สากัจฉาธรรม-หลีกเร้นเป็นที่มาแห่งความยินดี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พูดถึงประสบการณ์การหลีกเร้น เช่น ต้องการทำต่อแม้กลับมาแล้ว การเอาชนะนิวรณ์ ความสุขในสมาธิ ความเสื่อมในคุณธรรมที่เคยมี การตำหนิสรณะทำให้รัตนะเศร้าหมอง ความอยากก้าวหน้ามากขึ้นในการปฏิบัติ และต้องกลับมาหลีกเร้นอีกหรือไม่

“คนที่เกิดมาตาบอดไม่เห็นสีขาว ไม่เห็นสีแดง ไปบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มี ทั้งที่มีอยู่ แต่เขาบอกว่าไม่มีเพราะเขาไม่เห็น มันไม่ใช่ ที่ถูกก็คือควรจะบอกว่าไม่รู้ แต่พอมีหมอมารักษาให้เห็นได้แล้ว โอ้ว…พระจันทร์พระอาทิตย์มี อันนี้คือความแจ่มแจ้งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาฝึกปฏิบัตินั่นเอง”

(more…)

พระราหุลบรรลุธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ท่านผู้ฟังลองนึกถึงบรรยากาศในวันนั้น ที่ป่าอัมพลัฏฐิกาในนครสาวัตถี “พ่อสอนลูก” คือ พระพุทธเจ้านี่แหละสอนท่านพระราหุลกันจริงๆ สอนการนั่งสมาธิกันอยู่ตรงนั้น มีเทวดาร่วมกันเข้าไปฟังด้วยติวเข้มกันอยู่ด้วยคำถามนี้อยู่ 90 รอบ ถามในหมวดธรรมะอายตนะภายในทั้ง 6 อายตนะภายนอกทั้ง 6 วิญญาณทั้ง 6 ผัสสะทั้ง 6 สัญญาเวทนา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ 5 รวมกับอายตนะ 6 ทั้งภายในภายนอก ผัสสะด้วยวิญญาณด้วยให้เกิดความเข้าใจกันไปเลยล่ะว่าอะไรที่มันเที่ยงน่ะมันมีไหม? คำตอบที่เราจะได้เลยว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรที่มีความเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอน

สากัจฉาธรรม-ประสบการณ์การหลีกเร้น

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

คุณศันสนีย์พูดถึงประสบการณ์การไปเข้าคอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรมของตนเอง ที่ช่วยทำให้มีสมาธิมีจิตใจที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะประสบได้เองเมื่อได้ไปหลีกเร้นฯ

“คุณโยมติ๋วได้มีโอกาสไปแล้ว เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองแล้ว ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายแหละว่า ในชีวิตนี้ที่เราเกิดมาก็คงไม่เกินหนึ่งร้อยปี ห้าสิบปีบางทีก็ยังยาก เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ย เรามาหาความสุขในภายใน หาสิ่งที่มันมีค่า ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้มันมีค่า มันหาค่าไม่ได้ล่ะ มันมีค่าเท่าไหร่กันแน่ มีค่ามาก เพราะฉะน้้นก็อยากจะชักชวนกันให้มาหาสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ตรงนี้นี่แหละ”

(more…)

คำพุทธ-เรื่องพระราหุล

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เป็นสามพระสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสสอน “พระราหุล” เมื่อครั้งยังเป็นเณรน้อยใช้การการอุปมาอุปไมย ถึงน้ำล้างพระบาทและช้างต้นกับบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ แว่นส่องหน้ากับการพิจาณาก่อนแล้วจึงกระทำทางกายวาจาใจ เมื่อเจริญวัยขึ้นทรงตรัสสอนเรื่องขันธ์๕ ธาตุ๕ เจริญอานาปานสติ และเมื่อเป็นภิกษุได้เน้นย้ำเรื่องความไม่เที่ยงของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จนกระทั้งพระราหุลหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย

จูฬราหุโลวาทสูตร [๑๒๕] , มหาราหุโลวาทสูตร , จูฬราหุโลวาทสูตร [๗๙๕]

ที่พึ่งอันแท้จริง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

คนที่ถูกความกลัวคุกคามแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้างว่า นั่นเป็นที่พึ่งของตนๆ เพราะถูกความกลัวครอบงำเอา คุกคามเอา เวลาที่คนกลัวมันกลัวไปหมดทุกอย่าง จึงไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่พระองค์ทรงตรัสว่าที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งอันแท้จริง ที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อให้รู้ “อริยสัจสี่” นี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเรามารู้อริยสัจสี่แล้ว เราจะสามารถปลดทุกข์ได้ ลดความกลัวต่างๆ ลงได้ และก็จะไม่ไปหาพึ่งที่พึ่งอันผิดๆ

ตอบคำถาม-ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เห็นปฏิจจสมุปบาท คือ เห็นธรรมที่อาศัยกันและกัน แล้วจึงเกิดขึ้น เห็นความเป็นเหตุเป็นผลของมัน เห็นแล้ว เข้าใจแล้ว มีความหน่าย คลายกำหนัด แล้วปล่อยวาง คือ เห็นธรรม-เห็นตั้งแต่ตอนที่เข้าใจแล้ว เห็นเข้าไปในใจ ไม่ใช่ที่ในสมอง หรือจำได้เฉยๆ แต่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชื่อว่า “เห็นธรรม”

เห็นการเกิด-ดับ คือ เห็นความเกิดขึ้นของมัน เห็นความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ ทำไมถึงเห็นได้ ก็เพราะว่าต้องเห็นความไม่เที่ยงของมัน เห็นความที่มันเป็นเหตุเป็นผลว่า “ถ้ามีเหตุ มันก็เกิดขึ้น; ถ้าเหตุไม่มี มันก็ดับไป” ความเข้าใจตรงนี้ เรียกว่า มีทิฏฐิที่ถูกต้อง
(more…)

คำพุทธ-ทุกข์มีมากพอแล้วเพื่อจะสำนึกตัวมารู้ทุกข์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ทุกข์ประเภทใหญ่ๆ ก็มีพอแล้วสำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัจ คือ ไม่จำเป็นจะต้องผ่านทุกข์ทุกชนิดทุกขนาด
…เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน; ครั้นนำมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อย; ครั้นกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อยแล้ว ก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดใหญ่, เสียบสัตว์ขนาดกลางๆ ในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลาง, เสียบสัตว์ขนาดเล็กๆ ในมหาสมุทร ที่เครื่องเสียบขนาดเล็ก. สัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรยังไม่ทันจะหมด แต่หญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแล้ว (more…)

อย่าถูกจิตหลอก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จิตนี้..พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่คดโกง ปลอมเทียม ล่อลวง ปลิ้นปลอก เราจะเห็นความปลิ้นปลอก หลอกลวง ยึดถือของจิตเราได้ต้องจับจิตนี้ให้ได้ก่อน เราจะจับจิตของเราได้ เราต้องตั้งสติขึ้น อยู่นิ่งๆ ดูดีๆ ว่ามันยึดถือในอะไรอยู่ ยึดถือในรูป สัญญา เวทนา สังขาร หรือวิญญาณ แล้วทำลายความยึดถือนั้นด้วยการละ ละเสีย..ด้วยอำนาจของปัญญา วางความยึดถือที่มีอยู่ในกายนี้ วางด้วยการเห็นตามที่เป็นจริง วางด้วยพลังอำนาจของสมาธิ ของสติ ที่เราตั้งเอาไว้ในกายนี้

