สากัจฉาธรรม-26/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/06/2559


สากัจฉาธรรม-25/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/06/2559


ปาราชิก 2

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 24/06/2559


ปาราชิก 1

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 23/06/2559


ตอบคำถาม-สะดุ้งหวาดเสียว มาร กาม และลูกนิมิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/06/2559

“กามติดอยู่ในใจ กามคุณเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ติดอยู่กับกามแล้วมาจากสิ่งภายนอก”
(more…)

“ทุกข์” มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/06/2559

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินทุกบาททุกสตางค์ ปัญหาไม่ได้มีอยู่ที่ชีวิตจะมีอยู่หรือดับไป ปัญหาอยู่ที่ “จิตที่ใจของเรา” เงินทองชีวิตได้มามันก็เสียไป มีมามันก็ดับไป ต่อให้เราเสียใจชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ เกิดมามันก็ดับไป…
(more…)

21/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/05/2559


ธัมมัญญู

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/06/2559

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการต่อไปนี้ เป็นผู้ควรแก่สิ่งของคำนับคืออาหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับคือปาหุเนยโย เป็นผู้ควรทำอัญชลีคืออัญชลีกรณีโย เป็นนาบุญอื่นของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าคืออนุตตรัง บุญญเขตตัง โลกัสสะ ธรรม ๗ ประการนั้นคือ
๑.ธัมมัญญู คือผู้รู้จักธรรม รู้จักพระสูตร พระวินัย
๒.อัตถัญญูคือผู้รู้จักอรรถะ รู้ความหมายแห่งถ้อยคำ
๓.อัตตัญญูคือผู้รู้จักตนว่าเป็นผู้มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญาและปฏิภาณ
๔.มัตตัญญูคือผู้รู้จักประมาณในการรับ ในการบริโภค
๕.กาลตัญญูคือผู้รู้จักกาลอันเหมาะสม
๖.ปริสัญญูคือผู้รู้จักบริษัทเป็นบุคคลใด ควรปฏิบัติตนอย่างไร
๗.ปุคลปโรปรัญญูคือผู้รู้จักเลือกคบคน ผู้ที่ฟังธรรมอย่างตั้งใจ จำได้ดี ใคร่ครวญพิจารณา ตั้งใจปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น


20/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/06/2559


สากัจฉาธรรม-เพราะพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้คือของจริง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/06/2559

“อาตมาเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านผู้ฟังได้เลยว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นของจริง เพราะตัวเราเองไม่ได้คิดจะอยู่นาน คือจะอยู่แค่๓เดือนเป็นอย่างมาก แต่พอบวชมาแล้วเราอยู่ได้ เรามีความมั่นใจในธรรมวินัยนี้ คำสอนนี้มีความลึกซึ้ง ละเอียด ปฏิบัติได้ผลจริง มันเป็นของจริง ให้มีความมั่นใจเลยว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ผู้ที่ปฏิบัติดีจริงๆเขายังมีอยู่ ธรรมะนี้เป็นของที่สามารถปฏิบัติได้จริง พอเราจะศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ ให้เข้าถึงพุทโธธัมโม สังโฆ ตรงนี้ นี่คือจุดประสงค์ เพื่อให้เรามีศรัทธา เพื่อให้เรามีความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติให้ได้ ในการที่เราจะพ้นทุกข์ให้ได้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-กรรมใดที่ทำให้มีลูกชอบโกหก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/06/2559

“เรื่องของกรรมมันคือการกระทำ บุคคลจะทำความชั่วหรือความดี อยู่ที่เขากระทำ แล้วถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้น เขาไม่ทำอีอย่างหนึ่ง ทำไมเขาถึงทำสิ่งที่ไม่ดีแทนที่เขาจะทำสิ่งดี อันนั้นเป็นเพราะอาสวะที่สั่งสมมา”
(more…)

ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 17/06/2559

สฬายตนวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกอายตนะ 6 โดยละเอียดเป็นธรรม 8 หมวด คือ
1. อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
2. อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
3. หมวดแห่งวิญญาณ 6 คือ การรับรู้ในทั้ง 6 ช่องทาง
4. หมวดแห่งผัสสะ 6 เมื่อมีอายตนะภายในรวมกับอายตนะภายนอก มีจิตทำหน้าที่ในการรับรู้
จึงเกิดเป็นผัสสะใน 6 ช่องทาง
5. ความนึกหน่วงของใจ 18 ที่เป็นไปในทาง โสมนัส โทมนัส และอุเบกขา
6. ทางดำเนินแห่งจิตของสัตว์ 36 จำแนกโสมนัส โทมนัส และอุเบกขาออกเป็นที่เนื่องด้วย
เหย้าเรือน และหลีกออกจากเหย้าเรือน
7. การที่จะอาศัยสิ่งใด ละสิ่งใด
8. สติ 3 ประการของพระศาสดา


คำพุทธ-สฬายตนวิภังคสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 16/06/2559

“ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงสฬายตนวิภังค์ คือการแจกแจงในเรื่องของสฬายตนแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดแห่งวิญญาณ ๖
หมวดแห่งผัสสะ ๖ หมวดความนึกหน่วงของใจ ๑๘ และทางดำเนินของสัตว์ ๓๖
ใน ๓๖ นั้น พวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ และทางดำเนินของสัตว์นี้
พึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการ ที่พระอริยเจ้าเสพ ซึ่งเมื่อเสพเชื่อว่า เป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่
อันเราเรียกว่าสารถีอันฝึกบุคคลที่ควรฝึก ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย
นี้เป็นหัวข้อแห่งสฬายตนวิภังค์ ฯ”


ตอบคำถาม-โพธิสัตว์ และเหตุแห่งศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/06/2559

“คนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ คุณจะต้องมีโพธิญาณตรงนี้ คุณต้องมีความสามารถตรงนี้ คุณถึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งความสามารถที่เรียกว่า “โพธิญาณ” มันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียว เพราะงั้นบุคคลที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณ เขาต้องพยายามสร้างบารมีสร้างกุศลในการที่จะทำจิตใจที่ยังพร่องอยู่ ให้มันเต็มขึ้นมา ใช้เวลานานมากที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า”
(more…)

การปฏิบัติกายคตาสติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/06/2559

เราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วนั่งลงตั้งกายตรงแล้ว ก็ให้นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ นึกของคุณบิดามารดาบุญครูบาอาจารย์แล้ว ก็ให้เอาสติเอาความรู้สึกของเราไล่ไปตามกายของเรา…
(more…)

สังโฆ สังโฆ สังโฆ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/05/2559

หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน; สาวะกะสังโฆ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค; ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ และก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมดา ๆ แต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย; สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(more…)

