สากัจฉาธรรม-03/07/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/7/2558


03/07/2558

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/7/2558

คำพุทธ-จูฬเวทัลลสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/7/2558

เรื่อง “การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติ”

เป็นพระสูตร แสดงการสนทนาธรรมในลักษณะถามตอบที่ยังให้เกิดปีติ จากปัญญาที่เกิดขึ้นจากการไปรู้เห็นความจริง
(more…)

สากัจฉาธรรม-02/07/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/7/2558


สุขสามเณร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/7/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๑๑๗ ภาคที่ ๕ เรื่อง “สุขสามเณร”

ในอดีตกาล มีบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี หลังจากบิดาตาย ได้ทรัพย์สมบัติจำนวนมากที่บิดาและบรรพบุรุษหามาไว้ นามว่า “คันธเศรษฐี” เขามีความคิดว่า บุรพบุรุษเหล่านี้พากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้ว ก็ละทิ้งไปเสีย เพราะความที่เป็นคนโง่ ส่วนเราจักถือเอาทรัพย์นั่นไปด้วย
(more…)

ตอบคำถาม-อริยทรัพย์-เป็นทรัพย์ที่นำทางเราไปสู่นิพพาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/7/2558

“เรามีอริยทรัพย์ เราใช้ทรัพย์นี้ไปในการนำทางเราไปสู่นิพพานได้” ซึ่งจะเป็นบรมสุขมาก จะเป็นที่ที่จะดับแห่งความทุกข์ทั้งหลาย

(more…)

บัญฑิตสามเณรบรรลุพระอรหัต

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/6/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๖๔ ภาคที่ ๔ เรื่อง “บัณฑิตสามเณร”

มหาทุคตะได้บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุ สิ้นอายุได้ไปเกิดในเทวโลก แล้วมาเกิดเป็นบุตรของธิดาคนโตตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถี เมื่อมารดาเกิดแพ้ท้อง ได้ถวายทานแด่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ด้วยรสปลาตะเพียน แล้วบริโภคภัตที่เป็นเดนของภิกษุเหล่านั้น นี้เป็นผลแห่งการถวายรสปลาตะเพียนที่ถวายในครั้งที่เด็กนี้เป็นมหาทุคตะนั่นเอง
(more…)

อย่าทำความไม่ดี อย่าตกนรกโดยไม่จำเป็น

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/6/2558

(พยสนสูตร)ภิกษุใดด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่ภิกษุนั้นจะไม่พึงถึงวความฉิบหาย ๑๑ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ความฉิบหาย ๑๑ อย่างเป็นไฉน?
(more…)

บัญฑิตสามเณรในกาลก่อน

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/6/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๖๔ ภาคที่ ๔ เรื่อง “บัณฑิตสามเณร”

มีในวันหนึ่งเป็นเวลาที่เสร็จภัตกิจ พระศาสดาได้ทรงทำอนุโมทนาอย่างนี้ว่า “อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้คิดว่า “เราให้ของๆ ตนเท่านั้นควร, ประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่น” ดังนี้แล้ว จึงให้ทานด้วยตนเท่านั้น ไม่ชักชวนผู้อื่น, เขาย่อมได้โภคสมบัติ ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว, บางคนชักชวนผู้อื่น แต่ไม่ให้ด้วยตน, เขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว, บางคนทั้งไม่ให้ด้วยตน ทั้งไม่ชักชวนผู้อื่น, เขาย่อมทั้งไม่ได้โภคสมบัติ ไม่ได้บริวารสมบัติ เป็นคนกินเดนเป็นอยู่ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว, และบางคนทั้งให้ด้วยตน ทั้งชักชวนผู้อื่น, เขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติ ทั้งบริวารสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว.
(more…)

ความผาสุกของหมู่

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/6/2558

บุคคลพึงอยู่อย่างเป็นผาสุกเพราะเหตุว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง
(more…)

สากัจฉาธรรม-ธรรมะเพื่อองค์กรในฝัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/6/2558

“งานนี่มีแน่นอน ไม่ว่าจิตคุณจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลส ไม่ว่าองค์กรนั้นจะใหญ่หรือจะเล็ก มีงานแน่นอน แต่งานที่เกิดขึ้นนี้ เราอย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้น”

(more…)

สากัจฉาธรรม-จงฺกมและเมื่อมีเวทนาขณะนั่งสมาธิ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/6/2558

 • จงฺกม(จัง-กะ-มะ)เป็นภาษาบาลี แปลว่า เดิน แต่ที่คนไทยนำมาใช้คือเดินกลับไปกลับมา สิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นคือเดินอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบ
 • (more…)