“ให้เปิดตาใจของเรา ด้วยความลงใจ ด้วยความมั่นใจ ความเชื่อใจในคำสอนของพุทธะ ด้วยธรรมะที่ท่านประกาศไว้ดีแล้ว ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของเรา”

การพิจารณาคู่กับความสงบ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเจริญอริยมรรคมีองค์แปด สมถะ(ความสงบ) และวิปัสสนา(การพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญา) ก็เป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป ที่ต้องสอนแยก ไม่ใช่ให้ปฏิบัติแยก แต่ให้ปฏิบัติชนิดที่เคียงคู่กันไป เพราะเป็นข้อจำกัดของภาษา ที่ต้องพูด ต้องอธิบาย ที่มาก่อนไม่ใช่ว่าจะต้องทำก่อน ที่มาหลังก็ไม่ใช่ว่าต้องทำสุดท้าย แต่อธิบายให้ฟังว่ามันมีสองอย่างนี้ แล้วสองอย่างนี้ต้องทำไปพร้อมๆ กัน ดังที่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับราชทูตคู่หนึ่งที่จะต้องมาด้วยกัน…

ถ้าเราไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น เราจะต้องฉลาดในวาระจิตของตนเอง

พุทธภูมิ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระโพธิสัตว์หลังจากที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว จะต้องใช้เวลาไปอีกยี่สิบห้าล้านหกแสนรอบเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้ง จึงเป็นอุปมาอุปมัยที่พระพุทธเจ้าระบุไว้ว่า เหมือนเต่าตัวหนึ่งที่ตาบอดร้อยปีขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่ง โอกาสที่มันจะเอาหัวเข้าไปซุกอยู่ในรูที่มีอยู่ในแอกไม้ไผ่พอดีนี่มันยากมาก มันยาวนานมาก โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นได้น้อยมาก แต่เป็นไปได้ เพราะมีเหตุมีปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นของสัมมาสัมพุทธะอยู่ มีเรื่องของใจที่มีความข้องอยู่ในโพธิญาณ ปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าเป็น “พุทธภูมิ

สากัจฉาธรรม-เมื่อเรารู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • เมื่อการปรุงแต่งหรือสังขารไม่มีแสดงว่าอวิชชาก็ไม่มี วิชชาคือความรู้เกิดขึ้น พอไม่มีการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบ ความทุกข์มันก็ดับไป จึงเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมา ความรู้ในที่นี้หมายถึงญาน หมายถึงวิชชา หมายถึงระลึกรู้ คือสติ จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีการบ่มด้วยทาน ศีล ภาวนา ประสบการณ์เหล่านี้ทุกคนเคยผ่านมาทั้งสิ้น เช่น การวางไปแล้วสำหรับของเล่นเด็ก พระพุทธเจ้าเปรียบกับเศษหญ้าใบไม้ที่คนขนไปทิ้งว่า ไม่ใช่เรา ให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะไม่มีการกลับกำเริบจะเหนือโลกได้
 • แผ่เมตตาไปอย่างไรก็ได้รับ จะมากน้อยก็ตามกำลังส่งของผู้ให้และจิตของผู้รับ

(more…)

สากัจฉาธรรม-การบรรลุธรรมกับเพศที่สาม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ :

พระพุทธเจ้ามีเมตตาไม่มีประมาณต่อสัตว์โลก เพศที่สามก็สามารถบวชได้ ยกเว้นกะเทยจาก 2 ใน 5 ประเภทที่กำหนดไว้ การบรรลุธรรมคือการทำความสะอาดที่จิต จึงไม่ได้เกี่ยวกับเพศ

“ไอ้ความที่เราไปคลุกคลีในของที่เราชอบอยู่เสมอๆ อันเนี๊ยะจะเป็นอันตราย อันตรายมันอยู่ที่ความชอบ ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปชอบอะไร เพราะว่าความชอบความกำหนัดมันไปติดกับอะไร อันนั้นจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันที มันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที เราก็ต้องแก้ตรงสิ่งนั้น ที่เป็นความกำหนัดที่เกิดขึ้นในจิตของเรา เราต้องละตัวตนของเราตรงนี้ออกไปให้ได้”

(more…)

สากัจฉาธรรม-เข้าใจให้ถูกกับปีชง-ปาราชิก-เห็นต่าง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • จะปีชงหรือไม่ ให้เห็นว่าความสุขความทุกข์ในโลกนี้มีได้เป็นเรื่องธรรมดา ควรทำในสิ่งที่จะต้องทำในโลกตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือ ทำสิ่งที่ควรทำ, ละสิ่งที่ควรละ  ให้พึ่งที่พึ่งอันเกษมเพื่อที่จะรู้อริยสัจสี่ แล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้
 • ปาราชิก คือ ผู้พ่ายแพ้ มี 4 ข้อ ที่เมื่อทำแล้วจะหมดความเป็นภิกษุทันที
 • เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วจะทำให้เกิดความแตกกัน ซึ่งถ้ามันยังไม่แตก แต่ไม่ต้องการให้มันแตก ก็ให้ทำคุณธรรม 6 อย่าง ส่วนถ้ามันแตกกันแล้วจะสมานกัน ก็ต้องมาคุยตรงจุดที่มันเหมือนกันก่อน ไอ้ที่ไม่เหมือนอย่าไปแตะตรงนั้น

(more…)

อุปาทานขันธ์ ๕

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

“ขันธ์” นี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ “ขัน” ธรรมดาคือ ไม่ได้ทำจากพลาสติก แต่มันทำจากกลุ่มก้อน ที่มีความยึดถือ เข้าไปติดไว้ด้วย เขาจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์. ชื่อเต็มๆของมันนะ “อุปาทานขันธ์” คือถ้าเราจะ พูดถึงขันธ์อย่างเดียว มันยังไม่เต็มเพราะขันธ์นี้มันจะต้องมีอุปาทานติดอยู่ด้วย “อุปาทาน” ในที่นี้คือความยึดถือ ตัวอุปทานคือความยึดถือ คือความกำหนดพอใจในขันธ์ทั้ง ๕ มันจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะอะไร? ก็คุณถึงเกิดมาได้ไง คือถ้าไม่มีอุปทานขันธ์ 5 เนี่ยนะคุณเกิดไม่ได้นะ !

