คำพุทธ-04/08/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/8/2558


อัตตะมะนา ผู้มีใจเป็นของตน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/8/2558

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง

(more…)

มีสติตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/8/2558

…สิ่งแรกที่ลืมตาขึ้นมา จากการที่หลับไหลไปไม่รู้ตัว พอรู้ตัวขึ้นมา สิ่งแรกคุณคิดถึงอะไร?…
(more…)

กินฟรีอยู่ฟรีคืออริยวงศ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/8/2558

อริยวงศ์ คือ ธรรมที่เป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้า
(more…)

สากัจฉาธรรม-บาปไม่ใช่ทุกข์ ควรเปลี่ยนบาปให้เป็นบุญ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/8/2558

“ถ้าเราเคยทำความชั่วมา ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนในชีวิตของเราแน่ แต่ความทุกข์ความเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ใช่บาป มันอาจจะเป็นบุญได้ เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราเห็นทุกข์แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ จะเห็นธรรมะได้ เห็นทุกข์จะเห็นธรรมะได้…เราจะเปลี่ยนให้เป็นบุญได้จากการกระทำของเรา โดยการเดินตามมรรคแปด”
(more…)

สากัจฉาธรรม-กิจที่ควรทำนั้นแตกต่างกัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/8/2558

“นิโรธคือจุดเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้ ทำให้แจ้ง ในขณะที่มรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำ ทำให้มากๆ เพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายตรงนั้น คุณทำมรรคเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายคือนิโรธ”
(more…)

สากัจฉาธรรม-วิธีละอุปกิเลส ๑๖ อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/7/2558

 • คนที่อาการทางกาย มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวของมัน เพราะว่ามันมีการปรุงแต่งทางกาย แต่ถ้าคนที่มีสมาธิสัมโพชฌงค์จริงๆ เขาจะสามารถทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้ คือ ความวางเฉย, เขาจะสามารถวางเฉยได้ คือ จะไม่รู้สึกว่า มันจะเป็นปัญหาอะไร
 • (more…)

  ความสิ้นไปแห่งตัณหากองใหญ่

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/7/2558

  พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยย่อ ความทุกข์ คือ ขันธ์ทั้ง ๕ องค์ประกอบแดนเกิดของขันธ์ทั้ง ๕ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ ที่ทำให้เราท่องเที่ยวไป นั่นคือ ตัณหา
  (more…)

  คำพุทธ-มหาตัณหาสังขยสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/7/2558

  ว่าด้วยความนับเนื่องแห่งตัณหากองใหญ่ “มหาตัณหาสังขยสูตร”

  “…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้ มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทัย มีอะไรเป็นชาติ มีอะไรเป็นแดนเกิด? ตัณหา มีเวทนาเป็นเหตุ มีเวทนาเป็นสมุทัย มีเวทนาเป็นชาติ มีเวทนาเป็นแดนเกิด…”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-วันอาสาฬหบูชา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/7/2558

  วันอาสาฬหบูชา ถ้าเราระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก ปรารภเหตุแล้วบูชาด้วยการ ตั้งสติขึ้นพิจารณาถึงคำสอนที่พระองค์ทรงสอนตลอดชีวิตคือ…
  (more…)

  ตอบคำถาม-สมถะ-วิปัสสนา ต้องเคียงคู่กันไป

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/7/2558

  การที่เราจะมารู้อริยสัจ ๔ นี้คือ ปัญญาอยู่แล้ว เป็นวิปัสสนาแล้ว เพราะฉะนั้น…
  (more…)

  กำลังคือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปัญญา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/7/2558

  กำลังของบุคคลที่ยังต้องทำการศึกษาในธรรมวินัยนี้ คือ
  (more…)

  อาหารของตัณหา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/7/2558

  อะไรเป็นอาหารของ “ตัณหา” ? คำตอบก็คือ…
  (more…)

  คำพุทธ-สังขิตตสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/7/2558

  สังขิตตสูตร

  ภิกษุทั้งหลาย กำลังของเสขบุคคล ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่ ได้แก่ กำลังคือศรัทธา กำลังคือหิริ กำลังคือโอตตัปปะ กำลังคือวิริยะ และกำลังคือปัญญา
  (more…)

