เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๔ ภาคที่ ๑ เรื่อง “ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี”

เรื่องของนางยักษิณีชื่อกาลี ที่ผูกเวรอาฆาตข้ามภาพข้ามชาติกับหญิงสหายคู่อาฆาต สลับฆ่าลูกกันไปมาจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงตรัสห้ามเวรต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยหลังจากที่นางยักษิณีคลายความผูกเวรไปแล้ว ทั้งสองก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่กันและกัน ด้วยการที่หญิงสหายได้อุปการะให้ที่พักอาศัยและข้าวปลาอาหารแก่นางยักษิณี ส่วนนางยักษิณีก็ได้ตอบแทนคุณด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศในการทำนาว่าจะมีฝนจักดีหรือฝนแล้งแก่หญิงสหาย

น หิ เวเรน เวรานิ     สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ
อเวเรน จ สมฺมนฺติ     เอส ธมฺโม สนนฺตโน

“ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลายในโลก ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย ก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร, ธรรมะนี้เป็นของเก่า.

อย่าขวางโลกแต่ให้ตามธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

โลกที่เป็นกระแสของตัณหาไม่ได้ให้ขวาง อย่าเป็นคนขวางโลก แต่ให้ปฏิบัติตามธรรม ปฏิบัติตามธรรมะแล้วเราจะเข้าใจโลก ปฏิบัติตามธรรมะแล้วเราจะทวนกระแสของตัณหา กระแสของตัณหามันชักพา มันจูงใจของสัตว์ในยุคนี้ไปเกิดขึ้นในใจ เราทวนกระแสทวนในใจของเรา สิ่งที่เป็นทางโลกให้ทำความเข้าใจ อย่าไปขวาง ขวางแล้วบางทีมันเพิ่มตัณหาในใจ มันปฏิบัติไม่ถูก มันจะเป็นงูพิษ และให้เข้าใจโลกด้วยการปฏิบัติตามธรรมจุดประสงค์ของธรรมะ ให้มีความเข้าใจเรื่องโลกได้อย่างถูกต้อง

สากัจฉาธรรม-ดารานักร้องระวังจะไปนรก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ :

“ดูกรนายคามณี เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ(โทสะ โมหะ) อันกิเลสเครื่องผูกคือราคะ(โทสะ โมหะ)ผูกไว้ นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด(โทสะ โมหะ) ในท่ามกลางสถานเต้นรำ ในท่ามกลางสถานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น นักเต้นรำนั้น ตนเองก็มัวเมาประมาท ตั้งอยู่ในความประมาท เมื่อกายแตกตายไป ย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะ

อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะ รื่นเริง ด้วยคำจริงบ้าง คำเท็จบ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นรำ ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะ (more…)

สากัจฉาธรรม-ชีวิตคือการเดินทางไกล

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ

 • สวดมนต์ก่อนหลังก็ได้อยู่ที่เจตนารูปแบบสำคัญน้อยกว่าจิต การแผ่อุทิศบุญต้องมีบุญ, ใจ, กำลังจึงจะได้ผลดี การแผ่เมตตาควรทำมาแต่แรกและสม่ำเสมอ
 • การเดินทางในสังสารวัฏนี้เป็นการเดินทางไกลต้องมี เสบียง คือ บุญ การประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นหรือสติ ถือว่าเป็นบุญ เป็นการเดินทางไปในที่เที่ยวของบิดา ส่วนผัสสะเป็นเหตุของความทุกข์ ตัวทุกข์คือขันธ์ห้า คือเวทนาที่เป็นผลของผัสสะ จิตที่มีสมาธิจะเข้าใจเรื่องขันธ์ห้า เรื่องเวทนา เข้าใจแล้วจะวาง ว่างเบาสบายใจ

“สัตว์โลกทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาตลอดกาลยืดยาวนาน”

(more…)

เหนือชั้นด้วยบริขารของจิต

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้าอธิบายให้สุภมาณพฟังใน ๕ ข้อนี้ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่พราหมณ์เขาบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นสัจจะความจริง การทำความเพียร การประพฤติพรหมจรรย์ การสาธยาย และการบริจาค ตัวของมันเองอยู่ในหมวดธรรมอื่นๆ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้ว อันนี้สำคัญเพราะแบ่งแยกคนละชั้น ถ้าเอาตรงนี้มาทำแล้วจะเกิดความเข้าใจธรรมะในหมวดนั้นๆ ขึ้น พอเข้าใจในหมวดนั้นๆ ขึ้นแล้วมันจะมีปิติ มีปราโมทย์ในใจ ปิติปราโมทย์ที่อยู่ในใจ ที่หล่อเลี้ยงในใจ จะทำให้ไม่มีความเบียดเบียน ทำให้ไม่มีเวร เป็น “บริขารของจิต” นี่คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้

สากัจฉาธรรม-มิตรแท้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ได้อธิบายเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของกัลยาณมิตรไว้…

“ในความเป็นเพื่อนดี สัตว์บางประเภทบางทีมันก็รักษาเราจากความที่เราจะไม่ประมาท เราก็คบมันได้ ..เวลาเลี้ยงหรือเก็บสัตว์เอาไว้ ประเด็นที่พระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือว่าไม่ขังมัน ไม่มีพันธนาการ ให้มีความเมตตากรุณา แล้วสัตว์พวกนี้ก็เป็นไปตามกรรมของเขา การที่เราไปคิดว่าเขาตายไปแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนอย่างไง นี่ก็เป็นเรื่องเกินที่เราจะไปกังวลตรงนั้น…ตรงนี้เราต้องทำความปล่อยวางในใจเราให้ได้ ถอนลูกศรคือตัณหาออกให้ได้ ใส่ยาให้ดี ตั้งสติขึ้นให้ได้ อย่างน้อยเราจะไม่มีความทุกข์ ”

(more…)

คำพุทธ-สุภสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

สุภสูตร

ณ วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ทรงโปรดสุภมานพ ไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเมื่อปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ บัญญัติเพื่อบุญกุศลของพราหมณ์ สัจจะ, จาคะ, พรหมจรรย์, เรียนมนต์ และบริจาค ถ้าพราหมณ์นั้นทำไม่ได้ก็เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอด สุภมานพโกรธที่พระองค์ติเตียนอาจารย์ แต่พระองค์ทรงชี้แจงให้เห็นว่าพราหมณ์นั้นถ้ายังไม่ละกิเลส กามคุณ๕ นิวรณ์๕ ไม่เคยได้ปิติสุขจากวิเวก เมื่อไม่รู้จริงเห็นจริง จะสอนผู้อื่นได้อย่างไร ทรงแสดงทางสู่ความเป็นสหายแห่งพรหม คือ พรหมวิหาร๔ สุดท้ายสุภมาณพได้แสดงตนเป็นอุบาสก

สากัจฉาธรรม-กินให้พอดี ตายให้เหมาะสม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • ด้านภายนอกพระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์ ห้ามไว้เพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนสัตว์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังในการฆ่า ด้านภายในให้ทำการปฏิสังขาโยก่อนแล้วจึงฉัน ฉันแบบมีสติเพื่อระงับเวทนาเก่าไม่สร้างเวทนาใหม่
 • การตายด้วยอำนาจของกิเลสเป็นการตายที่ไม่พ้นไปจากมันได้ ต้องกลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าตายด้วยคุณธรรม กิเลสตายจากจิตแต่กายไม่ตายได้

