สากัจฉาธรรม-ทำให้ละเอียดก็ถึงวิมุตติ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

คำว่าทำให้ละเอียดหรือทำให้เจริญ คือการทำให้มันดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งในเรื่องของศีล เช่น รู้ประมาณในการบริโภค นอนยามเดียว ศีลแปด อยู่สันโดษ สำรวมอินทรีย์ เป็นต้น ในเรื่องของสมาธิ ต้องฉลาดในการเข้า-ออก และการดำรงอยู่ในสมาธิ ฌานขั้นต่างๆ ในเรื่องของปัญญา คือการเห็นแง่มุมของสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศล เห็นถึงความไม่เที่ยง ทั้งหมดนี้คือการทำให้เจริญในอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเอง ซึ่งจะทำให้วิชชาวิมุตติเกิดขึ้น พอวิมุตติเกิด ความชำนาญต่างๆ มันก็ค่อยเป็นไปตามลำดับขั้น ทุกอย่างต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขึ้นไป

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก: คุณเด็กวัด/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ

เวลาที่่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า “ทำให้ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป” นั้น คำๆ นี้ มีความหมายกว้างแคบ ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนในแง่การปฏิบัติ ทั้งศิล สมาธิ ปัญญา

สากัจฉาธรรม-ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใจในบาลี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

เนื่องจากภาษาที่พระพุทธองค์ใช้ คือ ภาษบาลี การเรียนรู้บาลีโดยหลักการบ้าง จะทำให้ได้รับความเข้าใจและความซาบซึ้งที่เพิ่มมากขึ้นจากที่ได้อ่านจากการแปล พอเราเรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว ก็จะได้รู้คำศัพท์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ในความหมายที่ถูกต้อง และสามารถทำความเข้าใจในคำสอนของพระศาสดาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้น

อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการกํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ
ความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติ ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก:ประเด็นในรายการ
คำถามโดยย่อ

ประเด็นว่าด้วยเรื่อง “อุเบกขา” และ “การสวดมนต์ด้วยภาษาบาลี”

สำรวจใจด้วยธรรมะของพระพุทธองค์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

“ผู้ที่มาปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว แต่ยังทำสิ่งไม่ดี.. ในเรื่องของทางใจที่ว่า เรากำหนัดยินดีในความสงัดเงียบ ยึดถือในครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่ยึดถือในกฏระเบียบที่มากเกินไป เราก็เป็นทุกข์ซะเอง ความกำหนัดยึดถือมีในสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์แก่เราได้ ยึดถือในสมาธิขั้นที่ลึกขึ้นไป สมาธินั้นก็กลายเป็นความทุกข์ ถ้าเราไม่ได้ เมื่อมีความทุกข์เสียดแทง มารก็จะได้ช่อง พอมารได้ช่อง มันอาจจะต่ำลงๆ ต่ำลงจนกระทั่งเสื่อมจากสมาธินั้นได้ ได้ทำอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ดีบ้าง ถึงกับสิกขาลาเพศไปก็มี”

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สากัจฉาธรรม-พรหมของบุตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:
พรหม หมายถึง ความที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นที่พึ่ง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “มารดาบิดาเป็นผู้บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แด่บุตรทั้งหลาย” ซึ่งคุณสมบัติของพรหม (พรหมวิหาร ๔)  อันบิดามารดาสามารถให้บุตรได้อย่างไม่มีประมาณ

แต่คำพูดที่ว่า พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูกนั้น คาดว่าจะมาจากข้อที่เป็นอนันตริยกรรม แต่ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เท่ากันนั้น พ่อแม่และพระอรหันต์จึงไม่ใช่อย่างเดียวกัน

อรหันต์ หมายถึง เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลส มีคุณสมบัติของการที่จะพึ่งได้ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะสิ่งเหล่านี้ไกลแล้วจากกิเลส

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก: ประเด็นในรายการ

คำถามโดยย่อ
มุมมองในพระพุทธศาสนา บิดามารดาควรจะเป็นพรหมหรือว่าเป็นอรหันต์ของบุตร

คำพุทธ- สุนักขัตตสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:
ณ ป่ามหาวันเมืองเวสาลี เมื่อพระสุนักขัตตะลิจฉวีบุตรทูลถามเรื่องการพยากรณ์อรหันต์ของสาวกว่าเป็นไปโดยชอบหรือสำคัญตนว่าบรรลุ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในเรื่องนี้ โดยให้ดูจากที่เขาน้อมใจไปในสิ่งใดก็จะถนัดสิ่งนั้น เมื่อใครพูดเรื่องอื่นก็ไม่สนใจ ไม่คบคนชนิดนั้น ตั้งแต่โลกามิสกับอาเนญชสมาบัติ,อากิญจัญญายตน,เนวสัญญานาสัญญายตนและนิพพาน

“ดูกรสุนักขัตตะ ก็ความตายนี้ในวินัยของพระอริยะ ได้แก่ลักษณะที่ภิกษุบอกคืนสิกขาแล้วเวียนมาเพื่อหีนเพศ
ส่วนทุกข์ปางตายนี้ได้แก่ลักษณะที่ภิกษุต้องอาบัติมัวหมองข้อใดข้อหนึ่งฯ”

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถาม-บุคคลอาชาไนย

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

บุคคลอาชาไนยนั้น จะต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงมาติกาแม่บท เพื่อความดับ รู้พร้อม รู้ยิ่ง และนิพพาน เพื่อสืบทอดและรักษาคำสอนของพุทธะ

บุคคลอาชาไนย จะไม่ยอมนอนจมกองมูตร กองคูถของตัวเอง เหมือนม้าอาชาไนยที่เห็นสัตว์อื่น เขาจะรับภาระหรือไม่รับภาระก็ตาม ฉันจะรับภาระ ฉันจะกลืนเข้าไป ฉันจะทำมันให้ดี

วาจาที่ไม่ดี ความคิดที่ไม่ดี อย่าให้มี สละออก บุคคลอาชาไนยเขาเป็นอย่างนี้ ค่อยๆ ทำไป

“ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้น, สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด”

ออกอากาศวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก : คุณพุดตาน/คำถามจากทาง Website
คำถามโดยย่อ :
การที่เราพูดความไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนฟัง ซึ่งมันเป็นความจริง เราไม่ได้พูดโกหกถือว่าผิดศิลห้า ในข้อที่สี่หรือไม่

ตอบคำถามจาก : น้าแจ้ด/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ :
ถ้าจะเริ่มต้นศึกษาธรรมควรศึกษาที่ไหน ถ้าต้องการหนังสือแปลความหมายของเนื้อเรื่องจะไปหาได้ที่ใด

ตอบคำถามจาก : คุณสมหมาย แคล้วปลอดทุกข์ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ/คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ :
ขอถามเกี่ยวกับ วิธีการค้นคว้าพระไตรปิฎก?

ผู้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

หลังจากได้ให้โอวาทโดยย่อแก่พระปุณณะแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงได้ตรัสถามสอบทวนถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อไปถึงเมืองสุนาปรันตะ เมื่อพระปุณณะได้กล่าวตอบ แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความยินดี มีเมตตากรุณา มีพรหมวิหาร ๔ ซึ่งคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ายกย่องในที่นี้คือ ความข่มบังคับใจไม่ให้ไหลไปในทางต่ำและการสำรวมระวัง จิตของผู้ที่จะเป็นเช่นนี้ได้ จะต้องมีสติกำกับไว้ ระลึกได้ว่า สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ

พระปุณณะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่ทำให้พระพุทธองค์ทรงลำบากด้วยเหตุแห่งธรรม

ออกอากาศวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แด่เธอผู้ไม่เพลิดเพลิน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:
พระผู้มีพระภาคทรงได้มอบโอวาทโดยย่อแก่พระปุณณะ ในเรื่องของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ถ้าเผื่อว่าเราเพลิดพลิน พร่ำสรรเสริญ บ่น พูดถึงสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่สามารถพ้นไปจากความทุกข์ได้

และทรงแนะความที่จะพ้นจากทุกข์ไว้ด้วยว่า จะต้องละความเพลิน (ละนันทิ) ตรงนี้ให้ได้ ละตัณหา ที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่ตรงไหน ก็ละมันที่ตรงนั้น การที่จะไม่เพลินได้ ก็จะต้องตั้งสติเอาไว้ คอยระวัง เปรียบเสมือน สติเป็นนายทวารที่คอยเฝ้าป้องกันไม่ให้จิตของเราเผลอเพลินไปตามผัสสะที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจได้

ออกอากาศวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สังโฆ สังโฆ สังโฆ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:
หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน;สาวะกะสังโฆ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค;ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ และก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมดา ๆ แต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย;สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

การโยนิโสมนสิการ ใคร่ครวญอย่างเป็นธรรม มีธรรมเป็นอธิปไตย มีธรรมเป็นยอดธง ปฏิบัติให้ดี ปฏิบัติให้ชอบ แน่นอนว่าเราจะเป็นผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า

อย่าให้เราเป็นบุรุษคนสุดท้ายในธรรมะวินัยนี้เลย..เราทำได้ เป็น สังโฆ สังโฆ สังโฆ ได้

ออกอากาศวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วัตรสิบสี่

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ:

ข้อวัตร ๑๔ คือ ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยละเอียด ๑๔ อย่างที่ภิกษุพึงกระทำ  ซึ่งในหลายๆ ข้อนี้ ฆราวาสกก็สามารถนำไปทำได้ จะดีมาก เช่น ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จรมาว่า เมื่อเดินทางมาถึงวัดต้องปฏิบัติเช่นไร ถ้าเป็นเจ้าถิ่น ต้องปฏิบัติเช่นไร เมื่อจะเดินทางกลับ ควรจะปฏิบัติอย่างไร การอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติอย่างไร  หน้าที่ซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์ต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ วัตร ๑๔/Khandhaka-Vatta14

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

    loading
    a