  พระขทิรวนิยเรวตเถระ-เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า และพระสีวลี-เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 27/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๗๙ เรื่อง “พระขทิรวนิยเรวตเถระ”

  เรวตกุมารน้องชายของพระสารีบุตรผู้มีอายุ ๗ ขวบ ได้หนีจากการแต่งงานไปบวชเป็นสามเณร แต่เกรงว่าญาติจะมาตามตัวกลับไป จึงเรียนกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัตจากสำนักของภิกษุเหล่านั้น แล้วถือบาตรแลจีวร เที่ยวจาริกไปถึงป่าไม้สะแก…
  (more…)

  ปหานะละตัณหา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/7/2558

  “อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ”
  ภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของทุกข์

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-เมื่อมีสติจะเห็นกายต่างกัน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/7/2558

  “คราวนี้มันอยู่ที่เรามองมุมไหน มองอย่างไง คนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติมาเลย เขาก็จะมองจากมุมของความรักความใคร่ แต่คนที่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้า เขามองกายคนที่รักที่ชอบ เขาก็จะเห็นโดยความที่เป็นของไม่สวยงาม…เขาจะตั้งสติขึ้นมาได้ ตรงนี้แหละที่เรียกว่า กาเย กายา คือกายในกาย เพราะงั้นมันต่างกันตรงคำว่าสติที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เท่านั้นเอง”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-จิตสุดท้าย

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/7/2558

  “คือหมายความว่าร่างกายนี้ก็จะแตกดับไปนะ แต่ในระหว่างก่อนจะถึงการตายนั้น มีความตายซ่อนอยู่ตลอดเวลา…..
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-รู้รอบกับเทคโนโลยี

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/7/2558

  “ประเด็นที่สำคัญคือ มีแล้วอย่างไร เขามีเทคโนโลยีแล้วอย่างไร ก็มีลักษณะเดียวกัน คือมีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเหมือนกัน …แล้วก็ยังรวมถึงสิ่งอะไรก็ตามที่มันอาจจะยังไม่มีมาในปัจจุบันนี้ ที่มันจะมีมา แต่มันยังไม่มีมาตอนนี้ อาจจะเป็นอนาคต ต้องรู้รอบแบบนี้เหมือนกัน”
  (more…)

  การปรากฏของเทวทูตทั้ง ๕

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/7/2558

  เทวทูต คือ ผู้นำข่าวสารของเทวะ จะคอยมาเตือนเราให้ทำความดี มีอยู่ ๕ อย่างด้วยกัน
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-สุดโต่งหรือไม่อยู่ที่จิต

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/7/2558

  “ซึ่งความสุขความทุกข์ที่เราเจอในชีวิตเนี่ย ถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นลักษณะสุดโต่ง2ข้าง มันยังไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้ว สุดโต่ง2ข้าง มันอยู่ตรงที่จิตของเราเอง…คือจิตของเราที่มันไปติดแหง๊กอยู่ตรงนั้น”
  (more…)

  คำพุทธ-เทวทูตสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/7/2558

  เทวทูตสูตร ว่าด้วยเทวทูต

  “มาณพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ มาณพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่อันเลว ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
  ส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้ อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ไม่ประมาทในอริยธรรมในกาลไหนๆ
  เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้น
  ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตาย สัตว์บุรุษเหล่านั้นจึงถึงซึ่งความเกษม มีสุข ดับสนิทในปัจจุบัน”


  ตอบคำถาม-เมื่อคนที่เรารักป่วย จะรักษาจิตของเราอย่างไร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/7/2558

  “…พึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้ อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ไซร้ ก็ไม่ควรเศร้าโศก ควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่า บัดนี้เราทำอะไรอยู่”

  (more…)

  ความประมาท-พระเจ้าวิฑูฑภะ (ตอนจบ)

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๓๕ เรื่อง “พระเจ้าวิฑูฑภะ” (ตอนจบ)

