30/09/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/09/2559


คำพุทธ – อัคคิวัจฉโคตตสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/09/2559

วัจฉโคตตปริพาชกถามพระพุทธเจ้าว่า มีความเห็นอย่างไรในเรื่องทิฏฐิ ๑๐ อย่าง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่วัจฉปริพาชก เมื่อฟังธรรมจบ วัจฉโคตรปริพาชกจึงประกาศตนเป็นอุบาสก ยึดพระรัตนไตรเป็นสรณะไปตลอดชีวิต… (more…)

ตอบคำถาม-เมื่อมีผู้กระทำผิด เราจะวางจิตอย่างไร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/09/2559

“ถ้าใครทำผิด ความคิดที่ถูกต้อง ก็คือว่า จะทำอย่างไงให้เขาเปลี่ยนมาในสิ่งที่ถูกต้องได้
การที่จะทำให้เขาเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ ห้ามเขาเสียจากความชั่ว ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้
ก็อธิบายกันด้วยเหตุผล ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้น จิตใจให้ตั้งไว้อยู่ในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว”

(more…)

สุขหาได้จากทุกข์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/09/2559

ถึงสุขได้ก็เพราะรู้จากทุกข์นั่นแหละ…เราเจอทุกข์ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีกำลังใจ ให้สู้ เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุก ๆ คน ที่เจอความทุกข์นี้อยู่ คนที่เห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรม มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เราพิจารณาดูว่าโอกาสที่เราจะเห็นธรรมะ มันมาแล้ว ธรรมะคือความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างนี้บ้าง เป็นอย่างอื่นบ้าง เราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้เราต้องมีกำลังใจ (more…)

อวิชชาทำให้เหมือนจริง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/09/2559

“ผัสสะที่มากระทบทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ มันไม่ใช่ของจริง มันเป็นของปลอมเทียม ความไม่รู้หรืออวิชชามาบังเรา ทำให้เราเผลอเพลินกับความสุข ความทุกข์ ไปตามสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ความทุกข์นั้น”

(more…)

ธรรมสากัจฉา-ระยะเปลี่ยนผ่านและการเกิดดับ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/09/2559

“ช่วงเปลี่ยนผ่านจากคนเสพกามมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มันจะมีการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ ถ้าเราทำไม่เหมาะสมดีงาม กิเลสจะได้ช่อง ต้องใช้ปัญญา ต้องคุมให้ดี สติจะเป็นตัวบอกได้ ฝึกสติให้มีกำลัง ศรัทธามีมากดี แต่สติก็ต้องมีกำลังมากด้วยเหมือนกัน”

Q1: หลังกลับจากปฏิบัติธรรม สนใจดูกายจิตมากขึ้น ลดการสังสรรค์ จะก้าวเดินทางผิดหรือไม่

A1:  การที่จะหลีกออกจากเรือนเป็นเรื่องปรกติที่เกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติธรรม ความเหมาะสมก็แตกต่างกันตามสถานะตามหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่หลุดออกจากมรรคแปด แบ่งการพิจารณาเป็น ๒ ข้อดังนี้ (more…)

ธรรมสากัจฉา- “ปปัญจธรรม” ธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้า

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2559

“จะไปคิดทำไม ว่ามันเหลืออะไร มันไม่เหลืออะไร มันดับไปแล้ว คุณจะไปคิดอีก มันเนิ่นช้า เหมือนเด็กนอนหลับไปแล้ว คุณจะไปปลุกขึ้นมาอีก จะไปหาเรื่องทำไม เด็กหลับไปแล้ว ก็ให้เด็กมันหลับไป มันตื่น ก็ให้มันตื่นขึ้นมาเอง เราอย่าไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่ง มันจะเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า อะไรที่มันดับไปแล้ว ก็ดับไป ถ้ามันมีเหตุของการเกิดขึ้น มันก็เกิดมา ถ้าเหตุของการดับไปมันมี มันก็ดับไป”

Q1: ปปัญจธรรม ได้แก่ธรรมเหล่าใด

A1: ปปัญจธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้า เป็นศัพท์บาลีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น (more…)

ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยมรรคแปด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/09/2559

คน 4 ประเภท มีอยู่ คือ

 1. คนที่ทำตนให้เดือดร้อน
 2. คนที่ทำคนอื่นให้เดือดร้อน
 3. คนที่ทำตนให้เดือดร้อนด้วย ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย
 4. คนที่ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ดับเย็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

“..คนที่บวชตามธรรมะ นั้นมีอยู่ ซึ่งคนที่จะทำแบบนี้ได้ คือ (more…)

คำพุทธ-โฆฏมุขสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/09/2559

โฆฏมุขพราหมณ์ ผู้มีความเห็นว่า “การบวชที่เป็นธรรมไม่มี” พระอุเทนะ สาวกของพระพุทธเจ้า จึงได้แสดงธรรม ถึงบุคคล ๔ ประเภท คือ ๑.ทำตนให้เดือดร้อน ๒.ทำคนอื่นให้เดือดร้อน ๓.ทำตนให้เดือดร้อนด้วย ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย ๔.ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ดับเย็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และกล่าวถึงบุคคล ๒ จำพวก คือพวกหนึ่งกำหนัดยินดีในทรัพย์สินต่างๆ อีกพวกหนึ่งไม่กำหนัดยินดีในทรัพย์สินและออกบวช (more…)