  สากัจฉาธรรม-เมื่อชีวิตติดลบ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/6/2558

  “เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตาย ให้ตายอย่างมีคุณค่า โดยการใส่คุณค่าไปในชีวิตที่มีอยู่ …แทนที่จะมองว่าเราเสียอะไรไป ให้มองว่าเรามีอะไรอยู่”

  (more…)

  การดำเนินชีวิตให้ไม่มีช่องโหว่

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/6/2558

  ไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรให้ดำเนินชีวิตไปด้วยธรรม 4 หมวดนี้ เราจะไม่มีช่องโหว่ในการดำเนินชีวิตเลย ภัยต่างๆ จะถูกปิดกั้นได้อย่างดี เราจะเป็นผู้ที่จะปลอดภัยในสังสารวัฏนี้ได้ เป็นคนที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่ารักษาทั้งโลกนี้รักษาทั้งโลกหน้าด้วย..หมายถึง มีความสุขในโลกทั้งสอง..การกระทำอย่างนี้ เป็นการยึดเหนี่ยวโลกให้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยความดี .เป็นธรรมที่คุ้มครองโลก…ด้วยธรรม 4 หมวดนี้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-อบายมุขปากทางแห่งความเสื่อม

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/6/2558

  “อบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อม มันจะพาไปตกนรก ไปเสียเงิน ไปคบเพื่อนชั่ว เจอบาปอกุศลธรรมต่างๆ อย่าไปทางนั้น แต่ให้ไปทางอันประเสริฐ คือ มรรคแปด”

  (more…)

  คำพุทธ-สิงคาลกสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/6/2558

  เรื่อง สิงคาลกสูตร

  พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ ณ เมืองราชคฤห์ กับสิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งกำลังไหว้ทิศทั้ง 6 ตามคำสั่งเสียของบิดาอยู่ พระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องทิศทั้ง ๖ คือบุคคล ๖ ประเภท และวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น

  (more…)

  ตอบคำถาม-วินัยของภิกษุสงฆ์

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/6/2558

  “อนึ่ง ภิกษุใดจะให้สร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีนั้นดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบโดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบสุคต พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือสร้างให้ล่วงประมาณเป็นสังฆาทิเสส”

  (more…)

  ธัมโม ธัมโม ธัมโม

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/6/2558

  เมื่อมีสิ่งที่มากระทบกายกระทบใจ ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราต้องทำความเข้าใจว่าสุขและทุกข์มีสภาวะอย่างเดียวกัน เป็นลักษณะของทุกขอริยสัจคือ เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัย

  (more…)

  อรรถาธิบายเพื่อความแจ่มแจ้ง-พุทโธช่วยให้พ้นภัย-นางลูกสุกรได้บรรลุอรหันต์

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/6/2558

  อุปมาอุปมัยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาสอนนั่นมีความหมายลึกซึ้ง มีนัยยะแฝงอยู่ แต่บางครั้งก็พูดขึ้นมาในทางตรงข้ามกัน ชนิดที่ว่าถ้าไม่ทำความเข้าใจโดยแยบคายหรือทำให้แจ่มแจ้งทั้งในเรื่องของบทพยัญชนะและความหมาย(อรรถะ) ให้ดีแล้ว จะทำให้เกิดความสงสัยและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสอนนั้น จึงต้องมีการอธิบายขยายความเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ดังที่ยกตัวอย่างมาในเรื่องแรก ส่วนในเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของสติ ที่ตั้งขึ้นได้แล้ว มีแล้ว ดีกับทุกคน แม้แต่เด็กๆ ที่ถูกสอนให้มีสัมมาทิฏฐิ นึกถึง พุทโธๆ ก็ทำให้พ้นภัยได้ และในเรื่องที่สาม เป็นเรื่องของพรหมณ์ที่มีสติสับสนมึนงง จึงได้มาเกิดเป็นนางลูกหมู จนในชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นภิกษุณีและบรรลุพระอรหันต์

  (more…)

  ทำจิตตามสมัยเพื่อสีติภาวะ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/6/2558

  (สีติสูตร) ภิกษุผู้ประกอบด้วย ธรรม 6 ประการนี้ย่อมเป็นผู้กระทำให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้เย็นอย่างยิ่ง

 • ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม ๑.
 • ย่อมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๑.
 • ย่อมยังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง ๑.
 • ย่อมวางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย ๑.
 • เป็นผู้น้อมไปในธรรมประณีต ๑. และ
 • เป็นผู้ยินดียิ่งในนิพพาน
 • (more…)

  ธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้น

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/6/2558
  การทำสังคีตทำความเข้าใจให้ตรงกันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องด้วยธรรมที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น มีหลักการ คือ

