สากัจฉาธรรม-ผู้ชื่อว่าเข้าใจความทุกข์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/10/2558

“ไม่ยุบอยู่ ไม่ก่ออยู่ แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่
ไม่ขว้างทิ้งอยู่ ไม่ถือเอาอยู่ แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้ว ดำรงอยู่
ไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ ไม่ทำให้เป็นกองอยู่ แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายแล้ว ดำรงอยู่
ไม่ทำให้มอดอยู่ ไม่ทำให้ลุกโพลงอยู่ แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้ว ดำรงอยู่”

(more…)

ธรรมเครื่องชำแรกกิเลส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/10/2558

กาม เวทนา สัญญา และ กรรม มี ผัสสะเป็นแดนเกิด อาวสะ มี อวิชชาเป็นแดนเกิด ทุกข์ มี ตัณหาเป็นแดนเกิด
(more…)

สากัจฉาธรรม-9/10/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/10/2558


สากัจฉาธรรม-อรหันต์ – ผู้ไม่พ่ายแพ้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/10/2558

Q : เราควรจะเข้าใจคำว่า พระอรหันต์ อย่างไร? จึงจะถูกต้องคะ?

A : “อรหันต์” หมายถึงว่า เป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลส, ฆ่ากิเลสได้แล้ว เป็นผู้ที่ชนะกิเลส เป็นผู้ไม่มีศัตรู คือ “ไกลจากกิเลส”
(more…)

คำพุทธ-นิพเพธิธรรม นิพเพธิกปัญญา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/10/2558

ธรรมอันเป็นเครื่องชำแรกทำลายกิเลส “นิพเพธิกสูตร”

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการต่อไปนี้ ที่เมื่อบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงทำลายกิเลสธรรม ๔ ประการ คือ
(more…)

ตอบคำถาม-ธรรมทั้งมวล-สงเคราะห์ลงในอริยสัจ ๔

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/10/2558

Q : พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่ว่า ธรรมะทุกอย่างที่ทรงบัญญัติขึ้นจะต้องบรรจุลงในขันธ์ ๕ หรือ ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอย่างนั้นหรือ?

A : ไม่ใช่!!”ต้องจัดอยู่ในอริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐ ตรงนี้ไม่มีใครที่จะค้านได้เลย พระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมในเรื่องขันธ์ ๕ เราจะจัดหมวดหมู่ต้องจัดตามของอริยสัจ ๔”ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกตามหลักอริยสัจ ๔ จะทำให้ได้รับอันตรายจากการศึกษาใคร่ครวญไปในลักษณะนี้ได้
(more…)

นางวิสาขา (ตอนที่ ๓)

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/10/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๔๐ ภาคที่ ๔ เรื่อง “นางวิสาขา”

พระอานนท์ยกเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ที่หญิงคนใช้ของนางวิสาขาลืมไว้ที่วิหาร ซึ่งนางวิสาขาถอดฝากไว้ก่อนเข้าเฝ้าพระศาสดา เก็บคล้องไว้ที่ข้างบันได นางวิสาขารู้เหตุนั้นจึงคิดบริจาคถวายเครื่องประดับนั้นแก่พระเถระ…..
(more…)

ธรรมบท-นางวิสาขา (ตอนที่ ๒)

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/10/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๔๐ ภาคที่ ๔ เรื่อง “นางวิสาขา”

มิคารเศรษฐีจะไล่นางวิสาขาออกจากเรือน เพราะโกรธที่กล่าวว่าตนกำลังบริโภคของเก่าอยู่ นางวิสาขาให้เศรษฐีเรียกกุฎุมพีมาให้ชำระโทษของตน กุฎุมพีตัดสินให้นางพ้นโทษ แม้โทษอื่น ๆ ที่มิคารเศรษฐีกล่าวโทษนางด้วย…..
(more…)

ช่างเชื่อมผู้ปลูกเรือน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/10/2558