ตอบคำถาม-ความต่างระหว่าง สักกายทิฏฐิ กับ มานะ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/09/2559

“โสดาบันมีความเข้าใจแหละว่า ขันธ์ ๕ มันไม่เที่ยง เข้าใจถึงในระดับที่ว่า เจ้าสักกายทิฏฐิมันละไปได้ แต่ว่ายังละอวิชชาได้ไม่หมด ยังละตัณหาได้ไม่หมด นี่คือ ความแตกต่างระหว่าง โสดาบัน กับ พระอรหันต์”

Q: ความต่างระหว่าง สักกายทิฏฐิ กับ มานะ
A: “สักกายทิฏฐิ” มีความเห็นที่ถูกต้องว่า ไม่เที่ยง, เป็นทุกข์, เป็นอนัตตา แต่ยังละไม่ได้” คำว่า “ละไม่ได้” คือ ยังมีเครื่องร้อยรัด ร้อยรัดในอะไร?”ก็คือ ยังยึดขันธ์ ๕ อยู่” แต่ว่ามีความเข้าใจว่า “ขันธ์ ๕ มันไม่เที่ยง เข้าใจถึงในระดับที่ว่า เจ้าสักกายทิฏฐิมันละไปได้ แต่ว่ายังละอวิชชาได้ไม่หมด ยังละตัณหาได้ไม่หมด”
(more…)

วางได้ด้วยปัญญา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/09/2559

พุทโธจะมีอยู่หรือดับไปแล้วไม่เป็นไร แต่ให้มีสติตั้งเอาไว้ เห็นจิตของเราตามที่เป็นจริง…
(more…)

สมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/09/2559

“ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิ มีคุณอันไม่มีประมาณ เป็นผู้มีปัญญารักษาตัว มีสติเฉพาะหน้าอยู่เถิด ก็เมื่อเธอเจริญสมาธิ มีคุณอันไม่มีประมาณ เป็นผู้มีปัญญารักษาตัวมีสติเฉพาะหน้าอยู่แล้ว ญาณคือความรู้ ๕ ประการเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว ๕ ประการคือ (more…)

ธรรมสากัจฉา-มั่นใจให้ถูกจะบรรลุธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/09/2559

“ที่ถามว่า เอ๊ะ! ถ้ามั่นใจว่าเราได้บรรลุ ได้บรรลุ ความมั่นใจของคุณ อย่าเอาไปใส่ตรงที่จะได้บรรลุเลย เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตัณหา แต่เอาความมั่นใจของคุณ มาใส่ตรงที่พระพุทธเจ้า มั่นใจในพระพุทธเจ้า มั่นใจในพระธรรม มั่นใจในพระสงฆ์ มีความมั่นใจตรงนี้ คุณเป็นโสดาบันนะ ถ้าเอาความมั่นใจไปใส่ผิดที่มันก็พลาด มันเป็นศรัทธาที่ใช้ไม่ถูก สติมีกำลังอ่อน ไปตกเป็นเครื่องมือของตัณหาได้”

Q1: ถ้าเรามั่นใจว่า การตายในชาตินี้ จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่ แต่ยังคงละความห่วงใยความผูกพันไม่ได้ ควรทำอย่างไร

A1: การบรรลุธรรม ความห่วงใยความผูกพันจะลดลงไปมาก การที่ยังละไม่ได้นั่นไม่ใช่การบรรลุธรรม อาจเป็นการเข้าใจว่าได้บรรลุ อย่ามีความมั่นใจว่าบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเลย ให้มั่นใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บวกกับการรักษาศีล มรรคมีแน่นอน แล้วทำไป ๆ จนอินทรีย์แก่กล้า จะละสังโยชน์เบื่้องต่ำได้ ธรรมะที่จะทำให้เกิดตรงนี้คือ ศรัทธา (more…)

ธรรมสากัจฉา-เมื่อเห็นโทษโดยความเป็นโทษ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/09/2559

“นี้คือ 2 กรณี 2 กรณีนี้ต่างกันมากเลย คือกรณีแรก…คุณกำลังทำเลย สร้างกรรมเลย กรณีที่ 2…คุณกำลังทำกรรมให้สิ้น มันเกิดผางขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เป็นผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ ซึ่งมันเป็นคนละกรณีกัน อาศัยเหตุคนละอย่างกัน แต่วิธีแก้ก็เหมือนกัน คือ ใช้สติ จะตั้งสติได้ก็มีตั้ง 10 วิธี”

Q1: ชอบปรามาสด่าบริภาษพระสงฆ์และเพื่อนผู้ประพฤติธรรม มีผลอย่างไร และมีสิทธิแก้ไขให้เป็นอริยบุคคลหรือไม่

A1: โทษของการบริภาษมี 11 อย่าง ประเด็นคือทำไมจึงด่า แยกจิตเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. จิตถ้าเป็นลักษณะไหน กายวาจาและความคิดก็จะออกมาในลักษณะนั้น ๆ
 2. จิตที่กำลังฝึกฝนสมาธิภาวนา เมื่อทำไป ๆ จะลอกกิเลส จนถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นจุดที่จิตมีก้อนสกปรกนี้อยู่ในจิตลึก ๆ ถ้าเราตามมันไป ความไม่ดีก็จะถูกฝังกลับเข้าไปในจิต ต้องไม่ตาม (more…)

