรียกว่าการตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
  • ความเข้าใจ ๓ อย่างที่จะต้องมีในการที่จะเอาตัวเองออกจากที่นั่งลำบาก

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………