ฆราวาสบรรลุธรรม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่างไร

(more…)

เอาเป็นที่พึ่ง ดีกว่ายึดติดยึดถือ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2561

HIGHLIGHTS:

 • ความแตกต่างของ “การทำบุญ” และ “การบูชายัญ”
 • โทษของความเลื่อมใส มีรายละเอียดอะไรบ้าง
 • ความหมายและรายละเอียดของ “นาถกรณธรรม 10”

(more…)

เนกขัมมะความสุขที่เหนือกาม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจะมีกำลังจิตมาก สามารถละเรื่องกาม-การกินการอยู่ได้ และสามารถละนิวรณ์ต่างๆ ได้ด้วยอำนาจจิตที่มีกำลังเหมือนช้างศึกที่เจนสงคราม
 • การอยู่หลีกเร้นหรือเนกขัมมะจะทำให้พบความสุขที่สงบเย็น ละเอียด ประณีตกว่าความสุขที่ได้จากกาม(เรื่องปากเรื่องท้อง)
 • อินทรีย์ 5 อันประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงกำลังจิตของคนแต่ละคนได้

(more…)

ลฑุกกิโกปมสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2561

HIGHLIGHTS:

 

 • ผู้ละกามคุณ สงัดจากอกุศลสามารถบรรลุปฐมฌาณไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฯ ได้
 • ผู้สงัดจากกามสามารถละอุปธิละสังโยชน์ทั้งหยาบ-ละเอียดได้จนหมด

(more…)

อานิสงส์ฟังธรรม “ความเห็นตรง จิตผ่องใส”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • เข้าใจคำสอนด้วยภาษาบาลี “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ”
 • เมื่อทำสมาธิได้เป็นอารมณ์อันเดียวแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป จึงจะเรียกว่า วิปัสสนา
 • การปฏิบัติธรรมจำเป็นหรือควรมีการตรวจสอบกับอาจารย์หรือไม่
 • การปฏิบัติธรรมข้อใด ที่จะทำให้คนที่อยู่กับเรามีความสุข โดยเฉพาะคนป่วย
 • เวลาฟังธรรมะไม่รู้สึกเบื่อ มีจิตอิ่มเอิบทั้งวัน ไม่เหมือนฟังเพลงที่ฟังไม่นานก็เบื่อ เราบ้าไปหรือกิเลสเยอะไปหรือไม่ ถึงฟังธรรมแล้วอยากฟังอีก

(more…)

เวทนาไม่ใช่ตัวตน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/02/2561

 

HIGHLIGHTS:

 

 • หลักอปริหานิยธรรม คือ ข้อปฏิบัติหรือธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อมมี 7 ข้อ
 • เหตุแห่งความแตกกันของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี

(more…)

นัยยะของมหาโจรว่าด้วยองค์ 8 ประการ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • เหตุเสื่อมของมหาโจร 8 ประการ
 • เหตุที่ไม่เสื่อม ดำรงอยู่ได้นานของมหาโจร 8 ประการ
 • เปรียบเทียบนัยยะเรื่องของโจรกับภิกษุทุศีล ภิกษุลามก ภิกษุอลัชชี 5 จำพวก
 • สุดยอดของมหาโจร ในธรรมะวินัยนี้ คือ ลักษณะของคนที่อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่ในตน อันไม่เป็นจริง
 • วิธีกำจัดโจรที่ดีที่สุดคือ เปลี่ยนให้เขาเป็นคนดี เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิที่มันไม่ดี เปลี่ยนจากมโนกรรม วจีกรรม กายกรรมอันคดโกงให้มันตรงขึ้นมา เปลี่ยนจากจิตที่เป็นโจรให้มันเป็นจิตที่ดีขึ้นมา
 • เราจะกำจัดโจรแบบนี้ได้ก็ต้องเอายอดของธรรมะคือ มรรค 8 มาปรับยอดของโจร เราจะช่วยกันรักษาศาสนา จะช่วยกันประคับประคองให้ธรรมะวินัยนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแน่นอน

(more…)

รสพระธรรม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • ควรจะอธิบายอย่างไรกับนักวิทยาศาสตร์ ถึงความสุขที่ได้จากรสพระธรรม
 • มีความคิดเห็นถูกต้องหรือไม่เมื่อคิดแต่เพียงว่าภิกษุเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ เพื่อให้ผลบุญถึงญาติผู้ล่วงลับไป

(more…)

ความสุขที่ไม่ควรเสพ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • ความสุขในทางพุทธศาสนา มีกี่ประเภทและรายละเอียดเป็นอย่างไร
 • เมื่อทำผิดแล้ว แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
 • ควรวางจิตอย่างไรเมื่อพบเห็นเรื่องอกุศลหรือรื่องที่ทำให้สะเทือนใจ

(more…)

ป่าโคสิงคสาวันเหตุแห่งความสามัคคี

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/02/2561

HIGHLIGHTS:

 • การอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งนั้นต้องอาศัยความเมตตาต่อกัน
 • การมีเมตตาต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขและสามัคคี
 • ฌาณสมาธิคือเครื่องอยู่ของอริยะ

(more…)

Loading...