คนสี่ประเภท

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/09/2559

คนสี่ประเภท คือ

 1. คนบางคนในโลกนี้ ทำตัวเองให้เดือดร้อน และยังพยายามทำคนอื่นให้เดือดร้อนด้วย
 2. คนบางคนในโลกนี้ ทำคนอื่นให้เดือดร้อน และพยายามทำให้คนอื่นเดือดร้อน
 3. คนบางคนในโลกนี้ ทั้งทำตัวเองและพยายามทำตนให้เดือดร้อนยิ่งขึ้น ทั้งทำคนอื่นและพยายามทำให้คนอื่นเดือดร้อนยิ่งขึ้น
 4. คนบางคนไม่ทำและไม่พยายามทำให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อน ไม่มีความอยาก ดับความอยาก มีใจเย็น เสวยความสุขดุจพระพรหม

“คนที่ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ประเสรฐ เป็นผู้ดับร้อน เย็นใจ มีตนอันประเสริฐ เสวยสุขในปัจจุบัน”

คำพุทธ – กันทรกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/09/2559

นายเปสสะ บุตรของคนเลี้ยงช้าง และกันทรกะปริพาชกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ที่แวดล้อมพระองค์ มีกิริยาสงบเรียบร้อยมาก นั่งสงบสำรวมกายวาใจ ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงเกิดความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง และกล่าวชื่นชมพระพุทธองค์ว่า ทรงสอนให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเหลือเกิน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ภิกษุสงฆ์ในที่นี้มีพระภิกษุ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ พระอรหันต์ กลุ่มที่สอง เป็นปุถุชน แม้ยังมิได้เป็นพระอรหันต์ แต่มีจิตมั่นคงในสติปัฏฐาน 4 มีความประพฤติสงบ ดำรงตนด้วยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิ และพระองค์ทรงตรัสสอนความหมายแห่งมนุษย์ 4 ประเภท ดังนี้ (more…)

ตอบคำถาม-วิธีปฏิบัติบูชา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/09/2559

อานนท์ ! ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง, ปฏิบัติตามธรรมอยู่; ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด. อานนท์ !
เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่า ‘เราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่’ ดังนี้
(more…)

ลั่นกลองรบกับกิเลส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/09/2559

เวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเรา เราประกาศสงครามเลย ประกาศสงครามกับกิเลส ที่อยู่ในใจของเรา อย่ายอมเป็นพวกเดียวกับมัน…
(more…)

สัญญาความหมายรู้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/09/2559

“คนทั่วไปกล่าวกันว่าสัญญาเพราะความหมายอะไรเล่า คือเพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งใด ดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญา สิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไร สิ่งนั้นย่อมหมายรู้ด้วยพร้อมซึ่งสีเขียวบ้าง ย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเหลืองบ้าง ย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีแดงบ้าง ย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีขาวบ้าง”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-เหตุแห่งการดับการปฏิสนธิ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/09/2559

“ขันธ์ ๕ ทั้งหมดไม่เที่ยง ความจริงของขันธ์ ๕ เป็นอย่างนี้ แต่ประเด็นที่เราไปเกิดอีก เพราะว่าเราไปเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นของเที่ยง เราไม่ได้เห็นว่าวิญญานมันดับไป คนที่จะยังไปเกิดอีก ไปมีปฏิสนธิ ไปเกิด ไปมีภพมีชาติ เป็นสังสารวัฏมาแล้ว เพราะว่าคุณไม่เห็นว่าวิญญานมันดับไป นี่จึงเป็นปัญหาที่ทำให้เราไปเกิดอีก เพราะว่าถ้าเราเห็นว่าวิญญานมันดับไป แล้วคุณเห็นได้จริง ๆ เลยนะ โอ้โฮ…คุณไม่ต้องพูดเลยว่าชาติหน้าคุณจะมีอีก มันดับพลั๊วะตรงนั้นเลย คุณเป็นพระอรหันต์ทันที”

Q: เมื่อขันธ์ ๕ไม่เที่ยง ดับไป อะไรเป็นเหตุให้ไปปฏิสนธิ กรรมดีกรรมชั่วที่ติดตามไปด้วยได้อย่างไร

A: ขันธ์ ๕ไม่เที่ยงเป็นพุทธพจน์ เมื่อขันธ์ ๕ ดับ แล้วทำไมไปเกิดอีก เพราะเราไม่เห็นว่าวิญญานมันดับไป ไม่เห็นจริง ๆ ว่า ขันธ์ทั้ง ๕ นั้นไม่เที่ยง การเห็นตรงนี้ต้องเห็นด้วยตาใจด้วยปัญญา (more…)

ธรรมสากัจฉา-ธรรมนี้เราเรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท”

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/09/2559

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แล:ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น

อันเป็น ตถตา คือความเป็นอย่างนั้น,
เป็น อวิตถตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น,
เป็น อนัญญถตา คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น,
เป็น อิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”…พุทธพจน์