  (more…)

  มีปากเป็นโทษ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/6/2558

  ตัวอย่างเรื่องราวที่ไม่ดีของภิกษุสองรูป ที่มีปากเป็นโทษ ไม่สามารถรักษาปาก (วาจา) ของตนเอาไว้ได้ เที่ยวไปด่าบริภาษภิกษุรูปอื่นๆ ผลกรรมนั้นทำให้ไปเกิดในนรก จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ปากของเรามันให้โทษกับตัวเราเองได้ ก็ต้องตั้งสติไว้ ให้รักษาจิตของตัวเราเองด้วยสติ
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความเกี่ยวเนื่องกันของผัสสะ ขันติ การเก็บกด และโลกธรรมแปด

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/6/2558

  “ความเข้าใจเรื่องผัสสะนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ศาสนาจะตั้งอยู่ได้ คนจะไม่ตีกันไม่แตกกัน เขาจะเข้าใจกันได้ ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องผัสสะ เรื่องอายตนะ ทำความเข้าใจให้ดี ว่ามันเป็นคนละตัวกัน..มันเป็นอนัตตา”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความหมายของการสวดชุมนุมเทวดาและเมื่อคนชั่วถูกเราเบียดเบียน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/6/2558

  • การสวดชุมนุมเทวดาไม่ใช่พุทธพจน์ เนื่องจากเทวดาเป็นภพที่ละเอียดกว่า เขาอาจจะรู้ว่าเราทำอะไรแต่ไม่ได้สนใจ ตรงนี้จึงเป็นคำเชิญให้เขามาตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีปิติมีปราโมทย์มีสมาธิ จิตที่เป็นสมาธินี้เป็นบุญ บุญที่เกิดจากเหตุผลจากความเข้าใจธรรมะ การเชื้อเชิญนี้เป็นการดี เป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน แบ่งปันธรรมะกัน
  • (more…)

  สากัจฉาธรรม-กรรมนี้สิ้นได้

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/6/2558

  “เมื่อดับที่เหตุ กรรมนี้ดับแน่นอน”
  เส้นทางที่จะทำให้เราไปสู่การสิ้นกรรมได้คือการเดินตามมรรคแปดทางที่เป็นกุศล แต่อย่ายึดให้วางเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่ธาตุ

  (more…)

  ธรรมอันเป็นเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดยิ่งไปกว่า

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/6/2558

  เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ครั้งถึงเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ ทรงดำริว่า การเที่ยวบิณฑบาต ในกรุงราชคฤห์ยังเช้านัก อย่ากระนั้นเลย เราพึงเข้าไปหาสกุลุทายีปริพาชก
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจเรื่องกรรม

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/6/2558

  “กรรมเกิดจากผัสสะ มีผัสสะเป็นแดนเกิด เป็นเครื่องก่อให้เกิด เป็นที่กำเนิด”

  (more…)

  คำพุทธ-จูฬสกุลุทายิสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/6/2558

  เรื่อง สกุลุทายีปริพาชก

  ในสมัยหนึ่งสกุลุทายีปริพาชกได้กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ ในเรื่องขันธ์ส่วนอดีตและอนาคต เรื่องวรรณะต่างๆ ปัญหาเรื่องสุข เรื่องทุกข์ และเรื่องฌาน และทรงตรัสว่าแท้จริงยังมีธรรมอื่นที่ประณีตกว่า คือ การละนิวรณ์ 5 อันเป็นเหตุทำใจให้เศร้าหมอง เป็นเครื่องบั่นทอนปัญญาได้แล้ว ปฏิบัติ ฌาน 4 วิชา 3 จิตย่อมหลุดพ้นจากอวิชชา เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า ‘หลุดพ้นแล้ว’ รู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป’

  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สกุลุทายีปริพาชกได้กราบทูลขอบวช แต่บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกกล่าวห้าม ทำให้สกุลุทายีปริพาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค


  อัตภาพอันอาดูร-ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/6/2558
  เรื่องราวแรกเป็นเป็นเรื่องของนางสิริมาที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของนางอุตตรา ที่แสดงให้เห็นความจริงในร่างกายของเรานี้มีสภาพเป็นอย่างไร ที่ให้เราพิจารณาเห็นถึงความสิ้นไปเสื่อมไปของรูปกายนี้ และในเรื่องที่สองเป็นเรื่องของมารดาของพระกุมารกัสสปะ เป็นเรื่องราวที่เป็นที่มาของคำสอนที่ว่า

  “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ – ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

  (more…)

  ตอบคำถาม-หลักการดำเนินชีวิตเพื่อให้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าชีวิตนี้ต้องการอะไร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/6/2558