“ตายให้รักษาศีล สมาธิ ปัญญาเอาไว้ด้วยชีวิตของเรา..กิเลสมันจะตาย กิเลสมันตายแล้วเราจะไม่ทุกข์ พอเราไม่ทุกข์ กายเราอาจจะยังอยู่ ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตาย

(more…)

ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

นอกจากเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์ตามหน้าที่ใน 4 อย่างๆ เป็นสุข อย่างถูกต้องแล้ว ให้เป็นผู้อยู่ในอริยะวงศ์ จะแสวงหาก็ได้อย่างไม่เครียดครัดจนเกินไป เมื่อแสวงหาแล้ว ถ้าได้อย่าไปกำหนัดมัวเมา ถ้าไม่ได้อย่าไปทุรนทุรายคร่ำครวญ ให้ตามเห็นโทษ มีปัญญา ย่ำยีความยินดี ความไม่ยินดีได้ ถ้าชีวิตของเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้ พระพุทธเจ้าทรงยกธรรม 4 ประการ คือ การถึงพร้อมด้วยความขยัน, การถึงพร้อมด้วยการรักษา, กัลยาณมิตตตา และการเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าเราหวังผลในอนาคตก็สามารถที่จะทำศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาให้เกิดขึ้นได้ ในเวลาต่อๆ ไป เราจะมีความสุขได้ เรียกว่าเป็น “ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ

ตอบคำถาม-ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม

1501a0415we
คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • เห็นทุกข์ จึงเห็นธรรม” ก็คือ เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ก็คือ ญานในการเห็นตามที่เป็นจริง เป็นความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าไปในใจ เป็นความสว่างขึ้นมา ไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆ “เป็นความรู้มาจากอะไร?” มาจากการเห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริง “ในไหน?” ในความทุกข์ บางคนไม่อยากได้ทุกข์ อยากได้สุข การเห็นลักษณะนี้ ชื่อว่า เห็นผิด เพราะว่าความอยากที่จะไม่ได้ทุกข์ ไอ้ตัวอยากไม่ได้ให้เอาไว้ ความทุกข์และความสุขไม่ใช่ให้แยกกัน แต่ให้เห็นเหมือนกันว่า “สิ่งนี้ไม่เที่ยง” เห็นถูกแล้ว ถึงจะเห็นธรรมะได้ (more…)

ทุกข์แล้วให้เป็นบุญ สุขอย่าให้เป็นบาป

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ความสุข ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ใช่เกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยจากผัสสะที่มากระทบจากทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ มีทุกข์แล้วให้เป็นบุญได้ด้วยการอย่าให้มีความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจในทุกข์นั้น มีสุขแล้วก็อย่าให้เป็นบาปด้วยการเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในสุขนั้น แต่ให้เห็นตามที่เป็นจริงถึงความไม่เที่ยงทั้งของสุขเวทนาและทุกขเวทนา (more…)

คำพุทธ-ธรรมสี่ประการของผู้บริโภคกาม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…เธอผู้ใดใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกำลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำกรรมในหน้าที่ ๔ ประการนี้;

 • การเลี้ยงตน เลี้ยงมารดาและบิดา เลี้ยงบุตรภรรยา ทาสและกรรมกร เลี้ยงญาติมิตร ให้เป็นสุขโดยถูกต้อง
 • การปิดกั้น ทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลาย
 • การกระทำพลีกรรม ๕ ประการ ได้แก่ การสงเคราะห์ญาติ, สงเคราะห์แขก, สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว, ช่วยชาติ, บูชาเทวดา
 • การตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทาน อุทิศแก่สมณพรหมณ์ทั้งหลาย ผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ

ระวังรอยต่อ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนี้ ยิ่งต้องตั้งจิตเอาไว้อย่างมั่นคง ความตายที่มันจะเกิดขึ้น มันอาจจะมาตอนนี้หรืออาจจะมาตอนต่อไปไม่ไกล หรืออาจจะห่างออกไปอีกหน่อยนึง แต่ถ้าจิตของเรามีความระวัง มีความไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ รอยต่อตรงนี้ จะอยู่ตรงไหน เราไม่กลัวเลย เราจะมีความสบายใจ อิ่มเอิบใจ มีความแจ่มชัดในใจ โล่งใจเกิดขึ้นได้

“ช่วงรอยต่อสำคัญ ดูให้เห็นถึงความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง นี่แหละเป็นกุศลธรรม ที่จะทรงไว้ในใจ เราเห็นความไม่เที่ยง ความดับไป ความเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ จิตเราจะมีความระวังอยู่ตลอด”

สีโหว-ให้เหมือนอย่างราชสีห์นั่นเทียว

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พญาสัตว์ชื่อสีหะ เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มาก มีศักดิ์มาก มีอานุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เป็นสัตว์ที่จะมีเหลี่ยมคู มีลีลาการเยื้องกราย ไปจะค่อยๆ ไป ไปเบาๆ ไปนิ่งๆ แต่เวลาที่จะต้องเร่งความเร็วขึ้นเข้าตะครุบเหยื่อ ก็ไม่หละหลวมทำได้รวดเร็ว

เราฝึกจิตให้เป็นดั่งสีโหว ให้เหมือนอย่างราชสีห์นั่นเทียว ในเรื่องของ;

 • สติสัมปชัญญะ ต้องมีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวรอบคอบ
 • เป็นผู้ที่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย
 • เป็นผู้ที่คอยสังเกต คอยเหลียวดูรับภาระต่างๆ
 • มีความเพ่งอย่างสัตว์อาชาไนย ไม่ได้เห็นแก่เหน็ดหนื่อย  เห็นอยู่แต่ความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้น

สากัจฉาธรรม-จิตตศึกษา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • จิตกับวิญญานเป็นมโนธาตุเหมือนกัน แต่ลักษณะการทำงานไม่เหมือนกัน มันเชื่อมกันอยู่แต่มันคนละก้อนกัน คนที่ตายแล้วถ้าเชื้อยังมีอยู่ก็จะไปเกิดใหม่ แต่ถ้าเชื้อไม่มีก็คือดับไป
 • ในแง่การใช้งานต้องฝึกจิตให้อยู่ในอำนาจของธรรมะ โดยให้มีเฉวียนรองรับ คือ อริยมรรคมีองค์แปด ที่จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า จิตนี้ไม่ใช่เรา จะละราคะ โทสะ โมหะได้ ไม่ยึด ปล่อยวางได้ สามารถเอาจิตแบบนี้ไปใช้งานได้ทุกอย่าง

“จิตที่ได้รับการฝึกเหมือนกับช้างอาชาไนย ที่แค่ควาญชูปฏักขึ้น เห็นเงาปฏักก็สามารถรู้แล้วว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง”

(more…)

สากัจฉาธรรม-เบื่องานใช้ธรรมข้อนี้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ

 • เมื่อตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่เบื่องาน และการนำธรรมะใส่ลงไปถือเป็นการเจริญมรรค การจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีสติ
 • คนใกล้ตัวไม่ปลื้มที่ปฏิบัติธรรม ให้เรามี “ธรรมานุธรรมะวิปัตติปัตติ” คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยใช้ปัญญาให้ถูก รู้จักพลิกแพลง อย่าขวางโลก

“แน่นอนว่าถ้าเขาเห็นผลจากตัวเราที่ดีขึ้น ไม่ใช่คนขวางโลก มีประสิทธิภาพในการงาน รู้จักเอาธรรมะมาใส่ในงานทำให้งานดีขึ้น นำเกียรติคุณคนอื่นไปร่ำลือ…เรียกว่ารู้จักหน้าที่ในทิศต่างๆ อันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า ธรรมะนี้มีประโยชน์

(more…)

สากัจฉาธรรม-สงกรานต์เทศกาลบุญ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่ควรบูชาถือเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยใช้วันนี้เป็นการเตือนสติว่าเป็นสิ่งที่ควรทำในทุกๆ วัน ส่วนการทำทานอุทิศบุญกุศลใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราตั้งจิตระลึกถึงบุคคลนั้นได้ ให้ตั้งจิตให้มีพลังจะทำให้ผู้รับรับได้ดี ส่วนการเดินทางไปนั้นอาจไปในหลายรูปแบบ แต่ให้ตั้งจิตไว้ในที่ที่ควรไปคือ “สติปัฏฐานสี่” ใจจะมีความปลอดภัย

“ให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลบุญ อย่าให้เป็นเทศกาลบาป โดยให้เรามีความอดทน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน มีความรักความเมตตากัน มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป เทศกาลนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อเราได้

(more…)

หาเหตุแห่งความกลัวให้เจอ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟัง ในพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับท่านชาณุสโสณีพราหมณ์ว่า สิ่งที่เป็นความกลัวที่เป็นอกุศลถ้าเราละ ๑๖ อย่างนี้ได้ เราก็ละความกลัวนี้ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้มี ๑๖ อย่างแล้วเรายังกลัวอยู่ นี่คือประเด็น “ความกลัว” ตรงนี้เราต้องหาให้เจอ ฟังอีกครั้งเราต้องหาความกลัวนี้ที่ทำให้เรากลัวอยู่ให้เจอ เพราะว่าถ้าเราหาไม่เจอไอ้เจ้าความกลัวนี่แหละที่จะทำให้เรามีความทุกข์ต่างๆ ทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบ ทำให้เราไม่พ้นจากความทุกข์ซักที

คำพุทธ-ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ภยเภรวสูตร

ณ วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ทรงตรัสกับชาณุสโสณีพราหมณ์เรื่องที่เกี่ยวกับความหวาดกลัว ผู้ที่อยู่ในป่าแต่ประกอบด้วยอกุศล ๑๖ ประการ ย่อมมีความกลัวเพราะโทษของตน คือไม่มีความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจและอาชีพ มีความโลภ มีจิตพยาบาท ถีนมิทธะ ฟุ้งซ่านรำคาญใจ วิจิกิจฉา ยกตนข่มท่าน หวาดหวั่นขี้ขลาด ปรารถนาลาภสักการะคำสรรเสริญ ขาดสติสัมปชัญญะ จิตไม่มั่นคง มีปัญญาน้อย และที่พระองค์ยังทรงอยู่ในเสนาสนะอันสงัดป่าเปลี่ยวนั้นก็เพื่อประโยชน์ ๒ อย่าง คือ เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

สากัจฉาธรรม-เห็นทุกข์คือเห็นธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

“อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ เรื่องอะไร ข้อที่1 เรื่องทุกข์เลย ข้อที่2 เหตุให้เกิดทุกข์ ข้อที่3 ความดับไม่เหลือของทุกข์ ข้อที่4 การดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ทั้งสี่อย่างมีแต่ทุกข์ๆๆ แล้วก็ทุกข์ ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ นี่มันถูกต้องแล้ว เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม”
(more…)

ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

​แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง เกิดมาแล้วเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคาะห์มหาชน ก็ยังต้องตาย ซึ่งกายนี้ก็ต้องถึงความย่ำยีด้วยความแก่ ด้วยความตาย แต่ใจนั้นเป็นอมตะแล้วตั้งแต่ตอนตรัสรู้. หลังจากตรัสรู้แล้ว ทรงได้มาบอกสอนไว้อย่างละเอียดครบถ้วน จนกระทั่งไม่กำมือในธรรมะ บอกหมดทุกอย่างในสิ่งที่จะสามารถเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน เป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย คลายความกำหนัด และเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ความสามารถข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยธรรมได้ แสดงธรรมโดยน่าอัศจรรย์ได้…

ตอบคำถาม-การตั้งสติเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • พระพุทธเจ้าตรัสว่า “…พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด เธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ (ควรทำความเข้าใจ), เหตุให้เกิดทุกข์ (สิ่งที่ควรละ), ความดับไม่เหลือของทุกข์ (ควรทำให้แจ้ง) และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ (ควรทำให้มาก)” นั่นคือ เพื่อให้เกิดปัญญารู้อริยสัจสี่ได้ นั่นเอง
 • (more…)

คำพุทธ-เรื่องก่อนการปรินิพพาน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จุนทะ! ในบัดนี้เราแลเป็นศาสดาบังเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, อนึ่ง ธรรมะ เราได้กล่าวไว้ดีแล้ว ได้ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห้วงทุกข์ เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบรำงับ ชื่อว่าประกาศไว้แล้ว โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, อนึ่ง สาวกทั้งหลาย เราก็ได้สอนให้รู้แล้วในสัทธรรม, พรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง สำหรับสัตว์เหล่านั้น เราได้กระทำให้แจ่มแจ้ง ทำให้เป็นของหงาย คือเข้าใจได้ทันที ทำให้เป็นบทสงเคราะห์ ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วย โดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสืบไปแล้ว…

ผู้ที่ฉลาดในธรรมของพระอริยะเจ้า

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • บุคคลที่ฝึกนั่งสมาธิเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสุขเวทนานั้น ความเข้าใจแบบนี้ไม่ถูกต้อง เรียกว่ายังไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะเจ้า เพราะว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ดับมันไม่มี
 • บุคคลที่เข้าใจตรงนี้เป็นคนฉลาด เป็นผู้ที่เรียกว่าได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยะเจ้า เพราะว่าเมื่อเราเห็นอยู่ซึ่งความไม่เที่ยงแม้ในสิ่งที่ละเอียด ประณีต มีสมาธิ เป็นต้น เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความแหลมคม มีปัญญา เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้แม้ในสิ่งที่มันละเอียดๆ
 • บุคคลที่จะสามารถเห็นความเกิดขึ้น เห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ จิตใจของเขาจะต้องมีสติอยู่ในลมหายใจ

“สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา”

ปาฏิหาริย์สาม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายปาฏิหาริย์ไว้ 3 อย่าง คือ