Q1: ในปฏิจจสมุปบาทตรงนามรูปที่ตรัสว่า ส่วนนามหมายถึงเวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ไม่ตรัสว่า เจตนา ผัสสะ มนสิการ ว่าเป็นสังขาร เพราะมีเหตุผลอะไร

A1: “ปฏิจจสมุปบาท” หมายถึง ธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น เป็นคู่ ไม่ได้เป็นสาย ทำไมต้องเป็นคู่ (more…)

พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ มีในพุทธศาสนาเท่านั้น

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/09/2559

อะไรคือความมั่นใจในการประกาศไปว่า สมณะที่ ๑-๔ คือ พระโสดาบัน, พระสกทาคามี, พระอนาคามี และพระอรหันต์ มีในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้น นั่นก็เพราะความเลื่อมใสในพระศาสดา
ในพระธรรม เพราะมีศีลชนิดที่บริบูรณ์ และมีการประพฤติธรรมร่วมกันจนเป็นที่รักที่พอใจทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ความสำเร็จในศาสนามีอย่างเดียวและความสำเร็จนั้นเป็นของ ผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะ เป็นของผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีอุปาทานและเป็นของผู้ไม่ยินดียินร้าย ผู้ไม่ประมาท และเป็นของผู้ไม่ยินดีในความเนิ่นช้า (more…)

คำพุทธ-จูฬสีหนาถสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/09/2559

จูฬสีหนาถสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งการบันลือสีหนาถ

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในพระศาสนานี้เท่านั้น สมณะที่สองก็มีในพระศาสนานี้ สมณะที่สามก็มีในพระศาสนานี้ สมณะที่สี่ก็มีในพระศาสนานี้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ทีเดียว”

หลังจากที่มี พุทโธ ธัมโม สังโฆ อุบัติขึ้นแล้ว ก็มีข่าวแพร่กระจายออกไป ทำให้มีคนศรัทธาในคำสอนของพระพุทเจ้ามากขึ้น มีลาภสักการะตามมา ทำให้ลาภสักการะของลัทธิอื่นนอกศาสนาเสื่อมลง พวกพราหมณ์ เดียรถีย์ และปริพาชก ก็เที่ยวประกาศไปว่าทำไมให้ทานแต่กับพระพุทธเจ้าและสาวกเท่านั้น ทำทานกับพวกตนก็ได้ผลมากเหมือนกัน นี่จึงเป็นเหตุให้พระพุทธ ทรงบันลือสีหนาถ

ตอบคำถาม-ทางลัด คือ มรรค ๘

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/09/2559

สติอยู่ที่ไหน?

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/09/2559

พุทโธที่เกิดขึ้นในจิตของเราจะเป็นตัวที่รักษายามที่เขารักษาที่ประตู ป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆที่มาจากภายนอก มาทางตา ทางหู ที่เป็ผัสสะทั้งหลาย จะมาทำอันตรายจิตของเราได้ สติจะเป็นเครื่องที่รักษาจิต… (more…)

ฟังธรรมตามกาล

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/09/2559

“การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างยิ่ง”

  ๑.ฟังต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้า ในปัจจุบันนั้นไม่มี
  ๒.ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วจากสาวกที่แสดงสดๆด้วยความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ผู้ฟังสามารถบรรลุธรรมถึงวิมุติได้ในปัจจุบันนั้น
  ๓.ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วจากสาวกที่แสดงสดๆมีความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแต่ที่สุดอาจจะไม่งดงาม
  ๔.ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วจากสาวกไม่ได้แสดงสดๆเฉพาะหน้า อาจบันทึกเทปไว้ ในสมัยพุทธกาลไม่มี

  ๕.ฟังไว้แล้วไม่ได้ฟังสดๆ อาจทำกิจอื่นอยู่ แต่นึกถึงบทแห่งธรรมที่เคยฟังไว้แล้วมีการพิจารณาใคร่ครวญตรึกตรองด้วยใจในธรรมในเสียงที่เคยฟังแล้วนั้น ย่อมทำให้บรรลุธรรมได้


ธรรมสากัจฉา-ร้ายกลายเป็นดีด้วยกัลยาณมิตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/09/2559

“เพราะฉะนั้นจากที่ถามว่าเขามีสิทธิ์จะบรรลุธรรมได้หรือไม่ ถ้าเผื่อว่าเขาได้ทำรัตนะของเขาให้เสื่อมแล้ว ก็ต้องมีกัลยาณมิตร นี่คือคำตอบ”

Q1: ในกรณีที่บางคนยึดมั่นในคำสอนฝั่งตนจนคิดว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า จนไปก้าวล่วงต่อครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ อย่างไม่กลัวเกรง ต่อมาเกิดตาสว่าง เขาจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ ในเมื่อได้ทำรัตนะเสื่อมไปแล้ว และเปรียบเทียบกับกรณีสมัยพุทธกาล เมื่อพราหมณ์สามพี่น้องด่าว่าพระพุทธเจ้า แต่ก็สามารถบรรลุธรรมได้ จะอธิบายได้ว่าอย่างไร