อเนกชาติสํสารํ คหการกํ คเวสนฺโต คหการก ทิฏฺโฐสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา ฯ
สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ
ปุน เคหํ น กาหสิ
คหกูฏํ วิสงฺขตํ

(more…)

นางวิสาขา (ตอนที่ ๑)

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/10/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๔๐ ภาคที่ ๔ เรื่อง “นางวิสาขา”

นางวิสาขาผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ ถูกต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี ธิดาของธนญชัยเศรษฐี ถูกสู่ขอให้แต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารบุตรของมิคารเศรษฐี…..
(more…)

เงื่อนไขการให้บริการของขันธ์ห้า

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/10/2558

สัญญาสังสารวัฏ เป็นเงื่อนไขความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้าที่มนุษย์ทุกคนรับมาตั้งแต่เกิด ไม่อาจปฏิเสธได้
(more…)

สากัจฉาธรรม-เพราะรักตัวจึงกลัวผี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/10/2558

“ความกลัวย่อมเกิดแต่ความรัก ถ้าพ้นแล้วจากความรัก ความกลัวจะมาจากที่ไหน”
(more…)

สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจในสมาธิและความสัมพันธ์ของจิตใจธรรมารมณ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/10/2558

“พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่สติ” จิตถ้าไม่มีสติรักษา ก็จะไปตามอินทรีย์ต่างๆเหล่านั้น เพราะงั้นจิตจึงต้องมีที่แล่นไปสู่คือสติ จิตต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ สติก็จะพาจิตแล่นไปสู่อย่างอื่นอีก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “สติมีวิมุตเป็นที่แล่นไปสู่” วิมุตหมายถึงความพ้น เราก็จะเห็นว่า จิตของเรามันพ้นจิตพ้นจากความสุขความทุกข์ทีเป็นธรรมารมณ์ ที่ผ่านมาทางช่องทางคือมโน พ้นแล้วเป็นวิมุตแล้ว “วิมุตจะพาจิตแล่นไปสู่นิพพาน” เราก็จะค่อยเดินไปตามทางนี้ได้ ทางตรงนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปด”
(more…)

การทำลายของโลก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/10/2558

เมื่อโลกเกิดขึ้น ย่อมมีการเสื่อม การเจริญขึ้น ..และการแตกทำลายไปในสมัยที่ดวงอาทิตย์มี 7 ดวง ให้เราเห็นถึงความที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ให้เห็นถึงความที่ว่าโลกนี้ ที่มันเป็นภูเขาหิน มีความสวยงาม….
(more…)

สากัจฉาธรรม-ยกโทษไม่มี มีแต่อดโทษ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/10/2558

คำถาม: รู้ว่าเป็นคนมีความผิดปกติทางจิต ธรรมะเป็นเครื่องทวนกระแสของตัณหาวสามารถไหมคะ?

พระอาจารย์: แน่นอนเลย เพราะการที่เราปฏิบัติตามมรรค ๘ เพื่อที่จะทวนกระแสเป็นการพึ่งตน พึ่งธรรม
เริ่มที่ “สติ” จะเป็นการลอกตัณหานี้ออก ถ้ามีมากก็ต้องพยายามใช้ความเพียรที่เป็นกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ตัณหาลดลงๆ
(more…)

สากัจฉาธรรม-ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/10/2558

“บุคคลที่มีความทุกข์แล้ว ทุกข์จะเป็นที่ตั้งของศรัทธา”
(more…)

คำพุทธ-สุริยสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/10/2558

“สุริยสูตร”

ภิกษุทั้งหลาย !สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน
สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็ พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง
พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น.


