คำพุทธ-พระมหากัปปินะ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/9/2558


สากัจฉาธรรม-03/09/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/9/2558


ไม่มีตัวตนปราบคนคะนองตน

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/9/2558

อธิบายเรื่อง สัจจกนิครนถ์บุตร ซึ่งเป็นพระสูตรเล็ก (อย่างสั้น) พูดถึงปริภาชก ที่ชื่อ สัจจกะ เป็นบุตรของนิครนถ์ จึงเรียกว่า สัจจกนิครนถ์บุตร เหตุเกิดในป่าใหญ่ (ป่ามหาวัน) ที่อยู่รอบๆ เมืองเวสาลี เรื่องมีอยู่ว่า…
(more…)

ตอบคำถาม-ศีล คือ ความเป็นปกติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/9/2558

“สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี” คำว่า “สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา คือ จะทำให้ตั้งอยู่ในความประมาท” การดื่มสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท “ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ ความประมาท” แต่ดื่มแรกๆมันยังไม่ประมาทไง พอดื่มไปแก้วหนึ่ง มากขึ้นๆ มันมึนแล้วๆ มันก็เริ่มจะประมาท ความประมาทเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องของ “สัมมาสติ” ไว้อยู่แล้ว-ต้องมีสติ
(more…)

อรหันต์ไม่ละกิเลส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/9/2558

“อยากได้ความเป็นพระอรหันต์ ยิ่งไกลจากความเป็นพระอรหันต์”

(more…)

ธรรมบท-จูฬสัจจกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/9/2558

มัชฌิมนิกาย ว่าด้วยเรื่อง สัจจกนิครนถนาฏบุตร “จูฬสัจจกสูตร”

สัจจกนิครนถนาฏบุตร อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี เป็นนักโต้วาทะ พูดยกตนว่าเป็นบัณฑิต ชนจำนวนมากก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดี เขากล่าวกับที่ชุมชนในกรุงเวสาลีว่า…..
(more…)

ธรรมบท-ครหทินน์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/8/2558

ธรรมบทแปล เรื่องที่ ๔๔ เรื่อง “ครหทินน์”

สิริคุตต์ผู้เป็นอุบาสกนิ่งเฉยเสียหลายวันต่อคำชักชวนของครหทินน์ผู้เป็นสาวกของนิครนถ์ เมื่อรำคาญแล้ว วันหนึ่งจึงพูดว่า “เพื่อน ท่านหมั่นมาพูดกะเราในที่ที่ยืนแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่า” ‘ท่านไปหาพระสมณโคดมแล้วจักได้อะไร?’…
(more…)

ทำบุญกับโจรได้ไปสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ได้ไปนรก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/8/2558

การทำบุญ การกราบไหว้บุคคลที่ปลอมบวชเป็นพระมีจิตใจเป็นโจร หรือบวชจริงแต่ทำไม่ดี มีทิฐิลามก ไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัย มีวจีกรรม กายกรรมที่เป็นคนโกง หาลาภสักการะ…
(more…)

สากัจฉาธรรม-คนกลางและธาตุที่เข้ากัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/8/2558

“ในเรื่องของเพื่อนจะแนะนำเพื่อนของเรา อย่าไปพูดจาให้เขาแตกจากคุณครูคนนี้ อันนี้มันจะเป็นการยุให้แตกกัน แต่ว่าแนะนำสิ่งที่ดีๆกับเขา สิ่งดีๆกับรุ่นพี่คนนี้ ถ้ามีอันตรายใดๆเกิดขึ้น อันนี้เราช่วยเหลือดูแล เป็นสิ่งที่ควรกระทำ”
(more…)

สากัจฉาธรรม-งูพิษกับอินทรีย์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/8/2558

“เมื่อสมัยก่อนอาตมาเข้าใจว่า ปริยัติเนี่ยไม่เป็นงูพิษก็มี ปริยัติที่เป็นงูพิษก็มี ความเข้าใจนี้ของอาตมาไม่ถูกต้อง…..นี่คือเรื่องสำคัญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า ให้มีการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ให้ลงมือทำ อย่าไปเสียเวลาในการเล่าเรียน นั่นจะเป็นงูพิษด้วยซ้ำ เราจะไปหางูพิษทำไม ถ้าเราไม่ต้องการงูพิษ งูพิษในที่นี้คือการเล่าเรียนธรรมะ”
(more…)