  เจ้าศากยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ทารกถูกพระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าตาย ด้วยบุรพกรรมที่เจ้าศากยะทั้งหลายเคยร่วมกันโปรยยาพิษลงในแม่น้ำ พระเจ้าวิฑูฑภะเมื่อเสด็จถึงแม่น้ำอจิรวดีในเวลาราตรี รับสั่งให้ตั้งค่าย
  (more…)

  คำพุทธ-ความประมาท-พระเจ้าวิฑูฑภะ (ตอนที่ ๒)

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๓๕ เรื่อง “พระเจ้าวิฑูฑภะ” (ตอนที่ ๒)

  พันธุลกุมารโอรสของเจ้ามัลละ ในพระนครกุสินารา เกิดความไม่พอใจพระญาติของตน จึงได้เสด็จมายังเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนทิที่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันที่กรุงตักกสิลา พระเจ้าปเสนทิทรงต้อนรับ และตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดี
  (more…)

  ยามป่วยไข้ให้ช่วยดูแลกัน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/7/2558
  นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าไปพบเห็นภิกษุที่ป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่มีใครดูแลรักษา พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ต้องเข้าไปดูแล และได้ออกเป็นสิกขาวินัย ว่าภิกษุจะต้องดูแลกัน
  (more…)

  การไม่แล่นดิ่งไปหาส่วนสุดทั้งสอง

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/7/2558

  เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา, โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค, หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะ ริโย อะนัตถะสัญหิโต, โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโตฯ

  (more…)

  ความประมาท-พระเจ้าวิฑูฑภะ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๓๕ เรื่อง “พระเจ้าวิฑูฑภะ” (ตอนที่ ๑)

  พระเจ้าวิฑูฑภะโอรสของพระเจ้าปเสนทิกับพระนางวาสภขัตติยา ผู้อาฆาตเจ้าศากยะทั้งหลายว่าจักเอาเลือดในลำคอของเจ้าศากยะเหล่านั้น มาล้างแผ่นกระดานที่พระองค์นั่ง
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความเกี่ยวเนื่องของมรรคแปดและอริยสัจสี่

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/7/2558

  “เป็นความสวยงามของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รองรับกันพอดี ไม่ว่าจะอธิบายมาจากทางไหน มันจะมาเข้ากัน มารวมกัน แล้วทุกอย่างไม่หนีออกจากมรรคแปด มรรคแปดนี่คือส่วนหนึ่งในอริยสัจสี่”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-อาพาธคืออนัตตา และจะเป็นหมาหรือเป็นปลาดี

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/7/2558

  “ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นๆนี่ มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงหมดเลย เราจะเริ่มเห็นรูปแบบที่เหมือนกัน ตรงที่เราเห็นรูปแบบที่เหมือนกัน ด้วยความฉลาดมีปัญญา มันจะทำให้มีความหน่าย มีความหน่ายว่า โอ๊ย… มันก็หนังเรื่องเดิม ซ้ำรอบเดิม …ศพไหนก็ศพไหนก็เป็นอย่างนี้ เราจะมีความหน่าย เห็นตามที่เป็นจริง”
  (more…)

  ธรรมเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/7/2558

  “เราจะต้องเป็นผู้ทีทรงไว้ในสาราณียธรรม ๖ เป็นผู้ที่มีเมตตากัน..ให้ละอกุศลธรรมที่เป็นมูลเหตุของการทะเลาะวิวาทเสีย..ให้ฝึกในการตั้งไว้ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปฐาน ๔ อิทธิบาท๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรคมีองค์ ๘ จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเมตตา มีการแบ่งปัน มีศีล และมีทิฐิที่เสมอกันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/7/2558

  “ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ทุกข์ทั้งหมดนั้นมีฉันทะ(ความพอใจ) เป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะว่า ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์; และทุกข์ใดๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกข์ทั้งหมดนั้น ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะว่าฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์,” ดังนี้. สฬา.สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗.