ผิดแล้วต้องแก้–พระภัททาลิ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/9/2558

“ภัททาลิสูตร”

ผิดแล้วต้องแก้ไข ถ้าไม่ยอมแก้ไข ให้โอกาส ให้โอกาสแล้ว ให้โอกาสเล่า ยังแก้ไขไม่ได้ ต้องเอามันออกไป ต้องกำจัดความไม่ดีในใจของเราออกไป ต้องกำจัดคนที่ไม่ดีออกไป เราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ในธรรมวินัยนี้


ตอบคำถาม-ความทุกข์ที่เป็นไป ๓ รอบ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/9/2558

“ธรรมะเหล่าใดที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมา บัดนี้ธรรมะเหล่านั้นเราถูกต้องด้วยนามกายแล้ว”

(more…)

ศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/9/2558

ทุกข์ คือ ธรรมะ อันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังเจอความ “ทุกข์” แล้วเห็นอยู่อย่างถูกต้อง
(more…)

คำพุทธ-ภัททาลิสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/9/2558

“ภัททาลิสูตร”

พระภัททาลิ ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังจะทรงบัญญัติสิกขาบท ภิกษุรูปอื่นได้เตือนให้มนสิการในความผิดนี้ จึงได้ไปขอให้พระผู้มีพระภาคจงรับโทษของตนโดยความเป็นโทษ เพื่อความสำรวมต่อไป พระศาสดาทรงรับโทษนั้น เพราะข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้ว ทำคืนตามธรรม ถึงความสำรวมต่อไปนี้ จะเป็นความเจริญในอริยะวินัยของเธอผู้นั้น บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดา ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษได้


ช้างปาลิเลยยกะและยักษิณีชื่อกาลี

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/9/2558

เรื่องของพญาช้างชื่อ “ปาลิเลยยะกะ”

ที่ได้หลีกออกจากโขลงมาทำข้อวัตรและได้อุปฐากพระผู้มีพระภาคเมื่อครั้งเสด็จหลีกไปจำพรรษาอยู่ที่ป่ารักขิตวัน หลังจากตรัสสอนแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกัน แต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ถึงความพร้อมเพรียงกันได้
(more…)

เพ่งโทษ กับ พิจารณาให้เห็นโทษ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/9/2558

การเพ่งโทษมีสองลักษณะ

  • แบบที่หนึ่งเป็นการเพ่งโทษแล้วให้เกิดโทษ เป็นกำลังของคนพาลคือเอามาใช้บ่อยๆ เพ่งหาโทษของคนอื่นตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่เอามาตำหนิติเตียนกัน เพื่อที่จะเอามาใช้ทำลายล้างกัน ใส่ร้ายกัน เป็นการทำในสิ่งที่ไม่ดี เป็นชนิดที่เป็นอกุศลเป็นมิจฉาสมาธิ
  • แบบที่สองเพ่งโทษแบบให้เกิดประโยชน์ เพ่งลงให้เห็นโทษแล้วคอยระงับไม่ให้เกิดโทษขึ้น คอยบอกคอยเตือนผู้อื่นเมื่อเห็นโทษด้วยจิตใจที่เมตตา แต่ถ้าเพ่งโทษตนนั้นเป็นการพิจารณาโทษของตนเองด้วยจิตที่เป็นสมาธิเป็นการน้อมเข้ามาสู่ตัว เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่ไม่เที่ยง แล้วจะเกิดความหน่ายแล้วมีความคลายกำหนัดปล่อยวาง

สากัจฉาธรรม-วิมุตกับฆราวาส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/9/2558

“ยิ่งยึดมาก ยิ่งทุกข์มาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำสำหรับฆราวาส คุณต้องพ้นทุกข์นะ จะต้องให้พ้นจากไอ้เรื่องที่จะทำให้คุณมีความทุกข์”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและพึ่งตนพึ่งธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/9/2558

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/9/2558

“สำนวนที่พระพุทธเจ้าคุยกับเทวดากับมนุษย์จะแตกต่างกัน คือคุยเรื่องอริยสัจสี่ ใช่อยู่ แต่ว่าวิธีการพูดคือหมายความว่า ภาษาที่พูดใช่อยู่ก็เป็นเรื่องธรรมะ แต่ว่ามีลักษณะการพูดที่แตกต่างกัน….คุยกันเป็นกลอน เป็นภาษาที่สวยงาม ลงรับกัน มีความหมายลึกซึ้ง”
(more…)

มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยธรรม ไม่ใช่วรรณะ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/9/2558

มนุษย์นั้น ถือกำเนิดจากมารดา ไม่ว่าวรรณะใด ถ้าประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ความประพฤตินั้นก็เป็นอกุศลธรรม แต่ถ้าวรรณะใดก็ตามประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ความประพฤตินั้นก็เป็นกุศลธรรม คนจะเลวจะดีอยู่ที่การกระทำ มิใช่วรรณะ ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มนุษย์จึงประเสริฐได้ด้วยธรรม ..ไม่ใช่วรรณะ
(more…)

คำพุทธ-อัคคัญญสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/9/2558

เรื่อง “สามเณรชื่อวาเสฎฐะ และสามเณรชื่อภารัทวาชะ”

พระพุทธเจ้าทรงแสดงอัคคัญญสูตรแก่สามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารัทวาชะ ผู้ออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ ที่คิดว่าตนเองมีชาติกำเนิดจากพระพรหม พระองค์ทรงคัดค้านคำกล่าวอ้างนั้น และทรงตรัส แสดงให้เห็นว่าความประเสริฐของมนุษย์นั้นอยู่ที่ความประพฤติในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่อยู่ที่วรรณะ คนวรรณะต่างๆ ออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เกิดจากธรรมเสมอกัน และทรงตรัสแสดงกำเนิดของโลก โดยเริ่มตั้งแต่เกิดมีสัตว์ขึ้นในโลก แล้วเปลี่ยนแปลงตามลำดับด้วยกิเลสต่างๆ เป็นปัจจัย มิใช่เป็นเรื่องของพรหมที่สร้างขึ้นแต่เกิดจากธรรมนั่นเอง (more…)

สากัจฉาธรรม-บุรุษผู้มีนิ้วเป็นมาลัย

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/9/2558

อังคุลิแปลว่านิ้ว มาล(มา-ละ)แปลว่าพวงมาลัย อังคุลีมาลจึงแปลว่าผู้มีนิ้วเป็นมาลัย ในภาษาไทยใช้ว่าองคุลีมาล(องคุลีเป็นหน่วยวัด) เป็นบุคคลเดียวกัน เดิมท่านมีชื่อว่าอหิงสกะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน ประวัติของท่านในพุทธพจน์จะอยู่ในอังคุลีมาลสูตร กล่าวถึงเรื่องที่ทำให้ท่านมาพบพระพุทธเจ้าและสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ในพระสูตรนี้จะไม่ได้กล่าวถึงความไม่ดีแต่ก่อนของท่าน เพราะนั่นไม่ใช่วิสัยแห่งพระพุทธเจ้า ส่วนในอรรถคาถามีรายละเอียดต่างๆที่มาเติมในชั้นหลัง พระพุทธเจ้าเคยกล่าวชื่นชมท่านว่า เป็นผู้ที่มีศีลดี มีกัลยาณธรรม ไม่แกล้งกล่าวเท็จ ไม่เอาทรัพย์ของคนอื่น และเป็นผู้รักษาธุดงควัตรสามข้อ (more…)

ตอบคำถาม-ให้เข้าใจขันธ์5 เพื่อละตัณหา ด้วยการปฏิบัติตามมรรคแปด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/9/2558