คำพุทธ-มหาปุณณมสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ณ วิหารบุพพาราม นครสาวัตถี พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบปัญหาเรื่องอุปาทานขันธ์ 5 รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์ สังขารูปทานขันธ์ วิญญูปาทานขันธ์ มีมูลมาจากฉันทะ แสดงเหตุของการเรียกว่าขันธ์ เหตุของการบัญญัติ คุณคือสุขโสมนัสที่อาศัยขันธ์เกิดขึ้น โทษคือไม่เที่ยง และทางของการสลัดออกคือกำจัดฉันทราคะ ละฉันทราคะในขันธ์ทั้ง 5 รู้และเห็นอย่างไรจึงไม่มีอนุสัยคือความถือตัว ว่าเป็นเรา ว่าของเราโดยให้รู้และเห็นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเรา

มหาปุณณมสูตร

สากัจฉาธรรม-เหตุใดควรเรียนบาลี และอดทนไม่เก็บกด

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • เรียนภาษาบาลีดีกว่า เพราะบาลีเป็นพุทธพจน์ พระพุทธเจ้าพูดภาษาอะไร เราไปรู้ภาษานั้น มันลึกซึ้งกว่า แล้วเงื่อนไข แง่มุม ความหมาย รากศัพท์ และก็รวมถึงการใช้งานต่างๆ จะมีความลึกซึ้งที่คนที่รู้ภาษาจะทราบได้ เพราะฉะนั้นการเรียนบาลีตรงนี้ จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอยู่ได้
 • อดทนนี้ อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนไม่ให้อกุศลธรรมเกิด ถ้ามีก็ให้รีบละเสีย อย่าเก็บไว้เพราะถ้าเก็บไว้จะกลายเป็นเก็บกด จะทำได้ก็ต้องมีสติ เจริญเมตตามาแล้วแต่แรก และให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรา ค่อยๆ ทำไป การฝึกเต็มรูปแบบจะช่วยได้

(more…)

ตอบคำถาม-อริยทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนทางธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เจ้าของโคคือ คนที่ได้ลิ้มรสอมตะรสแล้ว ลิ้มรสของอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนที่รู้ธรรม เช่น ท่านพระอัสสชิที่รู้ธรรมะแล้วตอนนั้น เปรียบเสมือนกับเจ้าของโค มีผลิตภัณฑ์แล้วเอาไปขาย ขายให้กับพระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตรได้รับรสแห่งโคคือ อมตะธรรม ที่ท่านซื้อมาด้วยความศรัทธา มีศรัทธาในท่านพระอัสสชิที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ใช้ศรัทธาตรงนี้เป็นอริยทรัพย์ในการที่จะแลกซื้อรสชาติของโค คือ อมตะรส และไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็ตามจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในทางธรรมะนี้คือ อริยทรัพย์
(more…)

หาที่พึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ถ้าชีวิตของเรามีความทุกข์ ให้ลองนำธรรมะมาใช้แก้ทุกข์ ดูว่ามันจะเป็นทางออกของปัญหาของเราได้หรือไม่ ถ้ามันเป็น อันนี้จะทำให้ศรัทธาเกิดขึ้้นได้ พอมีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่า เป็นผู้ที่เปิดใจเตรียมฟังธรรม

สัตว์โลกนี้ถูกผัสสะห่อหุ้มแล้ว ถูกขังอยู่ในหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ เราจะทำอย่างไรถึงจะหลุดออกจากตรงนี้ เป็นอิสระจากผัสสะทั้งหลายนี้ได้ จึงต้องหาที่พึ่งอันสูงสุด นั่นคือ อริยสัจสี่ โดยการพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พึ่งการปฏิบัติ พึ่งผู้ที่รู้มาก่อน (พุทธะ ธรรมะ สังฆะ) พึ่งเพื่อให้ใจของเรามารู้อริยสัจสี่

คำพุทธ-สุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัว

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…กามคุณมีห้าอย่าง ซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ…เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ สุขโสมนัสใดเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้..เรียกว่ากามสุข อันเป็นสุขของปุถุชน เป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐ กล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มาก ควรกลัว

…ความสุขที่อาศัยเนกขัมมะ เป็นสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบ สุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบรำงับ เป็นความสุขที่เกิดแต่ความรู้พร้อม. กล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรเสพให้ทั่วถึง ควรทำให้เจริญ ควรทำให้มาก ไม่ควรกลัว

เสาเขื่อนเสาหลัก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

คนเราที่มี หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ เปรียบเหมือนกับคนที่มีแผลเปิดอยู่
ถ้าไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ แผลก็จะเหวอะหวะ เราก็จะเป็นทุกข์มากตามผัสสะที่มากระทบ
ถ้าเรารักษาแผลอย่างดี มีเสาเขื่อนเสาหลักอยู่ในใจ คือ มีสติที่มีกำลังเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักที่มั่นคง
มีศีล สมาธิ ปัญญา มันจะเป็นเหมือนยาที่คอยรักษาแผลให้หายได้

ทำสตินั้นให้เป็นดุจญาณเครื่องนำไป…อบรมสั่งสม กระทำให้มาก ทำให้เป็นของที่อาศัยได้
เพียรตั้งไว้เนืองๆ เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดี…

ขอร้องให้ทำ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

…ขอร้อง ขอให้ปฏิบัติ ขอให้ทำ ให้มันสมกับที่เราได้มีโอกาสได้มาฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้ว ซึ่งมันยากมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อย แต่เมื่อเราได้โอกาสนี้แล้ว ให้นำธรรมะนั่นมาใช้งาน มาเป็นที่พึ่งที่พำนักพักพิง มันไม่ใช่สิ่งของภายนอกที่เราแสวงหา แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเรา การปฏิบัติที่จะค้นคว้าหาในภายในนี่เอง จึงเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้ ใช้ได้ อาศัยได้ ในคราวที่แม้เราอยู่ในปัจจุบัน หรือจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น

ขอให้ปฏิบัติ ขอให้ทำ ขอร้องเลย อย่าประมาท อย่าเป็นผู้ที่จะมาร้อนใจในภายหลัง…

ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำเนิดสุรา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

…มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ถึงโทษของสุราว่า โทษของการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้มีอยู่ 6 ประการ คือ

 1. ความเสื่อมทรัพย์
 2. จะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 3. จะเป็นบ่อเกิดแห่งโรค
 4. จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย
 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา

จึงต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด อย่าเข้าไปใกล้มัน อย่าเข้าไปใกล้ในจุดที่มันจะทำให้เกิดความประมาท ตรงนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการที่ให้เว้นจากการดื่มน้ำเมา นั่นคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท.

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สากัจฉาธรรม-หลุดพ้นหรือไม่รู้ได้เฉพาะตน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

 • คนที่มีเครื่องรู้ที่เป็นสัมมายานะจะทราบได้ว่าหลุดพ้นหรือไม่ เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ  รู้ได้เฉพาะตน สังโยชน์ ๑๐ ใช้เป็นเครื่องวัดได้ เพียงแต่เราจะสามารถวัดสังโยชน์ว่ามีหรือไม่มีได้รึไม่ และยังมีคุณธรรมสามัญญผลอีกหลายข้อ ที่จะใช้เป็นเครื่องบ่งบอกได้ แต่อย่าเอาความที่รู้หรือไม่รู้นั้นมาเป็นประเด็นสำคัญ เพราะมันก่อให้เกิดภพ ทำให้เราติดกับได้ เห็นว่ามันไม่เที่ยง
 • ไม่ว่าเดินอยู่ในมรรคขั้นไหน สิ่งที่เหมือนกันคือ ศีล สมาธิ ปัญญา แตกต่างกันตรงเครื่องร้อยรัด…แค่ค่อยทำไปอย่าเป๋ออกนอกเส้นทาง ไม่ประมาท ทางนี้เป็นทางตรงทางลัดอยู่แล้ว