A1: แยกประเด็นดังนี้

 1. ความเห็นที่ว่า “สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า” คือ ความคิดความยึดถือนี้มันไม่ถูก เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้านำความคิดนี้แล้วทำให้เกิดวาจาไปทิ่มแทงคนอื่น ก็จะเกิดเป็นผลกรรมขึ้น ความคิดที่ถูกคือ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัย
 2. พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลกรรม 11 อย่าง เมื่อติเตียนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ผลจะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับคุณธรรมของบุคคลที่ไปก้าวล่วงนั้น (more…)

ธรรมสากัจฉา-อุเบกขาแล้วอย่างไรและสมาธิยุคไหนก็เหมือนกัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/09/2559

“คนที่ได้อุเบกขา จะมีสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจมากระทบ เขาก็วางเฉย ความที่เฉย ปึ๊ง เนี่ย เขาไม่ได้ตกไปอยู่ในอำนาจของสิ่งที่มากระทบ ใช่มั้ย พอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จะเห็นว่า เอ๊ะ! มันเหมือนกันนี่หว่า ทั้งพอใจ ทั้งไม่พอใจ เหมือนกันตรงไหน เหมือนกันตรงที่ว่า มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกัน คุณจะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาได้ ”

Q1: หลังจบครอสปฏิบัติ เกิดสภาวะนิ่ง ดูเฉย ๆ จะเห็นชัดเมื่อมีผัสสะแรง ๆ มากระทบ ถ้าสถานการณ์ปรกติจะเฉย ๆ สิ่งนี้คืออะไร ทำถูกหรือไม่

A1: สิ่งนี้คือ อุเบกขา อุเบกขาคือความนิ่งเฉย ความวางเฉย มีผลจากการที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียว อุเบกขาแล้วอย่างไร ให้เห็นความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้น รู้อยู่แต่ไม่ไปตาม แต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไป สิ่งนั้นอาจจะยังไม่ดับ แต่ว่าเราไม่ไปเกลือกกลั้วในมัน (more…)

ให้ทานอย่างไร ให้มีผลมากและอานิสงส์มากด้วย

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/09/2559

การให้ทานเมื่อให้แล้วมีผล 2 อย่าง คือ

 1. การให้ทานที่มีผลมาก แต่ไม่มีอานิสงส์มาก
 2. การให้ทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากด้วย

จะทำให้การการให้ทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากเกิดขึ้นได้ ด้วยการตั้งจิตให้ถูกต้องจะทำให้มีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าได้แจกแจงลักษณะการให้ทานไว้ 8 ลักษณะ 6 องค์ประกอบ (more…)

คำพุทธ – พาหติยสูตรและทานสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/09/2559

 

พาหิติยสูตร

พระเจ้าปเสนธิโกศลได้ถามพระอานนท์ว่า พระพุทธเจ้านั้นมีข้อปฏิบัติ เรื่องของ กาย วาจา ใจ ที่จะติเตียน โดยสมณพราหมณ์ผู้รู้ได้หรือไม่ พระอานนท์ตอบว่า ไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าสมาทานข้อปฏิบัติ เรื่องกาย วาจา ใจ ที่ดีพร้อม บุคคลจะติเตียนไม่ได้ และได้แสดงธรรมถึง ข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ติเตียนได้ และติเตียนไม่ได้ ดังนี้

ข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ติเตียนได้ คือ การปฏิบัติทางกาย วาใจ และที่เป็นอกุศลเป็นโทษ มีความเบียดเบียน มีทุกข์เป็นวิบาก มีความเบียดเบียนทั้้งตนเองและผู้อื่น

ข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ติเตียนไม่ได้ คือ การปฏิบัติทางกาย วาใจ และที่เป็นกุศลไม่มีโทษ ไม่มีความเบียดเบียน มีสุขเป็นวิบาก ไม่มีความเบียดเบียนทั้้งตนเองและผู้อื่น (more…)

สาราณียธรรมหก

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/8/2559

…หมวดธรรมอันหนึ่งที่จะเป็นหลักการในการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ มีความสามัคคีสมานฉันท์ ปรองดองกันได้ อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีการระลึกถึงซึ่งกันและกันด้วยความดีงามนี้ เป็นผลของการที่คุณจะต้องมีธรรมะ….หมวดธรรมะตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่า สาราณียธรรม ก็คือธรรมอันเป็นเหตุทำให้อยู่ร่วมกันได้ …จิตใจเรามีสติ ทรงธรรมะทั้ง 6 อย่างเหล่านี้ไว้ มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการที่จะทำให้สังคมหรือหมู่คณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ย พระสงฆ์อยู่ในวัดเดียวกันก็สามัคคีกันได้ คนทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมงานกัน ทีมงานเดียวกัน ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สมานฉันท์ ระลึกถึงกัน มีความพอใจซึ่งกันและกันได้ มองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ …สาราณียธรรมมีอะไรบ้าง 6 อย่าง
(more…)

ตอบคำถาม-ความคิดในสมาธิชั้นลึก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/08/2559


ธรรมะไม่ใช่ยาพิษ แต่พิษเกิดจากความยึดถือ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/8/2559

