ตอบคำถามประจำสัปดาห์ – จิตไม่สั่งสมด้วยมรรค ๘

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พี่สาวของผู้ถามตายได้หลายปีแล้ว ตอนที่ตายนั้น ตัวผู้ถามนี้ก็ได้กลิ่นเหม็น คือ ได้กลิ่นอยู่คนเดียว พอจัดงานศพ เผาเรียบร้อยแล้ว กลิ่นเหม็นที่มันเหมือนติดอยู่ของตัวเอง มันก็หายไปทันที ก็จึงถามว่า หมายความว่าอย่างไร?
 • มีคนหนึ่งเขาป่วยมาหลายปี ตอนที่ป่วย และตอนก่อนจะตาย เขาก็ไม่ได้ทานข้าว ไม่ได้แต่งหน้าอะไร อยู่มาช่วง ๒-๓ วันสุดท้าย แต่ว่าพอตายแล้วก็มีหน้าอมยิ้มอยู่จนหมดลม ผิวหน้าก็ยังสวยงามดีอยู่ แบบนี้หมายความว่าอะไร?
 • ผู้ถามได้เคยฟังเทศน์ของข้าพเจ้า เรื่องของความคิด และข้าพเจ้าได้พูดถึง ความคิดชนิดที่ไม่ได้เป็นภาพ ไม่ได้เป็นเสียง แบบนี้มันก็มี คำถามคือ ท่านเอามาจากไหน? อะไรอย่างไง? เหตุเกิดมันเกิดจากอะไร? เป็นไปได้อย่างไร?
 • คนที่เป็นโรคสมองเสื่อม(Alzheimer) บุคคลที่เขาเป็นโรคนี้ ตอนก่อนที่เขาจะมาเป็น เขามีการปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักสติปัฏฐาน ๔ อยู่ แต่ถ้าเขามาเป็นโรคนี้แล้ว ในภายหลัง คำถาม ก็คือ เขายังมีความรู้ตัวอยู่ หรือไม่?
 • ความหมายของ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ คือ อะไร? มรรค ผล มาจากไหน?
 • “จิต” มีหน้าที่ในการสั่งสมอย่างเดียวใช่หรือไม่? หรือว่าจะมีหน้าที่ในการไม่สั่งสมได้หรือไม่? ขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใช่หรือไม่?

(more…)

การเจ็บไข้ ป่วย อาพาธ – ตอนที่ ๘ ข้ออ้างจากความเจ็บไข้

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • เจ็บไข้แล้ว เป็นข้ออ้างให้ไม่ปฏิบัติ มาใน กุสีตวัตถุ
 • เจ็บไข้แล้ว เป็นข้ออ้างให้ปฏิบัติ มาใน อารัพภวัตถุ
 • สมัยที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย มีอาพาธมาก เป็นสมัยที่ไม่ควรจะทำความเพียร มันจะทำความเพียรได้ยาก จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น มันก็จะเข้าสมาธิได้ยาก
 • ปธานิยังคะ (องค์แห่งผู้สมควรประกอบความเพียร) ๕ อย่าง
 • การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย ๒ นัยยะ
 • ความต่างระหว่างม้าอาชาไนย กับ ม้ากระจอก
 • ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลผู้มีลักษณะ แห่งความเกียจคร้าน และบุคคลผู้มีลักษณะ แห่งการทำจริง แน่วแน่จริง
 • ความแตกต่าง มันอยู่ที่ว่า คนหนึ่งเห็นอาการเจ็บไข้ ที่มันจะหวนกลับมาอีก แล้วก็เห็นแต่ความเจ็บไข้ที่จะมีมา เห็นแก่ความสบายที่จะได้ เห็นแค่ตรงนั้น แต่อีกคนหนึ่ง เขามองเลยไปกว่านั้น เห็นความเจ็บไข้ที่จะหวนกลับมา แต่ไม่ได้เห็นแค่นี้ แต่เห็นแก่คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ หรือจะทำให้ไม่เกิดขึ้นได้” ถ้าฉันไม่ทำตอนนี้ มันก็ไม่เกิด งั้นฉันก็ทำตอนนี้ ก็แล้วกัน