ตอบคำถาม-ศีลที่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/8/2558

ศีลที่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ คือ ศีล ๘ คำว่า “พรหมจรรย์ คือ การที่หลีกออกจากกาม” คือ ถ้าเราแยกกัน ๒ ส่วน ส่วนที่เป็นกาม กับส่วนที่ไม่ใช่กามคือ การหลีกออกจากกาม ลักษณะกามเป็นอย่างไง?…..
(more…)

ธรรมบท-ปุพพโกฏฐกสูตร และอหิเปรต

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/8/2558

“ปุพพโกฏฐกสูตร” ธรรมบทแปล เรื่องที่ ๘๔ เรื่อง “พระสารีบุตร”

พระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรเถระมาปัญหาปรารภอินทรีย์ ๕ อย่างนี้ว่า…
(more…)

ทันตภูมิ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/8/2558

เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเอาไว้ ถึงบุคคลในธรรมะวินัยนี้ ที่สามารถที่จะฝึกไดั…
(more…)

ธรรมบท-วุฏฐิสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/8/2558

“วุฏฐิสูตร” ธรรมบทแปล เรื่องที่ ๗๖ เรื่อง “พระสารีบุตรเถระ”

ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์เหมือนทำลายหมวกหู ไม่ให้ข้าพระองค์อดโทษแล้ว หลีกไปสู่ที่จาริก ด้วยสำคัญว่า เป็นอัครสาวกของพระองค์” พระศาสดารับสั่งให้เรียกพระสารีบุตรมาถาม…
(more…)

สัตว์สามสหาย

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/8/2558

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าให้เคารพกันตามฐานะสูงต่ำ คือ…
(more…)

สากัจฉาธรรม-พรวันแต่งงาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/8/2558

“อาตมาก็จะบอกให้เขามีความสุข โดยการสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้ เขาจะมีความสุขจากการสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้ ชีวิตคู่จะมีความสมหวัง happy endingได้ เป็นคู่ชีวิตที่เป็นตัวอย่างได้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-เมื่อสถานการณ์ไม่ปรกติและบุคคลที่ภิกษุควรไหว้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/8/2558

“ศีลที่เราต้องรักษาของเราให้ดี รักษาจิตให้มีสติ ให้เป็นปรกติ ให้มากกว่าปรกติ ในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยปรกติ”

(more…)

สากัจฉาธรรม-การปรุงแต่งทางกาย-ทางจิต

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/8/2558

 • ถ้ามีอาการคัน จะเป็นความร้อน จะเป็นความเย็น เหมือนตกเหว ลอยขึ้น เหมือนมีมดกัด หรือปวดตรงไหน อะไรอย่างไงก็แล้วแต่ จะเป็นการปรุงแต่งทางกาย พระพุทธเจ้าบอกว่า…
 • (more…)

  สัมมาทิฐิ องค์นำสู่ความหลุดพ้น

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/8/2558

  เริ่มจากจิตที่มีอารมณ์อันเดียว เป็นสัมมาสมาธิ อาศัยสัมมาทิฐิเป็นองค์นำ แวดล้อมด้วย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นเครื่องหนุน
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-สมถะ-วิปัสสนะ ต้องเคียงคู่กันไป

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/8/2558

  “สมถะ-วิปัสสนา มันสมดุลย์กันแล้ว เวลามีอะไรมากระทบผลที่จะเกิดขึ้น คือ มันจะปล่อยวางได้ทันที” มันจะวุ๊บ…เลย วางได้!!เพราะอะไร? “เพราะว่ามันจะทำให้เกิดวิชา คือ ความรู้ว่า เราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้น” จิตที่สามารถมีอะไรมากระทบปุ๊บ เสียงมากระทบปุ๊บ!!ฉันวางเลย…ความคิดมากระทบปุ๊บ!!ฉันวางเลย…ฉันไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้ “อันนี้คือ การที่สมถะ กับวิปัสสนา มันสมดุลย์กัน”
  (more…)