  หลักในการที่เราจะดำเนินชีวิต ไม่ว่าคุณจะมีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้ว ก็เหมือนกับทำอะไร มันก็ไม่ค่อยสำเร็จ ผิดพลาดอยู่เรื่อย หลักในการดำเนินชีวิตนั้น ก็คือ อริยมรรคมีองค์แปดเป็นเส้นทาง“มรรค”แปลว่า“ทาง”ทางสำหรับทำอะไร?”ให้เดิน”เดินไปแล้วจะไปไหน?“จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้”ใจเรายิ่งต้องทำให้มีกำลัง ถ้ามีความสุข ความทุกข์อย่างไรมากระทบ ไม่ให้มันหวั่นไหวไปตาม เราจะปล่อยวางได้ก็จะต้องมีปัญญา ก็จะต้องอยู่ใน ศีล, สมาธิ, ปัญญา

  (more…)

  เรื่องนางอุตตรา-พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/6/2558

  ในคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆ คือ “อกฺโกเธน ชิเน โกธํ – พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ” จึงได้ยกเรื่องราวในนิทานธรรมบท ซึ่งเป็นเรื่องของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อ นางอุตตรา ที่ได้ทำการไม่โกรธตอบกับอุบาสิกาอีกคนหนึ่งชื่อ นางสิริมา มาเป็นตัวอย่างที่นางอุตตรานั้นสามารถเอาชนะความโกรธได้อย่างไร
  (more…)

  ในสมาธิจะไม่เห็นเกิดดับ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/6/2558
  

  ในสมาธิไม่สามารถเห็นเกิดดับได้ จะเห็นเกิดดับได้ต้องเจริญวิปัสสนา
  “ จิตที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ ต้องเป็นจิตที่ต้องอ่อนเหมาะ ทำไง? ก็ต้องเจริญสมถะนี่แหละทำสมาธิให้จิตเป็นอารมณ์อันเดียว อย่าให้จิตนั้นมีเรื่องความอยาก มีราคะ มีความโกรธแข็งกระด้าง เพ่งเล็งเกินไปเพียรมากเกินไปหรือเพียรน้อยเกินไป ต้องหาจุดสมดุลให้ดี เพื่ออะไร? เพื่อให้จิตของเราตั้งขึ้นได้ จิตที่ตั้งขึ้นได้ด้วยสมาธิอย่างเดียวยังไม่เห็นการเกิด-ดับ แต่เราต้องตั้งขึ้นด้วยปัญญา ฝึกให้จิตเห็นสัญญาที่ทำให้เกิดวิชชาได้ สัญญาที่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพาน มีวิปัสสนาอย่างนี้ดีแล้วเราก็ฝึกเพิ่มเข้าไป ทำไม? ก็ให้ปัญญามันมากขึ้น มีปัญญาจะละอวิชาได้”

  (more…)

  วิธีการทำธุรกิจการค้าให้มีกำไร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/6/2558

  พระพุทธองค์ตรัส ถึงเหตุปัจจัยที่ทำการค้าขายหรือกิจการงานต่างๆไม่สำเร็จเพราะว่าได้ปวารณาสมณะหรือพราหมณ์แล้วไม่ได้ทำตามที่ปวารณาไว้ใน “วิณิชชสูตร

  (more…)

  ความที่อายุมนุษย์ไม่ได้มีมาก

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/6/2558

  เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดถึง ความที่อายุมนุษย์ไม่ได้มีมาก เราไม่ควรจะมาประมาทมัวเมา ฉะนั้นในช่วงอายุไม่ได้มาก ให้รีบทำประโยชน์ เร่งขวนขวายในการที่จะทำความดี สร้างกุศลบำเพ็ญบุญ… ชีวิตมนุษย์มันอาจจะมีเรื่องที่จะมาทำให้เราตื่นตาตื่นใจ ตระการตาตระการใจ อย่าให้เราเผลอเพลิน เพลิดเพลินไปในสิ่งนั้น ให้เราตั้งสติอย่าไหลไปตามกระแสของโลก…และยังได้ยกตัวอย่างเรื่องของผลของความโกรธที่ไม่ดี มาในที่นี้ด้วย

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความต่างของอธิษฐานกับการบนบาน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/6/2558

  “ถ้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การอ้อนวอน ก็ไม่มีใครเสื่อมจากอะไร”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-อยู่ในทุกข์ให้เห็นธรรม