 • อิทธิปาฏิหาริย์
 • อาเทศนาปาฏิหาริย์
 • อนุสาสนีปาฏิหาริย์

ได้ทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์มากที่สุด เพราะผู้ที่ฟังตามคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วมีความเข้าใจ รู้เห็นตาม เกิดผลอัศจรรย์ เป็นปาฏิหาริย์ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันที่มีใครเข้าใจว่า ในจุดใดจุดหนึ่งวาบขึ้นมาเหมือนความสว่างว๊ับขึ้นมา เหมือนสายฟ้าแลบในคืนเดือนมืดทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆ ได้ว๊าบหนึ่ง รู้ว่าเราอยู่ถูกทางหรือไม่ถูกทาง เป็นความสว่างที่จะนำจิตใจของเราไปทางที่มันจะพ้นทุกข์ได้

นิ่งสะกดสงบสยบความเคลื่อนไหว

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จิตที่มีอารมณ์อันเดียว มีสติเป็นอธิบดี มีสมาธิเป็นหัวหน้า มีปัญญาเป็นแดนเกิด (การทำในใจโดยแยบคายโดยไม่ต้องใช้ความคิด) มีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ใจของเราสงบได้ นิ่งได้ ใจที่เป็นอย่างนี้ด้วยมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด มีวิมุตติเป็นแก่น มีอมตะเป็นที่หยั่งลง มีนิพพานเป็นที่จุดจบ ให้ใจของเรามีความนิ่ง เป็นการเข้าไปสะกดสงบสยบความเคลื่อนไหว

“จิตที่มีสมถะวิปัสสนาสมดุลกันแล้ว คือการที่จิตเย็น เป็นนิพพานเฉพาะตน ดับเย็นเฉพาะตน แต่อาจกลับกำเริบได้ ให้ทำให้มีความชำนาญ ทำให้มันถึงจุดที่มันจะไม่กลับกำเริบได้อีก”

สากัจฉาธรรม-ความเป็นอยู่ของโสดาบัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • ความเป็นฆราวาสจะเป็นไม้แบบไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับกามในใจ
 • โสดาบัน คือ ผู้ที่เข้าสู่กระแส ฆราวาสก็เป็นได้ถัามีโสตาปัตติยังคะสี่ ซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจในอริยญายธรรมคือ ความรู้ในธรรมอันประเสริฐ คือความเข้าใจในปฏิจสมุปบาททั้งขาที่เกิดขึ้น (อนุโลม) และขาแห่งการดับ (ปฏิโลม) เข้าใจแค่คู่เดียวใน 11 คู่ คู่ไหนก็ได้ โสดาบันจะเข้าใจตรงนี้

ตอบคำถาม: คุณหนู/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ

 1. ต้องการให้แสดงธรรมเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม / ปฏิโลม
 2. คนที่เป็นฆราวาสเปรียบเหมือนกับ ไม้สดชุ่มด้วยยางอยู่ในน้ำ หรือเปล่า?
 3. โสดาบันมีในฆราวาสหรือไม่? แล้วความเป็นอยู่ของเขาจะเป็นอย่างไร?

สากัจฉาธรรม-ต่างกันแค่ปฏิปทา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ

ปฏิปทา คือ กระบวนการปฎิบัติ คนละขั้นตอนกับการบรรลุ ไม่ว่าปฏิปทาแบบไหนก็ต้องมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา จะบรรลุได้สมาธิปัญญาต้องมี

“คนที่มีราคะโทสะโมหะกล้า คุณจะไปเดินทางที่ทำให้จิตเป็นสมาธิคุณจะลำบาก คุณต้องมาเดินทางที่เห็นความไม่เที่ยง ทางตรงนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาเพราะมันลำบากถ้าเปรียบเทียบกับอะไร เทียบกับทางที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิ แล้วพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบาง(สุขาปฏิปทา) เขามาเดินทางที่จิตมีความสงบ มันดีกว่า เหมาะสมกว่าสำหรับเขา…ไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่า เพียงแต่ว่าเราเป็นแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้น”

(more…)

ธรรมปฏิสรณา-ธรรมคือที่พึ่งอาศัย

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ฟัง ถ้าเราฟังแล้วเป็นข้อความที่ยังไม่เข้าใจ ฟังแล้วแค่จะอยู่แค่หัวสมองแต่ยังไม่เข้าไปในใจเนื่ย ต้องฟังจนมันเข้าไปในใจจนได้ล่ะว่าสิ่งพระพุทธเจ้าได้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นธรรมเป็นวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดา เป็นที่เราจะพึ่งได้เป็นที่เราจะเข้าไปหาได้ เป็นที่เราจะเข้าไปตรวจสอบให้มันถูกให้มันตรง ถ้ามันไม่ถูกถ้ามันไม่ตรง ก็ใช้ตัวของเรานี่แหละแก้ไขปรับปรุงให้มันตรงซะ ให้มันถูกซะให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงซะ นี่คือการพึงธรรมะ นี่คือการพึ่งตน มันไม่ต่างอะไรกับเวลาที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟัง

สากัจฉาธรรม-สังฆทานและปานะ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • ทาน คือ การให้, สังฆทาน คือ การให้แก่หมู่โดยไม่เฉพาะเจาะจง ถวายแด่พระรูปเดียวก็ได้ที่ได้รับหน้าที่มอบหมาย เป็นพวกปัจจัยสี่ บุญจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 3 อย่างของผู้ให้ และ 3 อย่างของผู้รับ

“ขารับเราควบคุมไม่ได้ เอาขาให้ฝ่ายเราควบคุมได้ อย่าให้เศร้าหมอง ไม่อย่างนั้นบุญจะไม่เต็ม”

 • ปานะ เป็นภาษาบาลี แปลว่า น้ำ, สิ่งที่พระฉันได้นอกกาล คือ
  1. น้ำเปล่า
  2. ปานะที่เป็นน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาล ไม่ผ่านความร้อน และผ่านการกรอง 2 อย่างนี้ดื่มได้ตลอด
  3. เป็นเภสัช 5 ฉันเพื่อระงับเวทนา
  (more…)

คำพุทธ-โคปกโมคคัลลานสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

โคปกโมคคัลลานสูตร

หลังพระพุทธองค์ปรินิพพาน พระอานนท์ได้ตอบคำถามของพราหมณ์โคปกะและวัสสการพราหมณ์เรื่องภิกษุ “ดูกรพราหมณ์ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมทุกๆ ข้อและทุกๆ ประการ ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงให้มรรคที่ยังไม่อุบัติได้อุบัติ ที่ยังไม่เกิดได้เกิด ตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอก ทรงทราบชัดมรรค ทรงรู้แจ้งมรรค และทรงฉลาดในมรรค ส่วนเหล่าสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรค” ส่วนที่พึ่งของภิกษุคือ ธรรมะและแสดงถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑๐ ประการในภิกษุ