”….ฉันใดก็ฉันนั้น กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้ เล่าเรียนปริยัติธรรมทุกชนิด กุลบุตรเหล่านั้น ครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆ แล้ว ก็สอดส่องเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆ ด้วยปัญญา เมื่อสอดส่องเนื้อความด้วยปัญญา ธรรมะเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของบุคคลเหล่านั้น กุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการไม่ใช่เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง และมิได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอานิสงส์ ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใด กุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์เหล่านั้นแห่งธรรมะ ธรรมะเหล่านั้นก็เป็นธรรมะ ที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาแล้วด้วยดี เป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนาน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุ…”
(more…)

รักษาโรค “จิต”

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/08/2559

เรามารักษาโรค “จิต” ของเราเถิด “จิต” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงระบบประสาทที่เขารักษากันอยู่ตามโรงพยาบาล แต่เป็น เป็นโรค “จิต” ที่เกิดจาก ราคะ โทสะ โมหะ
(more…)

ความสุขที่ไม่ควรเสพ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/08/2559

“ความสุข 4 อย่าง คือ

  1.ความสุขที่เกิดจากการฆ่าสัตว์
  2.ความสุขที่เกิดจากการเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  3.ความสุขที่ทำเกิดจากการแกล้งกล่าวเท็จ
  4.ความสุขที่เกิดจากการเสพกาม

เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของต่ำทรามเป็นของที่จะทำแล้วจะไม่ทำให้เกิดความประเสริฐได้เป็นของที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ทำให้เกิดความคลายกำหนัด ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพาน แต่เป็นไปที่จะทำให้เกิดความต่ำทรามเป็นไปในทางต่ำทางไม่ดี เป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพ”
(more…)

สติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/8/2559

…รับรู้แล้วให้ตั้งอยู่ให้ได้ รับรู้แล้วไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้น รับรู้แล้วมีสติตั้งมั่นอยู่ การที่มีสติตั่งมั่นอยู่ นั่นคือการที่มีเชือกผูกเอาไว้ ชักโยงเอาไว้ ผูกในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะรัดรึงไปไหนไม่ได้ แต่ผูกเอาไว้ลักษณะที่มีการควบคุม……เมื่อไหร่ที่เชือกนั้นยังผูกอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลัก เมื่อไหร่ที่เรายังมีสติไม่ลืมหลงลมหายใจ ความคิดอาจจะมี สิ่งนั้นก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงไป เหมือนสัตว์ที่มันพยายามดึงๆๆ มันไม่ไป เพราะว่ามันมีเชือกอยู่ มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงๆ ลางที่มันเป็นอย่างงี้ ดึงเชือกจนขาด เชือกขาดก็เข้าลักษณะว่า เราลืมหลงลมหายใจ…ถ้าเชือกขาดอย่างงี้แล้วเป็นอย่างไง วิธีแก้ก็คือ นึกได้เมื่อไหร่ ก็เอาเชือกมาผูกใหม้เท่านั้นเอง ง่ายมาก เหมือนกัน เวลาที่เราหลงลืมลมหายใจไปแล้ว
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ความตายไม่เท่ากับความสงบระงับ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/08/2559

“ความตายไม่เท่ากับความสงบระงับของสังขาร ความตายยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ เพราะอะไร เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือการเกิด เพราะฉะนั้นความเข้าไปสงบระงับของความตาย ไม่ใช่ว่าปรุงแต่งให้ความตายดับไป แต่ต้องไปทำให้การเกิดมันดับไป เราจะไม่ให้มีการเกิด เราต้องดับที่ภพ ไล่ไปจนถึงอวิชชา มันจึงสงบระงับเป็นขั้นๆไป จะทำอวิชชาให้ดับไป ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้น ตรงนี้จึงเป็นนิพพาน”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ทานที่ให้อานิสงส์มาก สมาธิอันสัมปยุต และเมื่อเกิดนิพพิทา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/08/2559

“นิมนต์พระมาเป็นเผดียงสงฆ์เป็นตัวแทนของหมู่ แล้วเราก็น้อมจิตไป ทานที่เราจะถวายนี้ให้ถึงหมู่สงฆ์ ไล่ตั้งแต่พระรูปนี้จนถึงพระพุทธเจ้า เราน้อมจิตไปอย่างนี้ คือให้ในหมู่ทั้งหมดเลย โดยมีภิกษุรูปนี้เป็นตัวแทน ภิกษุที่มาเป็นตัวแทนจะทุศีลหรือมีศีล อานิสงส์ที่ได้ก็มากมายมหาศาล”
(more…)

ให้ทานอย่างไร ให้มีอานิสงส์มาก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/08/2559

การให้ทานในพระสงฆ์ ให้ตั้งจิตถวายทานในหมู่สงฆ์ ย่อมมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานโดยเจาะจงผู้รับ
(more…)

คำพุทธ-ทักษิณาวิภังภสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยการให้ทาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/08/2559

“…ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล เรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์ ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในผู้ปราศจากราคะ ทานของผุู้นั้นแลเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย”
(more…)

ตอบคำถาม-อยู่ในมรรค หรือ ออกนอกมรรค

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/08/2559

Q1: นิพพานในปัจจุบัน เราสามารถชิมลางลองดูก่อนได้ เพราะว่าเคยได้ยินคำสอนของท่านอาจารย์พุทธ
ทาส ก็เลยมาฟังในเรื่องพระสูตรนี้แล้ว ก็เข้าใจว่า มันเป็นอย่างเนี้ยถูกต้องหรือไม่?
(more…)