สังฆคุณ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/05/2559

…สังฆคุณ คือคุณของสงฆ์ สงฆ์หมายถึงหมู่ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน สงฆ์สาวก สาวกคือผู้ฟังคำสอน ของใคร ของพระผู้มีพระภาค หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค ก็เรียกว่าภควโต(ภะคะวะโต)สาวกสงฺโฆ(สาวะกะสังโฆ)ภควโต(ภะคะวะโต)ก็คือพระผู้มีพระภาค สาวกคือผู้ฟังคำสอน สงฆ์ก็คือหมู่ แสดงว่าไม่ใช่มีคนเดียว มีหลายคน ใช่ ต้องมีหลายคน เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอน…
(more…)

อุปมาของสติ 9 อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/06/2559

จิตที่มีสติตั้งไว้ในกายอุปมา 9 สิ่งนี้ย่อมเป็นจิตที่มีความไพบูลย์ กว้างขวางใหญ่หลวง ไม่มีเวร ไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาท ไม่มีความเบียดเบียน

สามารถที่จะถึงความเจริญในอริยะวินัยในการประพฤติปฏิบัติของพระอริยะเจ้าได้
(more…)

สากัจฉาธรรม-สมดุลย์ชีวิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/06/2559

“เรื่องของการทำให้สมดุลย์ระหว่างการดูแลมารดาบิดา หน้าที่เราก็ต้องทำ เราฉวยโอกาสตรงนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเลย ฝึกความอดทน แล้วก็เป็นการที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดท่าน ประดิษฐานท่านให้อยู่ในศีล จาคะ ปัญญา อันนี้สำคัญมากเลย บางคนทิ้งร้างหนีครอบครัวออกมาปฏิบัติธรรม อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่สมควรแก่ธรรม ยังมีหน้าที่บางอย่างที่ยังบกพร่องอยู่ ยังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกด้านของชีวิต คือบางทีบางด้านเรางามอยู่สวยอยู่ เหมือนเพชรเจียรนัยนั้น ถ้าเขาเจียแค่บางด้าน แต่ด้านหลังเขาไม่เจียให้ดี มันก็ไม่งามนะ ชีวิตเราเหมือนกัน เราทำให้มันดีทุกด้าน พอทำให้มันดีทุกด้าน มันจะงดงามตลอด”
(more…)

สากัจฉาธรรม-ทองแท้ทองเทียม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/06/2559

“มหาประเทศคือการมาเทียบเคียงตรวจสอบ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนการปรินิพพาน ว่าถ้ามีใครพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่านี่เป็นคำสอนของพุทธะ …อย่าพึ่งคัดค้าน อย่าพึ่งเชื่อ แต่จงกำหนดบทพยัญชนะนั้นให้ดี แล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตร นำไปตรวจสอบในพระวินัย ถ้าเข้ากันไม่ได้ ลงกันไม่ได้ นั่นไม่ใช่คำของพุทธะแน่แล้ว บุคคลผู้นั้นจำคำมาผิด ให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสีย ถ้าลงกันได้ เข้ากันได้ นั่นคือคำของพุทธะแน่นอน ให้ทรงจำคำเหล่านั้นไว้ นั่นคือหลักการนะ”
(more…)

10/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/06/2559


คำพุทธ – มหากัมมวิภังคสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 9/06/2559

มีความเข้าใจผิดของสมณพราหมณ์นอกศาสนาบางพวกที่เจริญฌานสมาธิจนมีตาทิพย์ สามารถมองเห็นบุคคลบางคนที่ทำความดีแต่หลังจากการตายไปกลับไปเกิดในอบาย ทุคคติ วินิบาต คือ นรก
(more…)

ตอบคำถาม-การแบ่งจ่ายทรัพย์ในการดูแลมารดาบิดา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 8/06/2559

Q: การดูแลมารดาบิดา เนื่องจากเราทำงานแล้ว โตแล้ว มีเงินทองแล้ว เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาในลักษณะไหนดี? จึงถามมาเป็นกรณีศึกษาดังนี้
(more…)

จับจุด “พุทโธ” ให้ได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/06/2559

เราไม่ได้ต้องการคำว่า “พุทโธ” เราต้องการ จิตที่เป็น “พุทโธ” ต่างหาก แต่ว่าเริ่มปฏิบัติให้เริ่มที่ตรงนี้ เริ่มที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า เริ่มตรงนี้ จับจุดตรงนี้ให้ได้ เอาจุดตรงนี้ พอเราคิดถึงคำว่าพุทโธ ๆ อยู่ในใจของเรา สติตั้งขึ้นได้ นิวรณ์มันละไปดับไป จิตเป็นอารมณ์อันเดียวมากขึ้น มีการปรุงแต่งทางกายระงับ มีการปรุงแต่งของจิตระงับ วาจาก็ระงับไปด้วย พวกนี้จะดับหมดถ้าจิตไม่มีนิวรณ์ ถ้าจิตของเรามีการปรุงแต่งที่ระงับไป ๆ นิวรณ์ค่อย ๆ ดับไป มีสมาธิเพิ่มขึ้น ๆ ทีละน้อย มีการปรุงแต่งของจิตค่อย ๆ ระงับลง ๆ การปรุงแต่งทางวาจา และกายระงับลงด้วย คำหายไป ความคิดต่าง ๆ มันหายไป เหลือแต่จิตล้วน ๆ ตรงนี้แหละ คือ “พุทโธ พุทโธ พุทโธ” เกิดขึ้นแล้วในใจของเรา มันอยู่ในใจของเรานี่แหละ เพียงแต่มันถูกปกปิดเอาไว้ ด้วยนิวรณ์ ด้วยความคิดบ้าบอ เรื่องนั่นนี่โน่นที่ผ่านมากระทบ ตั้งสติขึ้นแล้ว ทำจิตให้เป็นพุทโธ อยู่อย่างนี้ จับจุดได้แล้วเอาจิตที่เป็น “พุทโธ” นี่แหละมาใช้งาน

ธัมโม ธัมโม ธัมโม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/06/2559

กายกระทบใจ ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราต้องทำความเข้าใจว่าสุขและทุกข์มีสภาวะอย่างเดียวกัน เป็นลักษณะของทุกขอริยสัจคือ เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัย

ความอยากและความไม่อยากก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความดีดดิ้น มีความแผ่ซ่าน รัดรึง เป็นยางเหนียว เป็นสิ่งที่จะคอยเชื่อมจิตใจของเราให้ติดอยู่กับภพ มีความยึดถือในความสุขและความทุกข์…ธรรมชาติแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ควรต้องทำให้เกิดขึ้นใจ เราเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่า “เห็นธรรมะ”

โทษของความเลื่อมใส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/06/2559

การที่เรามีความเลื่อมใสกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจบุคคลนั้น กระทำเหตุ ๕ ประการคือ

๑. บุคคลนั้นต้องอาบัติ หมู่สงฆ์ยกวัตรไม่สนใจ
๒. บุคคลนั้นต้องอาบัติ หมู่สงฆ์ให้นั่งที่ท้ายสุดแห่งหมู่
๓. บุคคลนั้นหลีกหนีไป
๔. บุคคลนั้นลาสิกขา
๕. บุคคลนั้นตายไป

