ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • จิตนี้ฝึกได้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ช่องทางทั้ง ๖ ความเหมือนความต่าง
  • ช่องทางคือใจมีสิ่งที่เป็นอันตรายคือราคะโทสะโมหะ จึงต้องรักษาใจไว้โดยการตั้งสติ
  • สติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลัก เปรียบเหมือนยาม เปรียบเหมือนการต้อนโคที่ฝึกดีแล้ว
  • ทราบความแตกต่างของสุนัขทั้ง ๓ กรณี
  • จิตที่ผูกไว้กับเสาอย่างดี นั่นคือจิตมีสติแนบไปด้วยตลอดเวลา
  • จิตนี้ฝึกได้ตามลำดับ

  (more…)

  ยาแก้พิษ ว่าด้วยสัญญา ๗ ประการ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สัญญา ๗ ประการที่เมื่อบุคคลกระทำเจริญให้มากแล้ว จะมีผลมากมีอานิสงค์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้
  • เมื่อเรามีการพัฒนาธรรมเต็มที่แล้ว จิตเรามันจะมีความหลุดพ้นด้วยดี จะก้าวล่วงกิเลส ทั้งหลาย ๓ ประการนี้ได้ สามารถที่จะสงบระงับลงด้วยดีได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เราควรปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
  • เมื่อเกิดตัณหาในใจมากๆ ต้องแก้ไขอย่างไร
  • ความหมายของคำว่า “โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา”
  • จิตที่เหมือนฝีกลัดหนอง ควรแก้ไขอย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – อกุศลวิตกแก้ได้…ด้วยธรรมะ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • หลักการสำคัญโดยละเอียดของ “เมฆิยสูตร”

  (more…)

  อธิบาย – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/09/2560


  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่าน “อุคคสูตรที่ ๑” เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต คหปติวรรคที่ ๓
 • อ่าน “อุคคสูตรที่ ๒” เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
 • อ่าน “มนาปทายีสูตร” เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
 • อ่าน “เวสาลีสูตร” เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คหปติวรรคที่ ๓
 • อ่าน “วัชชีสูตร” เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
 • ฟัง “คำพุทธ – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 • คำพุทธ – อุคคสูตรที่ ๑ ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “อุคคสูตรที่ ๑” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อุคคคฤหบดี ว่า “เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ”
  • “เวสาลีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี อุคคคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน? อนึ่ง เหตุปัจจัยอะไร เป็นเครื่องให้ สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบัน?”
  • “มนาปทายีสูตร” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะจากพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ดังนี้ ก็อาหาร และโภชนะ ชื่อ สาลปุบผกะของข้าพระองค์นี้เป็นที่พอใจ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับอาหาร และโภชนะของข้าพระองค์ นั้นเถิด” พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้ว
  • “อุคคสูตรที่ ๒” ปรารภเรื่องของอุคคคฤหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคาม ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ”

  (more…)

  ตอบคำถาม – กำลังใจจากภายใน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ในสภาพสังคมที่เลวร้ายพร้อมกับสภาพของร่างกายที่ทรมานจากการเจ็บไข้ได้ป่วย จะสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
  • กำลังใจก็ตาม สภาพร่างกายก็ตาม หรือว่าสภาพสังคมก็ตาม มันก็เป็นส่วนที่แยกกันไป อาจจะไม่แยกกันหมด อาจจะมีเกี่ยวข้องกันบ้าง สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกัน ก็ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ…พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ คนที่ถ้ามีร่างกายอ่อนล้า จิตบางทีมันอ่อนเพลีย ทำให้เหินห่างจากสมาธิได้ ทำให้มารได้ช่อง วิธีแก้ ให้หยุดอยู่ในภายใน กระทำให้มีอารมณ์อันเดียว ตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลย…จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยสติ แล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ จะมีสติเกิดขึ้นได้ต้องมีการทำจริงแน่วแน่จริง คือ ความกล้า ความเพียร คือ กำลังใจ กำลังของจิต มีความบากบั่น มีความมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
  • ทำไมพระบิณฑบาตตอนเช้าแล้วต้องให้พร หรือพูดบทกรวดน้ำแก่ญาติโยม สมัยที่เคยบวชก็ไม่ได้มี ถ้าญาติโยมใส่บาตร ๒๐ คน จะไม่เมื่อยปากหรือ?
  • ปัจจุบันยังมีภิกษุณีเกิดขึ้นได้อย่างไร? แล้วผู้ใดเป็นผู้กำหนดให้เป็นภิกษุณีได้?

