ภพที่ทำให้สิ้นภพ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • จุดประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในอริยสัจสี่
 • ตัณหาเกิดในขันธ์ห้าและเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือในขันธ์ห้า
 • ขันธ์คืออะไร
 • เมื่อยึดถือจึงเกิดภพ
 • ภพมีสามระดับ
 • มรรคเป็นภพที่ทำให้สิ้นภพ ด้วยศีลสมาธิปัญญา
 • รักษาสมาธิอย่าให้เคลื่อน มรรคแปดจะคงอยู่ การเห็นตามจริงจะเกิดขึ้นได้ ทุกเวลาทุกสถานที่

(more…)

หาให้ถูกที่ ดูให้ถูกทาง เห็นให้ถูกต้อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ลักษณะธรรมชาติของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม
 • อย่าสับสนในเรื่องระหว่างกองกุศลหรือกองอกุศลกับเรื่องของขันธ์ ๕ (ทั้งที่เป็นนามและที่เป็นรูป สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของอกุศล คือความไม่ดีก็ได้ สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของกุศล คือ ความดี ก็ได้ ดีเป็นกุศล ดีไม่ใช่สุขเวทนา ไม่ดีต้องเป็นอกุศล ไม่ดีไม่ใช่ทุกขเวทนา)
 • ตาคือจักษุ ในการที่เราดูให้มันดี ต้องดูสองตา ดูให้รู้ว่านี่มันดี พอมีสองตาดูดี ๆ ก็ต้องมาดูด้วยตาที่สาม ที่มันจะดูดี ๆ ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม จับเข้ามาสู่ในใจของเรา แยกเอาไว้แล้ว ดูด้วยตาที่สามที่ดีตรงนี้ ในกองกุศลธรรมนี้จะเจอพุทโธได้ จะเจอนิพพานได้

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

“…ฉะนั้นในกองกุศลที่เรามีสะสมอยู่ในใจแล้ว เราต้องใช้ตาที่สาม สามเดียวเนี่ยดู ดูให้ดี ดวงตาคือธรรม ในการที่จะเห็นให้ถูกต้องว่า อ๋อ!ในกองกุศลนี้นะ เราต้องไม่เพลิน ลุ่มหลงไปในนี้ กุศลธรรมก็เกิดได้ดับได้ เห็นความจริงในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เราก็จะหาพุทโธเจอ เราจะหานิพพานอยู่ในกองกุศลธรรมได้แน่นอน”

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

สากัจฉาธรรม – เตรียมตัว เตรียมใจ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • เมื่อเราไปอยู่ในสถานที่อโคจร เราควรทำตัวอย่างไร วางจิตอย่างไร
 • เตรียมตัว เตรียมใจอย่างไรในวันใกล้เกษียณอายุการทำงาน

(more…)

สากัจฉาธรรม – การตอบแทนบุญคุณบิดามารดา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • หน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา
 • ความหมายของคำว่า “กตัญญู” และ “กตเวที”

(more…)

อธิบายวิมังสกสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่ไม่มีเครื่องรู้วาระจิตผู้อื่น จะมีวิธีทดสอบบุคคลอื่นอย่างไร

(more…)

วิมังสกสูตร ทรงยืนยันให้ทดสอบความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระองค์

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • วิมังสกสูตร ทรงยืนยันให้ทดสอบความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระองค์
 • เรื่องราวคุณธรรมต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
 • ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด
 • ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้ ๒
 • ทรงมีตถาคตพลญาณ ๑๐ อย่าง
 • ทรงมีเวสารัชชญาณ ๔ อย่าง

(more…)

การทำงานของตัณหา

Publish : 11/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ตัณหามีลักษณะเป็นเครือข่ายแผ่ออกไป
 • เมื่อนามและรูปเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จะทำให้ความยึดถือก้าวลงไม่ได้

(more…)

11/01/2560

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

 • [๓๒๘] วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา, ธรรมารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้ตรุณวิปัสสนา หรือวิปัสสนาอ่อนๆ ทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้ว เป็นเหตุขัดขวางให้ไม่ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสสนาญาณ — im-perfection or defilements of insight)
  • โอภาส (แสงสว่าง — illumination; luminous aura)
  • ญาณ (ความหยั่งรู้ — knowledge)
  • ปีติ (ความอิ่มใจ — rapture; unprecedented joy)
  • ปัสสัทธิ (ความสงบเย็น — tranquillity)
  • สุข (ความสุขสบายใจ — bliss; pleasure)
  • อธิโมกข์ (ความน้อมใจเชื่อ, ศรัทธาแก่กล้า, ความปลงใจ — favor; resolution; determination)
  • ปัคคาหะ (ความเพียรที่พอดี — exertion; strenuousness)
  • อุปัฏฐาน (สติแก่กล้า, สติชัด — established mindfulness)
  • อุเบกขา (ความมีจิตเป็นกลาง — equanimity)
  • นิกันติ (ความพอใจ, ติดใจ — delight)
  • ดู [๒๘๕] วิสุทธิ ๗ โดยเฉพาะข้อ ๕ คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