กายคตาสติ ๑๔ อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/8/2559

ถามว่าเวลาที่เราจะดำเนินสติให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา….ทำอย่างไรจึงจะไปด้วยจิตที่มีสติได้ ไปด้วยความมีสติ คือว่าไม่หลง…ถ้ามีสติไปด้วย ใจของเรานั้นจะไม่หลงทาง..ถ้าใจของเรานั้นมีสติอยู่ตลอดเวลา อันนี้ถือว่าจิตของเรานั้นไม่หลงทาง จิตของเราได้รับการรักษา พระพุทธเจ้าได้พูดถึงกาย คือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้น เรียกว่า กยาคตาสติ>>>สามารถทำได้ทุกๆ วัน …เอาใจมาตั้งอยู่ในกาย อันนี้จะเกิดสติได้ทันที การตั้งสติไว้ในกายมีความหมายว่าอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร….
(more…)

ผู้ใดมีโสตประสาท ผู้นั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/8/2559

…”สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด”…
(more…)

รักษาพุทโธไว้ให้ดี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/08/2559

พุทโธ มันอยู่ในใจของเรานี้ให้เราตั้งขึ้นเอาไว้ เผลอเรอหลงลืมไปทางอื่นให้เรียกชื่อเธอขึ้นมา ระลึกถึงคำว่าพุธโธ นี้…
(more…)

สัมมาอาชีวะ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/08/2559

“ภิกษุทั้งหลาย ในบรรดาองค์เจ็ดแห่งอริยะสัมมาสมาธินั้น สัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้า นำหน้าอย่างไร คือเขารู้ มิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ รู้สัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะ ความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฐิ”
(more…)

รอบรู้เรื่องทุกข์จะดับทุกข์สนิท

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/8/2559

จะพูดถึงเรื่องหนึ่งในอริยสัจสี่ เรื่องที่สำคัญมาก เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดบ่อยที่สุด สอนมากที่สุดใน ๔๕ ปี สอนเรื่องนี้ นั่นคือเรื่องของความทุกข์…
(more…)

สากัจฉาธรรม-ทิฏฐิมานะลดได้ด้วยมรรคแปด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/08/2559

“อันนี้เราพิจารณาง่ายๆ หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้ออะไรที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้มากหรือน้อย ด้วยสถานกราณ์ใดก็ตาม กับใครก็ตาม จะต้องไม่หนีไปจากอริยมรรคมีองค์แปด ทุกอย่างรวมกันลงที่นี่ เปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง เพราะงั้นสมมติเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เรามาเปรียบเทียบดูกับอริยมรรคมีองค์แปดว่า มันลงกันได้มั้ย มันผิดกันมั้ย แล้วถ้ามันผิดกัน การพิจารณาของเราไม่ถูกแล้ว ถ้ามันไม่ผิดกัน มันลงรับกัน เออ อันนี้มันถูก”
(more…)

สากัจฉาธรรม-รับบาตรอย่างไรเป็นอาบัติ และ เทวฑูตธรรมฑูต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/08/2559

“อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลด้วยขนมก็ดี ด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปราถนา ภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม2ถึง3บาตร ถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์ ครั้นรับเต็ม2ถึง3บาตรแล้ว นำออกจากที่นั้น แล้วแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น”
ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทสี่
(more…)

ธรรมสากัจฉา-19/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/8/2559

ข้ออ้างที่เป็นเหตุแห่งความประมาท

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/08/2559

“อย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำความชั่ว แต่ให้เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำความดี มันดีกว่า ถึงแม้สิ่งอื่นที่เอามาเป็นข้ออ้างในการทำดีหรือชั่วนั้น มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ตาม แต่ว่าถ้ามีความดีเกิดขึ้นแล้ว มันประเสริฐ มันดี ให้เราตั้งอยู่ในความดี ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท…”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-18/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/8/2559

คำพุทธ-ธนัญชานิสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/08/2559

พระสารีบุตรแสดงธนัญชานิสูตรแก่ธนัญชานิพราหมณ์ ผู้ป่วยหนักฟังโดยวิธีการเปรียบเทียบจากสิ่งที่ต่ำไปหาสิ่งที่สูง เช่น ถามว่านรกกับสัตว์ดิรัจฉานอันไหนจะดีกว่ากัน พราหมณ์ตอบว่ากำเนิดสัตว์ดิรัจฉานดีกว่า เป็นต้น จนถึงพรหมโลก พราหมณ์นั้นมีจิตน้อมไปเพื่อพรหมโลก จึงให้เจริญพรหมวิหาร ๔ เมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วพราหมณ์ก็ถึงแก่กรรม แล้วไปเกิดในพรหมโลก