  คำพุทธ-มหาจัตตารีสกสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/8/2558

  “มหาจัตตารีสกสูตร”

  มหาจัตตารีสกสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอธิบายถึงธรรม ทั้งหมด 40 ข้อ
  คือฝ่ายที่กุศล 20 ข้อ และฝ่ายที่เป็นอกุศล 20 ข้อ ได้ทรงอธิบายถึง อริยมรรคมีองค์ 8 ทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นเส้นทางเส้นเดียวที่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง
  ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร จนเกิดเป็นสัมมาญาญะ คือความรู้ชอบ และสัมมาวิมุติ คือความหลุดพ้น


  ตอบคำถาม-ก่อนจะละนันทิ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/8/2558

  “นันทิ แปลว่า ความเพลิน” เป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความกำหนัด เป็นพวกเดียวกันกับตัณหา พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของความพอใจ,ราคะ,ความกำหนัด,ความเพลิน,ตัณหา,ความทะยานอยาก พวกนี้เป็นลักษณะของเหตุให้เกิดทุกข์ “เราจะพ้นจากทุกข์ได้ ก็ต้องละนันทิ” ละเจ้าความเพลิน นี่แหละละมันออกไปซะ!!
  (more…)

  ธรรมบท-พระมหากัปปินเถระ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/8/2558

  ธรรมบทแปล เรื่องที่ ๖๓ เรื่อง “พระมหากัปปินเถระ”

  พระเจ้ามหากัปปินะหลังจากทราบข่าวจากพ่อค้าม้าว่า รัตนะ ๓ อุบัติขึ้นแล้ว จึงสละความเป็นใหญ่ เสด็จพร้อมบริวารข้ามแม่น้ำ ๓ สาย ด้วยม้าไปบนหลังน้ำ ดุจวิ่งไปบนหลังแผ่นหิน ด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือระลึกถึงพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ และสังฆานุสสติ
  (more…)

  ธรรมบท-พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี และกุมภโฆสก

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/8/2558

  ธรรมบทแปล เรื่องที่ ๗๗ เรื่อง “พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี”

  พระโกสัมพีวาสีติสสเถระได้ให้ตจปัญจกกัมมัฏฐาน ให้บวชแล้ว แก่บุตรของอุบาสกผู้มีอายุ ๗ ขวบ ซึ่งกุมารนั้นได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในเวลาที่ปลงผมเสร็จแล้ว
  (more…)

  อย่าจับผิด ให้จับถูก

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/8/2558

  ถ้าเรานั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบ ที่ทำได้ก็มีอาจจะสั้นๆ ห้านาทีหรือไม่ถึงก็ตาม ประเด็นคือตรงนี้…
  (more…)

  เล่าเรียนธรรมเป็นงูพิษ รอบรู้ทุกข์เป็นปัญญา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/8/2558

  การเล่าเรียนธรรมะที่ไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายเป็นงูพิษได้ จึงต้องมีวิธีศึกษาเล่าเรียนที่ถูกต้อง คือ…
  (more…)

  วางภาระขันธ์รับภาระธรรม

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/8/2558

  ภาระหนัก คือ ขันธ์ทั้ง ๕ ที่เป็นไปเพื่อความยึดถือ
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-มรรคแปดยาอันประเสริฐ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/8/2558

  “ยาตรงนี้ก็คือเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญา เรื่องของอริยมรรคมีองค์แปด ..ถ้าใช้ไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ผล เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความเศร้าใจ เจอผัสสะอะไรที่มากระทบแล้ว แหม มันท้อใจอย่างเงี๊ยะนะ ไอ้ความรู้สึกแบบนี้ ต้องทำความเข้าใจนะ เราต้องทำความเข้าใจว่า ไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิต เราต้องทำความเข้าใจ อย่าไปคิดว่า ไอ้สิ่งนี้ต้องไม่มีในชีวิต ถ้าเราไปคิดว่าไอ้สิ่งนี้ต้องไม่มีในชีวิต คุณกินยาผิดประเภท มันไม่หาย มิหนำซ้ำมันจะหนักขึ้นด้วยซ้ำ”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-กรรมนี้สิ้นได้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/8/2558