  (more…)

  ปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์เพื่อคลายทุกข์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/09/2560

   

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์เพื่อคลายทุกข์

  (more…)

  ทุ. สะ. นะ. โส. เสียงเตือนจากนรก

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/09/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • การที่ไปคบชู้ ล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
  • พึงระวังความคิดของเรา ที่จะตริตรึกคิดนึกไปในเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะชู้สาว ล่วงภรรยาผู้อื่น แต่รวมถึงในทุก ๆ เรื่อง เพราะถ้าเราตริตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนมาก จิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้น ๆ จิตน้อมไปทางไหน สิ่งนั้นจะมีกำลังมีพลังขึ้นมา
  • นิมิตไม่ดี ก็คือ ให้เราทำดีนั่นเอง สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่จะทำ บางทีมันถูกบังคับบีบคั้นด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะ ด้วยอำนาจของกาม พอบีบคั้นแล้วทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นความชั่ว ความบาป ความผิด ให้เราสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายเหล่านี้ให้ดี อย่าทำอกุศลธรรม ให้ทำกุศลธรรม

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – โทสะล้วนๆ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • วิธีกำจัดโทสะออกจากจิตต้องทำอย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ปัญญา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จิตมีปัญญาหรือไม่
  • ปัญญาอยู่หรือเกิดที่ไหน สามารถเจริญมรรคได้หรือไม่

  (more…)

  อธิบาย – พหุธาตุกสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/09/2560


  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  คำพุทธ – พหุธาตุกสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/09/2560


  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ตอบคำถาม – การให้ผลของกรรม และการให้ทานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จริงหรือไม่ คนเราทำกรรมอะไรไว้กับใคร ไม่ว่ากับมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉาน กรรมนั้นจะติดตามเราไปตลอด จนกว่าเราจะชดใช้กรรมนั้น?
  • คำว่าขออโหสิกรรม และคำกล่าวนี้เป็นพุทธพจน์หรือไม่ ?
  • การให้ทานที่เป็นเครื่องประดับจิต เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต มันคืออะไร? เกี่ยวกับสมถะวิปัสสนาหรือไม่? แล้วไปเกี่ยวข้องกับการละความตระหนี่หรือไม่อย่างไร?

  (more…)

  เรือนยอดที่มุงไว้ดีแล้ว

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กายวาจาใจรักษาได้ด้วยจิต
  • จิตมีการรักษาได้ด้วยการตั้งสติ
  • เมื่อจิตที่เหมือนเรือนยอดเได้รับการรักษาอย่างดี น้ำก็จะไม่รั่วรดลงไปไม่มีการเปียกแฉะบูดเน่า
  • จิตที่มีสติตั้งเอาไว้จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย แม้ตายการตายนั้นก็เป็นการตายที่งดงาม

  (more…)

  วิสุทธิ ๗ ดุจรถ ๗ ผลัด

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/09/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • วิสุทธิ ๗ เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดุจรถ ๗ ผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย ซึ่งในทั้ง ๗ ข้อเป็นการบรรยายในเรื่องของมรรค
  • ตั๋วรถที่เราต้องซื้อเพื่อดำเนินไปให้ถึงนิพพาน จะต้องซื้อด้วยอริยทรัพย์ ได้แก่ ศีล ศรัทธา หิริโอตัปปะ สมาธิ ปัญญา ฯลฯ ให้สร้างสมคุณธรรมเหล่านี้ให้มีเกิดขึ้นในใจ อย่าเป็นคนจนกระจอกเข็ญใจ แต่ให้เป็นคนที่มีทรัพย์อยู่ภายใน จะสามารถทำให้การดำเนินตามเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานนั้นเกิดขึ้นได้แน่นอน

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – การเจริญสมาธิ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/09/2560


  HIGHLIGHTS:

  บทคัดย่อ

  คำถาม ๑:

  คำตอบ ๑:

   

  คำถาม ๒:

  คำตอบ ๒:

   

  ตอบคำถาม: คุณอานนท์ อนันตชิน / คุณ Thasanai Mahavongtrakul

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  สากัจฉาธรรม – เสกขะ (เสขะ)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • รายละเอียดของพระวินัยเกี่ยวกับการรับอาหารของภิกษุในตระกูลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ
  • ไม่สามารถบวชพระได้ตามที่เคยพูดไว้ ควรทำอย่างไร
  • โสดาบันหรือโสดาปัตติมรรค ตรวจสอบได้อย่างไร
  • การเจริญเมตตาควรวางจิตอย่างไร

  (more…)