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/6/2558

  “เจออุปสรรคบ้างอะไรบ้าง ให้เห็นว่าก็เป็นธรรมดา ให้เห็นธรรมะในสิ่งนั้น ให้เห็นสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ แล้วเราจะเห็นธรรมะได้ อันนี้เราจะมีการพัฒนา อยู่ในทุกข์ก็ไม่ให้จมอยู่ในกองทุกข์นี้ แต่อยู่ในทุกข์เห็นธรรมะได้”

  (more…)

  รักชอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/6/2558

  ห้าข้อนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของ ศีล ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ ฌานสมาธิ วิปัสสนา และสุญญาคารวัตรทั้งหมด ห้าข้อนี้ พูดง่ายๆ พูดย่อๆ ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นข้อปฏิบัติ ที่เมื่อทำแล้วจะทำให้เป็นที่รักที่เจริญใจเป็นที่ยกย่องของคนอื่นได้
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ธรรมเพื่อความเป็นคนฉลาด

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/6/2558

  • คำว่า ฉลาด น่าจะตรงกับคำว่า พหูสูตร คนที่เป็นสุดยอดพหูสูตรก็คือท่านพระอานนท์ ผู้เป็นพหูสูตรมีคุณสมบัติสี่อย่างที่จะมีได้จากการมีคุณธรรมห้าอย่างคือ เป็นผู้ฉลาดในอรรถะ ในธรรมะ ในพยัญชนะ ในนิรุตติ ในเบื้องต้นและเบื้องปลาย นอกจากนี้ยังพูดถึง วุฒิธรรม4ด้วย
  • พระพุทธเจ้า แบ่งอุปกิเลสไว้ 16อย่าง ส่วนอุปกิเลส 10 อยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ล้วนอธิบายถึงความเศร้าหมองหรือกิเลสที่่เกิดขึ้นในใจ
  • ให้พิจารณาดูจากคุณธรรมที่คนนั้นมีว่าเป็นอย่างไร เราคือคนพิจารณาว่าตัดสินใจไปแล้วกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมันเกิด มีความสบายใจหรือทุกข์ใจมากกว่ากัน

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ธรรมเพื่อความสำเร็จ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/6/2558

  “ถ้าเราต้องการได้ความสุข จากการที่วางเงื่อนไขให้ตัวเองว่า คุณต้องได้สิ่งนั้นมาคุณถึงจะมีความสุข ถ้าไม่ได้มาคุณจะมีความทุกข์ อันนี้ล่ะคือกับดักของความอยาก”

  (more…)

  คำพุทธ-อากังเขยยสูตร และวัตถูปมสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/6/2558

  ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ตรัส ถึงการหวังให้เป็นที่รักของผู้อื่นใน “อากังเขยยสูตร

  (more…)

  สนิมในใจ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/6/2558

  …สิ่งเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของใจ มันเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ได้เกิดขึ้นที่ผัสสะ สนิมความเศร้าหมองไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก แต่มันเกิดขึ้นที่ “จิต”
  (more…)

  ตอบคำถาม-กามเป็นกับดักของมาร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/6/2558

  “น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปมา คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้แหละ มากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย”

  (more…)

  ธรรมจักร ธรรมจักษุ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/6/2558

  …เราได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไหน อ่านหนังสือธรรมะที่ไหน ได้ยินใครพูด เทศน์อะไรต่างๆ ที่ไหน นั่นแหละ คือ เสียงธรรมะ

  (more…)

  คนเหนือคน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/6/2558
  เวลาที่เราเจอเรื่องพอใจหรือไม่พอใจก็ตาม, ปัญหาอุปสรรคความสำเร็จอย่างใดๆก็ตาม

  – คนธรรมดาทั่วๆไป ต้องรักษากายวาจาได้. นี่คือเรืองของศีล, ศีลแปลว่าปกติ
  – คนที่ผิดปกติธรรมดา คือคนที่รักษาศีลไม่ได้ จะรักษาความเป็นปกติตรงนี้ไม่ได้
  – แต่คนที่เหนือคน จะรักษาได้ยิ่งกว่า กายและวาจา (รักษาได้มากกว่าศีล) นั่นคือเรื่องของจิต. ได้แก่คุณธรรมคือความอดทน สติ สมาธิ ความเพียร ฯลฯ

  คุณธรรมที่ทำให้เหนือคนทั่วๆไปนี้เรียกว่า “อุตตริมนุสสธรรม” อุตตริ = เหนือ, มนุส = คน.
  (more…)

  จักรคือธรรมอันประเสริฐ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/6/2558

  “ยงฺกิญฺจิ สมฺทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
  …ก็เมื่อใด ญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเรา อันมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดี เมื่อนั้นเราก็ปฎิญญาว่า เราเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ก็ญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า วิมุตของเราไม่กลับกำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่ที่จะมาเกิดอีก ย่อมไม่มี ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธดำรัสนี้อยู่ ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วน มีความดับไปเป็นธรรมดา”