(more…)

คำพุทธ – วังคีสสังยุต (๑๒ สูตร)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/06/2560

HIGHLIGHTS:

บทคัดย่อ

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การเจ็บไข้ ป่วย อาพาธ – ตอนที่ ๗ การพูดจากับคนเจ็บไข้

Publish : 20/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ควรพูดอย่างไรกับคนเจ็บไข้

(more…)

วังคีสะพราหมณ์ ผู้พ้นภัยด้วยพุทธมนต์

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พุทธมนต์ เมื่อนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยสัมมาทิฏฐิ จะทำให้เกิดความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน
 • เมื่อมีความกระสันอยาก มีการติเตียนผู้อื่น ไม่ยินดีประพฤติในพรหมจรรย์ ให้หาความช่วยเหลือ และประกาศความผิดตน

(more…)

ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทำไมบางทีฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจ ฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่อง
 • ใคร่ครวญดูให้ดีว่า ที่เราไม่เข้าใจเป็นเพราะเหตุอะไร
 • คนที่ทำในใจโดยแยบคายจะเข้าใจในอริยสัจสี่แล้วรู้ว่า ธรรมะไม่ได้เป็นไปเพื่อความยึดถือ แต่เพื่อความปล่อยวาง
 • ถ้ามีการเสนอธรรมที่กำหนดบทพยัญชนะหละหลวม เราก็จะต้องเชื่อมกลับไปที่พุทธพจน์เดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ตรงนั้น ๆ ว่าอย่างไร
 • ฟังธรรมแล้ว ผลดีที่จะเกิดขึ้นตรงที่ว่า เราย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟัง ความสงสัยใด ๆ เมื่อฟังแล้วมันจะบรรเทาลงได้ แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ มีความเห็นตรงได้
 • ศรัทธาเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้จิตของเราน้อม ทำให้จิตของเราตั้งมั่น เปรียบเหมือนเสาที่ปักลงในพื้นฐานที่มั่นคง เพราะว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเราจะได้ฟังธรรม ได้ฟังแล้วเราจะทรงไว้ซึ่งธรรมนั้น ใคร่ครวญเนื้อความให้ดีแล้ว ธรรมะนั้นจะทนต่อการเพ็งพิสูจน์ แล้วเราจะมีความพอใจ มีความอุตสาหะมีความเพียรขึ้นมาได้
 • ศรัทธาจะมีได้ต้องคบกับคนดี คบกับสัตบุรุษ คบกับพระอริยะเจ้า และศรัทธาก็ปลูกได้จากการที่เราฟังธรรมะด้วย จากการที่เราทำในใจโดยแยบคายด้วย จากการที่เราปฏิบัติสมควรแก่ธรรมด้วย เราฟังไป ทำไป ปฏิบัติไป อย่าท้อแท้ท้อถอย ทรงจำตรงไหนได้เอาตรงนั้น อาจจะเข้าใจไม่ถึง ๑๐๐% แต่เอาที่ได้นั่นแหละเข้าสู่ใจ เอาไปตั้งไว้ซึ่งธรรมะ ให้ธรรมะเข้าสู่ใจอย่างนี้แล้ว เราจะฟังธรรมะรู้เรื่อง

(more…)

สากัจฉาธรรม – ความเป็นภิกษุสงฆ์

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 18/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายและลักษณะของความเป็นสงฆ์
 • โทษของลาภสักการะ แก้ไขได้อย่างไร

(more…)

สากัจฉาธรรม – เราไม่มีในขันธ์ห้า ขันธ์ห้าไม่มีในเรา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 17/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พิจารณาธรรมให้ถูกต้องเป็นอย่างไร
 • ทำอย่างไรจึงจะปฎิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง

(more…)

อธิบาย – ญาณวัตถุสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/06/2560


HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การเจ็บไข้ ป่วย อาพาธ – ตอนที่ ๖ สร้างความอดทนด้วยการอดกลั้น

Publish : 15/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • สัพพาสวสังวรสูตร ความอดทนที่ไม่ใช่เป็นการเก็บกด และให้มีสัปปายะสบายบ้างโดยที่ไม่ใช่การตามใจของกิเลส

(more…)