จึงเลิกเลื่อมใสไม่ฟังพระสัทธรรมจากผู้อื่น เป็นเหตุให้เสื่อมจากพระสัทธรรม ดังนั้นเมื่อมีความเลื่อมใสศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบด้วย เลื่อมใสที่จะไม่ให้มีความรักความชอบใจเจืออยู่ ย่อมเกิดปัญญาที่จะตัดความรักความชอบใจในสิ่งต่าง ๆ สามารถที่จะเห็นพระสัทธรรม ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมได้

ธรรมคุณ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/06/2559

ธรรมะมีคุณค่าอย่างไร…คุณสมบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอก อะไร ๆ ก็ไม่ใช่ธรรมะหมดนะ ไม่ใช่อย่างงั้น แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ต้องมีคุณสมบัติ

สวากขาโต: พระธรรมที่พระผุ้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะ คือต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในการที่จะค้นพบ ลองผิดก่อนดวยการทำทุกรกิริยา ทั้งการทรมานตัวเองให้ลำบากและการชุ่มอยู่ด้วยกาม อันนี้คือจุดที่หนึ่ง ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยะ ผ่านการคิดค้น ใคร่ครวญ ไตร่ตรองมาก่อน ด้วยการที่ลองผิด แล้วก็มาลองถูก การมาลองถูกก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเลย ก็ต้องลองถูกชนิดที่ว่าไม่ชำนาญ มีเรื่องศีล มีเรื่องสมาธิ มีเรื่องปัญญา ไม่ใช่แค่รู้ในส่วนของข้อมูล แต่ว่าทำได้เองจริง ๆ เพราะงั้นการที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมา แล้วก็ทำได้ด้วย แล้วก็บอกได้ด้วย ก็คือมีทั้งปริยัติและปฏิบัติ แล้วก็ได้ผลของตัวเอง แล้วยังสามารถสอนได้ นี้เป็นความดีข้อที่หนึ่ง…ตัวพระองค์ทำมาแล้วอย่างดี ปฏิบัติมาแล้วอย่างดี ลองผิดลองถูกมาแล้ว คิดค้นมาแล้ว ไม่ใช่คิดเฉย ๆ บอกเฉย ๆ แต่ว่าทำได้ด้วย อันนี้คือความดีในข้อที่หนึ่ง ดีตรงที่จิตใจของผู้สอนนั้น ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ (more…)

ธรรมสากัจฉา-สังคายนาและอรรถกถา 2

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/06/2559

“จุดประสงค์ของการสังคายนาเพื่อความสามัคคี จุดประสงค์ของการที่เรามาศึกษาเพื่อให้สละความยึดถือ คลายความเป็นตัวตน ความที่จะไปยึดมั่นว่า อันนี้เท่านั้นจริง อันอื่นไม่ได้ หรือความที่จะเหมารวม อย่าทำอย่างนั้น เราต้องรู้จักแยกแยะแจกแจง ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่ด่าไม่ว่ากัน เป็นผู้ที่สมัครสมานสามัคคีกัน เข้าใจส่วนไหนแล้ว ก็ทำความเข้าใจให้ตรงกัน จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ได้”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-สังคายานาและอรรถคาถา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/06/2559

“สังคายานาคือคุณมาตรวจสอบให้เหมือนกัน แล้วก็สวดขึ้นพร้อมกัน ให้ลงกันทั้งพยัญชนะ ให้ลงกันทั้งอรรถะ ซึ่งรูปแบบการสังคายานาครั้งแรกเลย ที่ทำตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ก็มีการแบ่งหมวดหมู่กันเอาไว้ เพราะงั้นรูปแบบของพระไตรปิฎกจึงมีมาตั้งแต่ตรงนั้น น่าจะมีการแบ่งหมวดหมู่มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว คำที่เขาใช้คือธรรมและวินัยเท่านั้นเอง”
(more…)

ว่าด้วยกฎแห่งกรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 03/06/2559

“การกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือทางวาจาก็ตาม จะเป็นตัวที่ทำให้สัตว์นั้น เป็นทายาทแห่งการกระทำของตน เป็นสิ่งที่จะทำให้สัตว์นั้นไปเกิดในที่ดี หรือไม่ดี เป็นสิ่งที่สัตว์นั้น จะต้องรับไป เป็นสิ่งที่สัตว์นั้น พึ่งได้ จะพึ่งบุญหรือพึ่งบาป เป็นสิ่งที่จะจำแนกสัตว์ ให้เลว หรือประณีตได้”

คำพุทธ-จูฬกัมมวิภังคสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 02/06/2559

“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเอง เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลว หรือประณีตได้”

พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ทรงแสดง จูฬกัมมวิภังคสูตร ตอบปัญหาแก่สุภมานพ โตเทยบุตร  ว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลาย มีอายุสั้น มีอายยุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณประณีต มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง เป็นคนไร้ปัญญา หรือมีปัญญา ทรงแสดงธรรมโดยย่อและโดยละเอียด ดังนี้ (more…)

ที่มาอรรถกถา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/06/2559

“อรรถะ” คือ ความหมาย อย่างเช่น การแสดงอรรถะ หมายถึง การแสดงความหมาย “กถา” แปลว่า ถ้อยคำ, ข้อความ, คำแถลง, คำบรรยาย ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเช่นเรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ และพระมหากัสสปะได้อธิบายความหมายของคำว่า “ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ” คำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็น อรรถกถา เพราะฉะนั้น “อรรถกถา” แปลว่า ถ้อยคำที่แสดงความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้า

“พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว ถ้าไม่มีอรรถกถา คือ ถ้อยคำที่แสดงความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้า อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดง อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้ พระพุทธเจ้าท่านได้แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก แจกแจง ทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ จุดไฟในที่มืด บอกทางแก่คนหลงทาง คือ การทำให้เป็นของที่เข้าใจง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง ๔” ถ้าเราเหมาทั้งก้อน มันจะไม่ได้ เราต้องรู้จักแยกแยะ ให้ถูกว่า จุดไหนคือจุดไหน ว่าอะไรคืออะไร ถ้าเหมาก็จะเสียประโยชน์ตรงส่วนที่ดี ๆ ก็มี คำศัพท์ที่ดี ๆ ความหมายที่ดี ๆ ทำให้เราเห็นแง่มุมบางอย่างที่เราจะไม่เห็น (more…)