  (more…)

  คำพุทธ-เหตุเกิดที่บ้านสามคาม

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/7/2558

  เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสามคาม “สามคามสูตร”

  ในสมัยนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามคาม แคว้นสักกะ ครั้งนั้นนิครนถ์นาฏบุตรถึงแก่กรรมในกรุงปาวาแล้วไม่นาน สาวกก็ทะเลาะวิวาทกันแตกกันเป็น 2 พวก ท่านพระจุนทะเข้าไปหาพระอานนท์เล่าความให้ฟัง พระอานนท์จึงพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลเรื่องราว
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ประมาณเครื่องวัดสอบในบุคคลไม่เท่ากัน

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/7/2558

  “ประมาณเครื่องวัดสอบในบุคคล ไม่สามารถทำได้เลย เพราะฉะนั้นที่เราบอกว่า ปฏิบัติมา 20 ปี มันอาจจะไม่เท่ากับคนอื่นที่เขาปฏิบัติมา 3 ปีก็ได้ เราจะไปวัดสอบอย่างนี้ ไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำมา 20 ปีนี่ถูกหรือเปล่า”
  (more…)

  ตอบคำถาม-เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/7/2558

  “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” คือ ธรรมะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา ศีล, สมาธิ, ปัญญา เที่ยงหรือไม่เที่ยง? “ไม่เที่ยง” ไม่เที่ยงแล้ว เป็นทุกข์ หรือเป็นสุข? “เป็นทุกข์”
  (more…)

  พึงสามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/7/2558

  ถ้าหมู่คณะไหนที่เขาแตกกัน ลงรอยกันไม่ได้ แสดงว่าหมู่คณะนั้นไม่มี สาราณียธรรม ๖ ได้แก่
  (more…)

  ภาวิตา คือการพัฒนาทำให้เจริญ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/7/2558

  ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฎิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันต เม ภิกขะเว, ปัพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
  ภิกษทั้งหลาย, จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟัง มาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้ว ฯ

  (more…)

  คำพุทธ-ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/7/2558

  ทรงโปรดภิกษุชาวเมืองโกสัมพี “โกสัมพิยสูตร”

  ภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน พระพุทธองค์ตรัสเรียกมาตักเตือนและแสดงธรรมเพื่อความรักความสามัคคีกัน 6 ประการคือ…
  (more…)

  การนอนอย่างมีสติ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/7/2558

  ผู้ที่ทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะในการนอนหลับเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอ ก่อนนอนตั้งสติทำสมาธิ น้อมจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงศีล ระลึกถึงความดีที่ตนเองทำในวันนี้ เจริญเมตตาภาวนา สวดมนต์เสร็จแล้วน้อมจิตเพื่อการนอน เจริญธรรมอันเป็นเครื่องตื่น
  (more…)

  อุคคเสน และอนาถบิณฑิกเศรษฐี

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๒๔๕ เรื่อง “บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน”

  สมัยนั้น บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสนกับสหาย ได้มาดูนักฟ้อนที่มาแสดงมหรสพทุกหกเดือนในกรุงราชคฤห์เพื่อถวายแก่พระราชา เห็นลูกสาวนักกายกรรมได้เกิดความรักขึ้น จึงตัดสินใจเที่ยวแสดงศิลปะไปตามคามนิคมและราชธานีกับพวกนักกายกรรมคณะนั้น เพื่อจักได้นางนั้นมาเป็นภรรยาของตน
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ฝึกอย่างไรให้เกิดปัญญา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/7/2558

  “เห็นว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เกิดมามี แต่ว่าตอนนี้มันเกิดมีมา มันจึงเป็นของไม่เที่ยง พิจารณาเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็น ปัญญาสิกขา”
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-กงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/7/2558

  “อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺตนํ การให้เป็นไปซึ่งกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-เทวทูตมีข่าวดีมาบอก!!