  “เวลาที่เราทำกรรม เราจะพ้นจากกรรมได้ เราก็ต้องสร้างกรรมดี..สร้างกรรมดีให้มากแล้ว อย่าไปยึดติดในสิ่งนั้น ให้รู้จักการมีที่พึ่งให้ถูกต้อง คือพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-14/08/2558

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/8/2558


  ความยึดถือ ปริยัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนงูพิษ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/8/2558

  เราจะทำนิพพานให้แจ้งได้ก็ต้องปฏิบัติตามธรรม แต่อย่าไปยึดถือธรรมนั้น มันคือเรื่องของการปฏิบัติผิด มันเป็นเรื่องของปริยัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนงูพิษมาแว้งฉกกัดเราได้
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-การพิจารณามรณสติ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/8/2558
  ภิกษุ ท. ! ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู่, ย่อมดำริ (ปกปฺเปติ)ถึงสิ่งใดอยู่, และย่อมมีจิตปักลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ ; สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ.เมื่ออารมณ์ มีอยู่, ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว, ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี ; เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป มี,ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป : ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
  – นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.
  (more…)

  คำพุทธ-อลคัททูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยอสรพิษ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/8/2558

  สูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยอสรพิษ “อลคัททูปมสูตร”

  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพเพื่อต้องการสลัดออก ไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถือ ฉันนั้นแล เธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมมีอุปมาด้วยแพที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลาย พึงละแม้ซึ่งธรรมทั้งหลาย จะป่วยกล่าวไปใยถึงอธรรมเล่า”

  (more…)

  ตอบคำถาม-ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/8/2558

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ นั้น คือใครเล่า?”คือ มารดา ๑ และบิดา ๑”
  (more…)

  สุขก็เป็นบุญ ทุกข์ก็เป็นบุญ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/8/2558

  “ผู้ที่อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยาก ชื่อว่าเป็นอาชาไนย เป็นลักษณะของผู้ฟังคำสอนในธรรมวินัยนี้”

  (more…)

  คำพุทธ-อลคัททูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยอสรพิษ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/8/2558

  สูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยอสรพิษ “อลคัททูปมสูตร”

  ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ได้ทรงติเตียนภิกษุอริฏฐะที่มีความเห็นผิดในธรรมะของพระองค์ ทรงตรัสสอนเรื่องการเล่าเรียนธรรมของภิกษุบางคนเพียงเพื่อยกตนข่มผู้อื่น เอาชนะผู้อื่นด้วยการโต้เถียงเขาย่อมไม่ได้รับประโยชน์ เป็นทุกข์และโทษ เปรียบเทียบกับการจับงูพิษที่หางงูก็จะกัดเอาถึงตายหรือเจียนตาย เตือนให้ไตร่ตรองเนื้อธรรมด้วยปัญญาเหมือนจับงูที่คอ งูก็กัดไม่ได้ เปรียบธรรมะเหมือนกับแพที่ใช้ข้ามฝั่ง เมื่อข้ามได้แล้วให้ทิ้งแพ ธรรมะที่ทรงแสดงก็เพื่อให้สลัดออกไม่ให้ยึดถือ


  มัชฌิมาปฏิปทา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/8/2558

  “เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

  ภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติ ที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักษุ เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อรู้พร้อม และนิพพาน”
  (more…)

  อุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/8/2558


  โลกธรรม

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/8/2558

  เมื่อเรามีความยินดีในความน่าพอใจ มีความยินร้ายในความไม่น่าพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ จิตเข้าไปเกลือกกลั้ว ยึดถือ เกิดเป็น “ภพ”  ขึ้น ทำให้จิตไปมีการเกิดใหม่  เราก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์นี้ได้เลย

  ถ้าเราจะไม่ให้ความยินดี ยินร้ายเข้ามาตั้งอยู่ได้ ก็ต้องพิจารณาโลกธรรมนี้ให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง จะสามารถตัดภพตัดชาติจากความสุขและความทุกข์ที่เกิดในชีวิตของเราได้