“เพราะฉะนั้นที่บอกว่า เข้าใจขันธ์5 เพื่อละตัณหา ด้วยการปฏิบัติตามมรรคแปด เพื่อที่จะแสดงถึงความที่มันเป็นไปด้วยกันทั้ง4อย่าง ถ้าเราเจริญมรรคแปด อัตโนมัติเลยนะ ก็จะเป็นการละตัณหาด้วย จำคำนี้ให้ขึ้นใจเลยนะ ขันธ์ห้าคือทุกข์ต้องทำความเข้าใจ ตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์ ต้องละ นิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหา ต้องทำให้แจ้ง แล้วมรรคคือข้อปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องทำให้เกิดมี ต้องทำให้เจริญ 4อย่างนี้ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถูกต้องตามหน้าที่ของมัน อย่างอื่นก็ลงlockเป็นไปตามกันด้วย”
(more…)

กิจที่ควรทำให้ยิ่งๆขึ้นไป

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/9/2558

สมณะแปลว่าผู้สงบ ผู้สงบในที่นี้ อาจจะไม่ต้องโกนผมห่มเหลืองก็ได้นะ อาจจะหมายถึง บุคคลผู้ปฏิบัติธรรม อย่างฆราวาสบางคนก็ขวนขวายที่จะปฏิบัติธรรม ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้สงบได้เหมือนกัน คนที่มีจิตอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสมณะก็ได้ เป็นพราหมณ์ก็ได้ ถ้าคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้
(more…)

เริ่มที่ทุกข์แล้วพัฒนาให้เจริญเป็นนิโรธด้วยมรรค

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/9/2558

“รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน พระผู้มีพระภาค ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสอนของพระผู้มีพระภาคมีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย”
(more…)

คำพุทธ-มหาอัสสปุรสูตร ว่าด้วยธรรมทำความเป็นสมณพราหมณ์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/9/2558

ภิกษุทั้งหลาย! มหาชนเขารู้จักพวกเธอทั้งหลายว่า เป็นสมณะ เป็นสมณะ ดังนี้ ถึงเธอทั้งหลายเล่า เมื่อถูกเขาถามว่า พวกเธอทั้งหลายเป็นอะไร พวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวเองว่า เราเป็นสมณะ ดังนี้ เมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าเป็นสมณะ และปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้ว พวกเธอพึงสำเหนียกใจดังนี้ว่า ธรรมะเหล่าใดที่ทำให้เราเป็นสมณะ ที่ทำให้เราเป็นพราหมณ์ คือผู้ลอยบาป เราจะประพฤติถือเอาด้วยดีซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้ สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะเป็นจริง และคำปฏิญญาว่าสมณะของพวกเรา ก็จะสมจริง อนึ่ง!การใช้สอยบริโภคจีวร บิณฑบาตร เสนาสนะ และคีลนปัจจัยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใด การบำเพ็ญทานอันของทายกเหล่านั้น จะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมัน แต่จะมีผลมีกำไรแก่เราโดยแท้ ดังนี้ พวกเธอทั้งหลาย!พึงสำเหนียกใจอย่างนี้ (more…)

สมาธิภาวนาเพื่อให้เห็นเกิดดับ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/9/2558

“สมาธิภาวนาคือการพัฒนาจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียว ด้วยการทำให้มาก เจริญให้มาก ทำบ่อยๆ ในลักษณะที่ให้เห็นตามที่เป็นจริง”
(more…)

ตรึกตรองก่อนคิดแต่งงาน

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/9/2558


สากัจฉาธรรม-รู้ความลับรู้นิโรธในท่ามกลาง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/9/2558

“เพราะฉะนั้นตรงกลางคือตัณหานั่นเอง ตัณหาเป็นตัวเชื่อม พอตัณหาหมดไป ดับไป ตรงกลางตรงเนี๊ยะจึงเป็นนิโรธ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผัสสะนิโรธ นิโรธมีในท่ามกลาง เพราะว่าตัวเชื่อมระหว่างซ้ายขวาก็คือตัณหานั่นเอง ถ้าตัณหาไม่มี นิโรธก็เกิดขึ้นตรงนั้น เพราะฉะนั้นนิโรธจึงอยู่ตรงกลาง ที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้มันมาติดกันร้อยรัดติดกัน พระพุทธเจ้าจึงยืนยันด้วยความรู้ในที่นี้ว่า บุคคลที่รู้อย่างนี้ เข้าใจอย่างนี้ แล้วทำได้เนี่ย ชื่อว่าสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เรียกว่ารู้ความลับชนิดที่สุดยอดเลย”
(more…)