สากัจฉาธรรม-เมื่อถูกกล่าวหา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้าเปรียบอุปมาอุปไมยไว้ 4 อย่าง เพื่อใช้รับมือการกล่าวหาจาก 5 ช่องทาง ซึ่งในแต่ละข้อจะจบลงด้วยการแผ่เมตตา ในกรณีนี้เราอย่าไปเครียดกับสิ่งที่ไม่ได้ทำ มันไม่ใช่ของเรา ใครด่าถ้าเราไม่เก็บมา คำเหล่านั้นก็ตกเป็นของผู้พูด ให้เรามีศีล เป็นผู้ยืนอยู่เหนือลม การที่เราทุกข์ใจแสดงว่ามีการผูกเวร ควรคลายความผูกเวรโดยการให้ทาน ประพฤติพรหมจรรย์ สวดมนต์

“จิตของเราจะไม่แปรปรวน จะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตา แผ่เมตตาไปยังบุคคลนั้น แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์”

(more…)

สังขตธรรมเมื่อเปรียบกับอสังขตธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้าแบ่งธรรมทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • สังขตธรรม ธรรมที่มีการปรุงแต่งได้ ให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้เราเป็นผู้มีฉลาดในเรื่องของผัสสะ.
 • อสังขตธรรม ธรรมที่ปรุงแต่งไม่ได้ ซึ่งก็คือ การรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ ความเข้าใจความรู้ตรงนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ได้เสื่อม ไม่ได้เกิด…

  “…การที่ใครซักคนใดคนหนึ่งทำความเข้าใจในนิพพานได้ ความรู้ยิ่งรู้พร้อมได้ คุณธรรมที่จะทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ คือ วิราคธรรม (ความจางคลาย ความดับ ความคลายกำหนัด), ให้ตั้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘”

ตอบคำถาม-การปล่อยวางกับการละทิ้งต่างกัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ปล่อยวางกับการละทิ้ง ต่างกันที่ การละทิ้งคือ ลักษณะการไม่รับผิดชอบ, ส่วนการปล่อยวางคือ ลักษณะการรับผิดชอบ วางแล้วเบา วางแล้วไม่ยึดคือ งานที่ชอบ/ไม่ชอบก็สามารถทำได้

เหตุของการทิ้งก็จะต่างกัน เหตุของการละทิ้ง คือ เบื่อเซ็ง เบื่อสิ่งนี้แล้วก็ไปหาสิ่งอื่น เป็นเรื่องของกาม, ส่วนเหตุของการปล่อยวาง คือ การเห็นตามที่เป็นจริง=> แล้วก็จะเบื่อหน่าย=> แล้วก็จะปล่อยวางได้ วางแล้ว วางเลย ไม่ไปยึดสิ่งใหม่อีก

“ปหานะ:ละทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด ทิ้งสิ่งที่เป็นตัณหา กิจที่ควรทำของตัณหา คือ การทิ้ง แล้วเราจะเข้าใจขันธ์ ๕ แล้วเราจะวางได้”

(more…)

สิ่งห้าสิ่งที่ไม่อาจจะได้มาด้วยการขอ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

มีสิ่งอยู่ห้าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น เทวดา มนุษย์ สมณพราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจจะได้มาด้วยการขอ

 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลย
 2. ขอสิ่งที่มีเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าได้เจ็บไข้เลย
 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าได้ตายเลย
 4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลย
 5. ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าฉิบหายเลย

แต่วิธีการที่จะทำบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้พ้นจากความแก่ พ้นจากความเจ็บไข้ และพ้นจากความตายนี้ได้ นั่นคือ อริยมรรคมีองค์แปด

คำพุทธ-สังขตธรรม อสังขตธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ
๑. มีการเกิดปรากฏ   ๒. มีการเสื่อมปรากฏ   ๓. เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ

อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ
๑. ไม่ปรากฏมีการเกิด   ๒. ไม่ปรากฏมีการเสื่อม   ๓. เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ

มีของ ๔ อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น คือความรู้ตามที่เป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์, นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์, นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์, นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ (more…)

งูพิษในจักรคือธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นบทแห่งธรรมครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเอาไว้กับเบญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นการอธิบายอริยสัจสี่ซึ่งเป็นกงล้อ เป็นจักรที่หมุนไปในทางสายกลาง เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินซึ่งจะนำพาจิตใจถึงความเป็นอมตะได้ ถึงความสุขอันเกษมได้

แต่แม้ธรรมะดีๆ ในจักรอย่างนี้ก็สามารถกลายเป็นงูพิษได้ เข้ามากัดทำให้พิษแล่นเข้าสู่หัวใจได้ ถ้าใจมีตัณหา มีอวิชชา มีความยึดถือ ธรรมะที่เป็นสิ่งดีๆ ก็กลายเป็นโทษได้ เข้าใจผิดได้ มีปัญหาได้ จะทำให้สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้ในธรรมจักรนั้นกลายเป็นงูพิษ

ตื่นขึ้นจากสังสารวัฏเถิด

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้าเปรียบขันธ์ ๕ และผัสสะทั้งหลาย เป็นเหมือนของในความฝันทั้งสิ้น ไม่ต่างอะไรกับเรื่องราวที่เรากำลังฝันอยู่ หลับใหลอยู่ เป็นผู้ที่มีความเพลิดเพลิน ยึดถือ กำหนัด ลุ่มหลง ไหลไปตามอารมณ์ ความรู้สึก ผัสสะที่มากระทบ จนแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริง อะไรคือฝัน ซึ่งเราจะเห็นตามจริงว่า สิ่งเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลง มีความหลอกลวงไปเป็นธรรมดา เราจะต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อ เป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ทำความเพียรเผากิเลสอยู่ ให้มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ตื่นด้วยใจ มีธรรมจักษุอยู่ในใจ.

สากัจฉาธรรม-สวดมนต์อย่างไรให้มีสุข

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • ประโยชน์ของการสวดมนต์ คือ ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้, ทำให้ถึงวิมุต, เป็นพหูสูตร, เป็นบริษัทที่เลิศ, ทำให้บทนั้นไม่เป็นมลทิน, ทำให้จิตไม่มีความเบียดเบียน, แก้ง่วงได้
 • ข้อที่ควรระวัง อย่าคิดว่าสวดแล้วคือปฏิบัติธรรมแล้ว เพราะการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่จิต
  อาตมาทำอย่างไร อันดับแรกสวดนโมตัสสะ อิติปิโส ธรรมจักร อนัตตลักขณสูตร ด้วยจิตที่นอบน้อมและใคร่ครวญตามตัวอักษร

“ธรรมะต้องทำจิตนอบน้อมจึงจะเข้าใจได้ โดยนึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นึกถึงปุ๊ปใจเรามันจะอ่อน ใจเรามันจะนุ่ม ใจเรามันจะเป็นใจที่ควรแก่การงาน”

ตอบคำถาม: คุณสุภาพ อ.ปักธงชัย จนครราชสีมา/คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
เป็นไข้เฝ้าดูตลอดคืน จากตัวร้อนมากๆ จนถึงระยะหนึ่งความร้อนก็ลดลง มีสภาวะเหมือนท่อน้ำทิ้งที่มีเส้นผมอุดตัน พอนำผมออกน้ำก็ไหลทะลักลงท่อ เสียงดงฮวบ! อาการของไข้ที่หมดไป เหมือนอาการของน้ำที่กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เป็นไข้อีก ถึงเป็นก็ไม่มากนัก ลักษณะนี้เรียกว่า เรียกว่านามรูปดับใช่หรือไม่

