สากัจฉาธรรม-26/11/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/11/2558


คำพุทธ-26/11/2558

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/11/2558


เรื่อง “ถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ” และ “นางลาชเทวธิดา”

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/11/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๔๒ ภาคที่ ๓ เรื่อง “ถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ”

ท้าวสักกะลวงถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ครั้นถวายบิณฑบาตนั้นแล้ว ดีพระทัย เหาะขึ้นสู่เวหาส ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว ทรงเปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

เทวดาและมนุษย์ ย่อมพอใจ แก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาต
เป็นวัตร ผู้เลี้ยงตัวเอง มิใช่เลี้ยงผู้อื่น ผู้มั่นคง ผู้เข้าไปสงบแล้ว มีสติทุกเมื่อ

ก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานนี้แล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลาย ได้เสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเรา เพราะกลิ่นศีล” ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

อปฺปมตฺโต อยํ คนฺโธ ยฺวายํ ตครจนฺทนี
โย จ สีลวตํ คนฺโธ วาติ เทเวสุ อุตฺตโม
กลิ่นนี้ คือกลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทน์ เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย
ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลาย เป็นกลิ่นชั้นสูง ย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๙๗ เรื่อง “นางลาชเทวธิดา”

นางลาชเทวธิดาบังเกิดแล้วในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญด้วยทิพยจักษุ รู้ว่าสมบัตินี้เราได้แล้ว เพราะกรรมนิดหน่อย คือผลแห่งข้าวตอกที่ตนถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปเถระ ครั้งเมื่อตนเป็นผู้รักษานาข้าวสาลี บัดนี้เราไม่ควรประมาท เราจักทำวัตรปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทำสมบัตินี้ให้ถาวร พระมหากัสสปเถระทราบแล้วจึงบอกให้นางหลีกไปเสีย อย่ามาที่นี้อีก นางเหาะขึ้นในอากาศ ประคองอัญชลี ยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศ พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎี ทรงสดับเสียงนางเทวธิดานั้นร้องไห้ ทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยู่ในที่เฉพาะหน้านางเทวธิดาตรัสว่า “เทวธิดา การทำความสังวรนั่นแลเป็นภาระของกัสสปผู้บุตรของเรา แต่การกำหนดว่า นี้เป็นประโยชน์ของตนแล้วมุ่งกระทำแต่บุญ ย่อมเป็นธุระของผู้มีความต้องการด้วยบุญ ด้วยว่า การทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า” ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้ พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ
พึงทำความพอใจในบุญนั้น เพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข


ตอบคำถาม-การเจริญภาวนาเป็นยอดแห่งบุญ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/11/2558

Q: การที่พระพุทธเจ้าสอนว่า “ในบรรดาบุญกริยาทั้ง ๓ การเจริญภาวนาเป็นยอดแห่งบุญ” ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?
A: “บุญ” คือ ชื่อของความสุข “อย่ากลัวบุญ” พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ บุญ(ความสุข)จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?”แบ่งเป็น ๓ อย่างได้แก่ ทาน, ศีล, ภาวนา”
(more…)

พระมหากัสสปเถระ

“จิต”เหมือน “ลิง” (ลิงโง่ กับ ลิงฉลาด)

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/11/2558

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน วานร เมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่น เช่นนี้เรื่อยๆไปข้อนี้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรียกกันว่า “จิต” ก็ดี ว่า มโน ก็ดีว่า “วิญญาณ” ก็ดีนั้น ดวงอื่นเกิดขึ้น ดวงอื่นดับไปตลอดวัน ตลอดคืน.”
(more…)

ทำจิตแบบหญิงสะใภ้ใหม่บรรลุธรรมได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/11/2558

​หญิงสะใภ้ใหม่ที่มาอยู่เรือนสามีในชั่วคืนชั่ววันย่อมมีหิริโอตัปปะ ความละอายและความกลัวต่อบาป มีสติสัมปชัญญะ ประพฤติตนดังสัตบุรุษ รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด ไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้า มีการสำรวมอินทรีย์…
(more…)

สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/11/2558

“คำว่า ​“วงจรปฏิจจสมุปบาท” ไม่ใช่พุทธพจน์ พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าสาย ไม่ได้ใช้คำว่าวงจร แต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึง”คู่” ​“สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” มันทีละคู่เท่านั้นเอง ซึ่งคู่นี้คือ สิ่งนี้สิ่งนี้ มันเป็นคู่ ถ้าเข้าใจภาษาบาลีจะชัดเจนมาก ว่าเป็นคนละประโยคกัน คนละการกระทำกัน คือคนละคู่กัน ไม่ได้เป็นสายต่อกันมา”
(more…)

สากัจฉาธรรม-เพราะอาศัยกันและกัน จึงสำคัญเหมือนอย่างเดียวกัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/11/2558

“เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิด
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป” ปฏิจจสมุปบาท พุทธพจน์

“เพราะงั้นสองอย่าง จึงสำคัญเหมือนอย่างเดียวกัน จึงเป็นทั้งหมดเหมือนกัน มีอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้ถ้ามีอันเดียว อันหนึ่งจึงสำคัญเหมือนกันทั้งหมด อันนี้คือความหมายของปฏิจจสมุปบาท คืออาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น การมีที่บอกว่า สิ่งนี้มี ไอ้มีแรกที่บอกว่า สิ่งนี้มี มันจะมีความสำคัญน้อยกว่าทั้งหมดมีด้วยกัน เพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็จึงมีค่าเหมือนทั้งหมด เพราะว่าการมี ถ้าอันหนึ่งอันใดไม่มีทั้งหมดนี้ก็เหมือนไม่มี การมีและไม่มีเป็นแบบนี้”
(more…)

การศึกษาเพื่อให้เข้าถึงแม่บทคำสอน-สอง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/11/2558


สากัจฉาธรรม-20/11/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/11/2558


สากัจฉาธรรม-19/11/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/11/2558


การศึกษาเพื่อให้เข้าถึงแม่บทคำสอน-หนึ่ง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/11/2558

หลักการในการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะไม่ให้การศึกษาเล่าเรียนเป็นงูพิษนั้น เราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเป็นสำคัญ ศึกษาควบคู่ไปกับอรรถกา และส่วนที่เป็นคำขยาย
(more…)

ตอบคำถาม-เอกธมฺเมและอนฺติมบุรุษฺ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/11/2558

“ธรรมอันเอก หรือว่าธรรมอันหนึ่งกันแน่ ทำไมมีหลายอันเหลือเกิน ก็คือนับเนื่องว่ามันเหมือนกัน การนับอย่างพระพุทธเจ้านั้น คือการนับที่ใช้วิชชา จะทำให้เกิดนิพพานขึ้น เป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเหมือนกัน จึงลงรับกันได้ พรหมวิหารสี่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่พรหมวิหารสี่ธรรมดา เป็นพรหมวิหารสี่ที่สามารถที่จะนำไปสู่นิพพานได้ พรหมวิหารสี่ถ้าเมื่อลงมือกระทำแล้วมาประกอบกับโพชฌงค์ ในการที่จะให้มีความวิเวก มีความจางคลาย มีความดับไป น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ลักษณะการเจริญพรหมวิหารสี่แบบนี้ ก็จะทำให้ถึงนิพพานได้เหมือนกัน ก็คือเป็นธรรมอันเดียวกัน”
(more…)

โอวาทปาฏิโมกข์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/11/2558

…หลักการ ๓ หัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์
(more…)

ปัญญาอบรมสมาธิ (โดย พระครูสิทธิปภากร)

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/11/2558

ให้พิจารณาเอาตัวตนของเรานี่แหละเป็นหลักพิจารณาใคร่ครวญตรองดูตัวเราก็แก่เฒ่าแล้วหนอตัวของเราก็แก่ไป…
(more…)

คำพุทธ – เรื่อง พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕,ยสกุลบุตร ๑ และ ชฎิลอุรุเวลกัสสป

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/11/2558

ก็ในสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก ๖๑ องค์ คือ พระศาสดา ๑ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ยสกุลบุตร ๑ สหายของพระยสอีก ๕๔ คน ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
(more…)

สักกายทิฏฐิ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/11/2558

“คนที่มีสัมมาทิฏฐิ จะไม่มีผู้อื่นเป็นเหตุปัจจัยในความเชื่อนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้า”

(more…)

สังขยาที่ทำจากอวิชชา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/11/2558

สังขยา ความหมาย ในภาษาบาลี หมายถึง การนับหรือการปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่ง การนับมีแบบที่ หนึ่ง นับได้มีขอบเขตเช่นนับจำนวนต่างๆ สอง นับได้ยากเพราะมีปริมาณมากทำให้นับได้ยากเช่นเม็ดฝน น้ำในมหาสมุทร เม็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ำ…
(more…)

สากัจฉาธรรม-ก้าวข้ามนิมิตด้วยสติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/11/2558

“ถ้ามีการปรุงแต่งของจิต ก็ให้มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก และ ทำการปรุงแต่งของจิตนั้นให้มันระงับ หายใจเข้าหายใจออก”
“ สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา มีความเป็นอนัตตา ควรแล้วหรือหนอ ที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่า เป็นตัวเรา..เป็นของเรา…เป็นตัวตนของเรา”
พุทธพจน์

(more…)

สากัจฉาธรรม-เห็นเกิดดับด้วยปัญญาและการปฏิสนธิ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/11/2558

“มีปัญญา เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ ว่าอะไร ว่าถ้ามันมีเหตุ มันก็จะเกิดขึ้น ถ้าเหตุมันดับไป มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ นี่คือการเห็นการเกิดดับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นเกิดดับแบบ0011 ไม่ใช่แบบสวิตซ์เปิดปิด ไม่ใช่อย่างนั้น ให้เห็นโดยความเป็นอนัตตา”
(more…)

สากัจฉาธรรม-13/11/2558

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/11/2558


เรื่อง พระเจ้ามธุรราช ว่าด้วยวรรณะ 4

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/11/2558

การยกย่องวรรณะพราหมณ์ว่าประเสริฐที่สุดกว่าวรรณะอื่นนั้น พระมหากัจจายน ท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ว่า เป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่านั้น ท่านไม่เห็นความแตกต่างของวรรณะทั้ง 4 เลย ถ้าวรรณะใดทำความดีก็ไปสู่ที่ดีเหมือนกันหมด ถ้าวรรณะใดทำความชั่วก็ต้องได้รับโทษไปอบายเหมือนกันหมด ทุกวรรณะเสมอกันในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมแล้วไม่เรียกว่าวรรณะไหนแต่เป็นสมณะเหมือนกันหมด


สากัจฉาธรรม-สติและพละ 5

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/11/2558

สติมีความหมายได้แนวทางดังนี้คือ

 1. สัมมาสติ ทำให้เข้าสู่โลกุตระ หมายถึง เหนือจากการควบคุมของโลก เหนือจากการควบคุมของหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ
 2. สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจะเผลอหรือหลงลืมในกิจกรรมบางอย่าง แต่ไม่ถือว่าขาดสัมมาสติ
 3. ขาดสติหรือเผลอสติ ทำไม่ดี รักษาศีลไม่ได้

(more…)

คำพุทธ-มธุรสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/11/2558

เรื่อง พระเจ้ามธุรราช “มธุรสูตร”

พระมหากัจจายนเถระแสดงมธุรสูตรแก่พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร ณ ป่าคุนธาวันใกล้เมืองมธุรา ในเรื่องที่พวกพราหมณ์ถือว่าวรรณะพราหมณ์ประเสริฐที่สุดเกิดจากปากพรหม นั้นได้กล่าวถึงความไม่ต่างกันของวรรณะทั้ง ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ว่า…
(more…)

ตอบคำถาม-เมตตาอย่างไม่มีประมาณ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/11/2558

“มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดแล้วในตน ด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด
เธอทั้งหลายพึงเจริญเมตตาอันกว้างขวางอย่างไม่มีประมาณ ในสัตว์ทั้งหลายแม้ฉันนั้นเถิด”
(more…)

พลังแห่งกุศลธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/11/2558

จิตใจของเราเป็นเหมือนสนามรบระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลกับอกุศล จุดที่จะเกิดการต่อสู้กัน เข้ามาประชิดกัน เข้ามาตะลุมบอนกัน นั่นคือผัสสะ ซึ่งในการต่อสู้แต่ละครั้ง อะไรจะชนะนั้นขึ้นอยู่กับกำลังของฝ่ายใดมากกว่าในจังหวะนั้น
(more…)

อนุฏฐานไสยา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/11/2558

“วัยของเรา แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไป สรณะของเราได้ทำไว้แล้ว ภิกษุท. ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้”

(more…)

เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ และเรื่องสามเณร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/11/2558

การที่เราจะถือประมาณในบุคคลอื่นๆ เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะว่าการถือประมาณโดยใช้สิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกได้หรือขันธ์ ๕ นั้นไปประมาณสิ่งที่มันเหนือกว่าขันธ์ ๕ หรือสิ่งที่พ้นจากขันธ์ ๕ แล้วเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ไม่ควรทำ…
(more…)

พระสุธรรมเถระ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/11/2558

พระสุธรรมเถระ โกรธจิตตคฤหบดีที่นิมนต์พระอัครสาวกทั้งสองกับภิกษุพันรูป รับภิกษาที่เรือนของจิตตคฤหบดีก่อนตน และด่าคฤหบดีด้วยคำเลว พระศาสดาทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระนั้น แล้วรับสั่งให้สงฆ์ ลงปฏิสารณียกรรม คือ กรรมอันให้ระลึกถึงความผิด แล้วส่งไปให้จิตตคฤหบดีอดโทษเสียแต่คฤหบดีไม่อดทดโทษให้จึงกลับมา ครั้นในกาลที่พระสุธรรมเถระนั้นกลับมา พระศาสดาประทานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอผู้นำมานะออกแล้วให้ไปกับพระสุธรรมเถระ แล้วตรัสว่า “ธรรมดาสมณะไม่ควรทำมานะ หรือริษยาว่า วิหารของเรา ที่อยู่ของเรา อุบาสกของเรา อุบาสิกาของเรา เพราะเมื่อสมณะทำอย่างนั้น เหล่ากิเลส มีริษยาและมานะเป็นต้น ย่อมเจริญ” เมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า…
(more…)

อาจริยมุฏฐิ กำมือของอาจารย์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/11/2558

“ดูกรอานนท์ ภิกษุสงฆ์ยังหวังอะไรในเราเล่า ธรรมอันเราได้แสดงแล้ว กระทำไม่ให้มีในมีนอก กำมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคต”

(more…)

สากัจฉาธรรม-เหมือนกันที่นิยาม ต่างกันที่มิติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/11/2558

“โดยนิยามแล้วเหมือนกัน แต่โดยมิติแล้วอาจต่างกัน…เพราะฉะนั้นในความหมายถ้าเราพูดถึงภพ ที่ว่าถ้ากายเราแตกตายไป ไปเกิดเป็นเทวดา อันนี้เป็นความหมายในอีกมิติหนึ่ง ที่มันจะต้องเป็นแบบว่าข้ามภพข้ามชาติ ทีนี้ถ้าในตัวของเราเอง ขณะอยู่ในภพนี้ มีความเป็นมนุษย์เนี่ย มีมิติที่ละเอียดลงมา เล็กลงมา เช่นนั่งสมาธิ จิตเคลื่อนจากกามภพมาก้าวลงในความสุขจากในภายใน เป็นภพใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเราที่ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่”
(more…)

สากัจฉาธรรม-รู้ทันทุกข์และสุข

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/11/2558

“ในเรื่องของการปฏิบัตินี้ ไม่ว่าจะกลัวติดสุขหรือว่ามีความทุกข์มาก มันอาศัยการปฏิบัติที่จะให้ออกจากพวกนี้ได้ ออกจากทั้งความทุกข์มาก ออกจากทั้งเรื่องที่มันจะสุข การกระทำการปฏิบัติตรงนี้ต้องทำให้อย่างต่อเนื่อง ให้อย่างติดต่อ ทำให้จนเป็นอุปนิสัย ทำจนเป็นนิสัย”
(more…)

ว่าด้วยกองทุกข์ คุณและโทษของกาม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/11/2558

“ให้เราเห็นความแตกต่าง ระหว่างโทษของกามและประโยชน์ของสมาธิ
กามนั้นชื่อว่ามีสุขน้อยมีโทษมาก แต่สมาธินั้นชื่อว่ามีโทษเพียงน้อยแต่ประโยชน์ของมันมีมาก
ให้จิตน้อมมาในทางที่จะหลีกออกจากกาม น้อมมาในทางที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้น”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ภพภูมิ และการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/11/2558

คำถาม: เปรตวิสัยได้รับความเป็นมนุษย์เร็วกว่าและภพภูมิสูงกว่าเดรัจฉานจริงหรือไม่
คำตอบ: เปรตวิสัยและเดรัจฉานเป็นทุกข์คติ แต่นรก และเดรัจฉานจะเป็นการจองจำที่เจ็บแสบ เผ็ดร้อน และไม่มีการจองจำใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานมากกว่านี้ เพราะถูกจองจำด้วยความยินดี ความพอใจในภพภูมินั้น หลุดพ้นได้ยาก ถ้าพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เปรตดีกว่าเดรัจฉานและสัตว์นรก เพราะมีกายละเอียด สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติทำให้ได้ อย่างไรก็ตามถ้าเดรัจฉานมีความเบื่อหน่ายในภพภูมินั้นและมีบุญอื่นให้ผลก็จะสามารถหลุดพ้นจากภพนี้ได้เช่นกัน
(more…)

สากัจฉาธรรม-เหตุของผัสสะและผัสสะ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/11/2558

สติ หมายถึง ระลึกถึงสิ่งที่ทำ จำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถฝึกสติได้หลายๆทาง เช่น ฝึกสติอยู่กับลมหายใจแบบเป็นรูปแบบ หรือฝึกสติอยู่กับลมหายใจในชีวิตประจำวัน หรือฝึกสติอยู่กับการทำงานหรืออิริยาบถต่างๆ (เจริญสติแบบจิตอธิษฐานการงาน)…
(more…)

คำพุทธ – จูฬทุกขักขันธสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/11/2558

ว่าด้วยกองทุกข์ “จูฬทุกขักขันธสูตร”

เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแก่พระเจ้าศากยะ มหานาม เกี่ยวกับคุณและโทษของกาม และการไถ่ถอนกาม กล่าวคือ…
(more…)

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/11/2558

“บุคคลใดที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้ว
เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจน นั่นแหล่ะคือที่พึ่งอันเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนี้แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้”

(more…)

ตอบคำถาม-ทำดี แต่ทำไมไม่ได้ดี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/11/2558

ในเรื่องนี้ถ้าเราจะมาดูพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนทำความดีอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกเหมือนว่า ไม่ได้รับผลดีตอบแทน ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมา-อุปไมยเอาไว้ อันนี้มาในมหาธรรมสมาทานสูตร
(more…)

เคล็ดลับการพัฒนาสติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/11/2558

หลักการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้หลังจากตรัสรู้แล้ว ธรรมะหมวดแรกที่ระลึกถึงคิดถึงเลยก็คือ ความระลึกถึง นั่นคือ “สติ”
(more…)

ทุกข์ใน กาม รูป เวทนา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/11/2558

“มหาทุกขักขันธสูตร” ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอบตามที่ปริพาชกถาม เกี่ยวกับเรื่องของกาม รูป แล้วก็เวทนา ซึ่งต้องเข้าใจอย่างน้อย ๓ อย่าง คือ

  ๑. ตัวมันเป็นอย่างไร รสอร่อยของมันมีไหม
  ๒. โทษของมันเป็นอย่างไร
  ๓. อุบายในการที่จะนำออกจากสิ่งเหล่านั้น คือการที่เราคลายความกำหนัด ความยึดถือ ความลุ่มหลง

(more…)

คำพุทธ-มหาทุกขักขันธสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/11/2558

ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่ “มหาทุกขักขันธสูตร”

พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ได้ถามเหล่าภิกษุที่จะเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ว่า “อะไรเล่าเป็นความผิดแปลก แตกต่างกัน อะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อะไรเป็นเหตุที่แตกต่างกัน ระหว่างพระสมณโคดมกับพวกข้าพเจ้า” ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนำความมากราบทูลกับพระศาสดา…
(more…)

พละ5อินทรีย์5

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/11/2558

ข้างในเหมือน ข้างนอกต่าง >>> อินทรีย์กับพละ

“ภิกษุทั้งหลาย ที่อินทรีย์๕ อย่างอาศัยแล้วย่อมเป็นพละ๕ ปริยายที่พละ๕อาศัยแล้วย่อมเป็นอินทรีย์๕ มีอยู่อย่างไร คือเเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งลุ่มไปทางตะวันออก ลาดไปทางตะวันออก เทไปสู่ทิศตะวันออก ที่ตรงกลางแม่น้ำนั้น มีเกาะอยู่เกาะหนึ่ง ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่า กระแสเดียวกันก็มีอยู่ และปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่า ๒ กระแสก็มีอยู่..”พุทธพจน์”

(more…)

สากัจฉาธรรม-สึกพระและสรณะเสื่อม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/11/2558

“พระสงฆ์บวชมาก็เพื่อรอบรู้เรื่องทุกข์ เพื่อละตัณหาให้ได้ เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง นี่คือจุดประสงค์ของการบวช การกระทำตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เป็นสิ่งที่ควรจะสนับสนุน…ถ้าไม่สนับสนุน แต่จะไปทำให้การประพฤติพรหมจรรย์เศร้าหมองไป…
เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเรื่องของตัณหา ตัณหาไม่ว่าจะอยู่ในใจของผู้หญิงหรือภิกษุนั้น”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ผู้มักโกรธ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/10/2558

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ ย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธ จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม”

ธรรมะ ๗ ประการที่ผู้มักโกรธมุ่งทำร้ายคนอื่นคือ ขอให้มีผิวพรรณทราม, ให้นอนเป็นทุกข์, อย่าได้มีความเจริญ, เป็นคนไม่มีโภคทรัพย์, ไม่มียศ, ไม่มีมิตร, ให้ไปเกิดในนรก (more…)

ถอนตะปูตรึงใจ ตัดเครื่องผูกพันใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/10/2558

การถอนตะปูตรึงใจ ๕ ประการ คือ การไม่สงสัย ไม่เคลือบแคลง ปลงใจเชื่อ เลื่อมใสในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์นั้น ในสิกขาบท เป็นผู้ไม่โกรธเคือง ไม่เป็นผู้ไม่พอใจมีจิตอันโทสะในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย (more…)

สากัจฉาธรรม-แก้กรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/10/2558

Q: การทำแท้ง สามารถแก้กรรมได้ไหมคะ?

A: พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่า “แก้กรรมไม่ได้ เพราะบุคคลทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แก้กรรมไม่ได้ แต่ทำผลของกรรมให้เบาบางลงไปได้ ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด-ศีล, สมาธิ, ปัญญา” เปรียบเหมือนเอาน้ำมา 1 แก้ว ใส่เกลือลงไป 1 ช้อน เค็มไหม? แล้วถ้าเอาเกลือ 1 ช้อนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำ จะรู้สึกเค็มไหม? “ไม่เค็ม” เพราะอะไร?”เพราะปริมาณน้ำมันมาก มันจึงไม่เค็ม เปรียบเหมือนบุญ ถ้าเราหมั่นเติมบุญอยู่เสมอ ด้วยการให้ทาน, รักษาศีล, เจริญภาวนา ผลของกรรมก็จะเบาบางลง หรือถึงความสิ้นกรรมก็ได้ อยู่เหนือกรรม คือ บรรลุเป็นพระอรหันต์ ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด (more…)

สากัจฉาธรรม-ประมาณเครื่องกำหนด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/10/2558

“เธอทั้งหลาย อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล ย่อมทำลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้”

ประมาณเครื่องกำหนด อันนี้เป็นพุทธพจน์ คำว่า “กำหนด” นี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่เป็นขันธ์๕ เอามาใช้ไม่ได้ ส่วนที่เป็นมรรค๘ เอามาพอใช้ได้ พอใช้ได้ในกรณีไหน? ในกรณีที่กำลังเดินทางไปถึง แต่จุดที่ไปถึงแล้วเนี่ย คุณจะประมาณเนี่ย ประมาณด้วยเครื่องตวงหรือเครื่องวัด ปริมาณของศีลเท่านี้ ความเพียรเท่านี้ ประมาณไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่เครื่องที่จะประมาณได้ (more…)

คำพุทธ-เจโตขีลสูตร ว่าด้วยตะปูตรึงใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/10/2558

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อไม่ละตะปูตรึงใจ ๕ ประการ ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ บุคคลนั้นหนอจะถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ ในพระธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย”

ตะปูตรึงใจ 5 ประการ คือ

  1) ความสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระศาสดา
  2) ความสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระธรรม
  3) ความสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์
  4) ความสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสิกขา
  5) เป็นผู้โกรธเคือง ไม่พอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง มีใจดุจตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย

(more…)

ตอบคำถาม-อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/10/2558

“เธอทั้งหลาย อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล ย่อมทำลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ฯ”

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ประมาณเครื่องกำหนด คือ เกณฑ์ที่จะใช้วัดสอบ ไม่มีทางที่จะเอามาใช้แก่บุคคลผู้ถึงซึ่งความดับแห่งการยึดถือตัวตน ท่านผู้เช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีเหตุ หรือคุณลักษณะอะไรๆ ที่ใครๆจะกล่าวว่า ท่านเป็นอะไรๆได้อีกต่อไป เมื่อสิ่งทั้งปวง ถูกเพิกถอนความยึดถือเสียแล้ว วาทะบท คือ คลองแห่งถ้อยคำสำหรับเรียกสิ่งนั้นทั้งหมดก็พลอยถูกเพิกถอน คือ ไร้ความหมายไปด้วยทั้งสิ้น”

เราจะเอาขันธ์ ๕ มาเป็นเครื่องประมาณกำหนดในความที่คนใดคนหนึ่ง จะพ้นจากขันธ์ ๕ มันไม่ได้!! (more…)

นายพรานกุกุกฏมิตร และอุบาสกชื่อมหากาล

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/10/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๑๐๒ เรื่อง “นายพรานกุกุกฏมิตร

ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์รักพรานกุกกุฏมิตร ผู้ฆ่าเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพ จึงลอบหนีไปกับนายพราน มีบุตรด้วยกัน ๗ คน ผูกบุตรเหล่านั้นด้วยเครื่องผูก คือเรือน ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ้ เข้าไปภายในข่าย คือพระญาณของพระองค์ จึงเสด็จไปยังสำนักของกุกกุฏมิตร และทำให้นายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ้มีตนเป็นที่ ๑๕ ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว พวกภิกษุสนทนากันว่า ภริยาของนายพรานกุกกุฏมิตร บรรลุโสดาปัตติผลในกาลที่ยังเป็นเด็กหญิง นายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทำปาณาติบาต แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทำปาณาติบาตอยู่หรือหนอ
(more…)

การฝึกหัดใจ (โดย พระครูสิทธิปภากร)

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/10/2558

เราจะเอาอะไร ? มาฝึกใจของเราให้มีความสงบมีความสุข หมดทุกข์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เราใช้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกใจของเรา พระพุทธเจ้าสอนไว้มีอยู่ 40 วิธี ฯลฯ ในที่นี้เราเลือกเอา “อานาปานสติ” มาฝึกหัดให้ใจของเราสงบ คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเราอยู่กับลมจึงจะสงบได้ ถ้าใจเราไม่อยู่กับลมมันไม่สงบ ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้….


พระจิตตหัตถเถระ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/10/2558

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๒๘ เรื่อง “พระจิตตหัตถเถระ”

กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง เขาบวชแล้วก็สึกอยู่ ๖ ครั้ง ภิกษุทั้งหลายคิดว่า “ภิกษุนี่ เป็นไปในอำนาจแห่งจิตเที่ยวไปอยู่” จึงขนานนามแก่เธอว่า “จิตตหัตถเถระ”
(more…)

โกธนาสูตร โทษของความโกรธ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/10/2558

“โกธนาสูตร”

ผู้มีปัญญาพึงตัดความโกรธด้วยทมะคือความข่มใจ บุคคลผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจ ปราศจากความโลภ ไม่มีความริษยา ฝึกตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะก็ปรินิพพาน
(more…)

สากัจฉาธรรม-25/10/2558

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/10/2558


สากัจฉาธรรม-24/10/2558

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/10/2558


สากัจฉาธรรม-นิรามิสสุข และ การบริโภค

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/10/2558

บุคคลใดที่มีศรัทธา มั่นใจใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทำความเพียร มีสติตั้งมั่น มีสมาธิเกิดขึ้น สิ่งที่จะรู้ได้หลังจากที่จิตเป็นสมาธิแล้ว จะรู้ได้ว่า “ธรรมเหล่าใด เหล่าหนึ่ง ที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมา ธรรมเหล่านั้น เราถูกต้องแล้วด้วยนามกายอยู่” จะมีปัญญารู้ชัด (ปชานาติ) รู้ได้ด้วยตนเอง มีศรัทธา ความมั่นใจเกิดขึ้น ทำให้เกิดปิติจากความเข้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้ง
(more…)

อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/10/2558

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว

(more…)

คำพุทธ-จูฬหัตถิปโทปมสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/10/2558

อุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้าง “จูฬหัตถิปโทปมสูตร”

พระพุทธเจ้าทรงแสดง จูฬหัตถิปโทปมสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยอุปมาเหมือนรอยเท้าช้าง ให้ชาณุสโสณีพราหมณ์ ได้ฟัง…
(more…)

สากัจฉาธรรม-กล่าว นะโม เพื่อทำจิตให้มีความนอบน้อม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/10/2558

การสวดบทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า และบทบูชาพระรัตนตรัย เพื่อทำให้จิต มีความนอบน้อมไประลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ สิ่งสำคัญที่สุด คือ จิตใจที่มีความนอบน้อม มีกุศล มีสติเกิดขึ้นเป็นกำลังของจิต
(more…)