สากัจฉาธรรม-เข้าใจจิตสั่งสมจะพ้นทุกข์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/9/2558

“ในคำถามที่ว่า จิตสั่งสมอะไร ก็สั่งสมบุญและบาป สั่งสมในรูปของอะไร เป็นอาสวะ อาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญก็มี อาสวะที่เป็นส่วนแห่งบาปก็มี สั่งสมอยู่ที่ไหน ก็สั่งสมอยู่ที่จิตนี่ล่ะ จิตนี้เป็นธรรมชาติที่มีการสั่งสม มันก็เกิดดับไปของมันไปอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับคลื่นที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่มันก็สั่งสมมีลักษณะของมันที่เป็นอย่างงั้นอยู่ได้”
(more…)

ข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/9/2558

“มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ”

โดยการมีสติปัฐาน ๔ มีกายเป็นที่ระลึกถึง ให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม การมีสติ การที่มีตน มีธรรมเป็นประทีป เป็นเกาะแล้ว การเที่ยวไปตามวิสัย มารก็จะไม่ทำร้ายเราได้ จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ เป็นผู้มีอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ เช่นเดียวกันกับพระเจ้าจักรพรรดิ ที่มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ


สากัจฉาธรรม-18/09/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/9/2558

ตอบคำถาม: คุณอัญชิสา ชัยมงคล / คำถามทาง Website
โยมจะมาปฎิบัติธรรมที่วัดในระหว่างวันที่ 19-27 นี้ โยมมีคำถามที่จะเรียนถามพระอาจาร์ยดังนี้คะ
1. โยมติดกาแฟมากคะตื่นมาแล้วต้องทานเลย ถ้าไม่ทานแล้วจะปวดหัวอยากทราบว่าทางวัดมีน้ำปานะที่เป็นกาแฟไหมคะ
2. ทางวัดมีที่ซักล้างอุปกรณ์ในการซักผ้าไหมคะ
3. แล้วโยมเดินทางโดยรถทัวร์ ไป-กลับ อยากทราบว่าขากลับออกจากวัดมีรถมาส่งที่สถานีขนส่งอุดรไหมคะ

สากัจฉาธรรม-“Bipolar” รักษาได้ด้วย “สติ”

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/9/2558

คำถาม : ไม่แน่ใจว่า ตัวเองเป็น Bipolar(คนที่มี ๒ บุคลิก)หรือไม่?…..
(more…)

คำพุทธ-จักกวัตติสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/9/2558

สูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ์ “จักกวัตติสูตร”

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้ขณะประทับอยู่ที่แคว้นมคธ ทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้พึ่งตนพึ่งธรรม…..
(more…)

ตอบคำถาม-รู้ธรรมะเท่าไหร่ ถึงจะพอ?

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/9/2558

คำถาม: รู้เท่าไหร่ ถึงจะมีความพอในการที่จะทำความดับทุกข์ในใจของเราได้?
คำตอบ: การเล่าเรียนไปในทางโลกมีความไม่รู้มากขึ้นแต่ไม่มีที่จบสักที ความรู้ไม่ได้หาจากภายนอก นั่นเป็นลักษณะของตัณหามันพาไปตามกระแส ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย
(more…)

ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีสิมีถมไป

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/9/2558

กรรม คือ การกระทำคือเจตนา กรรม…การให้ผลในระดับต่างๆ มันสอดคล้องกับเรื่องที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำชั่วแต่ได้ดี มันเป็นยังไง…
(more…)

คำพุทธ – เรื่องของกรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/9/2558

ภิกษุทั้งหลาย! ก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผล ความเพียรจึงจะมีผล คือเธอในกรณีนี้ ไม่เอาทุกข์ทับถมตนเอง ที่ไม่มีทุกข์ทับถม สองไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรม สาม ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้น เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า…
(more…)

อริยวินัย-วิธีแก้นิสัยที่ไม่ดี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/9/2558

แก้ไขปัญหานิสัยที่ไม่ดีในชีวิตของเราด้วยการกระทำตามกระบวนการในอริยวินัย คำว่า “วินัย” ก็คือเรื่องของ “ศีล” ศีล แปลว่า เป็นปรกติ การที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่อย่างเป็น ปรกติ
(more…)

หมู่บ้านรักษาศีลห้า

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/9/2558

เย ธมฺมา เหตุ ปปฺภวา เตสํ เหตํ ตถาคโต

(more…)

มัฏฐกุณฑลี

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/9/2558

“มัฏฐกุณฑลี”

มัฏฐกุณฑลี นอนป่วยอยู่นอกเรือนด้วยทุพพลภาพ เห็นพระศาสดาแล้ว คิดว่า “เราอาศัยบิดาเป็นอันธพาล จึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เห็นปานนี้แล้ว ทำความขวนขวายด้วยกาย หรือถวายทาน หรือฟังธรรม เดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว กิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มี”
(more…)

สากัจฉาธรรม-เมื่อแม่ไม่มีศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/9/2558

“มันต้องอาศัยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ว่า “การปลูก” ปลูกศรัทธา ค่อยๆรดน้ำ จะรดน้ำมากไปก็ไม่ได้ รดน้ำน้อยไปก็ไม่ได้ บางทีโดนแดด ต้นไม้มันเพิ่งเล็กๆ โดนแดดมากๆมันก็เหี่ยวเฉาตาย พอโตขึ้นมาแล้ว โดนแดดน้อยๆไม่ได้ ต้องโดนแดดมากๆอย่างงี้ มันก็แล้วแต่ ที่เราจะต้องคอยแนะนำให้ถูก เป็นหน้าที่จองลูกโดยตรง”
(more…)

สากัจฉาธรรม- ชมละครแล้วย้อนกลับมาที่ตัวแม่บท

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/9/2558

“ไม่ว่าเรื่องราวที่เขาพูดมาจะจริงไม่จริงอย่างไร แต่ถ้าเรามีความมั่นใจถูกต้องเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า รู้ถึงเรื่องหลักคำสอนที่ถูกต้องแท้จริง ทำจิตใจเราให้ไม่มีความเคลือบแคลง ไม่มีความเห็นแย้ง มีใจสบายแล้ว จะเป็นละคร จะเป็นภาพยนตร์ จะเป็นหนังสือแต่งใหม่ จะเป็นคำของใครก็ตาม รู้จักหลักการกลับมาเทียบเคียงกับตัวแม่บทแล้วเนี่ย เราจะสบายใจได้ ไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้น”
(more…)

สากัจฉาธรรม-11/09/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/9/2558


อุปมาด้วยรถ 7 ผลัด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/9/2558

กถาวัตถุ ๑๐ คือ เรื่องที่ควรพูด เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุ เป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์อันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส และเพื่อละกิเลส 10 ประการเหล่านี้
(more…)

คำพุทธ-รถวินีตสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/9/2558

ว่าด้วยอุปมาเรื่องรถ “รถวินีตสูตร”

พระสารีบุตรได้พบกับพระปุณณมันตานีบุตรเป็นครั้งแรก และได้เวทัลลธรรมถึงเหตุในการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้า….
(more…)

สากัจฉาธรรม-ฌาณสมาบัติ และอาพาธของสมาธิ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/9/2558