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

สากัจฉาธรรม-เมื่อเขาพยากรณ์ว่าเป็นอรหันต์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

สิ่งที่เราควรทำก็คือปฏิบัติธรรมของเราไป แต่ถ้ามีใครเขาพูด เขาพยากรณ์ถึงสภาวะใดสภาวะหนึ่งของท่านๆ…เราก็อนุโมทนาสาธุ ในข้อปฏิบัติที่เราเห็นได้ทางกายทางวาจา เราก็เอาสิ่งที่เราเห็นได้บอกได้ไปบอกต่อได้ แต่ที่เราไม่เห็นไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยความสามารถของเรา เราก็ดูๆ ไปก่อน เราก็จะถึงความสบายใจได้…ก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาเป็นหรือไม่เป็น เขาก็จะทราบได้ แต่บอกอย่างนึงนะว่า คนที่เขามีอาสวะสิ้นแล้ว เขาจะไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นอะไร เพราะความเป็นมันไม่มี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

สากัจฉาธรรม-ทำตัวให้เล็ก ทำใจให้กว้าง จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

 • ทำตัวให้เล็ก คือ ลดอัตตาตัวตน เห็นอนัตตามากขึ้น, ทำใจให้กว้าง คือ มีจิตเหมือนพรหม, ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คือ เมื่อตัวเล็กใจกว้างแล้ว จะเข้าถึงความสุขในภายในที่เป็นสาธารณะได้มากขึ้น ใครก็ตามที่เห็นอนัตตา เข้าใจความเป็นตัวตน จะทำความสิ้นทุกข์ได้
 • ความตายเป็นสิ่งสมมุติ เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ เราออกจากการตายได้ ซึ่งจะพ้นได้เมื่อเห็นเหตุแห่งการตาย คือ การเกิด ถ้าเหตุแห่งการตายไม่มี เหตุแห่งการเกิดก็จะดับไป

ญานคือความรู้ที่เกิดจากปัญญาญาน เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเท่านั้น

ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

ธรรมะ ๑๖ อย่างที่ทำให้เป็นคนว่ายาก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

พิจารณาดูว่าถ้าบุคคลอื่นเป็น ๑๖ อย่างนี้เราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจ ถ้าเขาเป็นคนยกตนข่มคนอื่น เป็นคนมักโกรธ ถูกโจทย์แล้วก็รุกราน ปรักปรำ โต้เถียงขัดแย้ง ตีเสมอลบหลู่ ตระหนี่ โอ้อวด ริษยา มีมารยา แข็งกระด้าง ดูหมิ่นผู้อื่น ถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้เราก็จะไม่ชอบใจไม่สบายใจ ถ้าเราเป็นเองคนอื่นเขาก็คงไม่ชอบใจไม่สบายใจเหมือนกัน.. ท่านผู้ฟังลองเทียบเคียงตัวเองให้ดีนะ ถ้าเรามีธรรมะ ๑๖ อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นคนว่ายาก การก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ ในการปฏิบัติธรรมของเรามันจะไม่มี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจที่ถูกขณะใส่บาตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

 • การให้พร คือการกล่าวอนุโมทนา เป็นการยินดีในสิ่งที่คุณทำ พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงฆ์ทำร่วมกันได้
 • การแสดงธรรม เป็นการกล่าวธรรม แสดงเป็นตามลำดับขั้นตอน ไม่ควรยืนทั้งผู้แสดงและผู้ฟัง ไม่ใช่ข้อห้ามแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ควรทำ
 • การสวด อาจจะเป็นภาษาบาลีหรือไม่ก็ได้
 • ส่วนการใส่อาหาร พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องถอดหรือใส่รองเท้า

การไปเพ่งโทษคนอื่นนั้น จะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมอง ให้ชี้โทษแทน สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะใส่บาตร คือ 3 สิ่ง ของผู้ให้ และ 3 สิ่ง ของผู้รับ

เราอย่าไปเพ่งโทษเขาเลย ดูตามความเหมาะสมจะดีกว่า

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

คำพุทธ-อนุมานสูตร ธรรมทำให้เป็นคนว่ายาก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

ณ ป่าเภสกลาแคว้นภัคคะ พระมหาโมคัลลานะได้ให้โอวาทภิกษุ ว่าด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้เป็นคนว่ายาก ๑๖ ข้อ คือมีความปรารถนาเลวทราม ยกตนข่มท่าน เป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ ระแวง มีวาจาใกล้ต่อความโกรธ โต้เถียง รุกราน-ปรักปรำโจทก์ พูกกลบเกลื่อน ไม่พอใจผู้โจทก์ ลบหลู่คุณตีตนเสมอท่าน ริษยาตระหนี่ มีมารยา กระด้าง ดูหมิ่นผู้อื่น ถือเอาแต่ความเห็นของตน ดื้อรั้น

…เปรียบอกุศลธรรมเป็นดั่งสิวบนใบหน้า เมื่อหนุ่มสาวส่องกระจกเห็นแล้วก็รีบรักษา เช่นเดียวกันให้พิจารณาเมื่อเห็นว่ามีบาปและอกุศลธรรมเหล่านี้แล้วก็ให้ละทิ้งเสีย

อนุมานสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สร้างเหตุให้ถูกต้องย่อมได้มาในสิ่งที่หวังได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

…พระพุทธเจ้าเปรียบต้นสะเดา ต้นบวบขม น้ำเต้าขม ที่เป็นพืชพันธุ์ของขม เป็นการกระทำในทางมิจฉามรรค การกระทำใดๆ ที่เป็นมิจฉามรรคเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความมีรสชาติเผ็ดร้อน เป็นของที่กักขฬะ และเป็นสิ่งที่จะนำความทุกข์มาให้ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเดินตามสัมมามรรค เดินตามทางที่ถูกต้อง การกระทำใดๆ ที่เป็นสัมมามรรคเหล่านี้ ก็จะมีผลออกมาเพื่อชีวิตที่เป็นสุข มีความน่าปรารถนาน่าเกื้อกูลอยู่ในใจ เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดี

ให้เรามาพิจารณาว่าตอนนี้เราเลือกเดินเส้นทางไหน สร้างเหตุให้ถูกต้อง ย่อมได้มาในสิ่งที่หวังได้

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตอบคำถาม-กิจที่ควรทำในอริยสัจ ๔

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

กิจที่ควรทำในอริยสัจ ๔ คือ 1)ตัณหาต้องละ 2)ทุกข์ต้องทำความเข้าใจ 3)นิโรธต้องทำให้แจ้ง 4)มรรคต้องทำให้เจริญ
มันมีความสวยงาม มีความเกี่ยวข้องกันในหมวดธรรมะนี้ ซึ่งความเกี่ยวข้องนั้นมันอยู่ตรงที่ “จิต” เพราะว่าจิตเป็นผู้ที่เข้าไปละตัณหา, จิตคือผู้ที่เข้าไปรู้แจ้ง(นิโรธ), จิตเป็นผู้ที่เข้าไปเจริญมรรค, จิตเป็นผู้ที่เข้าไปรอบรู้เรื่องทุกข์