ธรรมเจดีย์ คือพระวาจาเคารพธรรม,จุดจบของพระเจ้าปเสนทิโกศล

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/8/2559

…พระสูตรที่นำมาให้ฟังนี้ ไม่ใช่พุทธพจน์ล้วนๆ แต่เป็นคำของพระเจ้าปเสนทิโกศล ธรรมเจดียสูตร จริงๆเป็นโศกนาฎกรรม เป็นจุดจบของพระเจ้าปเสนทิโกศล..ธรรมเจดีย์นี้หมายถึงที่ระลึกถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย หลังจากพระเจ้าปเสนทิโกศลกลับไปแล้ว บอกว่า ไอ้เนื้อความที่พระเจ้าปเสนทิโกศล มาบอกมาเล่า มาสนทนากันเนี่ยะ เรียกว่าเป็นธรรมเจดียสูตร เป็นเรื่องราวในการที่ระลึกถึงพระธรรม ….ระลึกถึงธรรมะจึงเป็นธรรมเจดีย์..เป็นการที่เราตั้งจิตไว้ ในการที่จะระลึกถึงพระธรรม จึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ อันนี้คือความแยบคายข้อที่ 1 ……ความแยบคายข้อที่ 2 เราจะเห็นการเยื้องกรายของพระราชา แล้วก็การเยื้องกรายความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า ว่ามีความแตกต่างกัน…นั่นคือ ขณะตัวเองเป็นพระราชานะท่านผู้ฟัง ไปไหนก็ต้องมีลูกน้องตามไปด้วย ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย แต่ก็ยังยินดีในความสงัด..เจอความเงียบ ความสงบ ก็จิตใจดีขึ้นมา เป็นความว่างตรงนี้ เพราะงั้นต่อให้คุณวุ่นวายขนาดไหนในชีวิตอ่ะ พอมาเจอว่างๆ เย็นๆสบายๆ ก็จิตใจก็ดีขึ้นมา นี่คือลักษณะของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่เกิดขึ้นตรงนั้น ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ..ก็ไปหาพระพุทธเจ้า…
(more…)

ตอบคำถาม-ตรรกะวิบัติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/08/2559

Q:สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าพระสูตร ที่ไม่ว่าจะเป็นทางญาติ หรือว่าพยาบาลที่เขาจะนำมาอ่านให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายฟัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจ ปล่อยวาง จากไปจะได้ไปสุคติ มักจะมีความนิยมทำกันอย่างนี้ ในที่นี้ก็จึงมีคำถามมาในลักษณะที่ว่า มันถูกต้องหรือไม่? หรือควรจะใช้พระสูตรอะไร? หรือว่าการบรรลุธรรมนี่จะถึงขั้นไหน? อันนี้ก็ตามที่พ่วงมาจุดนี้ จากการกระทำที่ว่า นำธรรมะเอาไปให้คนที่เจ็บไข้ ป่วยไข้เขาฟัง ช่วงที่เขาอยู่รพ.หรือว่าในระยะสุดท้ายก็ตาม มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรบ้าง?ถ้าคนที่ได้ฟังธรรมทุกคนก่อนตายจะได้ไปสู่สุคติใช่หรือไม่? แล้วกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านผัคคุณะว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง บางคนก็มีผิวพรรณผุดผ่อง ตัวเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ อันนี้คือ จะเป็นการบ่งบอกของการบรรลุธรรมของบุคคลนั้น ได้หรือไม่อย่างไร?
(more…)

กิเลสทำลายจิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/08/2559

จิตของเรานั้นมันถูกอบรมมาด้วยกิเลสนานมากแล้ว เราทำตามกิเลสกันมานานเท่าไหร่แล้ว? ขอสักวันหนึ่งเวลานี้ที่เราจะไม่ทำตามอำนาจของกิเลส…
(more…)

คำพุทธ: ธรรมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/8/2559

…. ลำดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงเสด็จเข้าไปยังพระวิหาร ซบศรีษะลงที่เบื้องบาทของพระผู้มีพระภาค ทรงจูบที่เท้า และทรงนวดที่เท้าด้วยมือของพระองค์ และทรงกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล”
(more…)

จุดเริ่มต้น

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/08/2559

จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดคุณธรรมอื่นๆเช่นความเพียร สติ สมาธิ หรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้ คือคุณธรรมค้ำจุนโลก ได้แก่
(more…)

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/8/2559

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุข ดังนี้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-ธรรมทานที่ให้ผลสูงสุด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/08/2559

“เราให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะ คุณจะให้เขาได้ไงถ้าไม่มีธรรมะ แล้วคุณจะมีธรรมะได้ไง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ เราจะมีธรรมะได้เราก็ต้องปฏิบัติ พอเรามีธรรมะแล้ว เราปฏิบัติแล้ว เราจึงจะเอาธรรมะให้คนอื่นเขาได้ ด้วยการปฏิบัติของเรานั่นเอง”
(more…)

สากัจฉาธรรม-น้อมไปในนิพพาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/08/2559

“ในระหว่างทางนี้จะมีเครื่องทดสอบตลอด สำหรับคนที่มีธงปักไว้แล้ว ว่าฉันจะไปตามทางนี้ มีผ้ากาสายะของพระพุทธเจ้าเป็นธงชัย จะมีเครื่องทดสอบแน่นอน เครื่องทดสอบเพื่อที่จะให้เรารู้ว่า เราสามารถที่จะรักษาทางของเราอยู่ได้มั้ย เราต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้ก็ดูที่คุณธรรมต่างๆที่เรามีอยู่ ถ้าเราเริ่มเป๋ออกจากทาง มันก็จะเริ่มตกลงๆ”
(more…)