ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน ๕ ประการเป็นไฉน คือ

(๑) บุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑

(๒) รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑

(๓) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๑

(๔) เป็นผู้มีศีล ๑

(๕) มีมิตรดีงาม ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุยืน ฯ

อีกนัยยะหนึ่ง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน ๕ ประการเป็นไฉน คือ

(๑) บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑

(๒) รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑

(๓) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๑

(๔) เป็นผู้เที่ยวในกาลสมควร ๑

(๕) เป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุยืน ฯ

อันนี้จะสังเกตุได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินจงกรมอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องของ “การย่อยอาหารได้ง่าย” ลองสังเกตุจาก หลวงตามหาบัว ท่านเดินจงกรมมาก และ ฉันอาหารน้อย ท่านมีสิริอายุรวม 97 ปี.

เหตุที่ทำให้อายุยืน