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/7/2558

  สัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดา,มีความแก่เป็นธรรมดา,มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นจากความเกิด,ความแก่,ความเจ็บ และความตายไปได้

  (more…)

  การตัดโวหารโดยประการทั้งปวง

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/7/2558

  กาม เป็นสิ่งที่มีโทษมาก มีความคับแค้นมาก เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยง ให้มาเจริญความสุขที่เป็นไปในภายใน ทำสมาธิ ทำปัญญาให้เกิดขึ้น ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุติ เป็นสิ่งที่แสดง บ่งบอก ถึงความเป็นผู้สงบ ความเป็นสมณะในธรรมวินัยนี้ แล้วเรื่องของความศรัทธา ความเคารพ ความตั้งมั่น เราประดิษฐานให้ดี ตั้งไว้ให้ถูก คบหาให้เข้าใจแล้วเราจะมีความเจริญ ความงอกงาม ความเพิ่มพูนในธรรมในใจของเราได้


  คำพุทธ-โปตลิยสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/7/2558

  เรื่อง “โปตลิยคฤหบดี”

  พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับโปตลิยคฤหบดี ที่แคว้นอังคุตตราปะ ถึงเรื่องธรรม ๘ ประการ ที่เป็นไปเพื่อการตัดขาดซึ่งโวหาร และอุปมาถึงโทษของกาม 7 ข้อ หลังจากที่โปตลิยคฤหบดี ฟังพระสูตรนี้แล้ว ก็สรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า และประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ทบทวน ๔ กรฎาคม ๒๕๕๘-สวนโมกข์,กทม.

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/7/2558

  “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ไม่เอาทางสุดโต่ง ๒ ข้าง แต่ให้เลือกทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ อริยสัจ ๔ กิจที่ควรทำในแต่ละอริยสัจ ไม่เหมือนกัน คือ

  (more…)

  ตอบคำถาม-มีสติอยู่อย่างไม่ประมาท

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/7/2558

  “นี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย,
  เพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งความโศกและปริเทวะ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัส
  เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ทางนี้ คือ สติปัฏฐานสี่.
  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๖-๒๔๘/๘๒๐-๘๒๔.

  (more…)

  ไม่มีตัวตนปราบคนคะนองตน

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/7/2558

  อธิบายเรื่อง สัจจกนิครนถ์บุตร ซึ่งเป็นพระสูตรเล็ก (อย่างสั้น) พูดถึงปริภาชก ที่ชื่อ สัจจกะ เป็นบุตรของนิครนถ์ จึงเรียกว่า สัจจกนิครนถ์บุตร เหตุเกิดในป่าใหญ่ (ป่ามหาวัน) ที่อยู่รอบๆ เมืองเวสาลี เรื่องมีอยู่ว่า…
  (more…)

  อนัตตลักขณสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/7/2558

  ปรากฏการณ์ที่เป็นอนัตตามีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ฟัง ให้ชัดเจนในกายของเรา เห็นให้ชัดเจนผ่านทางตา ได้ยินชัดเจนผ่านทางหู รู้สึกได้ชัดเจนผ่านทางลิ้น จมูกกายใจ รู้สึกได้ เรารับรู้ตรงนี้ให้ดี ดูให้เห็นว่า

  มันมีเหตุปัจจัยมันถึงอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นอยู่ได้

  (more…)

  คำพุทธ-จูฬสัจจกสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/7/2558

  มัชฌิมนิกาย ว่าด้วยเรื่อง “สัจจกนิครนถ์นาฏบุตร-จูฬสัจจกสูตร”

  สัจจกนิครนถ์นาฏบุตร อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี เป็นนักโต้วาทะ พูดยกตนว่าเป็นบัณฑิต ชนจำนวนมากก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดี เขากล่าวกับที่ชุมชนในกรุงเวสาลีว่า เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ ที่เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ ผู้ปฏิญญาตนว่า เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
  (more…)

  กำลังแปดอย่าง

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/7/2558

  ความมีกำลังในการเข้าสมาธิจะมีได้ด้วยเหตุ ๖ ประการคือ

   ๑. ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ
   ๒. ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิ
   ๓. ฉลาดในการออกจากสมาธิ
   ๔. มีปกติกระทำ (สมาธิ) โดยเอื้อเฟื้อ
   ๕. มีปกติกระทำ (สมาธิ) โดยติดต่อ
   ๖. มีปกติกระทำด้วยธรรมเป็นที่สบาย (แก่สมาธิ)

  (more…)

  โพธิราชกุมาร และพระนางรูปนันทาเถรี

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๑๒๗ เรื่อง “โพธิราชกุมาร”

  โพธิราชกุมาร รับสั่งให้สร้างปราสาท ชื่อโกกนุท มีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆ บนพื้นแผ่นดิน ปานดังลอยอยู่ในอากาศ เมื่อสร้างเสร็จก็จะทำการฉลองปราสาท จึงตรัสสั่งให้นิมนต์พระศาสดา ทรงทำการประพรมในปราสาทด้วยของหอมที่ผสมกัน ๔ อย่าง
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-หาจุดสมดุลย์เมื่อจิตหดหู่

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/7/2558

 • เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เริ่มปฏิบัติธรรม ความหดหู่ที่เกิดขึ้นเป็นหิริโอตัปปะ เป็นความกลัวละอายต่อบาป ทำให้มาขวนขวายในการปฏิบัติธรรม ทำจิตให้สูงขึ้น ไม่รับสิ่งที่เป็นอกุศลเข้าในใจ เป็นสิ่งดี…..

  (more…)

 • สากัจฉาธรรม-นามรูปในอริยสัจสี่

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/7/2558

 • อจินไตยเป็นภาษาบาลี แปลว่าเรื่องที่ไม่ควรคิด อจินไตยสี่คือ วิสัยของพระพุทธเจ้า,วิสัยของผู้ได้ฌาน,ผลของกรรม,เรื่องของโลก เหล่านี้ไม่ควรคิด คิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าหรือได้รับความลำบาก ควรคิดในเรื่องของอริยสัจสี่ในเรื่องนามรูป
 • (more…)

  สากัจฉาธรรม-อย่าไปตกนรก โดยไม่จำเป็น

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/7/2558

  “อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด;
  บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย.
  อานนท์ ! เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าว(ย้ำ)กะเธอ โดยประการที่
  เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ :
  เธอทั้งหลาย อย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย”.
  – ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

  (more…)

  การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติ-ชุดเล็ก

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/7/2558

  ทุกข์ คือ อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน (สักกายะทิฐิ)
  สมุทัย คือ เหตุของการเกิดทุกข์ คือ ตัณหา (ความอยาก)
  นิโรธ คือ ความดับไม่เหลือของตัณหา ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดทุกข์
  มรรค คือ หนทางที่จะดำเนินไปถึงซึ่งความไม่มี “สักกายะทิฐิ” (ความเป็นตัวตัว)

  (more…)

  คำพุทธ-จูฬเวทัลลสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/7/2558

  เรื่อง “การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติ”

  เป็นพระสูตร แสดงการสนทนาธรรมในลักษณะถามตอบที่ยังให้เกิดปีติ จากปัญญาที่เกิดขึ้นจากการไปรู้เห็นความจริง
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ขันธ์ห้าคือทุกข์แต่กรรมเก่าไม่ใช่สมุทัย

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/7/2558

 • ตอบคำถามที่ว่า ข้าพเจ้า(ขันธ์ห้า)เป็นทุกข์ และกรรมเก่าคือสมุทัย เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่
 • (more…)

  สุขสามเณร

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/7/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๑๑๗ ภาคที่ ๕ เรื่อง “สุขสามเณร”

  ในอดีตกาล มีบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี หลังจากบิดาตาย ได้ทรัพย์สมบัติจำนวนมากที่บิดาและบรรพบุรุษหามาไว้ นามว่า “คันธเศรษฐี” เขามีความคิดว่า บุรพบุรุษเหล่านี้พากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้ว ก็ละทิ้งไปเสีย เพราะความที่เป็นคนโง่ ส่วนเราจักถือเอาทรัพย์นั่นไปด้วย
  (more…)

  ตอบคำถาม-อริยทรัพย์-เป็นทรัพย์ที่นำทางเราไปสู่นิพพาน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/7/2558

  “เรามีอริยทรัพย์ เราใช้ทรัพย์นี้ไปในการนำทางเราไปสู่นิพพานได้” ซึ่งจะเป็นบรมสุขมาก จะเป็นที่ที่จะดับแห่งความทุกข์ทั้งหลาย

  (more…)