พุทโธ พุทโธ พุทโธ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/05/2559

พุทโธ พุทโธ พุทโธ

พุทโธนี้คือชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ายังไม่มีการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อได้ว่าพุทโธก็จะยังไม่ปรากฎ แต่เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกนี้ คำกล่าวที่เรียกว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ จึงมีอยู่ ให้เราได้ยินได้ฟัง…พุทโธคือความรู้นั่นเองท่านผู้ฟัง …พุทโธที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความรู้ อย่างถ้าเรามารู้ บางทีเรามารับรู้สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดเป็นความรู้สึก นั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธ ความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนา หรือบางทีเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอย่างงี้ หรือว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอย่างงั้น ความรู้นี้ก็ยังไม่ใช่พุทโธ อันนี้เขาเรียกว่าสัญญาความหมายรู้อยู่ บางทีเราเข้าไปรับรู้ถึงการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ เปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งอื่น ความรู้ในการปรุงแต่งนั้นก็ยังไม่ใช่พุทโธ มันเป็นสังขาร หรือว่าบางทีเรามาเห็นรูป จับแล้วมีธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม รูปมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างต่าง ๆ เรามารู้อยู่ตรงนี้ นั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธ นั่นก็เรียกว่าเป็นรูป หรือว่าถ้าเรามีความรู้เกิดขึ้น รู้ในสิ่งนั้น รู้ในสิ่งนี้ นั่นก็ไม่เรียกว่าพุทโธ นั่นเรียกว่าวิญญาน (more…)

รู้ธรรมะไม่ใช่ว่าจะมีธรรมะ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/05/2559

ความรู้ที่คนทั่วไปเขาใช้กันคือสัญญา ธรรมารมณ์ คำว่ารู้นี้คือความหมายรู้ อ่านหนังสือมารู้มาเรียนมา รู้นี้คือสัญญา การหมายรู้ คุณไปรู้สัญญา ธรรมารมณ์นี้ได้ ผ่านการรับรู้ รู้นี้หมายถึง วิญญาณ นี่รู้ที่สองแล้วนะ มันคือขันธ์ ๕ มันคือสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ เป็นองค์แห่งกองทุกข์ได้ มันยังไม่ได้เข้ามาสู่ในจิตด้วยซ้ำมันยังเป็นอายตนะภายนอกเป็นเครื่องมือที่ทำให้จิตนั้นมีการรับรู้ แต่ยังไม่เข้ามาสู่ในจิต แค่รับรู้เฉย ๆ ยังไม่เป็นองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตตรงนี้เรียกว่า “ญาณ” จะให้องค์ความรู้เกิดขึ้นในจิต เห็นญาณ เป็นความรู้ เป็นพุทโธ มีมรรค ๘ อยู่ในจิตก็ คือ ต้อง “ตั้งสติขึ้น” ให้จิตนั้นมีการที่จะน้อมไปในเรื่องที่จะเป็นความคิด คิดอะไร? ก็คิดเรื่องที่มันดี ๆ คิดเรื่องที่มันจะไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม พยาบาทเบียดเบียนเวลาพูด จิตน้อมไปในทางที่มีพุธโธ มีความรู้ มีความดีเกิดขึ้น มันก็จะพูดแต่สิ่งดี ๆ

พุทธคุณ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/05/2559

อรหันตสัมมาสัมพุทธะ หรือว่าพุทธะ หรือว่าพุทโธ ที่เราใช้เป็นที่พึ่ง เป็นสรณะ ใช้เป็นเกาะที่พักพิงพักใจเนี่ยะ มีคุณสมบัติอย่างไร?

พุทธคุณมี ๙ อย่าง คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า…คนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ คุณต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ ซึ่งบางคนก็เรียกว่าพุทธคุณ ถ้าพูดถึงสัมมาสัมพุทธะ สัมมาสัมพุทโธ คือต้องเป็นอย่างงี้ เป็นยังไง?

อิติปิ คืออะไร คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ เหตุอย่างนี้ ๆ มันอย่างไหน ๆ เหตุอย่างไหนที่ใครซักคนใดคนหนึ่ง ทำมาเพื่อจะมาถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ โอ้โห! เรื่องนี้มันไม่ธรรมดา เหตุอย่างนี้ ๆ ที่ใครซักคนใดคนหนึ่งทำมา จนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ เฉือนเนื้อหัวใจออก ควักลูกตาออก ตัดคอ สละชีวิต อุทิศกายใจ บางทีต้องสละถึงแม้กระทั่งชีวิต เพื่อรักษาคุณธรรม เพื่อความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณ จิตใจต้องมีความอดทน ความห้าวหาญเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เพื่อที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ อิติปิคำเดียว มีความหมายลึกซึ้ง ว่าใครซักคนใดคนหนึ่ง จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรอย่างมาก (more…)

คำด่าไม่ใช่คำตักเตือน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/05/2559

การกระทำทางวาจา เป็นเรื่องสำคัญที่ใช้สื่อสารกัน ส่วนที่เป็นมิจฉาวาจา เช่นคำด่านั้นมักจะว่าด้วยเรื่องชาติ ชื่อ โคตร การงาน ศิลปะ โรค รูปพรรณสัณฐาน กิเลส อาบัติ รวมถึงคำสบประมาทอย่างอื่นด้วยคำไม่จริง คำส่อเสียดเหน็บแนม คำหยาบ คำทิ่มแทงกัน คำประชด คำดูถูกเหยียดหยาม คำนินทา คำที่ก่อให้เกิดจิตที่เป็นอกุศล คำที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์

ส่วนที่เป็นสัมมาวาจาคือ คำว่ากล่าวตักเตือนที่ถูกกาลอันเหมาะสม กล่าวคำจริง กล่าวด้วยคำอ่อนหวานไม่มีคำหยาบ กล่าวเรื่องที่มีประโยชน์ กล่าวด้วยจิตที่มีเมตตา พูดชื่นชม พูดให้เห็นโทษ เช่นนี้คำด่าจึงไม่ใช่คำตักเตือน ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตนเอง

ธรรมสากัจฉา-29/05/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/05/2559

ธรรมสากัจฉา-28/05/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/05/2559

เรื่องของการปรินิพพาน ๒

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/05/2559

“ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราได้แสดงไว้ และบัญญัติไว้ด้วยดี
นั่นแหละจักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงไปแล้ว”

ในพรรษาสุดท้ายนั้น พระพุทธเจ้าได้จำพรรษาอยู่บ้านเวฬุวคามในเมืองไวสาลี ในพรรษานั้นพระองค์ทรงประชวรหนักด้วยโรคทางเดินอาหาร พอออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ที่มีเมืองไวสาลี จนกระทั่งถึงเดือนมาฆะ คือเดือนสาม นั่นคือเดือนที่พระองค์ปลงอายุสังขาร ที่เมืองไวสาลี ที่ป่าวาละเจดีย์

ในกาลก่อนปรินิพพานนั้น มีการผลิของดอกสาละ มีดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์ โปรยลงมาจากฟากฟ้า มีเสียงดนตรีบรรเลงขึ้น เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า จากเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ ว่า “นี้ยังไม่ชื่อว่าการบูชาอันสูงสุด แต่ว่าการปฏิบัติบูชา นั้น คือว่าเป็นการบูชาอันสูงสุด” (more…)

คำพุทธ-เรื่องของการปรินิพพาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 26/05/2559

“สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มีความตาย เป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ ล้วนแต่มีการแตกทำลาย เป็นที่สุดฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น วัยของเราแก่หง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจะละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติ มีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริ อันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรรักษาซึ่งจิตองตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว จะละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้”

ตอบคำถาม-๕ อาชีพที่ไม่ควรทำ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/05/2559

“ในแง่มุมของการที่เราไม่ประกอบอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่า มันจะมีผลดีดังนี้ คือ ตัวเราไม่ฆ่าใช่ไหม? อันนี้ดีอยู่แล้ว อันนี้ เรียกว่า อยู่ในศีลในธรรมระดับหนึ่งแล้ว ถ้าจะเอาให้ละเอียดลงไปดีขึ้นไป เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ เป็นคนดียิ่งกว่าคนดี คือ ดีแล้วที่ตัวเองไม่ฆ่า ดียิ่งกว่าดี คือ ชักชวนผู้อื่นเพื่อการไม่ฆ่าด้วย ตัวเองดีแล้วในการรักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ เราชักชวนผู้อื่นในการที่จะไม่ฆ่าด้วย โดยการใช้ช้อนใช้จานของเราช่วยได้
เพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนื้อ ซื้อหมูมาจากตลาด อันนี้เราสนับสนุนให้คนอื่นเขาฆ่า เราอาจไม่ได้พูดว่า ไปฆ่าหมูมาเท่านี้ ๆ ไม่ได้พูดหรอก แต่ก็จ่ายเงินซื้อมา อันนี้เป็นการสนับสนุนให้เขาทำ ตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเอง อันนี้ดีอยู่แล้วนะ แต่ว่ายังไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาทำเนี่ย แหม ความดีนั้นมันก็แปดเปื้อน เศร้าหมอง หม่นหมอง ไม่เต็ม ไม่ดี ก็เป็นเศร้าหมอง ไม่ดีไป (more…)

เมื่อมีผัสสะพิจารณาธรรมะจากสมองเข้าสู่ใจ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/05/2559

สิ่งไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยง เราอย่าเอามาเป็นตัวเราของเรา ก็มันไม่เที่ยง มันก็ไม่ดีถูกมั้ยล่ะ อะไรที่มันไม่เที่ยง ไม่ดี คุณจะเอามาเป็นของคุณทำไม…อ้าว! เราก็อย่าเอามาเป็นของเรา พยายามที่จะวาง พยายามที่จะละ พยายามที่จะคลายกำหนัด ความยึดถือในสิ่งนั้นให้ได้ เราจะละวาง คลายความยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยง มันเป็นอนัตตาอย่างนี้ได้เนี่ยะ จิตเราต้องมีกำลัง เพราะงั้นอย่างท่านพระราหุลไม่กินข้าว ไปวิเคราะห์พิจารณาเนื้อหา ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายสอนไว้ เป็นการที่จะสร้างกำลังให้จิตของตัวเราเอง

ในเวลาที่เราออกกำลัง ทำไมมันถึงเหนื่อย เพราะว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะเป็นตัวที่สร้างกำลังให้ร่างกายของเรา  ที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นมา การที่เหงื่อออก การที่เหนื่อยนี่ล่ะ  มันจะเป็นผลที่จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้น เหมือนกับเวลาที่เราฝึกจิตเลยท่านผู้ฟัง การที่เราไปออกกำลังกาย เหมือนกับการที่เราฝึกนั่งสมาธิ เอาความรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยะ เป็นความรู้ของพระองค์มาใคร่ครวญทำให้เกิดความรู้ขึ้นในใจของเรา เอาความรู้นี้มาใคร่ครวญพิจารณา

เอ้า!คุณรู้แล้วในระดับหนึ่งอยู่ที่สมองใช่มั้ย เอ้! จะทำความรู้นี้อย่างไรให้เข้าถึงใจได้ มันต้องเจอผัสสะไงท่านผู้ฟัง เจอผัสสะที่น่าพอใจบ้าง เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้าง เจอแล้วก็เหมือนกับไอ้ความหนืดที่เราต้องเผชิญตอนที่เราออกกำลังกาย พอเราเจอผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วตรงเนี๊ยะ คือถ้าเราทรงจิตไว้แบบเดิมได้ ใจเราเหมือนเดิมได้ จิตคุณก็แข็งแกร่งขึ้น จิตคุณก็มีกำลังมากขึ้น เปรียบเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายแล้วเหนื่อย เหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้ว ก็จะค่อยมีสุขภาพดีขึ้นไป (more…)

เห็นอย่างไง? เห็นตามที่เป็นจริง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/05/2559

เวลาที่จิตมีอารมณ์อันเดียว เวลามีสิ่งใดมากระทบ ให้เห็นผัสสะนั้นตามที่เป็นจริง เห็นอย่างไง? เห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันเป็นอย่างไง? พิจารณาดู มันไม่ใช่ตัวเดียวกับจิต จิตผู้ไปทำหน้าที่วิญญาณ ในการรับรู้สิ่งที่มากระทบมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน มันจะไปรับรู้ได้ มันต้องมีผู้ที่เข้าไปรับรู้ ผู้ที่เข้าไปรับรู้ก็คือวิญญาณนั่นเอง จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้ สิ่งที่ไปรับรู้ก็จึงไม่ใช่ตัววิญญาณ จึงไม่ใช่ตัวจิต เราจะดูรู้ให้เข้าใจ ถึงธรรมชาติของมัน ถ้าจิตไม่เป็นอารมณ์อันเดียว มีความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง พอรับรู้มันจะติดตึบกันเลย มันจะหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเรา จิตนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของเราเกิดขึ้น แต่ถ้าจิตเรามีสมาธิ สิ่งที่เป็นตัณหามันเกิดขึ้นไม่ได้ สิ่งที่เป็นกิเลสมันจะเบาบางลง ทำให้เราสามารถเห็นรอยต่อ รอยเชื่อมตรงที่มันเนียนมากเลย เพราะว่าความรู้สึกก็ตาม ความคิดก็ตามพวกนี้เป็นสิ่งภายนอก นอกอะไร? คือนอกจิตของเรา ไม่ใช่อันเดียวกัน ความรู้สึกนี้มันอยู่นอกจิต จิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณ จิตนี้ก็อันนึง วิญญาณนี้ก็อันนึง สิ่งที่ไปรับรู้อายตนะภายนอกนั้นก็อันหนึ่ง คนละอันคนละส่วนแยกกันไป ให้เราเห็นตามที่เป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้

กัลยาณมิตร 3 ระดับ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/05/2559

พระพุทธเจ้าเปรียบกัลยาณมิตร ว่าเหมือนรุ่งอรุณ รุ่งอรุณของอะไร รุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์ ๘ คำว่า “รุ่งอรุณ” หมายความว่าอย่างไร…ในทางดาราศาสตร์ จะเห็นแสงสีทองกะแสงสีขาว ก่อนที่จะเห็นตัวดวงอาทิตย์จริง ๆ เช่นเดียวกัน ก่อนที่คุณจะทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้เกิดขึ้นได้ คือการที่คุณมีเพื่อนที่ดี…คำว่า รุ่งอรุณ หมายความว่า ยังไม่สว่างดี ยังไม่เต็มที่ ยังมีจุดมืด ๆ อยู่ ความมืดยังคงมีอยู่ เช่นเดียวกัน

เวลาเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ แน่นอนบางทีมรรคมันยังไม่เต็มที่ จุดตรงนั้นมันยังไม่เต็มที่ ยังทำได้ไม่สามัคคีกันบ้าง ยังไม่ปรากฎเด่นชัดบ้าง ยังมีบางด้านในชีวิตของเราที่ยังมืด ๆ ดำ ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็เจ็บจี๊ดปวดใจ มีความทุกข์ใจ ร้องห่มร้องไห้ เป็นถ้าเผื่อว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่เต็มที่ มันยังมืดอยู่ แต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องนะ กัลยาณมิตรบ้าง การถึงพร้อมด้วยศีลบ้าง การมีโยนิโสมนสิการ อันนั้นจะทำความแจ่มชัดถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมา ทำความสว่างไสวในใจของเราได้ แต่ถ้าในกรณีที่มันยังไม่ชัดเจน ยังไม่ชัดเจนหมายความว่าดวงอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มดวง หมายความว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เรายังทำได้ไม่เต็มที่ …เรามีกัลยาณมิตร มันจะทำให้จากที่มืดค่อยๆสว่างขึ้น อย่างน้อยถ้าเรายังมีกัลยาณมิตร ให้มั่นใจได้เลยว่า ไอ้อย่างน้อย แสงสีทองที่ขอบฟ้าเนี่ยะมันพระอาทิตย์ขึ้น มันไม่ใช่พระอาทิตย์ตก (more…)

สัญญาทำให้เป็นญาณ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/05/2559

“สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดขึ้นทีหลัง…เพราะมีการเกิดแห่งสัญญา จึงมีการเกิดขึ้นแห่งญาณ…บุคคลจะสามารถรู้สึกได้อย่างนี้ว่า เพราะสัญญานี้เป็นปัจจัยญาณจึงเกิดขึ้นแก่เรา”…พุทธพจน์

บุคคลเมื่อเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ แล้วจะเกิดเป็นญาณคือความชำนาญเชี่ยวชาญได้นั้นเพราะทำบริกรรมคือทำให้บ่อย ทำให้มาก มีความเอาใจใส่ ฝึกฝนหมั่นเพียร สัญญานั้นย่อมเป็นญาณได้ การเป็นคนเหนือโลกก็เช่นเดียวกัน ความสามารถของจิตจะเหนือโลกได้เมื่อมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องของมรรค 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) ด้วยการเอามาทรงไว้ในใจ เอามาทำมาฝึกกระทำภาวิตาคือการภาวนา ดำเนินตามมรรค 8 ตั้งสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ทำอยู่บ่อย ทำให้มาก ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกเวลา ย่อมพัฒนาให้สัญญานั้นเกิดเป็นญาณคือความรู้ในการเหนือโลกได้


ธรรมที่ตั้งแห่งความประมาท

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/05/2559

พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นคร้งสุดท้ายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ที่ตั้งแห่งความประมาท…ความประมาทตรงข้ามกับสติ ความไม่ประมาทก็เหมือนกับสติ คือ มันอยู่ขั้วตรงข้ามกัน ถ้าเราพูดถึงความประมาทเต็มที่วางอยู่บนมุมซ้าย ความมีสติเต็มที่สมบรูณ์พร้อมอยู่มุมขวา อยู่คนละขั้วกัน 100% อยู่ซ้ายคือความประมาท 100% อยู่ขวาคือเจ้าสติ

ที่ตั้งแห่งสติก็มี คืออะไร คือสติปัฎฐานสี่…เป็นที่ตั้งให้เกิดการระลึกชอบ ระลึกได้ เป็นที่ตั้งของสติ…แยกวิธีปฏิบัติได้ 10 อย่าง

คำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าที่ตั้งของอะไรก็แล้วแต่ สิ่งนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดเลยทันที แต่ว่ามันเป็นที่ตั้งได้…ที่ตั้ง หมายความว่า เจ้าความประมาทจะเกิดขึ้นได้ที่นี่ แต่ยังไม่เกิดตอนนั้น (more…)

ธรรมสากัจฉา-ร้อนกายไม่ร้อนใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/05/2559

“อดทน อดทนให้ถึงขีดจำกัด แล้วอดทนต่อไปอีกนิดนึง ไฟนรกมันร้อนยิ่งกว่านี้อีก ถ้าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิต แล้วทำให้เราไปตกนรก ไฟนรกมันร้อนกว่าอุณหภูมิ 40-50องศานี้อีก ถ้าเปรียบเทียบกับไฟในนรก อุณหภูมิที่เมืองไทยเดือนเมษาเหมือนกับติดแอร์เลย”

Q1: ใช้ธรรมะข้อใดในการเอาชนะอากาศร้อน

A1: อดทน อดทนให้ถึงขีดจำกัด แล้วอดทนต่อไปอีกนิดนึง โดยมองให้เห็นโทษของอุศลธรรมที่เกิดจะทำให้ความอดทนลดลง, เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยง, มองว่าเป็นเครื่องทดสอบ ขันติและโสรัจจะจะทำให้บุคคลนั้นงดงามในธรรมวินัยนี้

Q2: ความไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทหมายถึงอะไร

A2: ในภาษาบาลี คือ อัปปมาทะ  ภาษาอังกฤษคือ Unnegligence, Awareness, intention มีความหมายตรงกับสติ สติเป็นข้าศึกกับความประมาท ทำจิตให้มีสติได้โดยการตั้งไว้ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาท จะทำให้จิตมีกำลังบรรลุธรรมได้

(more…)

ธรรมสากัจฉา-การกำเนิด การเสื่อม และการทำลายของโลก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/05/2559

“พูดถึงเรื่องต้นกำเนิดของโลกในอคัญญสูตร พูดถึงความเสื่อมความเจริญในจักรวัตติสูตร พูดถึงการทำลายในสุริยสูตร แล้วก็จะกลับไปที่กำเนิดใหม่ ในระหว่างที่กำลังสร้างพัฒนาขึ้นเรียกว่าวิวัฏฏกัป ในขณะที่กำลังทำลายลงเรียกว่าสังวัฏฏกัป…ประเด็นคือ ให้เราเห็นความไม่เที่ยง สิ่งที่มันดูเหมือนจะเที่ยงแท้แน่นอนแข็งแรงเป็นที่พึ่งได้ ก็ยังแตกสลายทำลายไปได้

Q: เมื่อโลกแตกดับต้องรอเกิดวิวัฒนาการขึ้นใหม่จึงมีพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ และการมาของพระศรีอริยเมตตรัยต้องรอให้โลกนี้สลายไปก่อนใช่หรือไม่

A: พระศรีอริยเมตตรัยจะอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ โลกใบนี้จะไม่แตกแต่ว่าจะมีการเสื่อมลง ความเสื่อมอธิบายในจักรวัตติสูตร ที่ว่าคนทำอกุศลมากขึ้นทำให้อายุลดลงเหลือ ๑๐ ปี เกิดการฆ่าฟันกัน มนุษย์บางพวกหนีรอดมาได้ เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำความดีไม่เบียดเบียนกัน ก็จะเริ่มดีขึ้น ๆ ช่วงที่ดีขึ้นนี้ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แต่ช่วงที่เริ่มต่ำลง ๆ จะมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแส (more…)

ธรรมสากัจฉา-20/05/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/05/2559


วันวิสาขบูชา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/05/2559

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานในวันเดียว เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่ง ในการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการที่จะมีสัมมาสัมพุทธโธมาอุบัติขึ้นในโลก สักครั้งมันเป็นสิ่งที่ยากมาก

นับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสองพันกว่าปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้น ในตระกูลกษัตริย์ และออกบวชเป็นภิกษุ ทำความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยา ทั้งทำความเพียรด้วยทางสายกลาง จนได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
วันนั้น คือ วันนี้ วันที่เราได้มาระลึกถึงการตรัสรู้ การประสูติ และการปรินิพพาน วันเดียวกันแต่คนละสถานที่ จิตใจของเราให้น้อมมาระลึกถึง เจริญพุทธานุสติอยู่ (more…)

ธรรมสากัจฉา-ปฏิปทา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/05/2559

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งยังทรงบัญญัติว่าเป็นสังเวชนียสถานที่ที่ศาสนิกชนทั้งหลายควรมาเยือนและสักการะบูชา อีกทั้งด้วยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์จะไม่ลืมสถานที่เหล่านี้คือ สถานที่เกิด สถานที่ชนะสงครามครั้งยิ่งใหญ่ และสถานที่ตาย ซึ่งเรื่องนี้ยังได้ถูกอ้างอิงเป็นพุทธพจน์ในหลายๆพระสูตรด้วย เช่น อัจฉริยะภูตะธรรมสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า) ลักขณสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของมหาบุรุษ 32 ประการ) โพธิราชกุมารสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการตรัสรู้) มหาปรินิพพานสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของปรินิพพาน)

Q1: ทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทา มีกระบวนการอย่างไร

A1: ในเรื่องของทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทาถือว่าเป็นส่วนต้นของการปฏิบัติ ได้ถูกรวบรวมไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 21 เริ่มต้นในข้อที่ 161 และพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้โดยนัยยะที่รวมกันของการบรรลุธรรมได้ช้า (ทันธาภิญญา) หรือบรรลุธรรมได้เร็ว (ขิปปาภิญญา) จึงทำให้เกิดปฏิปทาขึ้นทั้งหมดสี่แบบดังนี้ (more…)

คำพุทธ-เรื่องของการตรัสรู้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/05/2559

เมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมัวเสาะหานายช่างปลูกเรือนอยู่,
ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ กล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติ.
ความเกิด เป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ. แน่ะนายช่างผู้ปลูกสร้างเรือน !
เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว, เจ้าจักสร้างเรือนให้เรา ต่อไปอีกไม่ได้,
โครงเรือนของเจ้า เราหักเสียยับเยินหมดแล้ว.
ยอดเรือนเราขยี้เสียแล้ว.จิตของเรา ถึงความเป็นธรรมชาติ
ที่อารมณ์จะยุแหย่ ยั่วเย้า ไม่ได้เสียแล้ว มันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่าง.

(ธ. ขุ. ๒๕/(๒๑.)

พระวาจาซึ่งทรงเปล่งขึ้นทันที ในขณะที่ทรงรู้สึกพระองค์ว่า ได้สิ้นตัณหาแล้ว


คำพุทธ-เรื่องของการทำทุกรกิริยา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/05/2559

“ก็เรื่องประหลาดได้เกิดมีแก่เราคืออุปมา 3 ข้อเป็นอันอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้ว ได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา

  • อุปมาข้อที่ ๑ เหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาง ทั้งเขาตัดลงน้ำไว้ ถ้าบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฎขึ้น เขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้เลย
  • อุปมาข้อที่ ๒ อุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำ ถ้าหากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฎข้น บุคคลนั้นจะทำไม่ได้เลย
  • อุปมาข้อที่ ๓ อุปมาว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำ หากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้น ให้ไฟเกิดปรากฎขึ้น บุคคลนั้นจะทำได้โดยแท้…”

เมื่อได้มีอุปมาแจ่มแจ้งจึงได้ทดลองปฏิบัติอัตตกิลมหานุโยคคือการทรมานตน (more…)

นโมคือความนอบน้อม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/05/2559

“นโม คือ ความนอบน้อม นอบน้อมในที่นี้ หมายถึงว่า ทำจิตให้น้อมลงไป เพราะว่าจิตที่มีความน้อมโน้มเอียงมา มีความนุ่ม มีความอ่อน อ่อนเหมาะนี่แหละ มันถึงจะฟังธรรมรู้เรื่อง ฟังธรรมได้ เข้าใจดี

นโม คือความนอบน้อม คือ ขั้นตอนแรกให้จิตเนี่ยะ มันน้อม มันพร้อมในการที่จะฟังธรรม น้อมมาพร้อมตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนัตตาเป็นยังไง เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนิจจังเป็นยังไง การที่จิตน้อมพร้อมนี้ ไม่ใช่หมายถึงความหลงใหล หลงใหลไม่ใช่นอบน้อม หลงใหลไม่ใช่ศรัทธา…นโม นโม นโม ที่คุณพูดถึง ๓ รอบเนี่ยะ หมายถึงความนอบน้อม นโม ไม่ใช่ มโน เดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใหม่ อย่ามโน อย่ามโน คำว่ามโนนี่เขาก็เอามาจากภาษาบาลีเนี่ยล่ะ แต่ว่าเขาเอามาใช้ในความหมายที่ว่า อย่าคิดไปเองว่าเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ อย่าเข้าข้างตัวเอง อย่าคิดไปเอง เขาก็ใช้ศัพท์ว่าอย่ามโน แต่ว่า มโน ไม่ใช่ นโม นะ เพราะว่านโมคือการนอบน้อมนะท่านผู้ฟัง คำว่านอบน้อมนี้ไม่ใช่หลงใหล แต่ให้จิตนั้นน้อมไป…นโม นอบน้อมเนี่ยะ ไม่ใช่เมา เป็นเหตุให้เราตื่น (more…)

ฉลาดในวาระจิตตนในการเลือกวิธีปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/05/2559

ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เอง เห็นได้เองมิใช่หรือ..พระพุทธเจ้าถามพระอย่างนี้..