 • อุปกิเลส ๑๖ ประการนี้ได้แก่
  • อภิชฌาวิสมโลภะ – ความโลภแบบที่ว่าอยากได้ไปเสียทุกอย่าง
  • พยาบาท – ความคิดต้องการแก้แค้น
  • โกธะ – ความโกรธ
  • อุปนาหะ – ความผูกโกรธ คือโกรธแบบที่เวลาผ่านไปนานแล้วก็ยังโกรธอยู่ไม่ลดน้อยลง
  • มักขะ – ความลบหลู่คุณท่าน ผมยกตัวอย่างเช่นในครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเจ้าสุนักขัตตะทราบดีว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสามารถนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นได้ จะกล่าวว่าเจ้าสุนักขัตตะไม่มีศรัทธานั้นยังน้อยเกินไปครับ ควรจะกล่าวว่าเจ้าสุนักขัตตะเป็นผู้ลบหลู่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ ตามธรรมดาแล้วเมื่อมีผู้ใดที่มีความรู้สูงและเป็นความรู้แท้จริง ทั้งเป็นคนมีคุณธรรมแท้จริง ได้ให้การอบรมความรู้และขัดเกลาอุปนิสัยโดยไม่ปิดบัง ผู้ได้รับการสั่งสอนนั้นที่ถูกควรจะยกย่องผู้สั่งสอนนั้นด้วยความสำนึกในบุญคุณจึงจะเป็นการสมควรครับ เพราะเจ้าสุนักขัตตะไม่ตระหนักถึงคุณของพระบรมศาสดา คนประเภทนี้นั้นย่อมไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในทางธรรมได้เลย
  • ปลาสะ – ยกตนเทียบเท่า คือรับบุญคุณผู้อื่นมา พอมีโอกาสก็ยกตนเองขึ้นมาเสมอกับผู้ให้ความรู้
  • อิสสา – ความริษยาในความสำเร็จอันผู้อื่นได้มาด้วยความพากเพียร
  • มัจฉริยะ – ความตระหนี คือความเป็นผู้ที่เจ็บร้อนอยู่ในการถวายทานแก่ภิกษุ หรือคนยากไร้ หรือให้รางวัลแก่ผู้ช่วยเหลืองานการจนประสบความสำเร็จ อ้างเหตุผลต่างๆนาๆเพื่อจะไม่ต้องเสียทรัพย์ในเหตุที่สมควรจะยอมเสีย
  • มายา – ความมีมารยา เสแสร้งแกล้งทำ ความเป็นคนลวงโลก
  • สาเถยยะ – ความโอ้อวด แสดงตนว่าเหนือกว่าคนอื่นเสียในทุกๆเรื่อง
  • ถัมภะ – ความหัวดื้อ หมายถึงความหัวดื้อในสิ่งที่ตนเข้าใจผิด เมื่อทราบว่าตัวเองผิดพลาดไปก็บ่ายเบี่ยง อ้างเหตุผลว่าตนไม่ได้ผิด หรือบางทีทำผิดต่อผู้อื่นแล้วไม่ยอมรับว่าผิด บางทีทำผิดไปแล้วอ้างว่าตนเองมีผู้สนับสนุนมากมาย
  • สารัมภะ – ความแข่งดี การแข่งขันกันนั้นบางทีก็เป็นประโยชน์ แต่ไม่ควรให้เกินเลยจนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น บางทีแข่งขันกันจนคิดถึงขนาดว่าจองล้างกัน หรือใช้วิธีเอาชนะที่ผิดศีลธรรม สาเหตุก็เพราะจิตใจไม่บริสุทธิ์สะอาด
  • มานะ – ความถือตัว ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับชนทั้งหลายทั้งที่เป็นบิดามารดา ครูอาจารย์ มิตรสหายที่เป็นบัณฑิตมีปัญญา บุตรและภรรยา สมณะ บริวาร ความถือตัวนั้นยังผลให้ผู้ถือตัวจัดนั้นวางตัวไม่เหมาะสมในชนทั้งหลายเหล่านี้
  • อติมานะ – ความดูหมิ่นในผู้ควรปฏิบัติด้วยดี ลบหลู่ผู้มีคุณความดีให้ถึงซึ่งความเสื่อมเสีย
  • มทะ – ความมัวเมา หลงในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งวิจิตรพิสดาร ไม่พิจารณาว่าล้วนไม่เป็นแก่นสาร มียึดเหนี่ยวในคุณธรรมความดี แต่ไปยึดเหนี่ยวในทรัพย์บ้าง ยศบ้าง
  • ปมาทะ – ความเลินเล่อ คือไม่สร้างสมกุศลธรรม เพราะเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องทำ
 • อ่าน วัตถูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
 • อ่าน สังฆสูตร เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ไม่สั่งสม ก็หมดเชื้อให้ไปต่อ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทำไปด้วยเรียนไปด้วย คือ ธรรมะ
 • เข้าใจว่าจิตเป็นกิริยา ทำหน้าที่สั่งสม เป็นเชื้อให้ยึดถือ
 • จิตถูกหลอกให้ยึดถือ ความยึดถือมีในทุกสิ่ง
 • เข้าใจสภาวะการมีภพ มีตัวตน
 • รู้ทันเห็นตัณหา อุปาทานไม่ทำหน้าที่ จิตก็ไม่สั่งสม สภาวะภพไม่เกิด
 • เข้าใจคำว่าจิต ตัณหา อุปาทาน และเรา(ผู้ข้อง)

(more…)

ผู้เป็นที่รักที่น่าพอใจ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ลักษณะวิธีการบอกสอนของพระพุทธเจ้า
 • ปฏิบัติอย่างไรจะทำให้เป็นคนที่เป็นที่รักที่น่าพอใจ โดยรวบรวมจากที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ในพระสูตรต่าง ๆ ในหมวดธรรมของการที่จะทำให้คนเกลียด การที่จะทำให้คนรัก การที่จะสมัครสมานสามัคคีเข้ากันได้

(more…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *