บุคคลที่ควรเสพคบ ไม่ควรเสพคบ ดูอย่างไร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/07/2559

บุคคลประเภทที่ ๑. บุคคลที่น่ารังเกียจ คือบุคคลที่ทุศีล มีธรรมอันทราม มีความประพฤติน่ารังเกียจเน่าใน เปียกแฉะ มีงานลึกลับ มีชื่อเสียงไม่ดีระบือไป ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ขันธ์ห้า สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/07/2559

“ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุด เพราะเราอยู่กับมันมาตลอดไม่ว่าตอนเกิดตอนตาย ในแง่ธรรมะสอนเรื่องนี้มากที่สุด เพราะตรงนี้คือจุดรวมทั้งหมดเลย ในอริยสัจสี่ตัณหามันจะเกิด มันก็เกิดในขันธ์ห้านี้ได้เท่านั้น จะทำให้ตัณหามันละออกไป จะทำให้ความพ้นของขันธ์ห้าเกิดขึ้นได้ ก็ทำตรงขันธ์ห้านี้แหละ”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ขันธ์ทั้งห้าคืออะไร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2559

“รูปคือสิ่งที่แตกสลายได้ อุปมาดั่งฟองน้ำ  เวทนาคือกิริยาที่รู้สึกได้ อุปมาดั่งต่อมน้ำ  สัญญาคือกิริยาที่หมายรู้ได้ อุปมาดั่งพยับแดด  สังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งได้ อุปมาดั่งแก่นของต้นกล้วย  วิญญานคือกิริยาที่รู้แจ้งได้ อุปมาดั่งนักมายากล”

Q: พระพุทธองค์กำหนดขันธ์ห้าไว้อย่างไรและความหมายในแต่ละขันธ์

A: ขันธ์แปลว่ากองหรือกลุ่มก้อน แบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ์ทั้งห้าปรากฎในกัณฑ์เทศน์กัณฑ์แรกคือ ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ที่กล่าวว่า “…กล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง 5 คือตัวทุกข์” ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยง ขันธ์ห้าเราต้องรอบรู้ไม่ใช่ละ พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “ปริญญายะ” (more…)

อวสานพระราหุล

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 22/07/2559

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในพรรษาที่ 2 พระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระบิดาและพระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระนางพิมพาจึงให้พระราหุลราชกุมารที่มีอายุ 7 พรรษา ไปทูลขอทรัพย์มรดกจากพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ทรัพย์อันใดของบิดาที่ราหุลนี้ปรารถนา ทรัพย์อันนั้นเนื่องด้วยวัฏฏะ เป็นไปกับด้วยความคับแค้น เราจักทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตตระ” แล้วรับสั่งหาท่านพระสารีบุตรมา แล้วตรัสว่า “ราหุลกุมารนี้ขอทรัพย์มรดก เพราะเหตุนั้นท่านจงบวชราหุลกุมารนี้เถิด” (more…)

กำเนิดราหุลกุมาร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/07/2559

ในกัปแห่งพระพุทธเจ้า พระนามว่า พระปทุมุตตระ พระราหุล ซึ่งเกิดเป็นพระยานาคราช ได้ตั้งความปรารถนาไว้หลังจากที่ได้เห็น สามเณรอุปเรวตะ โอรสของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ โดยได้ถวายมหาทาน แด่พระศาสดาเป็นเวลา 7 วัน และตั้งความปรารถนาว่า ข้าพระองค์พึงเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนอุปเรวตะสามเณรนี้ หลังจากหมดบุญในฐานะพระยานาคราชแล้วก็ เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในกัปของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระเช่นเดิม และได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธองค์ และได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษา ท่านจึงปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างภิกษุนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเช่นนั้นบ้างจึงได้ทำการปูลาดพื้นปราสาท 7 ชั้นและขัดเงาให้สดใสดุจรัตนะ ถวายพระศาสดา จึงได้รับคำทำนายจากพระศาสดาว่า (more…)

ตอบคำถาม-การสอบทาน เมื่อสงฆ์กล่าวธรรมต่างกัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 20/07/2559

Q1: คุณบุญส่งต้องการทราบถึง หนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๗ อันนี้อยู่ในส่วนของอภิธรรมปิฎก ชื่อ คัมภีร์ที่เรียกว่า “กถาวัตถุปกรณ์” ผู้ถามต้องการทราบว่า เป็นพุทธพจน์หรือไม่?

A1: คำตอบคือ ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบให้ได้…มันเหมือนกับว่า ครอบครัวหนึ่งมีลูกเยอะแยะ แต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว พ่อก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ ลูกก็อยู่กันตามประสา ตามยถากรรม คนหนึ่งว่าอย่างนี้ อีกคนหนึ่งจะว่าอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่ทะเลาะกัน ก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าทะเลาะกันแล้วจะทำอย่างไร?

ครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเห็นแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ ๒ ฝ่ายก็จะมีความรู้ มีความสามารถ เขียนเป็นบทความ วิเคราะห์ต่าง ๆ มาบ้าง ตรงนี้คำแนะนำของข้าพเจ้าก็คือว่า “ก็ตัวใคร ตัวมัน คือ ไม่ใช่ว่า ทอดทิ้ง แล้วก็ไม่ใส่ใจ ตัวใครตัวมัน คือ เราพึ่งตน พึงธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นั่นแหละ

Q2: คุณคมสันได้ถามคำถามซึ่งมีความสอดคล้องกันกับคำถามแรก ถามว่า จะทำอย่างไรถ้าทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน บุคคลที่ ๓ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ครูบาอาจารย์ฝ่ายนี้บอกว่าอย่างนี้ ครูบาอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่มาจากแม่บทเดิมเดียวกัน เราจะฟังอย่างไร? (more…)

มหาภิเนษกรมณ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 19/07/2559

“มหาภิเนษกรมณ์” หมายถึง การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้า ที่เรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยทรงเห็นว่า โมกขธรรมนี้จะเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์และแก่ชาวโลกทั้งปวงได้ จึงกล่าวว่าการออกบวชของพระองค์เป็นไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือ “โมกขธรรม”


รู้ตายจึงพ้นตาย

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 18/07/2559

ความตายนี้ไม่เที่ยง”…นี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า  “ความแก่และความตายคือชราและมรณะ เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้น แล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับลงไปเป็นธรรมดา เพราะไม่รู้ ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น นี่แหละจิตของหมู่สัตว์ จึงเป็นเหมือนกลุ่มของด้ายยุ่ง ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งเหมือนกลุ่มด้ายที่หนาแน่นไปด้วยปม พันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปัพพะชะดังนี้ ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสาระที่เป็นอบายทุคติวินิบาตไปได้”

เหตุปัจจัยของความแก่และความตายจริง ๆ คือความเกิด ถ้ามีการเกิดย่อมมีการตายแน่นอน เหตุปัจจัยของการเกิดคือตัณหาอวิชชา เหตุปัจจัยของการเกิดจะดับสิ้นไปคือต้องละตัณหาอวิชชา เห็นโทษของความตาย พิจารณาถึงเหตุปัจจัยของความตาย ตั้งสติ ทรงจิตอยู่ในอริยะมรรคมีองค์แปด จะละตัณหาอวิชชาได้ เมื่อดับความเกิดได้ย่อมพ้นจากความตาย

สากัจฉาธรรม-การกระทำตอบ เมื่อผู้มีคุณเปลี่ยนแปลงไป

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/07/2559

“อันดับแรกเรารู้บุญคุณ อันดับที่สองคือไม่กินร่วมกัน อันดับที่สาม ถ้าสามารถชักชวนให้มาในทางดีให้ทำ แต่ถ้าเขาไม่ฟัง เราก็หลีกออกมาก่อน มีความกตัญญูแต่ยังไม่กตเวที การกตเวทีบางทีไม่ต้องออกมาทางกายทางวาจา แต่ถ้าใจมีเมตตามันก็เป็นกตเวทีได้เหมือนกัน แล้วถือว่าเป็นการปกปิดหรือเปล่า ก็ให้พูดตามจริง ถ้าไปแจ้งตำรวจ คุณต้องพูดจริง มีเมตตา ไม่ถือว่าเป็นการอกตัญญู เพราะว่าเราต้องการให้เขาออกจากความผิด ไม่ได้หวังให้เขาฉิบหาย อันนี้จิตต้องตั้งไว้ถูก ไว้ให้ดี”

Q: เมื่อผู้มีคุณเปลี่ยนแปลงไป เราจะกตัญญูและกตเวทีอย่างไรจึงจะเหมาะสม

A: พระพุทธเจ้ากล่าวว่า บางคนเพียงพอเพื่อผู้อื่น ไม่เพียงพอเพื่อตัวเอง หมายความว่าให้คนอื่นรู้ธรรมได้ แต่บางทีตัวเองปฏิบัติไม่ได้ ทำไม่ดีไป (more…)

สากัจฉาธรรม-สุปฺปฏิการ การกระทำตอบ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/07/2559

“คือถ้าเราเปรียบเทียบกับมารดาบิดา มารดาบิดาให้ทั้งชีวิต แต่ถ้าคนนี้ที่เขามาช่วย ก็คือให้ตั้งแต่จุดที่เขาช่วย จนเราตายไป ไอ้ชีวิตที่เหลือตรงนี้ก็อาจจะน้อยกว่าของมารดาบิดา แต่ก็ยังเป็นชีวิตอยู่ ก็หาค่าไม่ได้เหมือนกัน ต่อให้เราทำงานหาเงิน เอาเงินมาในช่วงชีวิตที่เหลือทั้งหมดนี้ ให้บุคคลที่เขามาช่วยเรา ก็ถือว่าไม่เป็นการตอบแทนที่เสมอกัน เพราะมันหาค่าไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ ด้วยลักษณะเดียวกับมารดาบิดา จะกระทำตอบแทนเนี่ย มันจึงไม่ใช่สิ่งของที่สามารถตีราคาได้ จะไม่เสมอกัน เราเปรียบเทียบย้อนกลับมานะ มารดาบิดาให้ชีวิต กับบุคคลที่ให้รู้อริยสัจคือให้รอดพ้นจากความตาย เพราะงั้นการกระทำตอบอะไรที่จะเสมอกัน สิ่งที่ควรทำกระทำตอบคือเอาธรรมะข้อนั้นมาปฏิบัติ สุปฺปฏิการ