สามัญลักษณะคือ ความเป็นของไม่เที่ยง, ความที่มันเปลี่ยนแปลงได้, ความที่มันเป็นอนัตตา, ความที่มันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัย อาศัยสิ่งอื่นเกิดขี้น จะเข้าถึงนิพพานได้ ก็ต้องละตัณหา๓ คือ กามตัณหา, ภวตัณหา, วิภวตัณหา ทางที่จะไปสู่ตรงนั้น คือ มรรค คุณจะต้องเห็นลักษณะที่มันมีความไม่เที่ยง ลักษณะที่มันมีความเป็นอนัตตา ความเข้าใจลักษณะตรงนี้ ก็สามารถจะละความยึดถือได้

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

คำพุทธ-หว่านพืชอย่างไรให้ผลอย่างนั้น

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

“…เปรียบเหมือนพันธ์ุไม้สะเดา ไม้บวบขม ไม้น้ำเต้าขม ที่เขาปลูกลงไปนดินที่เปียก พืชนั้นไปจับเอารสแห่งดินและรสแห่งน้ำใดๆ รสแห่งดินและรสแห่งน้ำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขม ของเผ็ดร้อน ของไม่อร่อย…เพราะเหตุว่าพืชนั้นเป็นพืชที่ชั่ว”

“…เปรียบเหมือนพืชพันธ์ุอ้อย ข้าวสาลี องุ่นที่เขาปลูกลงไปนดินที่เปียก พืชนั้นเข้าไปจับเอารสแห่งดินและรสแห่งน้ำใดๆ รสแห่งดินและรสแห่งน้ำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรสที่น่ายินดี น่าอร่อย รสหวานชุ่มช่ำ…เพราะเหตุว่าพืชพันธุ์นั้นเป็นพืชพันธุ์ที่ดี”

บุคคลหว่านพืชชนิดใด เขาย่อมได้ทานผลของพืชชนิดนั้น

ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผัสสะบังหน้า

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

…สัตว์เหล่าใดที่มีความสำคัญในผัสสะ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้ไปรับรู้เข้า ไม่ว่าจะเป็นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ สำคัญว่าเป็นตัวตนขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัย แล้วก็เพลิดเพลินในสิ่งนั้น มองไม่เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งอื่น เรียกว่าถูกบังหน้าอยู่ด้วยผัสสะและภพ ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอด ที่มองไม่เห็นว่าสิ่งที่บังอยู่นี้จะทำให้เกิดภัยอันตรายได้ เป็นของที่มีความน่ากลัว เป็นของที่ทำให้เกิดความทุกข์…

..เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นภัยน่ากลัว เขากลัวต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์..

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ช้างปาลิเลยยกะและยักษิณีชื่อกาลี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

 • เรื่องของพญาช้างชื่อ “ปาลิเลยยะกะ” ที่ได้หลีกออกจากโขลงมาทำข้อวัตรและได้อุปฐากพระผู้มีพระภาคเมื่อครั้งเสด็จหลีกไปจำพรรษาอยู่ที่ป่ารักขิตวัน หลังจากตรัสสอนแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกัน แต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ถึงความพร้อมเพรียงกันได้…
 • ความเกิดขึ้นของ นางยักษิณีชื่อกาลี …หญิงผู้ตั้งครรภ์ตั้งความปรารถนาว่า  “เราถูกหญิงหมันผู้นี้ทำให้ฉิบหายแล้ว มันนี่เองทำทารกให้ฉิบหาย..แม้ตัวเราก็ไม่อาจจะรอดได้  จากนี้ไปถ้าเราจุติจากอัตภาพนี้ พึงเกิดเป็นนางยักษิณีเคี้ยวกินทารกของมันเถิด”…

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฝึกสมาธิเพื่อรักษาจิต

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

…หมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ในการที่จะรักษาจิต คือสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ให้จิตของเราให้ปักลงไป มั่นลงไป ปลงลงไปซึ่งศรัทธาซึ่งความมั่นใจในการปฏิบัติ ให้จิตของเรามีสติ ให้จิตของเรามีสมาธิ บางทีมันมีความคิดนึก มีความระลึกบ้างก็เป็นธรรมดา แต่อย่างน้อยให้คิดในเรื่องดีๆ ที่เป็นกุศล อันนี้ชื่อว่า เรามีหลักของใจ ที่จะรักษาจิตให้มั่นคงอยู่ได้ มีอารมณ์อันเดียว ไม่หวั่นไหว ไม่เป๋ออกนอกทาง ออกนอกมรรค…

…เรื่องของสมาธิ เรื่องของจิต เป็นสิ่งที่ควรฝึกท่านผู้ฟัง ฝึกแล้วจะรักษาจิตของเราได้

ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กับดักของความสำเร็จและความล้มเหลว

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

ความเหมาะสมของความเห็นในเรื่องของทิฏฐิ จนถึงความเหมาะสมในเรื่องของสมาธิ อันนี้เราต้องตั้งเอาไว้ให้มีความเหมาะสม ทำสิ่งที่ควรทำ ละสิ่งที่ควรละ ถ้าเราได้สภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมา อันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้เฉยๆ ว่ามันจะไปในแนวทางไหน แต่อย่าคิดว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นจริง มันไม่แน่ ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น กิจที่ควรทำต่างหากนั่นคือความสำเร็จ ให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอ จะเห็นความไม่เที่ยงได้ต้องมีสติ

“กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว คำว่าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าให้หยุด”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

กับดักของความอยาก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

ไม่ว่าปฏิบัติแบบไหนก็จะไม่ได้ เพราะถ้ามีความกระสันอยาก (อภิชัปปา) มีกับดักแห่งความอยากติดตัวไปด้วย หรืออาจผ่านไปได้ ก็จะเจอกับดักของความสำเร็จอีก จะไม่ทำสิ่งที่เคยทำมา เกิดการทะนงตัว มีความดำริเต็มรอบ พอแล้วไม่ไปต่อ เกิดความมัวเมา เราจะผ่านหลุมพรางนี้ไปได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา อริยมรรคมีองค์แปดเป็นวิธีการที่เหมาะสม ให้เห็นสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ในการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติอะไรมา หรือคุณได้อะไรจากการปฏิบัติ แต่อยู่ที่คุณปฏิบัติให้มันเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

สากัจฉาธรรม-สาราณียธรรม 6 ธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

สังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเมื่อมี สาราณียธรรม 6 อันประกอบด้วย

 • ความเมตตาทางกาย วาจา และใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 • การแบ่งปันสิ่งที่เราได้มา บริโภคให้เป็นสาธารณะ
 • เรื่องของศีลเสมอกัน ต้องเป็นศีลของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ และเป็นศีลที่ไม่ถูกลูบคลำด้วยตัณหาและทิฏฐิ
 • มีทิฏฐิเสมอกัน เป็นความเห็นชนิดที่ไกลจากข้าศึก เป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งในข้อนี้สำคัญสุด เปรียบเหมือนเรือนยอดที่เป็นตัวปกป้องข้ออื่นๆ ด้วย

ถ้าเจอคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ให้พูดเรื่องที่ลงกันได้ก่อน ให้เริ่มจากตรงนี้เราก็จะไปได้

ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

“…พระสูตรนี้สวยงามมากท่านผู้ฟัง เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของอริยสัจ 4 แยกออกมา ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เอาเฉพาะเรื่องทุกข์มาอธิบาย แยกออกมาเป็นเรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ขันธ์ 5 เอาเฉพาะเรื่องรูปมาอธิบาย แยกออกไปเป็นธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม พูดถึงพระรัตนตรัย กลับมาเรื่องขันธ์ 5 อธิบายต่อไปเรื่องอายตนะ 6 ไปเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาท แล้วกลับมาที่อริยสัจ 4 สวยงามมาก…”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สากัจฉาธรรม-รักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่น

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

 • เวลาที่มีผัสสะมากระทบให้กระทำจิตให้เหมือนแผ่นดิน แม่น้ำ คนโดนเลื่อย แผ่นหนังแมวป่าขนฟู จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการเจริญเมตตามาแล้วแต่แรก ต้องไม่ส่งจิตออก ไม่เอาความสามารถในการควบคุมจิตให้คนอื่นไป มีสติตั้งเอาไว้
 • ในกรณีไปว่าคนอื่น ไม่ว่าเขาถูกหรือผิด บาปจะเกิดขึ้นในใจของเรา และบุคคลที่ด่าว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ติเตียนพระอริยเจ้า จะต้องเจอความฉิบหาย 11 อย่าง การที่เราจะรักษาคนอื่นให้ดีได้ คุณต้องอดทน ไม่เบียดเบียน มีเมตตาจิต รักใคร่เอ็นดู

เราต้องสามารถข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยธรรม

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

คำพุทธ-มหาหัตถิปโทปมสูตร อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

มหาหัตถิปโทปมสูตร

พระสารีบุตรได้ให้โอวาทภิกษุในเรื่องของอริยสัจว่าเป็นธรรมยิ่งใหญ่ เหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งปวง ความเกิดและความตายเป็นทุกข์ ความยึดมั่นหรืออุปาทานในขันธ์ ๕ ( รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ )เป็นทุกข์ ให้พิจาณาอยู่เนืองๆ ด้วยปัญญาว่า ธาตุทั้ง ๖ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ และวิญญาณว่ามันไม่ใช่ของเรา เมื่อธาตุทั้งภายในภายนอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาย่อมไม่มี …

ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท…

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อธิบายลักษณะของสัมมาวาจา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของสัมมาวาจาเอาไว้ 4 อย่างคือ การไม่กล่าวคำมุสาวาท คำส่อเสียด คำหยาบ คำพูดเพ้อเจ้อ.. กล่าวถึงวาจาที่เป็นสุภาษิต (วาจาสูตร) ว่าจะต้องกล่าวคำที่เป็นคำสัตย์คำจริง คำอ่อนหวาน คำที่ประกอบด้วยประโยชน์ กล่าวคำที่มีเมตตาจิต กล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ฟังฟังแล้วจะยินดี ถึงจะเรียกว่าถูกต้องดีงาม  และในเรื่องของวาจาที่เป็นสัตบุรุษกับอสัตบุรุษ (สัปปุริสสูตร) ซึ่งคนดีหรือคนไม่ดีนั้นเราจะดูจาก การพูดของเค้าได้เหมือนกัน คนดีมักพูดเรื่องดีๆ คนไม่ดีก็จะมักพูดเรื่องที่ไม่ดี พูดเรื่องชั่วๆ…

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตอบคำถาม-อจินไตย ๔

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

อจินไตย ๔ อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า ลำบาก คือ

 • พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย-ลักษณะและความสามารถของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
 • ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน-ความสามารถของผู้ที่ได้ฌาน
 • วิบากแห่งกรรม-ผลของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นต่างวาระ เวลา ความหนักเบา ในแต่ละภพภูมิ
 • ความคิดในเรื่องโลก-โลกมาได้ยังไง โลกหน้ามีมั๊ย โลกนี้มีมั๊ย จะเป็นอย่างไรต่อไป

“…ให้ทำความเข้าใจในจุดตรงที่จะทำความเข้าใจได้ ตรงจุดที่จะมีความมั่นใจได้ ตรงจุดที่จะทำความเพียรได้..ให้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิ (ศรัทธา)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

คำพุทธ-สัมมาวาจา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

ลักษณะของสัมมาวาจา

 • ละมุสาวาท พูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์ มั่งคงในคำพูด
 • ละคำส่อเสียด ที่จะเป็นไปเพื่อความแตกจากกัน แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน
 • ละการกล่าวคำหยาบเสีย กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษ ทำให้เกิดความรัก เป็นคำฟูใจ เป็นคำสุภาพ
 • ละคำพูดเพ้อเจ้อ กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำจริง เป็นประโยชน์ เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นวาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อ้างอิง มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา

พึงทำการศึกษาสำเนียกว่า เราจะอยู่อย่างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภ้ใหม่ ผู้มาแล้วไม่นาน

ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

บุคคลผู้หวังประโยชน์แก่ตนต้องรู้จัก “รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ” คือ สิ่งใดที่เป็น อกุศลธรรม ทั้งปวง อย่าทำให้มันยาว ให้ละเสีย ทำให้มันสั้นลง น้อยลง ทำให้มันถึงซึ่งความไม่มี และสิ่งใดที่เป็น กุศลธรรม ความดีความงามทางกาย วาจา ใจ ทำให้มันยาว ทำให้ต่อเนื่อง ต่อเข้าไปอย่าให้มันสั้น…ตัดความชั่วออก ต่อความดีไว้ ชื่อว่ารักตนเองด้วย รักผู้อื่นด้วย…

อย่าเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” ตรงกับในสำนวนภาษาไทยที่ว่า “รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดำรงสติเฉพาะหน้าจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

…อย่าเอาตัณหาเป็นเครื่องล่อจิต แต่ให้ใช้ลมหายใจ เป็นเครื่องให้เกาะอยู่ที่นี่ ดั่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ลมหายใจของพระองค์เป็นเครื่องอยู่ของพระองค์ ให้จิตใจของเราอยู่ในลมหายใจของเรานี้ ก็ชื่อว่าเรามีที่อยู่แบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ปฏิบัติสิ่งที่เป็นสติปัฏฐานอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ทำอะไรก็ตาม ถ้ามีสติอย่างนี้ นั้นเป็นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยแล้ว ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม..เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจ เป็นผู้ที่มีสติ ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าจะทำการสิ้นทุกข์ของเราให้เกิดขึ้นได้

ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทีฆาวุ-ผู้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้น

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

พระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีได้เข้ายึดเมืองของพระเจ้าทีฆีติแห่งแคว้นโกศล พระเจ้าฑีฆีติจึงพาพระมเหสีหนีไป และได้ประสูติพระราชโอรสนามว่า ฑีฆาวุ ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตจับตัวพระเจ้าฑีฆีติพร้อมพระมเหสีเอาไว้ได้ สั่งให้มัดมือไพล่หลัง กล้อนผม โกนผมออก แล้วให้พาตระเวนไปตามตรอก ตามถนนทุกแห่ง พร้อมกับตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ดังสนั่น ฑีฆาวุกุมารมาเห็นเข้าจึงตรงเข้าไปใกล้ พระเจ้าทีฆีติจึงตรัสร้องสั่งว่า “พ่อฑีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร”…

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สากัจฉาธรรม-การสังคายนาและการติดดี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