คำถาม : การแผ่เมตตาในฌาณชั้นลึกๆ เช่นอากิญจัญญายตนะ ต้องน้อมจิตออกมาที่ปฐมฌาณหรือไม่? เพราะในฌาณชั้นลึกๆจะไม่มีวิตกวิจารณ์ เราจะน้อมจิตไปในการแผ่เมตตา ได้อย่างไรครับ?
คำตอบ : “ฌาณ” หมายถึง “การเพ่ง” ฌาณ เกิดขึ้นที่จิต การเจริญฌาณ ให้เอาใจจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจ แต่บางทีจิตก็ทำหน้าที่วิญญาณทางตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ ไปรับรู้ รูป, เสียง, กลิ่น, รส,โผฏฐัพพะ,ธรรมารมณ์ต่างๆ
(more…)

ตอบคำถาม-อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลัง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/9/2558

“อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แหละ วาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย”

(มหาวาร. สํ. – สฬา. สํ.)
(more…)

พันธกิจของข้าพเจ้า

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/9/2558

ทีนี้เรื่องสำคัญในพระสูตรนี้ ที่เรียกว่า “สามัญญผลสูตร” เนี่ย ก็คือตรงนี้ท่านผู้ฟังนะว่า พระเจ้าอชาตศัตรูสังเกตุเห็น ความแตกต่างระหว่าง ๒ ประเภท ระหว่างบุคคล ๒ กลุ่ม คือ บุคคลแรกคือพวกคฤหัสถ์ ที่เป็นผู้ครองเรือน อาจจะเป็นทหารก็ได้ ข้าราชการสพลเรือน หรือข้าราชการทหาร หรือพวกพ่อค้าประชาชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระเจ้าแผ่นดินด้วย แล้วก็กลุ่มที่สอง ก็คือพวกสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย คือพวกที่ออกจากเรือนแล้ว ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน และละกองโภคะ ละญาติต่างๆ ไปอยู่ตามราวป่าบ้าง ตั้งสำนักขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งบ้าง เอ้!สองกลุ่มนี้ มีความแตกต่างกันอยู่…..
(more…)

ทำพุทโธให้เป็นบริกรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/9/2558

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ พุทโธ พุทโธ

(more…)

คำพุทธ-สามัญญผลสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/9/2558

“สามัญญผลสูตร”

มีในสมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาคได้ประทับอยู่ ณ สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ใกล้พระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป ในวันนั้นเป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ เป็นวันครบสี่เดือน เป็นฤดูที่ดอกโกมุทคือดอกบัวบาน ในคืนอันเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธ พระนามว่าอชาตศัตรูเวทหิบุตร แวดล้อมด้วยราชอำมาตย์ ประทับนั่ง ณ มหาปราสาทชั้นบน…..
(more…)

ปัญญาคว่ำ ปัญญาตัก ปัญญากว้างขวาง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/9/2558

บุคคลสามประเภท

    ๑.บุคคลมีปัญญาคว่ำ คือ หมั่นฟังธรรมแล้วจำไม่ได้แม้ว่าผู้แสดงจะแสดงได้งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ
    ๒.บุคคลมีปัญญาเช่นกับตัก คือ หมั่นฟังธรรมแล้วจำได้ขณะฟังพอลุกจากที่ก็ลืม
    ๓.บุคคลผู้มีปัญญากว้าง คือ ผู้ที่หมั่นฟังธรรมแล้วจดจำได้ นำไปใช้ได้และยังบอกต่อผู้อื่นได้

(more…)

ธรรมคุณ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/9/2558

ธรรมะมีคุณค่าอย่างไร คุณสมบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอก อะไรๆ ก็ไม่ใช่ธรรมะหมดนะ ไม่ใช่อย่างงั้น แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ต้องมีคุณสมบัติ ๖ ประการ
(more…)

สากัจฉาธรรม-วิริยะ สันโดษ อุเบกขาเป็นมัชฌิมาปฏิปทา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/9/2558

“วิริยะ สันโดษ อุเบกขา เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแน่นอนพวกนี้”

(more…)