ตอบคำถาม: คุณบุญตาล สานะวงค์/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
ขอให้อธิบายเรื่องการที่เราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันว่าเราควรกล่าวขึ้นต้นสิ่งไหนก่อนและหลัง

ตอบคำถาม: คุณสุประวัติ/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
การบวชพระใหม่ เครื่องอัฐบริขารงานบวชระหว่างจัดซื้อของใหม่กับใช้ของเดิมที่วัดจัดหาให้ แล้วบริจาคเงินให้วัด จะได้อานิสงส์จากการบวชเท่ากันหรือไม่ มีข้อกำหนดในเรื่องอัฐบริขารอย่างไรสำหรับพระใหม่

สากัจฉาธรรม-คำถามจากสวนโมกข์ 3 เมื่อลูกดื้อแก้ที่ใคร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • ในคำสอนของพุทธะฤกษ์อยู่ที่การกระทำของเรา เป็นผู้เชื่อเรื่องกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว กรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้อื่นบันดาล ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเอง แต่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
 • สวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ แต่ขอให้สร้างเหตุให้มันถูกต้อง
 • วิธีที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างซะ และข้อสำคัญคือให้มีเมตตากัน บางทีความเมตตาก็มาในรูปแบบของการห้ามกัน ห้ามเขาเสียจากบาป หรือในรูปแบบเราทำให้ดูคือให้ตั้งอยู่ในความดี ไม่ใช่ลักษณะพ่อแม่รังแกฉัน ใช้อาชญาคือการคาดโทษบ้างบางครั้ง

“..ตรงนี้ใครจะเป็นคนกรั่นกรอง ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ อย่าคิดว่าใครคนอื่นเขาจะทำ พ่อแม่รับไปเต็มๆ..”

(more…)

ไม่ยึดถือ-ไม่ประมาท

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

หัวข้อธรรมที่ท่านพระสารีบุตรแยกแยะ แจกแจงให้ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีฟัง ณ ที่เตียงที่ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีกำลังนอนซมอยู่ (อายตนะภายใน,ภายนอก วิญญาณ๖ ผัสสะ๖ เวทนา๖ ธาตุ๕ ขันธ์๕ อรูป๔ โลกนี้โลกหน้า๒ อารมณ์๖) แยกแยะแจกแจงให้เนี่ย “ไม่สามารถยึดถือได้เลย” ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ท่านอนาถฯ ไม่เคยได้ฟังธรรมที่ลึกซึ้งอย่างนี้จนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ฟัง มาคิดทบทวนนะท่านผู้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาธรรมะเหล่านี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมันไหม..เราอย่าประมาท ทำความเข้าใจในธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งอย่างนี้

สากัจฉาธรรม- อานาปานสติ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อธิบายถึงอานาปานสติ 16 ขั้น อานาปานสติคือการระลึกถึงลมหายใจ ระหว่างการปฏิบัติในแต่ละขั้นนั้นอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สิ่งที่ควรทำคือการกลับมามีสติที่ลมหายใจเข้า มีสติที่ลมหายใจออก ค่อยๆ ปฏิบัติไป

“เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลง มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวาย มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียว”

(more…)

คำพุทธ-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร, สัจจวิภังคสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อนาถปิณฑิโกวาทสูตร” เป็นโอวาทที่พระสารีบุตรได้กล่าวกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะที่ป่วยหนักใกล้จะเสียชีวิต “ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไม่มีแก่เราพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เรา”

สัจจวิภังคสูตร” ณ ป่าอิสิปตนมิคทายวัน ที่ๆพระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมจักรได้แนะนำสองอัครสาวก “สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผล โมคคัลลานะ ย่อมแนะนำในผลชั้นสูง” จากนั้นพระสารีบุตรได้บอกแสดงจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ ๔

สากัจฉาธรรม-สิกขาบท

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

“พูดถึงข้อปฏิบัติทางสิกขาบทต่างๆ อันนี้คือ คำถามข้อที่ 1 แล้วก็คำถาข้อที่ 2 ว่าเอ๊ะ! ถ้าเราจะเลือกสิกขาบทเหล่านี้มาใช้ จิตของเราต้องมีกำลังนะ เราต้องเห็นถูกต้องนะ เราถึงจะเห็นความเป็นอัตตาได้ว่า มันไม่ใช่น่ะมันเป็นอนัตตา พอจิตที่มีความเข้าใจถูกต้องแล้ว ปฏิบัติตามสิกขบทได้แจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเข้าถึงความเป็นพุทโธในข้อที่ 3 ตรงนี้”
(more…)

อธิบาย-เคล็ดลับของแม่โคเทียบกับสมาธิ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…สมาธิ ถ้าเราทำถูก ปิติสุขทั่วทั้งตัวจะเกิดขึ้นได้ อย่างนี้เรียกว่า ทำมั่นคง แต่ยังไม่ชำนาญ ที่ชำนาญคือ ความที่เราสามารถเข้าออกสมาธิเมื่อไรก็ได้ ทำได้ตลอด อย่างนี้เรียกว่าเท้าหลังมั่นคงแล้วเหมือนกับแม่โคภูเขาตัวที่ฉลาด เราต้องฝึกที่จะทำไปตามขั้นตอน ทำให้มันดี ให้มั่นคง และทำให้ชำนาญยิ่งขึ้นไป เวลาปฏิบัติธรรมแล้วบางทีเราจะเจอความทุกข์ เจออุปสรรคที่มาคอยกวน คอยขัดขวาง คอยทำให้ท้อแท้ท้อถอย ก็ขอให้เราสู้ ต้องสู้ด้วยธรรมะ ให้อดทน ให้ทรงความดีเอาไว้ในจิตของเรา

ตอบคำถาม-ปริยัติที่เป็นงูพิษ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จุดประสงค์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ คือ “เป็นไป เพื่อเลิก ละ ลด สิ่งที่เป็นอกุศล แล้วก็เลิกลดความเป็นตัวตน ไม่ยึดถือ เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด” แต่ถ้าเข้าใจไม่ถูก กลับใช้ธรรมะนั้นไปทิ่มแทงคนอื่น เหมือนกับใช้เป็นหอกคือ ปากในการทิ่มแทงเขา แสดงว่าธรรมะนั้นเป็นงูพิษ

“อย่าให้ความอยากมันล้ำหน้ากำลัง คือ สติ บางทีเราอยากจะรู้ธรรมะ อยากปฏิบัติธรรมะ อยากฟังธรรมะ ถ้าความอยากมันล้้ำหน้าไปเกินกำลังของสติ หัวมันจะคว่ำ เราจะต้องพัฒนากำลังคือ สติ ศรัทธา สมาธิ ความเพียร ปัญญา ให้มันมากขึ้น”

ตอบคำถามจาก: คุณหนูล่ำ บริบูรณ์/ประเด็นทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
ประเเด็นข้อความในจดหมาย

 • “ถึงแม้จะเจอปัญหา ก็ยังมีความสุขอยู่ เพราะรู้ว่า เราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดี”
 • “ความดีและความชั่วเป็นของคู่กัน สำหรับปุถุชน แต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ของดีไม่มีก็ได้”

ตอบคำถามจาก: คุณสรรค์พงศ์ภร โง้วศิริกุล/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
ธรรมะทำให้บ้าได้ด้วยจริงหรือไม่

ตอบคำถามจาก: คุณสมจริง ขวัญทอง/คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
วลี ที่บอกว่า “อยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศก หรือถ้ามีคนพูดว่า “อยากให้รายการธรรมะรับอรุณมีอยู่ตลอดไป” คนที่พูดคำนี้ที่ว่า มีความอยากในการไปปฏิบัติธรรม อยากให้มีรายการธรรมะอยู่ต่อไป จิตของคนที่พูดแบบนี้ ที่ใช้คำว่าอยากเป็นอย่างไร มีกิเลส ตัณหารึไม่ หรือว่าเขามีความหมายกันว่าอย่างไร?

ความหายนะความเคราะห์ร้ายความผิดปกติ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…ไม่ใช่ว่าความทุกข์ความสุขที่เราเจอจะเป็นความเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์ดี แต่มันอยู่ที่เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ทั้งความสุขและความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นได้ มันเปลี่ยนแปลงได้ ให้เราละสิ่งที่ควรละคือ ความอยาก ความกำหนัด ความลุ่มหลง มัวเมาเพลิดเพลิน และให้ทำในสิ่งที่ควรทำคือ การตั้งมั่นอยู่ในศีล ตั้งมั่นอยู่ในธรรม

มีความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้แล้ว เราจะเป็นผู้ที่โชคดี มีเคราะห์ดี ไปไหนก็ไปดีเป็นสุคะโต มีความเป็นมงคลในชีวิต มีทรัพย์ที่เป็นอริยะ..จิตใจแบบนี้เป็นจิตใจสูง เป็นจิตใจดี เป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรม เป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจ

คำพุทธ-เคล็ดลับแม่โคเมื่อขึ้นภูเขาที่ลาดชัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…เปรียบเหมือนโคภูเขาที่ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ รอบรู้ทิศทาง ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ มันได้คิดว่า “จะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไป จะกินหญ้าที่ไม่เคยกิน จะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ม” ดังนี้ มันวางเท้าหน้าอย่างถูกต้อง แล้วจึงค่อยยกเท้าหลัง มันก็สามารถไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไป ได้กินหญ้าที่ไม่เคยกิน ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ม และทั้งสามารถจะกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดีได้ด้วย ข้อนั้นเพราะว่าโคภูเขาตัวนี้เป็นโคฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ รอบรู้ทิศทาง ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ…

พึงพยากรณ์โดยชอบ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ผู้ที่สามารถพยากรณ์ได้ ต้องเป็นผู้ที่กระทำมาก กระทำบ่อย กระทำจนชำนาญ กระทำจนมีความแคล่วคล่อง มีความรู้ในเรื่องนั้นเต็มที่ กระทำโดยแจ่มแจ้งชัดเจน ทั้งบทพยัญชนะ ทั้งอรรถะอย่างผู้มีปัญญา และเป็นการกระทำที่ดีเป็นกุศล

“ถ้าเราจะพึงพยากรณ์ พึงพยากรณ์โดยชอบ พึงพยากรณ์จากการปฏิบัติดี จากการปฏิบัติชอบของเรานั่นเอง”

ธรรมย่อมชนะอธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จิตเราต้องติดอาวุธ ต้องมีทักษะในการรบ พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตของเราต้องมีสุตตะเป็นอาวุธ คือการทรงไว้ซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง ส่วนทักษะในการรบก็คือ กองกำลัง ที่เปรียบกับความเพียร คือวิริยะ คือการทำจริง แน่วแน่จริง คือกองกำลังที่จะเอาอกุศลธรรมออกไปจากใจ สร้างกุศลธรรมให้มีกำลังขึ้นมา

จิตที่มีความศรัทธาแม้อันเดียวก็ชนะจิตที่มีความตระหนี่เป็นพันดวงได้ เช่นเดียวกับความดี แม้น้อยก็ชนะความชั่วได้เหมือนกัน…การชนะโดยธรรม มันไม่ต้องใช้ศาสตรา อาชญามาทำให้ชนะ แต่ให้ใช้ความดีเอาชนะความชั่ว

สากัจฉาธรรม-คำถามจากสวนโมกข์ 2

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • ถ้าจิตมีความเป็นพุทโธเกิดขึ้นแล้ว จะบอกว่าเกิดหรือตายก็ไม่ได้ พูดให้ถูกคือดับไปเฉยๆ ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้มีจิตพุทโธ
 • พระอรหันต์ถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นในจิตก็จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอด ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วเหมือนใบบัวกับน้ำ
 • ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องธรรมะ ไม่ได้สอนที่รู้ทั้งหมด สอนเฉพาะเรื่องดับทุกข์ได้ และก็ไม่ได้สอนทุกคน สอนให้ละ ให้ทำให้มาก ให้ทำความเข้าใจ ทำให้ถึง
 • ถ้าไม่มีพื้นฐานมาเลยอาจทำไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่เพราะคนใกล้ตายจะมีอินทรีย์แก่กล้า แนะนำให้ท่านมีศีลสมาธิปัญญา
 • เวลาไหนพูดดีคิดดีทำดีเป็นฤกษ์ยามที่ดี

ตอบคำถาม: คุณ/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ

คำถามจากการไปแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) ในหัวข้อเรื่อง “แก้วสามประการ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 (ต่อ)

สากัจฉาธรรม-คำถามจากสวนโมกข์ 1

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • สรุปเทศน์จากสวนโมกข์เรื่องความหมายของพุทธ ธรรม สงฆ์ มีการขอขมาพระรัตนตรัย การตั้งไตรสรณคมน์ใหม่และการสมาทานศีล ทำให้ทุกคนตั้งอยู่ในโสตาปัตติยังคะสี่
 • ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้จิตรวมเป็นอารณ์อันเดียวมี 6 ข้อ ทำได้ทั้งพระและฆราวาส ต่างกันที่ความเข้มข้นแต่ต้องมี เพราะเป็นส่วนหนึ่งของจรณะคือ ศีล/ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ/สมาธิ
 • สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ศึกษา คือ เรื่องนอกแนว

“ให้ดูหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนไป อันไหนเป็นพุทธพจน์เราก็เอามาทรงจำก่อน พอเราทรงจำได้เข้าใจความหมายดีแล้ว อันไหนเป็นคำพูดที่ดีๆ เราจะเอามาทรงจำ อันนี้สามารถทำได้ อย่าไปตำหนิเขา ใครพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ดี การพูดนั้นเป็นสัมมาวาจา…”

(more…)