 • การสังคายนาสมัยแรกๆ ใช้ท่องจำบันทึกลงในสมอง เริ่มมีการบันทึกเป็นอักษรเมื่อประมาณ พ.ศ.1000 ประเด็นคือเราจะไปค้นหาเพื่ออะไร เพราะในสมัยนี้คำสอนที่เป็นพุทธพจน์ก็ยังมีอยู่ใช้เป็นข้อมูลอันดับที่1 ได้ ส่วนอันไหนที่ไม่ใช่ก็ใช้เป็นอันดับรองลงมา เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาต้องดูว่าอันไหนถูกต้อง รูัธรรมแม้เพียง 4 บทก็บรรลุธรรมได้ และการนำมาปฏิบัติจริงจะทำให้คำสอนนี้อยู่ตลอดกาลนาน
 • การทำความดีนั้นดี แต่ทำแล้วกิเลสต้องลด ถ้าไม่ลดแสดงว่าติดเป็นอำนาจของความยึดถือ เป็นการติดดี ทำแล้วให้กุศลธรรมตั้งอยู่ได้ อกุศลธรรมลดลงไป

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

สากัจฉาธรรม-หลีกเร้นอย่างไรไม่เสียสติ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

 • เราจะบ้าหรือไม่ ตัวที่จะตัดสินก็คือเรื่องของสติว่ายังมีกำลังอยู่หรือไม่ ถ้าสติอ่อน มันอาจจะเพี้ยนไป ถ้าสติมีกำลัง อันนี้ก็คือสามารถทำได้ การอยู่คนเดียวต้องมีกัลยาณมิตร พระพุทธเจ้าบางทีก็หลีกเร้น บางทีก็ไปเทศน์ให้ภิกษุฟัง เราจะต้องหาจุดที่สมดุลพอเพียง แล้วการที่เราศึกษาธรรมะพิจารณาในทางที่เป็นโยนิโสมนสิการ จะทำให้เราตั้งอยู่ในธรรมได้
 • การเกิดในช่วงที่จักรวาลกำลังหดตัว ไม่มีสัตว์โลกอยู่ สัตว์จะไปอยู่เป็นพรหม แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ มนุษย์ที่แท้เป็นเทวดาตกสวรรค์ วนไปวนมา 64 รอบ 1 อสงไขย

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจเรื่องทาน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

ทาน มี 3 ระดับ ระดับขั้นหยาบคือ การให้ของ ขั้นละเอียดขึ้นมาอีกคือ การให้ชีวิต (เรื่องของศีล) ขั้นที่ละเอียดที่สุดคือ ภาวนา การสละออกคือ ภาวนา
ภาวนา แปลว่า พัฒนา เป็นการทานกิเลสออกไปจากใจคืนให้สังสารวัฏ จะทำตรงนี้ได้ จิตต้องมีกำลังที่มาจากสมาธิและปัญญา ถึงจะวางได้ อานิสงส์ของการให้นั้นขึ้นอยู่ทั้งผู้ให้และผู้รับ เราเริ่มการให้จากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน เช่น การละความโกรธ การขับรถให้ทาง เป็นต้น

ความตระหนี่ของเรามันจะไปติดอยู่ที่ตรงไหน ตรงนั้นคือจุดที่คุณจะต้องสละออก ให้ตรงตระหนี่นั่นล่ะ จิตใจคุณจะสูงขึ้นทันที

ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

พึงสามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

ถ้าหมู่คณะไหนที่เขาแตกกัน ลงรอยกันไม่ได้ แสดงว่าหมู่คณะนั้นไม่มี สาราณียธรรม 6 ได้แก่

 • มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 • มีลาภก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้
 • มีศีลชนิดที่พระเจ้าอริยเจ้าสรรเสริญเสมอกัน
 • มีทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เสมอกัน

ในหกอย่างนี้ ขอสักอย่างหนึ่ง ทำให้ดี ทำให้สมบูรณ์ จะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกัน ทำความรักให้เกิดขึ้น ทำให้มีความเคารพกัน มีการสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นพวกเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่เสมอกัน…

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สากัจฉาธรรม-เมื่อสงฆ์เห็นไม่ตรงกัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

เมื่อหมู่เห็นไม่ตรงกัน มี 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณา

 • อันที่ 1 คือ ต้องละความขุ่นเคืองในจิตของเราก่อน อย่าให้ความไม่ดีของคนอื่น มาเป็นความไม่ดีความไม่สบายในใจเรา
 • อันที่ 2 คือ เรื่องของจิตเขา เขาทำด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล เขาก็จะได้รับผลของสิ่งนั้น
 • อันที่ 3 คือ สิ่งที่ทำนั้นถูกหรือผิดตามบัญญัติของพระพุทธเจ้า

แต่ทั้งนี้ต้องข้ามในส่วนที่1 ให้ได้ก่อน เมื่อเห็นไม่ตรงกัน พระพุทธเจ้าให้เมตตาต่อกัน จะเกิดความปรองดอง ให้มีขันติและโสรัจจะจะผ่านไปได้ และถือเป็นโอกาสที่ดีให้กลับมาที่พุทธพจน์

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

คำพุทธ-โกสัมพิยสูตร ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

โกสัมพิยสูตร

ภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน พระพุทธองค์ตรัสเรียกมาตักเตือนและแสดงธรรมเพื่อความรักความสามัคคีกัน 6 ประการคือ ให้ตั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมประกอบด้วยความเมตตากับเพื่อนสหพรหมจารี ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ให้แบ่งปันของที่ได้มาโดยชอบธรรม ให้เป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย และมีทิฏฐิอันไกลแก่ข้าศึก เป็นนิยยานิกธรรม และทรงแสดงถึง ทิฏฐิที่เป็นนิยานิกธรรม ญาณที่1-7 ซึ่งผู้ที่ประกอบด้วยทิฏฐิเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่บรรลุแล้วซึ่งโสดาปัตติผล แต่ภิกษุเหล่านั้นก็ยังไม่ยินยอม พระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวคาถาช้างมาตังคะและหลีกไปผู้เดียวยังป่ารักขิตวันได้พบช้างมาตังคะที่นั่น

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตอบคำถาม-สิ่ง ๙ อย่าง ที่เป็นเหตุต่อเนื่องกันมา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:
สิ่ง ๙ อย่างที่เป็นเหตุต่อเนื่องกันมา มีความแตกต่างกัน พลิกผลันกลับมาเหมือนกันได้ ต่างกันไปได้ คือ

 • มีความแตกต่างกันของธาตุ ทำให้มีความต่างกันของผัสสะ
 • ผัสสะต่างกันแล้วก็มี เวทนา สัญญาที่ต่างกัน
 • เวทนา สัญญาที่ต่างกัน ก็ทำให้มีความดำริคิดนึกไปในทางที่ต่างกัน
 • มีความดำริคิดนึกต่างกันแล้ว ความพอใจก็เป็นไปในประเภทต่างๆ ไม่เหมือนกัน
 • พอมีความพอใจต่างกันแล้ว ความเร่าร้อนก็ต่างกัน
 • ความเร่าร้อนต่างกัน ก็มีการแสวงหาที่ต่างกัน
 • มีการแสวงหาที่ต่างกันแล้ว ก็จะมีการได้ที่ต่างกัน