  (more…)

  เราจะเป็นคนประเภทไหนขอให้อยู่ในเส้นทางอริยมรรคมีองค์แปด

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/6/2558

  พระพุทธเจ้าได้แบ่งบุคคลเป็นประเภทต่างๆ อยู่ ๔ แบบหลัก แบบแรกแบ่งได้ ๓ ประเภท หนึ่ง; คนเจ็บไข้ ได้ยาดีอะไรก็ไม่หาย สอง; แม้ไม่ได้ยาไม่ได้รักษาก็หายได้ สาม; ได้ยาที่ถูกโรคจึงจะหาย แบบที่สองมี ๔ ประเภท หนึ่ง; อุคฆฏิตัญญู คือ พูดแต่หัวข้อธรรมก็เข้าใจได้เลย สอง; วิปจิตัญญู คือ ต้องมีการอธิบายความแห่งหัวข้อนั้น สาม; เนยยะ คือ พอแนะนำได้ สี่; ปทปรมะ คือ ต้องมีบทแห่งธรรมอย่างยิ่งจึงจะเข้าใจ แบบที่สามแบ่งได้ ๔ ประเภท หนึ่ง; มืดมามืดไป สอง; มืดมาสว่างไป สาม; สว่างมามืดไป สี่; สว่างมาสว่างไป สิ่งที่มามืดคือ เกิดมาในตระกูลไม่ดียากจน คนที่มาสว่างคือ เกิดมาในตระกูลดี ไปสว่างคือ ไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ไปมืดคือ ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม แบบที่สี่ อภิชาติ๖ เหมือนแบบที่สาม แต่มีเพิ่มเติมเรื่องของธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาว นั่นคือ เรื่องของนิพพาน


  สากัจฉาธรรม-07/06/2558

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/6/2558
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความไม่ข้องติดดังจิตที่เป็นพุทโธ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/6/2558

  • “มีกายและจิตอันอาศัยธรรม มีศีลเป็นต้นอันบวร” มาจากบทสวดมนต์แปลที่แต่งขึ้นเพื่อยกย่องคุณของหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (สังโฆ) ก็คือ ผู้ฟังคำสอนที่มีกายและจิต, และผูกเรื่องของศีลในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ เริ่มต้นที่ศีล กลางคือสมาธิ (จิต) ปลายคือปัญญา มีวิมุต และบวร ก็คือ ทำให้ถึงความนิพพานได้ ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ “สุปฏิปัณโณ ภควโต สาวกสังโฆ” ซึ่งเป็นตัวแม่บท
   (more…)

  สากัจฉาธรรม-รักษาโรคของจิตด้วยยาคือธรรมะ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/6/2558

  …เราไปยึดถือในวัฒนธรรมของเค้า ก็ชอบ แล้วเพลิดเพลินลุ่มหลงในสิ่งนี้ มีราคะตรงนั้น พอไม่ได้ กิเลสก็จะออกมาเป็นลักษณะของโทสะ เช่น เกิดความเครียด ด่าว่าผู้อื่น เข้ากับคนไม่ได้ หรือมีปัญหาในการทำงาน นี่เป็นผลของ ราคะ โทสะ โมหะ นั่นเอง…กระบวนการตรงนี้ไม่ได้ไปแก้ที่ข้างนอก แต่แก้ที่ข้างในใจของเรา ซึ่งโรคที่เกิดในใจของเรานี้มี ราคะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุ ที่จะทำให้อาการออกมาเป็น จิตร้อน (โทสะ) หิว (ราคะ) มืด (โมหะ) มันอาจจะทำให้เกิดการผิดศีลได้ ต้องระวังให้ดี ต้องควบคุมให้อยู่ในกรอบ ในขอบเขตด้วยกุศลธรรมต่างๆ ที่เรามี เช่น พูดดีกัน มีใจเมตตากัน รักษาศีลได้ ถึงอาการมันยังมีอยู่ แต่ก็ควบคุมให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่ให้มันทำลายใจของเรามาก
  (more…)

  เรื่องของความตริตรึก

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/6/2558

  “จิตของเราตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราจะแอนเอียงไปในเรื่องนั้น” จำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลย เรื่องดีๆ ก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟัง ท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมอยู่เรื่อย อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อย คิดใคร่ครวญเรื่องธรรมอยู่บ่อยๆ จิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นๆ จะมีความเมตตา มีความเอื้อเฟื้อ มีความใจเย็น มีความซื่อสัตย์ มีความโอบอ้อมอารีย์จะอยู่ในใจของคนที่ตริตรึกในเรื่องที่เป็นไปในเรื่องกุศลธรรมอยู่เรื่อยๆ เราเสพสื่ออะไรเราต้องดูให้ดี เราคบกับเพื่อนแบบไหนเราพิจารณาให้ชอบ เราดูข้อมูลอะไรก็ตามคิดเรื่องอะไรก็ตามให้เป็นไปในทางกุศลธรรม


  สากัจฉาธรรม-เจริญฌานสมาธิเพื่อเกิดปัญญาญาณ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/6/2558

  • คำว่า “ฌาน” แปลเป็นภาษาไทยก็คือ การเพ่ง มีจุดประสงค์เพื่อให้จิตเป็นอารมณ์อันเดียว จะใช้ในบริบทเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิ เช่น ฌาน ๑-๔ ในเรื่องของสัมมาสมาธิ และก็จะมีคำอื่นๆ เช่น สมาบัติสมาธิ, สมาบัติคือ ความที่มันคงที่แล้ว แน่วแน่แล้ว กล่าวคือ จาก ฌาน (กิริยา) ที่คุณกำลังตั้งจิตขึ้น กำลังที่จะเพ่งอยู่ ในจดใจจ่ออยู่ มันอาจจะยังไม่เป็นก้อนเป็นสภาวะ ยังไม่เป็นสมาบัติ ดังนั้น ฌาณจะมุ่งไปสู่สมาบัติ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดต่อมา ก็คือ “ญาณ”  หมายถึง ความรู้ ในที่นี้ก็คือ “ปัญญา” นั่นเอง (more…)

  คำพุทธ-เทวธาวิตักกสูตรและวิตักกสัณฐานสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/6/2558

  ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องของความวิตก(ความนึกคิด)ไว้สองพระสูตร

  • เทวธาวิตักกสูตร” ว่าด้วยความวิตก ๒ ส่วน ส่วนดี คือ การน้อมนึกไปในทางหลีกออกจากกาม การไม่พยาบาทไม่เบียดเบียน, ส่วนที่ไม่ดี คือ การน้อมนึกไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียด ยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆ มาก ก็จะมีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆ
  • วิตักกสัณฐานสูตร” ว่าด้วยอาการแห่งวิตก เมื่อมีความคิดฝ่ายชั่วให้เปลี่ยนความคิดนั้นให้เป็นกุศล ถ้ามีใจกุศลแล้วยังคิดชั่วอยู่อีกให้พิจารณาโทษของความคิดนั้น, ไม่ให้ใส่ใจ, พิจารณาต้นตอ, ถ้ายังมีความคิดฝ่ายชั่วอีกให้ข่มจิตด้วยจิต ทำให้มากทำให้บ่อยจะละความคิดชั่วได้ อารมณ์เป็นสมาธิจะคิดหรือจะไม่คิดสิ่งนั้นได้ตามปรารถนา

  ตอบคำถาม-มีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั้น

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/6/2558

  …ใจของเรา ถ้าประกอบด้วยความคิดในทางกาม (เรื่องของกาม ไม่ใช่แค่เรื่องทางชู้สาวระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง หรือเรื่องของคนคู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องของความสุข ความกำหนัด ความยินดี ความพอใจที่เกิดจากตา หู จมูก ลิ้น กาย) จิตถ้าชุ่มอยู่ด้วยกาม มันจะไหลไปสู่ทางนี้ทั้งสิ้น…นี่เป็นพลังของตัณหาที่มันจะมารัดรึงทำให้เรามีความทุกข์ ข้าพเจ้าการันตีความทุกข์ให้ได้เลยถ้าเราไปตามทางนี้…เพราะว่าตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ มีตัณหาที่ไหนมีความทุกข์ที่นั้น ท่านผู้ฟัง…
  (more…)

  นักรบผู้แพ้สงคราม

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/6/2558

  • ภิกษุรูปหนึ่งที่ถูกขนานนามว่า วิพภันตกภิกษุ ซึ่งแปลว่า ภิกษุผู้หมุนไปผิด (ก็คือ การลาสิกขา เป็นนักรบผู้แพ้สงคราม) เกิดมีราคะเสียดแทงจิตจนต้องลาสิกขาออกไปครองเรือน ต่อมาได้ฟังพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาว่า “บุคคลใด มีอาลัยดุจหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่าออกแล้วน้อมไปสู่ป่า พ้นจากป่าแล้ว ยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิม, ท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นแล; เขาพ้นแล้วจากเครื่องผูกยังแล่นไปสู่เครื่องผูก ตามเดิม.” ก็ได้สติขึ้นมา ขอบวชอีกครั้งและได้บรรลุพระอรหันต์ในเวลาต่อมา