Q: ขอคำอธิบายในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการการะทำตอบ

A: ในภาษาไทยใช้คำว่า กตัญญูกตเวที แยกออกเป็น กตัญญูคือการรู้คุณ กตเวทีคือการกระทำตอบแทน อธิบายถึง ๒ พระสูตร (more…)

อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/07/2559

อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

“…พระสูตรนี้สวยงามมากท่านผู้ฟัง เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของอริยสัจ 4 แยกออกมา ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เอาเฉพาะเรื่องทุกข์มาอธิบาย แยกออกมาเป็นเรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ 5 เอาเฉพาะเรื่องรูปมาอธิบาย แยกออกไปเป็นธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม พูดถึงพระรัตนตรัย กลับมาเรื่องขันธ์ 5 อธิบายต่อไปเรื่องอายตนะ 6 ไปเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาท แล้วกลับมาที่อริยสัจ 4 สวยงามมาก…”

คำพุทธ-มหาหัตถิปโทปมสูตร อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 14/07/2559

มหาหัตถิปโทปมสูตร

พระสารีบุตรได้ให้โอวาทภิกษุในเรื่องของอริยสัจว่าเป็นธรรมยิ่งใหญ่ เหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งปวง ความเกิดและความตายเป็นทุกข์ ความยึดมั่นหรืออุปาทานในขันธ์ ๕ ( รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ) เป็นทุกข์ ให้พิจาณาอยู่เนืองๆ ด้วยปัญญาว่า ธาตุทั้ง ๖ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ และวิญญาณว่ามันไม่ใช่ของเรา เมื่อธาตุทั้งภายในภายนอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาย่อมไม่มี…

“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท…”


จะดัดลูกศรให้ตรงต้องใช้ตาเดียวเล็ง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/7/2559

นายช่างลูกศรตอบอย่างนี้ ถ้าใช้สองตาดู มันจะไม่สามารถเห็นจุดที่มันคดได้..ตาเดียวอ่ะซิ มันไม่ต้องทะเลาะกะใคร คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกะใคร ..เหมือนคนนี่ล่ะ มี 2 คน เดี๋ยวมีปากเสียงกัน คนเดียวดีกว่า คนเดียวจะไปเถียงกับใคร…..เด็กน้อยตอบว่า….ถ้ามี 2 อัน มันก็ต้องกระทบกันน่ะซิ มีอันเดียวมันจะไปกระทบกับใคร….พระโพธิสัตว์ อึกขึ้นมาเลย รู้ข้อมูลตรงนี้ >>>เราต้องบวช เราต้องอยู่คนเดียว เราต้องหลีกเร้น…
(more…)

ตอบคำถาม-ทำไมอรหันต์ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ในภายในอยู่

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/07/2559

“คือภิกษุในกรณีนี้ เมื่อเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือรู้ธรรมะด้วยใจแล้ว ก็รู้ชัดราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายใน ก็รู้ชัดราคะ โทสะ โมหะ อันไม่เกิดมีอยู่ในภายใน ว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายใน ภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้ว ยังจำเป็นอยู่อีกหรือ ที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อ ความชอบใจ การฟังตาม ๆกันมา การตริตรึกไปตามอาการ หรือการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตน”

Q: ราคะ โทสะ โมหะยังปรากฎในจิตพระอรหันต์คืออะไร ในเมื่อเป็นผู้ไกลจากกิเลส

A: พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “อัชฌัตตัง ราคะ โทสะ โมหัง” อชฺฌตฺตํ (อัช-ฌัต-ตัง) แปลว่า ในภายใน กิเลสที่มีอยู่ในภายใน ยกตัวอย่างท่อน้ำที่ถูกฝังเมื่อ 20 ปีก่อน เห็นเมื่อฝนชะหน้าดินออก หรือการถูกธรณีสูบลงไปก็ใช้คำนี้ (more…)

มาลุงกยบุตรบรรลุธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 12/07/2559

มาลุงกยบุตร ท่านจงฟัง เหตุเกิดตัณหา ซึ่งเป็นที่ๆตัณหา เมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ 4 ประการนี้ สี่อย่าง อย่างไรเล่า…
(more…)

ให้เป็นผู้ถึงสุข พ้นจากทุกข์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 11/07/2559

“สุขิตาโหถะ ทุกขามุจทาติ” ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข จงพ้นจากความทุกข์เถิด
(more…)