มีความแตกต่างกัน เพราะเหตุเหล่านี้

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

(อิติปิ) การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

ความเป็นพระเวสสันดร เมื่อมีคนมาขออะไร ให้หมด แม้แต่ช้างคู่บ้านคู่เมือง จนทำให้ชาวเมืองโกรธมาก ขับไล่พระองค์ออกไป แต่จิตของโพธิสัตว์ก็ไม่หวั่นไหว ยังมีความคิดที่จะให้อยู่ ไม่คิดเอากลับคืน ให้แต่ของดีๆ ให้กับทุกคน พร้อมที่จะให้เต็มที่ ไม่มีความหวั่นไหว มีแต่ความที่จะอนุเคราะห์ผู้อื่น เวลาที่ให้ไปแล้วไม่มีความลังเลใจ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในลักษณะนี้

…ในชาตินั้นไม่ใช่ว่าพระนางมัทรีหรือลูกกัณหาชาลีจะเป็นที่เกลียดชัง ไม่เป็นที่รัก ก็หาไม่ แต่เพราะว่าสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรา เราจึงให้ของที่เรารัก…

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คำพุทธ-(อิติปิ) ครั้งมีพระชาติเป็นพระเวสสันดร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

(อิติปิฯ-แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ..) ครั้งมีพระชาติเป็นพระเวสสันดร…ในการที่เราก้าวลงสู่พระครรภ์แห่งพระมารดาอันเป็นที่รักนั้น มารดาของเราได้เป็นผู้ยินดีในทานตลอดเวลา เพราะเดชของเรา แม่เจ้าผุสดีได้ประสูติเรา ณ ถนนแห่งชาวร้าน นามของเราจึงได้ชื่อว่า เวสสันดร แปลว่า ระหว่างชาวร้าน เมื่อเรามีอายุแปดปีนั่งอยู่ในปราสาทก็รำพึงแต่จะให้ทาน คือ เราจะให้ทานหัวใจ ดวงตา เนื้อ เลือด ร่างกาย ให้ปรากฎถ้าว่าจะมีผู้มาขอกับเรา เมื่อเรารำพึงแน่ใจไม่หวั่นไหวเช่นนั้น แผ่นดินได้หวั่นไหว ภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือน

ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเติบโตของทุกข์เหมือนกับพืช

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

พีชสูตร

พระพุทธจ้าทรงเปรียบวิญญาณที่ประกอบด้วยปัจจัย คือ กรรม เหมือนกับพืชสดทั้ง 5
เปรียบ รูป สัญญา เวทนา สังขาร เหมือนกับดิน
เปรียบวิญญาณที่มีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน เหมือนกับน้ำ
พืช เมื่อมีดินมีน้ำ มันก็เจริญเติบโตเป็นต้นขึ้นมาได้
จิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้น..เหมือนกับการปลูกต้นไม้

ขันธ์ทั้ง 5 เป็นความทุกข์..สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ ยิ่งทำให้เจริญเติบโตมากขึ้น มันจะไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์
ในธรรมวินัยนี้มีวิมุติเป็นแก่น ถ้าเราหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง 5 ความพ้นนี้คือวิมุติ..และกิจที่ต้องทำด้วยวิมุติ..คือ นิพพาน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ธรรมเป็นสรณะ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

การจะใช้ชีวิตให้ทุกด้านทุกแง่ทุกมุมมีธรรมะอยู่ในใจ เป็นเรื่องที่ต้องมีฝึกฝน ปฏิบัติตามมรรค อาศัยความชำนาญในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้น นั่นคือ การที่เราจะต้องมีชิวิตอยู่ด้วยธรรม
สติของเราจึงเป็นหลัก เป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึกถึงไม่ให้เราไหลไปตามกระแสของตัณหา ให้เราใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งในการละ การทวนกระแสของตัณหา ไม่ใช่ด้วยการเข้าไปยึดถือว่า นั่นเป็นตัวเราของเรา เรามีในสิ่งนั้น สิ่งนั้นมีในเรา (อุปาทาน) แต่ให้ใช้เป็นที่พึ่ง ให้ถือเป็นที่พึ่ง (สรณะ) ได้ จะเป็นไปเพื่อละกิเลส ถอนตัณหา รื้อถอนอวิชชา

ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันตาย

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน ก็คือความตายเหมือนกัน การตายที่ดีหรือไม่ดี มันอยู่ที่ตอนเป็น เลือกที่จะเป็นอยู่ตอนนี้เพื่อว่าเวลาที่เราตาย การตายนั้นจะเป็นการตายที่ดี ให้เราทำวันนี้ ตรงนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ ที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่แหละ เป็นตัวที่บ่งบอกว่าวันตายนั้น เราจะสุขหรือทุกข์

วันตายเลือกได้ อยู่ที่วันนี้ เราเลือกทำให้ดีด้วยคุณธรรมต่างๆ มีศีล สมาธิ เป็นต้น นั่นคือเราเลือกแล้วที่วันตายเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ เพราะยังระลึกถึงความดีงามที่ได้ทำมา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สากัจฉาธรรม-ทำอย่างไรให้มีอิสสระจากทุกข์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

 • เกิดมาก็เพราะมีภพมีตัณหามีอวิชชา จะเป็นอิสสระจากความทุกข์ได้โดยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด (สัมมัตตะสิบ) ทำไปตามสติกำลัง เป็นการทวนกระแส
 • จิตผ่องใสคือ การละกุศลและอกุศล ละได้หมด บาปก็ไม่ทำ บุญก็สร้าง ทั้งบาปบุญก็ต้องละ ส่วนจิตประภัสสรอาจมีการกลับกำเริบได้ ถ้ารากคือ อวิชชายังเหลืออยู่ ปฏิบัติไปแล้วจิตอึดอัด เราอย่าไปใส่ใจตรงนั้น จะละความอึดอัดนั้นได้
 • สนฺทิฏฺฐิกนิพฺพานคือ นิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบัน
 • การช่วยเหลือนั้นดี แต่ต้องดูว่าความกรุณามีได้แค่ไหน ความสามารถเรารับได้แค่ไหน และอย่าเกินจุดต้องมีอุเบกขา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (more…)

สากัจฉาธรรม-วิธีที่จะศึกษาคำสอนให้ถูกต้องควรทำอย่างไร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

ต้องทำความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน สาวกเป็นผู้ฟังคำสอน ฟังแล้วบอกต่อพร้อมทั้งมีการปฏิบัติดีร่วมไปด้วย พระพุทธเจ้าสอนเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ เป็นคำสอนที่ใครๆ ก็คัดง้างไม่ได้ การฟังสิ่งที่บอกต่อๆ กันมา เราต้องกลับไปหาที่ตัวแม่บท เพราะผู้บอกต่อมีความสามารถไม่เท่ากัน เราควรเอามาเปรียบเทียบดู ตรงไหนมันไม่ถูกมันไม่ใช่เราก็ทิ้งไป ตรงไหนมันถูกมันใช่เราก็เอาไว้

เพราะว่าคนที่พูดบอกต่อมา แม้จะเป็นคำสอนของพระพุทธะก็จริง ความสามารถเขาไม่เท่ากัน เขาอาจจะเป็นคนเลี้ยงโคหรืออาจจะเป็นเจ้าของโคก็ได้ เราไม่รู้

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 (more…)