  ธรรมะนี้เกิดขึ้นในโลก มันก็ดับลงไปที่โลก ความสุข ความทุกข์เกิดขึ้นในโลก มันก็ดับลงไปในโลก ไม่เกี่ยวข้องกัน มันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันๆ เท่านั้น


  สากัจฉาธรรม-ความสัมพันธ์ของจิต มโน วิญญาน และธรรมารมณ์

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/8/2558

  “การที่จิตมารับรู้ธรรมารมณ์นี้ได้เนี่ย ก็ต้องมีการทำหน้าที่วิญญาน จิตต้องไปทำหน้าที่วิญญานนะ พอจิตไปทำหน้าที่วิญญาน ผ่านอะไร ผ่านช่องทางคือมโน ไปรับรู้อะไร รับรู้เรื่องราวนั่นล่ะ ก็คือธรรมารมณ์ ถ้าชอบใจ มันก็จะสร้างเป็นราคะนุสัยขึ้นที่จิต จิตมีสภาวะสั่งสม ผ่านทางอะไร ผ่านทางการรับรู้นี่แหละ ในอะไร ในธรรมารมณ์นั้น ช่องทางคืออะไร ช่องทางคือมโน ..เพราะฉะนั้นการทำงานของมันจะแตกต่างกัน…เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง จึงจะสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ เห็นอย่างแท้จริงแล้ว เราจะมีความหน่าย”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-วิถีพุทธะวิถีไม่เบียดเบียน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/8/2558

  “คือถ้าเราดูทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะ คือ supply chain ทั้งหมดเลยของการที่จะได้มาซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ย จะเป็นอกรณียกิจ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ..ถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างอาหาร ถ้าจะเพราะเรื่องปากท้อง เราต้องไปเบียดเบียนเขา มันก็มีการเป็นอยู่โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนเขา มันก็มี ควรที่จะเลือกมาทางนี้…ในวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติตามได้หมดทุกคนเลยนะ โลกจะออกมาเป็นลักษณะที่ว่ากินเนื้อสัตว์น้อยมาก วิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ เพื่อการไม่เบียดเบียน”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-07/08/2558

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/8/2558


  คุณธรรม 8 อย่าง ที่ไม่มีกิเลสต้องรณรงค์

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/8/2558

  คุณธรรม 8 อย่าง ที่เป็นไปเพื่อความไม่มีกิเลส ไม่มีข้าศึก พระพุทธเจ้าทรงแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีกิเลศต้องรณรงค์ (ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น) และส่วนที่ไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ (ไม่ต้องมีอะไรต้องทำอีก ดีอยู่แล้ว)
  (more…)

  คำพุทธ-อรณวิภังคสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/8/2558

  “อรณวิภังคสูตร”

  พระพุทธเจ้าประทับ ณ วิหารเชตวัน ทรงตรัสแสดง “อรณวิภังคสูตร” คือการแจกธรรมที่ไม่เป็นข้าศึก ดังนี้
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-กฎอิทัปปัจจยตา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/8/2558

  กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท

   เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี
   เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.

   เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี
   เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป.

   (ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,….)

  (more…)

  ธรรมบท-ชัมพุกาชีวก

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/8/2558

  ธรรมบทแปล เรื่องที่ ๕๕ เรื่อง “ชัมพุกาชีวก”

  ชัมพุกาชีวกเป็นคนเปลือย เคี้ยวกินคูถ ถอนผม นอนบนแผ่นดิน แต่ได้ลวงมหาชนว่าเป็นผู้มีตบะสูง มีลมเป็นภักษา ยืนด้วยเท้าข้างเดียว ไม่นั่งไม่นอน
  (more…)

  ตอบคำถาม-อาพาธของสมาธิ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/8/2558

  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ ผู้บรรลุนิพพานที่แม้อินทรีย์ ๕ จะยังไม่ถูกกำจัด อาจจะยังมีความสุข ความทุกข์ รู้สึกชอบใจ ไม่ชอบใจบ้าง แต่กิจที่ควรทำนั้นเสร็จแล้ว “เพราะว่า ราคะ โทสะ โมหะ มันดับไป สิ้นไปแล้ว นี้คือ นิพพาน”
  (more…)