สากัจฉาธรรม-10/07/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/07/2559


สากัจฉาธรรม-ธรรมะเพชรที่ไม่มีที่ติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/07/2559

“เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ใคร่ครวญธรรมเรื่องของโพชฌงค์7กับมรรค8 จริงๆแล้วเป็นหมวดธรรมอันเดียวกัน ในโพธิปักขิยธรรม37อย่าง เป็นหมวดธรรมที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน”
(more…)

8/07/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/07/2559


สากัจฉาธรรม-08/07/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/7/2559


สากัจฉาธรรม-07/07/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/7/2559


คำพุทธ – มหามาลุงโกฺยวาทสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/07/2559

พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดพระมหามาลุงกยะและพระอานนท์ เกี่ยวกับโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ (เครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ ๕ อย่าง) ได้แก่…
(more…)

ตอบคำถาม-มีสติอธิษฐานการงาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 6/07/2559

Q:ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัมมาสติ เป็นอย่างไร? “เป็นผู้เห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย, เห็นจิตในจิต, เห็นธรรมในธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ กำจัด อภิชฌา และโทมนัสในโลกออกเสียได้ อันนี้เรียกว่า “สัมมาสติ” ฟังแค่เนี้ย ก็ยังไม่เข้าใจว่า หมายถึงอะไรกันแน่ ยังงงๆกัน และก็มีคำอธิบายหลายๆอย่าง อาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้น อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เข้าใจบ้าง ที่ไม่เข้าใจก็มี ก็เลยสอบถามมาว่า ตรงจุดเนี้ย ที่เรียกว่า”เป็นสัมมาสติ”เป็นอย่างไร?คุณรุ่งนภาได้เห็นข้อมูลส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎก ที่อยู่ในเล่มที่ ๓๑ ที่อยู่ในส่วนของขุททกนิกาย เป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่า “ปฏิสัมภิทามรรค” ได้มีคนอธิบายเรื่องของสติปัฏฐาน ๔ อย่างดีมากทีเดียว ผู้ถามสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาในส่วนนี้ได้ ก็เลยคิดว่า ตรงนี้สำคัญมากเลย ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วย และก็อยากให้พอจ.อธิบายเนื้อความในส่วนนี้ให้ฟังด้วย
(more…)

ปาราชิก 4

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 5/07/2559

มีในสมัยหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงอดอยากแร้งแค้นมีภิกษุได้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม ของกันและกันให้คฤหัสถ์ฟังเพื่อให้เกิดมีความศรัทธา ถวายอาหารบิณฑบาตเมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอบถามว่าภิกษุเหล่านั้นมีคุณวิเศษจริงไหม?…
(more…)

ฝึกจิตให้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/7/2559

…ทำไมเราต้องมาฝึกฝน ให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้น…พระพุทธเจ้าได้เฉลยเอาไว้แล้ว ว่าเวลาที่เราทำสมาธิต่างๆ พยายามที่จะตั้งสติขึ้น…เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไร..

(more…)

พ้นไม่ใช่ละ แต่ละแล้วจะพ้น

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/07/2559

คำว่าวิมุติแปลว่าพ้น คำว่าปหานแปลว่าละ การละเหตุแห่งทุกข์สมุทัยคือตัณหาจึงจะพ้นจากทุกข์คือขันธ์ห้าได้ คนที่มีตัณหาย่อมเอาความทุกข์มาใส่ตนเอง
(more…)

สากัจฉาธรรม-กามนิต องคุลีมาล และพุทโธ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/07/2559

“เห็นพระพุทธรูปที่เขาปั้นมาในระยะหลัง ให้เข้ามาถึงตัวแม่บทตรงนี้ เป็นคำสอนเดิมตรงนี้ เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราไปเห็นไปดู ศึกษาคำสอนเข้ามาแม่บทตรงนี้จะมีประโยชน์”
(more…)

สากัจฉาธรรม-พ้นหวาดและหวังด้วยสติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/07/2559

“เราจะเอาเจ้าความหวาดและหวังออกไปจากจิตของเรา ตั้งจิตของเราใหม่ ด้วยตอม่ออันใหม่ คือแทนที่เราจะใช้ตอม่อคืออวิชชาและตัณหาเป็นตัวตั้งที่จิต ใช่มั้ย เราก็ใช้ตอม่ออันใหม่คือเรื่องของสติ ใช้สติเป็นตัวคั้งอันใหม่ ตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติ พอตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติแล้ว สติจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถคิดดี พูดดี ทำดีได้ ไม่ว่าเขาจะดีมาไม่ดีมา ไม่ว่าเราพอใจไม่พอใจ เราก็ต้องคิดดี พูดดี ทำดี ให้อยู่ในมรรค”
(more…)

เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยการประพฤติธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/07/2559

เหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาตและนรก เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก นั้นเพราะความไม่ประพฤติไม่เรียบร้อยทางกาย ทางวาจา และทางใจ และเหตุเป็นปัจจัย ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก นั้นเพราะประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรมทางกาย 3 อย่าง ทางวาจา 4 อย่าง และทางใจ 3 อย่าง
(more…)

คำพุทธ – สาเลยยกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 30/06/2559

“..สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลักแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับ
เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรม…”

(more…)

ถามตอบ – ยมกภิกษุ จากโจรสู่บัณฑิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 29/06/2559

ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าว่า เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า “พระขีณาสพ(พระอรหันต์) เมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก”
(more…)

ปาราชิก 3

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 28/06/2559

อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมุนษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคำว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความหมายหลายอย่าง อย่างนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัยแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.
(more…)

มหาโจรห้าประเภท

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/06/2559

บุคคลที่บวชมาแล้วเป็นมหาโจรสามารถทำชั่วได้ด้วยเหตุดังนี้
(more…)

สากัจฉาธรรม-26/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/06/2559


สากัจฉาธรรม-ร้ายมาไม่ร้ายตอบด้วยพรหมวิหารสี่

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/06/2559

“อาตมาเล่าเรื่องของอตุละอุบาสกให้ฟัง ว่าธรรมดาถูกด่าถูกว่าก็ธรรมดา เรื่องมเหสีพระเจ้าอุเทนที่มาด่าพระพุทธเจ้า เรื่องที่ทูสีมารไปดลใจคนให้มาด่าสาวกของพระพุทธเจ้ากะกุธสันทะ พระพุทธเจ้าทั้ง2พระองค์ให้นโยบายอย่างเดียวกันในการทำจิต ก็คือให้มีเมตตา เปรียบอุปมาอุปไมยอีกพระสูตรที่แสดงกับพระภัคคุนะ ด้วยการทำจิตให้เหมือนกับดิน เหมือนกับน้ำ เหมือนกับอากาศ เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟู แล้วยังพูดถึงเรื่องพราหมณ์ที่โกรธด่าพระพุทธเจ้า ก็ไม่ร่วมกินกับเขา เราจะทำจิตให้ไม่ด่าตอบ ไม่ร้ายตอบได้ ก็ให้เจริญพรหมวิหารสี่”
(more…)

ปาราชิก 2

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 24/06/2559


ปาราชิก 1

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 23/06/2559


ตอบคำถาม-สะดุ้งหวาดเสียว มาร กาม และลูกนิมิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/06/2559

“กามติดอยู่ในใจ กามคุณเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ติดอยู่กับกามแล้วมาจากสิ่งภายนอก”
(more…)

“ทุกข์” มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/06/2559

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินทุกบาททุกสตางค์ ปัญหาไม่ได้มีอยู่ที่ชีวิตจะมีอยู่หรือดับไป ปัญหาอยู่ที่ “จิตที่ใจของเรา” เงินทองชีวิตได้มามันก็เสียไป มีมามันก็ดับไป ต่อให้เราเสียใจชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ เกิดมามันก็ดับไป…
(more…)

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/05/2559

พุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ธัมโม คือ ธรรมมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว

สังโฆ คือ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

“บุคคลใดที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้ว
เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจน นั่นแหล่ะคือที่พึ่งอันเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนี้แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้ ”

ธัมมัญญู

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/06/2559

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการต่อไปนี้ เป็นผู้ควรแก่สิ่งของคำนับคืออาหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับคือปาหุเนยโย เป็นผู้ควรทำอัญชลีคืออัญชลีกรณีโย เป็นนาบุญอื่นของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าคืออนุตตรัง บุญญเขตตัง โลกัสสะ ธรรม ๗ ประการนั้นคือ
๑.ธัมมัญญู คือผู้รู้จักธรรม รู้จักพระสูตร พระวินัย
๒.อัตถัญญูคือผู้รู้จักอรรถะ รู้ความหมายแห่งถ้อยคำ
๓.อัตตัญญูคือผู้รู้จักตนว่าเป็นผู้มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญาและปฏิภาณ
๔.มัตตัญญูคือผู้รู้จักประมาณในการรับ ในการบริโภค
๕.กาลตัญญูคือผู้รู้จักกาลอันเหมาะสม
๖.ปริสัญญูคือผู้รู้จักบริษัทเป็นบุคคลใด ควรปฏิบัติตนอย่างไร
๗.ปุคลปโรปรัญญูคือผู้รู้จักเลือกคบคน ผู้ที่ฟังธรรมอย่างตั้งใจ จำได้ดี ใคร่ครวญพิจารณา ตั้งใจปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น


มีสติในการหลีกออกจากกาม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/06/2559

อุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติจะเจอกันมากแม้แต่พระโพธิสัตว์ ก็คือความคิดในทางกาม ก-า-ม ที่แปลว่าความสุขที่เกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น และ กาย เรื่องของกามอาจจะมากวนใจเรา เวลาที่เราจะมาตั้งสมาธิ…มันจะทำให้เกิดนิวรณ์ เครื่องกางกั้นได้

เวลากามมันจะกั้นจิตเรา มันทำงานอย่างไง

สิ่งที่มากระทบ ทำให้เรามีความสุข ความสบาย ความเพลิดเพลินยินดี เอาสิ่งภายนอกก่อนนะ เอาสิ่งที่มากระทบภายนอก เรียกว่าวัตถุกาม คือวัตถุที่จะทำให้เคลิบเคลิ้มได้ วัตถุที่จะทำให้ลุ่มหลงได้ นี้จะมาในทุกรูปแบบ อีกสิ่งหนึ่งที่จะมาคู่กัน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีวัตถุกามเกิดขึ้น อาจจะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบ ถ้าใจของเรามีกิเลสกาม กิเลสกามก็หมายถึง ความลุ่มหลง ความเพลิดเพลิน ความเคลิบเคลิ้มที่เกิดในภายใน เกิดกับอะไร เกิดกับสิ่งที่มากระทบ เกิดที่ไหน เกิดในภายใน (more…)

สากัจฉาธรรม-เพราะพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้คือของจริง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/06/2559

“อาตมาเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านผู้ฟังได้เลยว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นของจริง เพราะตัวเราเองไม่ได้คิดจะอยู่นาน คือจะอยู่แค่๓เดือนเป็นอย่างมาก แต่พอบวชมาแล้วเราอยู่ได้ เรามีความมั่นใจในธรรมวินัยนี้ คำสอนนี้มีความลึกซึ้ง ละเอียด ปฏิบัติได้ผลจริง มันเป็นของจริง ให้มีความมั่นใจเลยว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ผู้ที่ปฏิบัติดีจริงๆเขายังมีอยู่ ธรรมะนี้เป็นของที่สามารถปฏิบัติได้จริง พอเราจะศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ ให้เข้าถึงพุทโธธัมโม สังโฆ ตรงนี้ นี่คือจุดประสงค์ เพื่อให้เรามีศรัทธา เพื่อให้เรามีความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติให้ได้ ในการที่เราจะพ้นทุกข์ให้ได้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-กรรมใดที่ทำให้มีลูกชอบโกหก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/06/2559

“เรื่องของกรรมมันคือการกระทำ บุคคลจะทำความชั่วหรือความดี อยู่ที่เขากระทำ แล้วถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้น เขาไม่ทำอีอย่างหนึ่ง ทำไมเขาถึงทำสิ่งที่ไม่ดีแทนที่เขาจะทำสิ่งดี อันนั้นเป็นเพราะอาสวะที่สั่งสมมา”
(more…)

ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 17/06/2559

สฬายตนวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกอายตนะ 6 โดยละเอียดเป็นธรรม 8 หมวด คือ
1. อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
2. อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
3. หมวดแห่งวิญญาณ 6 คือ การรับรู้ในทั้ง 6 ช่องทาง
4. หมวดแห่งผัสสะ 6 เมื่อมีอายตนะภายในรวมกับอายตนะภายนอก มีจิตทำหน้าที่ในการรับรู้
จึงเกิดเป็นผัสสะใน 6 ช่องทาง
5. ความนึกหน่วงของใจ 18 ที่เป็นไปในทาง โสมนัส โทมนัส และอุเบกขา
6. ทางดำเนินแห่งจิตของสัตว์ 36 จำแนกโสมนัส โทมนัส และอุเบกขาออกเป็นที่เนื่องด้วย
เหย้าเรือน และหลีกออกจากเหย้าเรือน
7. การที่จะอาศัยสิ่งใด ละสิ่งใด
8. สติ 3 ประการของพระศาสดา


คำพุทธ-สฬายตนวิภังคสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 16/06/2559

“ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงสฬายตนวิภังค์ คือการแจกแจงในเรื่องของสฬายตนแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดแห่งวิญญาณ ๖
หมวดแห่งผัสสะ ๖ หมวดความนึกหน่วงของใจ ๑๘ และทางดำเนินของสัตว์ ๓๖
ใน ๓๖ นั้น พวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ และทางดำเนินของสัตว์นี้
พึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการ ที่พระอริยเจ้าเสพ ซึ่งเมื่อเสพเชื่อว่า เป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่
อันเราเรียกว่าสารถีอันฝึกบุคคลที่ควรฝึก ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย
นี้เป็นหัวข้อแห่งสฬายตนวิภังค์ ฯ”


ตอบคำถาม-โพธิสัตว์ และเหตุแห่งศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/06/2559

“คนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ คุณจะต้องมีโพธิญาณตรงนี้ คุณต้องมีความสามารถตรงนี้ คุณถึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งความสามารถที่เรียกว่า “โพธิญาณ” มันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียว เพราะงั้นบุคคลที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณ เขาต้องพยายามสร้างบารมีสร้างกุศลในการที่จะทำจิตใจที่ยังพร่องอยู่ ให้มันเต็มขึ้นมา ใช้เวลานานมากที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า”
(more…)

การปฏิบัติกายคตาสติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/06/2559

เราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วนั่งลงตั้งกายตรงแล้ว ก็ให้นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ นึกของคุณบิดามารดาบุญครูบาอาจารย์แล้ว ก็ให้เอาสติเอาความรู้สึกของเราไล่ไปตามกายของเรา…
(more…)