  (more…)

  คำพุทธ-โยธาชีวสูตร นักรบอาชีพ 5 จำพวก

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/6/2558

  โยธาชีวสูตร เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวเปรียบบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ ๕ จำพวก ที่มีปรากฏอยู่ในเหล่าภิกษุ คุณสมบัติที่นักรบจำพวกใดจะเป็นผู้รบแพ้หรือชนะในสงครามได้รึไม่นั้น   ก็ต้องอาศัยซึ่งความอดทนอดกลั้น

  “…ความที่ภิกษันั้นสลัดผู้หญิงคือมาตุคามทิ้ง พาตัวรอดไปได้กระทั่งถึงการทำตนให้สิ้นอาสวะนี้ได้ในข้อที่ว่า สงครามวิชัยสำหรับภิกษุนั้น เปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ที่ทนต่อผงคลีได้ ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ ทนต่อการสัมปหารได้ เข้าสู่สงคราม ผจญสงครามนั้นแล้ว เป็นผู้พิชิตสงคราม แล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้”


  กายนี้เป็นรังของโรค

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/6/2558

  กายของเรานี้จะเอามาเป็นที่พึ่งที่ยึดถือไม่ได้เลย เพราะกายนี้เป็นของรังโรค ใช้โอกาสที่เรามีเห็นให้ได้ว่าในกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีโทษอยู่ พอเราเห็นโทษในกายแล้ว ทำปัญญาให้เกิดขึ้น…เพราะกายนี้มันมีโทษ มันมีทุกข์ พอเราเห็นโทษและทุกข์ในกายนี้แล้ว จิตเราคลายกำหนัดจากกายนี้ จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นได้ จิตที่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ได้….


  โชคดีที่กายนี้เป็นของรังโรค ทำให้เราหน่ายได้ ทำให้เราคลายกำหนัดได้ ทำให้เราปล่อยวางได้ แม้ในกายนี้


  วันเพ็ญเดือนวิสาขะ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/6/2558

  วันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อหลายพันปีก่อนเป็นวันที่มีความสำคัญ เพราะว่ามี “สัมมาสัมพุทโธ” เกิดขึ้นในโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เป็นเรื่องที่นานๆ จะเกิดขึ้นสักทีหนึ่ง…เราโชคดีมากๆ ที่ได้เกิดมาในยุคสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่…เราอย่าประมาท ให้ทำในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดก ทำให้รู้แจ่มแจ้งเข้าไปในใจว่าธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วมันเป็นอย่างไร ให้มีการปฏิบัติตามธรรม ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่ มีหมู่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ ทรงธรรมะไว้ได้อย่างนี้ จะถึงครบองค์ที่ทำให้มี สัมมาสัมพุทโธ เกิดขึ้นมา (more…)

  วันเพ็ญเดือนวิสาขะ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/6/2558

  วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่มีสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้น เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงของจิตใจของเรา ให้ขวนขวายปฏิบัติบูชาตามธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ทรงธรรมะ ทำความดีในวันนี้ ทรงความดีไว้ให้ได้ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ ให้มีความพร้อมเพรียงกัน มีการกระทำทางกายที่ไม่เบียดเบียนกัน มีวาจาที่ไม่ว่ากล่าวกัน มีการกระทำในใจมีความเมตตาเห็นใจกัน อย่าให้โกรธเกลียดเคียดแค้นกัน ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งไว้เป็นมรดกทำให้แผ่ไปขยายในทุกๆ วัน และแผ่ไปไปถึงคนรอบข้าง ทั้งเรื่องศีล สมาธิ และปัญญาที่ให้เห็นตามความเป็นจริง ด้วยการตั้งจิตที่บริสุทธิ์เอาไว้ให้ดี


  สากัจฉาธรรม-เจ้าหญิงนิทราก็รู้ธรรมได้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/5/2558

  “ภัยมันใกล้ตัวเข้ามาแล้ว เขาจะมีความสลดสังเวชที่จะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง คือพลังฮึดสู้…
  อินทรีย์เขาจะแก่กล้า..เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอ จะไม่มีกำลัง ไม่ใช่ กำลังจิตจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปได้ บางทีอาจจะเข้าใจเรื่องที่เราไม่เข้าใจก็ได้นะ ให้ธรรมะเขาฟังดีมากเลย”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-จุดสมดุลย์ระหว่างโลกและธรรม

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/5/2558

  “พอสุขทุกข์เราปล่อยวางได้หมดแล้ว วาจาใดๆที่เขากล่าวกันอยู่ในโลก ก็กล่าววาจานั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรๆอยู่”

  (more…)