  อธิบาย – กฬารขัตติยสูตร ว่าด้วย ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กฬารขัตติยสูตร เป็นเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรที่ท่านได้บันลือสีหนาทเอาไว้ ปรารภท่านพระโมลิยะผัคคุณะที่ได้ลาสิกขาไป
  • พระพุทธเจ้าถามคำถามเพื่อที่จะเปิดโอกาสในการไต่สวน ให้ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท

  (more…)

  คำพุทธ – กฬารขัตติยสูตร ว่าด้วย ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • โมลิยะผัคคุณะ ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่
  • กกจูปมสูตร  ว่าด้วย อุปมาด้วยเลื่อย ตอน พระโมลิยผัคคุนะคลุกคลี กับ ภิกษุณี
  • กฬารขัตติยสูตร ว่าด้วย เมื่อพระสารีบุตรถูกโจษว่า “พยากรณ์อรหัตตผลว่า ตนมีชาติสิ้นแล้ว เป็นต้น”
  • กฬารขัตติยสูตร เป็นเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรที่ท่านได้บันลือสีหนาทเอาไว้ ปรารภท่านพระโมลิยะผัคคุณะที่ได้ลาสิกขาไป

  (more…)

  ตอบคำถาม – แว่นส่องธรรม กับ บุพนิมิตแห่งมรรค

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • แว่นส่องธรรม ในมหาปรินิพพานสูตร มีรายละเอียดอย่างไร
  • บุพพนิมิตแห่งมรรค มีอะไรบ้าง

  (more…)

  สมาธิเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สมาธิเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัย มองให้เห็นทั้ง ๒ แง่มุม ทั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดและทั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่เกิด
  • ความเพียรคือการทำจริงแน่วแน่จริง ไม่ใช่การกระสันอยากนั่นเป็นตัณหา ความเพียรนี้ต้องทำให้สม่ำเสมอจึงจะสามารถตัดรากอวิชชาได้
  • อย่าคิดสั้น อย่าติดกับดักของมาร อย่าท้อถอย แต่ให้มีกำลังใจ
  • ทำจิตให้มีความสมดุลแห่งธรรม จิตจะนุ่มนวล แล้วจะมีญาณเกิดขึ้นรู้ได้ด้วยตัวเองว่า สมาธินี้เป็นของระงับปราณีต ไม่ใช่การข่มขี่การห้ามการปรุงแต่ง

  (more…)

  คุณธรรมเพื่อสามัญญผลของโสดาบัน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/09/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • อะไรคือสมบัติของโสดาบันพึงมี ซึ่งเป็นการได้ที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองหรือแม้แต่ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
  • คุณธรรมที่จะให้ไปสู่กระแสก็คือ โสตาปัตติยังคะ ๔
  • ความแตกต่างกันระหว่างโสดาปัตติมรรค กับ โสดาปัตติผล
  • คนที่ไม่มีอริยทรัพย์ ถือว่าเป็นคนจน คนขัดสน คนเข็ญใจ คนกำพร้า (ไม่มีที่พึ่ง) แม้จะมีเงินทองมากมาย
  • อริยทรัพย์ที่เรามีสามารถที่จะพาให้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลได้ ด้วยศรัทธา ด้วยศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่ถึงจุดที่จะตัดเครื่องร้อยรัด ๓ อย่างได้ ก็จะมีความเป็นผลขึ้นมา จะไม่ย้อนกลับไป
  • ความสุขของความที่เป็นโสดาบัน ที่ความทุกข์มันหมดไปสิ้นไป เปรียบเหมือนเศษดินที่ติดปลายเล็บเทียบกับผืนปฐพีทั้งหมด ความทุกข์ของโสดาบันที่สิ้นไปเท่ากับพื้นปฐพีทั้งหมด ความทุกข์ที่เหลืออยู่เท่ากับเศษดินที่ติดปลายเล็บได้เท่านั้น ความสุขที่เทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือความสุขที่พระเจ้าจักรพรรดิมีมันเล็กน้อย สู้กับความสุขที่มาจากความเต็มเปี่ยมของคุณธรรม คือ โสตาปัตติยังคะ ๔ ไม่ได้แม้เสี้ยวที่ ๑๖

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – แผ่เมตตา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การแผ่เมตตาควรทำอย่างไร และอานิสงค์ของการแผ่เมตตา

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – กรรมฐาน ๔๐

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • กรรมฐาน ๔๐ ประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง

  (more…)

  อธิบาย – ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร  ๔  อย่าง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/09/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อธิบาย “ปุตตมังสสูตร” ว่าด้วย อาหาร ๔ อย่าง
  • “อัตถิราคสูตร” ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่ คือ หมายถึง การเกิดขึ้น และการดับไป ของตัณหา, ราคะ(ความกำหนัด), นันทิ(ความเพลิน)ซึ่งจะทำให้มีความโศก มีเรื่องทุกข์เกิดขึ้น, ความโศก และความทุกข์ต่างๆ จะดับไปได้ ถ้าเผื่อว่า ราคะ, นันทิ, ตัณหา มันดับไป
  • สังยุตตนิกาย เรื่องเกี่ยวกับอาหาร ๔ ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่ เรื่องราวของโมลิยผัคคุนะ

  (more…)

  คำพุทธ – ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร  ๔  อย่าง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/08/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร ๔ อย่าง
  • อัตถิราคสูตร ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่
  • สังยุตตนิกาย เรื่องเกี่ยวกับอาหาร ๔ ว่าด้วย อาการเกิด-ดับ แห่งอาหารสี่

  (more…)

  ตอบคำถาม – ความหมายของคำว่า อนุโมทนา โสดาปฏิมรรค และโสดาปฏิผล

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/08/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คำว่าสัตว์ ที่ใช้ในพระสูตรต่าง ๆ เกี่ยวข้อง กับ จิต มโน วิญญาณ หรือสาย ปฏิจจสมุปบาท หรือไม่อย่างไร?
  • การนับพรรษาของภิกษุ นับอย่างไร?
  • คำว่า “อนุโมทนา” กับ “โมทนา” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
  • คำว่า “โสดามรรค” กับ “โสดาผล” มีความหมายว่าอย่างไร?

  (more…)

  สัปปายะ ไม่ใช่ สบายๆ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/08/2560

  HIGHLIGHTS:

  • สัปปายะ ไม่ใช่สบาย แต่หมายถึงความเหมาะสม ความเกื้อกูลที่จะสนับสนุนกันให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดการที่จะเข้าไปสู่นิพพานได้ ตามทางนั่นคือ “มรรค”
  • สัปปายะดูที่สมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดได้และอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละได้ หลักการคือกุศลธรรมเกิด อกุศลธรรมดับ
  • ความหมายของสัปปายะตามอรรถคาถาและพุทธพจน์

  (more…)

  วิปลาส ๓ ระดับใน ๔ เรื่อง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/08/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • ความวิปลาส(วิปัลลาส)คือ ความรู้เห็นคลาดเคลื่อน ความเข้าใจผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
  • ความวิปลาส มี ๓ ระดับ ใน ๔ เรื่องด้วยกัน
  • ระดับของความวิปลาสที่แตกต่างกัน ความยากง่ายในการแก้ไขมันก็แตกต่างกัน ฝึกทำสัญญาก่อนคือหมายรู้ก่อน ตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของอนิจจสัญญา, อนัตตสัญญา, ทุกขสัญญา, อสุภสัญญา จะสามารถเปลี่ยนจากวิปลาสที่เข้าใจไม่ถูกให้มันถูกขึ้นดีได้
  • ถ้าหลุดออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความที่เห็นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเหล่านี้แล้ว โดยให้มีศรัทธา มีปัญญาพอประมาณในจุดที่จะตัดสังโยชน์ได้ มีทิฎฐิไม่วิปลาส มีสัมมาทิฎฐิแล้ว มันจะค่อย ๆ ตรงขึ้นมาแล้ว ก็จะเรียกว่า มีใจเป็นของตนได้
  • คุณธรรม ๙ อย่างที่เป็นหลัการที่ผู้ที่ปฏิบัติจนถึงที่สุดในทางคำสอนนี้แล้วจะไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
  • ความวิปลาส ๔ อย่าง เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ที่เมื่อศึกษาปฏิบัติแล้ว มีความเข้าใจที่แน่นอนมั่นคงแล้ว จะสามารถที่จะกำจัดกิเลสอวิชชา ถอนตัณหา ทำจิตที่มีความคลาดเคลื่อน มีความเห็นไม่ถูกต้อง ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงให้ตรงได้ การปฏิบัติตรง นี้เขาเรียกว่า อุชุปฏิปันโน คือ ตรงตามที่สอน ทั้งในทิฎฐิ ในความคิด และในสัญญาความหมายรู้ ให้มันตรงกันแล้ว ให้ตรงกับเส้นทางที่ไปสู่นิพพาน การปฏิบัติตรงนี้ก็จะเป็น สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ

  (more…)