สังโฆ สังโฆ สังโฆ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/05/2559

หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน; สาวะกะสังโฆ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค; ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ และก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมดา ๆ แต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย; สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(more…)

สังฆคุณ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/05/2559

…สังฆคุณ คือคุณของสงฆ์ สงฆ์หมายถึงหมู่ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน สงฆ์สาวก สาวกคือผู้ฟังคำสอน ของใคร ของพระผู้มีพระภาค หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค ก็เรียกว่าภควโต(ภะคะวะโต)สาวกสงฺโฆ(สาวะกะสังโฆ)ภควโต(ภะคะวะโต)ก็คือพระผู้มีพระภาค สาวกคือผู้ฟังคำสอน สงฆ์ก็คือหมู่ แสดงว่าไม่ใช่มีคนเดียว มีหลายคน ใช่ ต้องมีหลายคน เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอน…
(more…)

อุปมาของสติ 9 อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/06/2559

จิตที่มีสติตั้งไว้ในกายอุปมา 9 สิ่งนี้ย่อมเป็นจิตที่มีความไพบูลย์ กว้างขวางใหญ่หลวง ไม่มีเวร ไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาท ไม่มีความเบียดเบียน

สามารถที่จะถึงความเจริญในอริยะวินัยในการประพฤติปฏิบัติของพระอริยะเจ้าได้
(more…)

สากัจฉาธรรม-สมดุลย์ชีวิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/06/2559

“เรื่องของการทำให้สมดุลย์ระหว่างการดูแลมารดาบิดา หน้าที่เราก็ต้องทำ เราฉวยโอกาสตรงนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเลย ฝึกความอดทน แล้วก็เป็นการที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดท่าน ประดิษฐานท่านให้อยู่ในศีล จาคะ ปัญญา อันนี้สำคัญมากเลย บางคนทิ้งร้างหนีครอบครัวออกมาปฏิบัติธรรม อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่สมควรแก่ธรรม ยังมีหน้าที่บางอย่างที่ยังบกพร่องอยู่ ยังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกด้านของชีวิต คือบางทีบางด้านเรางามอยู่สวยอยู่ เหมือนเพชรเจียรนัยนั้น ถ้าเขาเจียแค่บางด้าน แต่ด้านหลังเขาไม่เจียให้ดี มันก็ไม่งามนะ ชีวิตเราเหมือนกัน เราทำให้มันดีทุกด้าน พอทำให้มันดีทุกด้าน มันจะงดงามตลอด”
(more…)

สากัจฉาธรรม-ทองแท้ทองเทียม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/06/2559

“มหาประเทศคือการมาเทียบเคียงตรวจสอบ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนการปรินิพพาน ว่าถ้ามีใครพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่านี่เป็นคำสอนของพุทธะ …อย่าพึ่งคัดค้าน อย่าพึ่งเชื่อ แต่จงกำหนดบทพยัญชนะนั้นให้ดี แล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตร นำไปตรวจสอบในพระวินัย ถ้าเข้ากันไม่ได้ ลงกันไม่ได้ นั่นไม่ใช่คำของพุทธะแน่แล้ว บุคคลผู้นั้นจำคำมาผิด ให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสีย ถ้าลงกันได้ เข้ากันได้ นั่นคือคำของพุทธะแน่นอน ให้ทรงจำคำเหล่านั้นไว้ นั่นคือหลักการนะ”
(more…)

10/06/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/06/2559


คำพุทธ – มหากัมมวิภังคสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 9/06/2559

มีความเข้าใจผิดของสมณพราหมณ์นอกศาสนาบางพวกที่เจริญฌานสมาธิจนมีตาทิพย์ สามารถมองเห็นบุคคลบางคนที่ทำความดีแต่หลังจากการตายไปกลับไปเกิดในอบาย ทุคคติ วินิบาต คือ นรก
(more…)

ตอบคำถาม-การแบ่งจ่ายทรัพย์ในการดูแลมารดาบิดา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 8/06/2559

Q: การดูแลมารดาบิดา เนื่องจากเราทำงานแล้ว โตแล้ว มีเงินทองแล้ว เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาในลักษณะไหนดี? จึงถามมาเป็นกรณีศึกษาดังนี้
(more…)

จับจุด “พุทโธ” ให้ได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/06/2559