มีครั้งหนึ่งท่านพระอานนท์ ได้เคยพูดถึง สมถะวิปัสสนา ว่าบางครั้ง บางทีเราเจริญวิปัสสนา มีสมถะนำ บางทีเราเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้า หรือมีวิปัสสนานำ บางทีสมถะวิปัสสนาเดินไปพร้อมกัน ก็มี..เป็นอย่างไร?

สมถะ คือความที่จิตนิ่งเป็นอารมณ์อันเดียว วิปัสสนา คือ การเห็นตามที่มันเป็น..ทำไมต้องไปคู่กัน หมายความว่า เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่มันเป็น จิตของเราต้องไม่วิ่งเข้าหา ไม่วิ่งหนี..การเจริญสมถะวิปัสสนาจึงควบคู่กันไป (more…)

ทำชั่วในนามของความดี?ไม่ได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/05/2559

“บางคนที่สัมมาทิฏฐิอยู่ รู้ดีรู้ชั่ว แต่พอถึงเวลาบอกว่าตัวเองจะทำความดีแต่ด่าคนอื่นซะก่อน บอกว่าตัวเองต้องการจะทำสิ่งที่ประเสริฐ ปฏิบัติตามมรรค8 แต่ขอเอาชั่วเข้าคนอื่นเอาดีเข้าตนเอง ด่าคนชั่วซะก่อน ดูผิวเผินคิดว่าเขาชั่วเขาไม่ดีก็ด่าเขาซะก่อน คิดว่าตัวเองทำความดี อันนี้มันแสดงถึงการมีสติอย่างอ่อนกำลังสติมันน้อย เพราะตัวเองขอทำความชั่วในนามของความดี ฉันขอทำมิจฉาวาจาเพื่อฉันจะได้มีสัมมาทิฏฐิ ฉันจะได้มีบุญมีกุศล ฟังแล้ว มันไม่เข้าท่าที่สุด ฟังแล้วมันไม่ได้เรื่อง ฟังแล้วมันเหมือนกับผู้ที่ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า (more…)

บริกรรมภาวนา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/05/2559

บริกรรม : ปริกมฺม : ภาวิตา

ถ้าค้นคำว่าบริกรรมในพระไตรปิฏกจะไม่เจอ แต่ถ้าค้น ปริกมฺม (ปะ-ริ-กัม-มะ) จะมีใช้อยู่ในหลายที่…บริกรรมเป็นพุทธพจน์แน่นอน มีใช้อยู่หลายจุด ความหมายที่ท่านใช้ก็คือ ทำให้มันสมบูรณ์ ทำบ่อยๆ ทำรอบๆ ทำแล้วทำอีก ทำจนมันสำเร็จประโยชน์ของมัน

คำว่าบริกรรมไม่ได้เป็นบัญญัติใหม่ แต่เป็นคำที่มีใช้อยู่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้า ลักษณะการใช้ท่านจะไม่ได้ใช้ตรงส่วนที่เป็นบัญญัติธรรมะ แต่ใช้ในส่วนที่เป็นอุปมาอุปไมย ตั้งแต่ช่างหม้อนวดดิน ช่างแกะสลักตกแต่งชิ้นงาน ช่างทองหลอมทอง ช่างทำอัญมนี ชาวนาพรวนดิน หรือว่าชาวเรือทำเรือจากต้นไม้ การกระทำตรงนี้เป็นการบริกรรม เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของสมาธิบ้าง เรื่องของจิตบ้าง (more…)

วิธีปิดกั้นบาป 14 ข้อ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/05/2559

บาปกรรม 14 อย่าง ที่เราละได้แล้ว จะเป็นการเปิดโล่ง เป็นการที่ให้จิตของเราเดินทางไปสู่สิ่งที่สูงขึ้น เจริญขึ้นได้

อย่างแรกก็คือ กรรมกิเลส 4 ประการ คือ ศีล 4 ข้อแรกนั่นเอง คือ เรามีเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์..จากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้..จากการประพฤติผิดในกาม..จากการแกล้งกล่าวเท็จ..เรื่องของศีลเป็นเรื่องเจตนาทางใจ เรื่องของในใจ ในที่นี้หมายถึงทางกาย ทางวาจา ทางใจด้วย นอกจากคุณตั้งใจแล้ว คุณทำให้ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าตั้งใจเฉย ๆ แล้วก็ผิดอยู่เรื่อย. ไม่ได้..ต้องละให้ขาดเลย ไม่ใช่แค่ตั้งใจแล้วทำไม่ได้ แต่ตั้งใจแล้ว ทำให้ได้ ตั้งใจให้ดี แล้วเราจะทำได้ (more…)

ธรรมสากัจฉา-พระธาตุกับอรหันต์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/05/2559

“สมมุติฐานใครก็ตั้งได้ทำไป แต่การพยากรณ์แล้วมันจะถูกต้องไม่มีใครชนะไม่มีใครมาเทียบเคียงได้ นั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะฉะนั้นสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้น อันนี้ก็เป็นของแต่ละผู้แต่ละคนนั้น เพราะงั้นพอเราได้ยินได้ฟังแล้ว เราให้กลับมาที่ตัวแม่บทว่า ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เขาสร้างสถูปไว้ นี่ควรบูชา ถูกต้องแล้ว อันนี้ควรทำ”

Q: การที่กระดูกกลายเป็นพระธาตุแสดงถึงความเป็นอรหันต์ใช่หรือไม่
A: ธาตุคือส่วนที่เหลือจากร่างกายของบุคคลนั้น หลังจากที่ผ่านการฌาปณกิจ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ามีบัญญัติว่า บุคคลที่ควรจะสร้างสถูปให้เพื่อให้คนระลึกถึง มีอยู่ 4 ประเภท คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระปัจเจกพุทธเจ้า,สาวกของตถาคต และพระเจ้าจักรพรรดิ์ (more…)

ธรรมสากัจฉา-จากปิติเป็นปัญญา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/05/2559

“แต่ไม่ใช่พัฒนาปิติให้เกิดปัญญา คือไม่ใช่ว่าพัฒนาเจ้าตัวปิตินะ แต่พัฒนาปัญญา กระบวนการที่จะพัฒนาปัญญาก็คือมรรคแปด”

Q: ฟังธรรมหรือสวดมนต์แล้วปิติน้ำตาไหล ขณะนั้นขันธ์ห้าคืออะไร วิญญานทำหน้าที่อย่างไร และจะพัฒนาให้เกิดปัญญาได้อย่างไร

A: ปิติในขันธ์ห้าคือเวทนา ปิติคือความอิ่มเอิบใจสบายใจ การฟังเทศน์แล้วไปกำหนัดยินดีในเสียงจัดเป็นปิติแบบอามิส เพิ่มพูนราคานุสัย จิตยังไม่เกิดพุทโธ แต่ถ้าฟังแล้วมีใจสงบระงับจัดเป็นปิติแบบนิรามิส อกุศลลดลง อาสวะลอกออก มีพุทโธ มีปัญญา (more…)