  ธรรมบท-ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/8/2558

  ธรรมบทแปล ภาคที่ ๑ เรื่องที่ ๕ เรื่อง “ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี”

  พวกนิสิตของพระวินัยธรและพระธรรมกถึกที่อยู่ในโฆสิตาราม ใกล้เมืองโกสัมพี เกิดทะเลาะและแบ่งพรรคแบ่งพวกของตนออกเป็น ๒ ฝ่าย
  (more…)

  อัตตะมะนา ผู้มีใจเป็นของตน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/8/2558

  อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง

  (more…)

  มีสติตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/8/2558

  …สิ่งแรกที่ลืมตาขึ้นมา จากการที่หลับไหลไปไม่รู้ตัว พอรู้ตัวขึ้นมา สิ่งแรกคุณคิดถึงอะไร?…
  (more…)

  กินฟรีอยู่ฟรีคืออริยวงศ์

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/8/2558

  อริยวงศ์ คือ ธรรมที่เป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้า
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-บาปไม่ใช่ทุกข์ ควรเปลี่ยนบาปให้เป็นบุญ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/8/2558

  “ถ้าเราเคยทำความชั่วมา ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนในชีวิตของเราแน่ แต่ความทุกข์ความเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ใช่บาป มันอาจจะเป็นบุญได้ เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราเห็นทุกข์แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ จะเห็นธรรมะได้ เห็นทุกข์จะเห็นธรรมะได้…เราจะเปลี่ยนให้เป็นบุญได้จากการกระทำของเรา โดยการเดินตามมรรคแปด”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-กิจที่ควรทำนั้นแตกต่างกัน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/8/2558

  “นิโรธคือจุดเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้ ทำให้แจ้ง ในขณะที่มรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำ ทำให้มากๆ เพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายตรงนั้น คุณทำมรรคเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายคือนิโรธ”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-วิธีละอุปกิเลส ๑๖ อย่าง

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/7/2558

 • คนที่อาการทางกาย มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวของมัน เพราะว่ามันมีการปรุงแต่งทางกาย แต่ถ้าคนที่มีสมาธิสัมโพชฌงค์จริงๆ เขาจะสามารถทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้ คือ ความวางเฉย, เขาจะสามารถวางเฉยได้ คือ จะไม่รู้สึกว่า มันจะเป็นปัญหาอะไร
 • (more…)

  ความสิ้นไปแห่งตัณหากองใหญ่

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/7/2558

  พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยย่อ ความทุกข์ คือ ขันธ์ทั้ง ๕ องค์ประกอบแดนเกิดของขันธ์ทั้ง ๕ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ ที่ทำให้เราท่องเที่ยวไป นั่นคือ ตัณหา
  (more…)

  คำพุทธ-มหาตัณหาสังขยสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/7/2558

  ว่าด้วยความนับเนื่องแห่งตัณหากองใหญ่ “มหาตัณหาสังขยสูตร”

  “…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้ มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทัย มีอะไรเป็นชาติ มีอะไรเป็นแดนเกิด? ตัณหา มีเวทนาเป็นเหตุ มีเวทนาเป็นสมุทัย มีเวทนาเป็นชาติ มีเวทนาเป็นแดนเกิด…”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-วันอาสาฬหบูชา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/7/2558

  วันอาสาฬหบูชา ถ้าเราระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก ปรารภเหตุแล้วบูชาด้วยการ ตั้งสติขึ้นพิจารณาถึงคำสอนที่พระองค์ทรงสอนตลอดชีวิตคือ…
  (more…)

  ตอบคำถาม-สมถะ-วิปัสสนา ต้องเคียงคู่กันไป

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/7/2558

  การที่เราจะมารู้อริยสัจ ๔ นี้คือ ปัญญาอยู่แล้ว เป็นวิปัสสนาแล้ว เพราะฉะนั้น…
  (more…)

  กำลังคือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปัญญา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/7/2558

  กำลังของบุคคลที่ยังต้องทำการศึกษาในธรรมวินัยนี้ คือ
  (more…)

  อาหารของตัณหา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/7/2558

  อะไรเป็นอาหารของ “ตัณหา” ? คำตอบก็คือ…
  (more…)