เราไม่ได้ต้องการคำว่า “พุทโธ” เราต้องการ จิตที่เป็น “พุทโธ” ต่างหาก แต่ว่าเริ่มปฏิบัติให้เริ่มที่ตรงนี้ เริ่มที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า เริ่มตรงนี้ จับจุดตรงนี้ให้ได้ เอาจุดตรงนี้ พอเราคิดถึงคำว่าพุทโธ ๆ อยู่ในใจของเรา สติตั้งขึ้นได้ นิวรณ์มันละไปดับไป จิตเป็นอารมณ์อันเดียวมากขึ้น มีการปรุงแต่งทางกายระงับ มีการปรุงแต่งของจิตระงับ วาจาก็ระงับไปด้วย พวกนี้จะดับหมดถ้าจิตไม่มีนิวรณ์ ถ้าจิตของเรามีการปรุงแต่งที่ระงับไป ๆ นิวรณ์ค่อย ๆ ดับไป มีสมาธิเพิ่มขึ้น ๆ ทีละน้อย มีการปรุงแต่งของจิตค่อย ๆ ระงับลง ๆ การปรุงแต่งทางวาจา และกายระงับลงด้วย คำหายไป ความคิดต่าง ๆ มันหายไป เหลือแต่จิตล้วน ๆ ตรงนี้แหละ คือ “พุทโธ พุทโธ พุทโธ” เกิดขึ้นแล้วในใจของเรา มันอยู่ในใจของเรานี่แหละ เพียงแต่มันถูกปกปิดเอาไว้ ด้วยนิวรณ์ ด้วยความคิดบ้าบอ เรื่องนั่นนี่โน่นที่ผ่านมากระทบ ตั้งสติขึ้นแล้ว ทำจิตให้เป็นพุทโธ อยู่อย่างนี้ จับจุดได้แล้วเอาจิตที่เป็น “พุทโธ” นี่แหละมาใช้งาน

ธัมโม ธัมโม ธัมโม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/06/2559

กายกระทบใจ ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราต้องทำความเข้าใจว่าสุขและทุกข์มีสภาวะอย่างเดียวกัน เป็นลักษณะของทุกขอริยสัจคือ เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัย

ความอยากและความไม่อยากก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความดีดดิ้น มีความแผ่ซ่าน รัดรึง เป็นยางเหนียว เป็นสิ่งที่จะคอยเชื่อมจิตใจของเราให้ติดอยู่กับภพ มีความยึดถือในความสุขและความทุกข์…ธรรมชาติแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ควรต้องทำให้เกิดขึ้นใจ เราเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่า “เห็นธรรมะ”

โทษของความเลื่อมใส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/06/2559

การที่เรามีความเลื่อมใสกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจบุคคลนั้น กระทำเหตุ ๕ ประการคือ

๑. บุคคลนั้นต้องอาบัติ หมู่สงฆ์ยกวัตรไม่สนใจ
๒. บุคคลนั้นต้องอาบัติ หมู่สงฆ์ให้นั่งที่ท้ายสุดแห่งหมู่
๓. บุคคลนั้นหลีกหนีไป
๔. บุคคลนั้นลาสิกขา
๕. บุคคลนั้นตายไป

จึงเลิกเลื่อมใสไม่ฟังพระสัทธรรมจากผู้อื่น เป็นเหตุให้เสื่อมจากพระสัทธรรม ดังนั้นเมื่อมีความเลื่อมใสศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบด้วย เลื่อมใสที่จะไม่ให้มีความรักความชอบใจเจืออยู่ ย่อมเกิดปัญญาที่จะตัดความรักความชอบใจในสิ่งต่าง ๆ สามารถที่จะเห็นพระสัทธรรม ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมได้

ธรรมคุณ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/06/2559

ธรรมะมีคุณค่าอย่างไร…คุณสมบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอก อะไร ๆ ก็ไม่ใช่ธรรมะหมดนะ ไม่ใช่อย่างงั้น แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ต้องมีคุณสมบัติ

สวากขาโต: พระธรรมที่พระผุ้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะ คือต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในการที่จะค้นพบ ลองผิดก่อนดวยการทำทุกรกิริยา ทั้งการทรมานตัวเองให้ลำบากและการชุ่มอยู่ด้วยกาม อันนี้คือจุดที่หนึ่ง ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยะ ผ่านการคิดค้น ใคร่ครวญ ไตร่ตรองมาก่อน ด้วยการที่ลองผิด แล้วก็มาลองถูก การมาลองถูกก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเลย ก็ต้องลองถูกชนิดที่ว่าไม่ชำนาญ มีเรื่องศีล มีเรื่องสมาธิ มีเรื่องปัญญา ไม่ใช่แค่รู้ในส่วนของข้อมูล แต่ว่าทำได้เองจริง ๆ เพราะงั้นการที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมา แล้วก็ทำได้ด้วย แล้วก็บอกได้ด้วย ก็คือมีทั้งปริยัติและปฏิบัติ แล้วก็ได้ผลของตัวเอง แล้วยังสามารถสอนได้ นี้เป็นความดีข้อที่หนึ่ง…ตัวพระองค์ทำมาแล้วอย่างดี ปฏิบัติมาแล้วอย่างดี ลองผิดลองถูกมาแล้ว คิดค้นมาแล้ว ไม่ใช่คิดเฉย ๆ บอกเฉย ๆ แต่ว่าทำได้ด้วย อันนี้คือความดีในข้อที่หนึ่ง ดีตรงที่จิตใจของผู้สอนนั้น ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ (more…)