สากัจฉาธรรม-บวชอย่างไรไม่อกตัญญู

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ถ้าบวชเพื่อหนีโดยไม่เห็นคุณของการบวชอันนี้ได้บาป แต่ถ้าบวชแล้วเห็นสามัญญผลอันนี้เป็นบุญ เปรียบเหมือนนกมูลไถถูกผูกไว้ด้วยเถาหัวด้วนดิ้นไม่หลุด เหมือนคนจนไร้ทรัพย์ แต่ไม่สามารถตัดใจบวชได้และช้างอาชาไนยที่ถูกผูกด้วยเชือก สลัดเชือกได้เหมือนคนรวยสละทรัพย์ออกบวชได้ ตรงนี้ต่างกันที่กำลัง ความเล็งเห็นสามัญญผลว่าสำคัญกว่า ถ้าเราทำให้มารดาบิดาเห็นว่าการมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาเป็นสิ่งเหนือกว่าสุขทุกข์ในโลก นั่นจะเป็นการตอบแทนสูงสุด แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เริ่มจากการประพฤติพรหมจรรย์ถือศีลแปดเป็นอย่างต่ำไปก่อน (more…)

วรรณะใดก็พ้นทุกข์ได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อันนี้ให้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้เอสุการีพราหมณ์ฟัง แล้วเปรียบเหมือนไฟที่เกิดจากเชื้อประเภทต่างๆ กัน เปรียบเหมือนคนในวรรณะต่างๆ ที่สามารถจะไปอาบน้ำได้ที่แม่น้ำ เปรียบเหมือนบุคคลที่มีจิตเป็นไปด้วยเมตตานั่นก็เจริญเมตตาได้ไม่ใช่เฉพาะพวกพราหมณ์ การเกิดของเรา ณ ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะอยู่วรรณะใด มีฐานะเป็นอย่างไร อยู่ที่ตรงนั้นแล้วได้ทำความดีมันดี เกณฑ์ในการตัดสินใจเรื่องใดๆ ก็ตาม ก็ให้ใช้เกณฑ์ตรงนี้แหละคือสองอย่างง่ายมาก ก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศล

คำพุทธ-เอสุการีสูตร เรื่องเอสุการีพราหมณ์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เอสุการีสูตร ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ได้ทรงตอบคำถามเรื่องวรรณะทั้ง ๔ แก่เอสุการีพราหมณ์ “เมื่อพราหมณ์บัญญัติการบำเรอ ๔ พระองค์ทรงบัญญัติอย่างไร” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า อยู่ที่เหตุแห่งการบำเรอ พึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วสิ่งนั้นว่าควรบำเรอ ส่วนเรื่องการบัญญัติทรัพย์ ๔ ทรงบัญญัติโลกุตรธรรมอันเป็นอริยะว่า เป็นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบุรุษ และไม่ว่าจะมาจากวรรณะใดเมื่อบวชเป็นบรรพชิตอาศัยธรรมวินัย รักษาศีล ไม่มีความโลภ ไม่มีจิตพยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เหมือนกันหมด

สากัจฉาธรรม-แก้วสามประการ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พูดถึงการไปแสดงธรรมที่สวนโมกข์เรื่องแก้วสามประการว่ามีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

 • พูดถึงพุทโธ ธรรมโม สังโฆ ว่าคืออะไร อธิบายบทสวดอิติปิโส
 • อะไรคือที่พึ่งอันเกษม พึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจสี่ เป็นสรณะให้ออกจากทุกข์ได้ และเราได้ทำสรณะเราเศร้าหมองหรือไม่
 • คนมีสุขและทุกข์เป็นธรรมดา จึงควรทำสิ่งที่ควรทำคือปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด มีศีล ก่อให้เกิดโสตาปติยังคสี่ได้ ละสิ่งที่ควรละ
 • มีการขอขมาพระรัตนตรัยและการขอไตรสรณคม์ใหม่ โดยให้เห็นโทษตามความเป็นโทษ ขอคืนธรรมตามธรรม

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ…”

(more…)

ตอบคำถาม-คนเราเลือกเกิดได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ธรรมะมีค่ามาก เราจะเข้าใจธรรมะ คือ อริยสัจ ๔, มรรคมีองค์ ๘ ได้ คุณก็ต้องมีที่พึ่งที่ถูกต้อง ก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คนเราเลือกเกิดได้ โดยเลือกที่จะทำ เช่น ถ้าเราทำข้อปฏิบัติของคนที่เขาจะไปสวรรค์ เราก็ไปสวรรค์ได้ ถ้าเราทำข้อปฏิบัติของคนที่จะไปเป็นพรหม เราก็ไปเป็นพรหมได้ ถ้าคุณทำข้อปฏิบัติของคนที่จะไปนรก ไปเป็นสัตว์เดรฉาน เลือกที่จะทำตรงนี้ ก็เท่ากับคุณเลือกที่จะไปเกิดตรงนั้น หรือถ้าคุณทำข้อปฏิบัติของบุคคลที่จะทำให้เกิดการสิ้นกรรม การที่ไม่เกิดอีก เหมือนกัน อยู่ที่เราเลือกที่จะทำ ตรงจุดที่เราเลือกที่จะทำ คือ เราเลือกที่จะเกิดได้ (more…)

ภูมิคุ้มกันโรคของจิต

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อาการป่วยของจิตของเรามีสาเหตุมาจากราคะ โทสะ โมหะซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อโรค จิตร้อน จิตหิว จิตมืด ก็เป็นผลมาจากราคะ โทสะ โมหะนั่นเอง ทำให้จิตเรามันหิว มันโหย ได้แล้วมันก็ไม่พอ จิตมันรุ่มร้อน จิตมันมืดทำให้ไม่เห็นตามที่เป็นจริง จิตของคนที่มีราคะ โทสะ โมหะอยู่จึงชื่อว่าเป็นจิตที่ป่วย เราจึงต้องมีการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับจิตของเรา เพื่อไม่ให้จิตของเรามีไม่มีราคะ โทสะ โมหะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อไม่มีอาการป่วยแล้ว ความทุกข์ในใจมันก็จะหายไป ความยึดถือในขันธ์ทั้ง ๕ มันก็จะดับไป (more…)

ผีดี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นมีมาก ไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าจิตใจนั้นมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มีความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความดีความงามอยู่ในใจ จะไม่มีความกลัวแน่นอน. คนเราสุดท้ายก็กลัวตาย เพราะไม่ได้ทำเครื่องป้องกันหวาดกลัวเอาไว้ เลยกลัวว่าตายไปแล้วจะไปไม่ดี แต่ถ้าเราทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวในการที่เราจะไม่ดีเอาไว้ เราก็ไปดีได้.

ไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลย..เพราะว่าถึงแม้เราจะตาย ณ ปัจจุบันนี้ เราก็ยังได้รับการคุ้มครองจากธรรมะที่จะทำให้เราไปดี

คำพุทธ-การละองค์สามตามลำดับ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ถ้าธรรมะทั้งหลายสามประการเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก ธรรมะทั้งหลายสามประการนี้ คือ ความเกิด ความแก่ และความตาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมะสามประการ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งธรรมสามประการคือ ความเกิด ความแก่ และความตาย..(ไล่ไปตามลำดับ)..บุคคลเมื่อละได้แล้วตามลำดับ ก็อาจเพื่อจะละซึ่งความเกิด ความแก่ และความตาย