วิจิกิจฉา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายโดยละเอียดของคำว่า “วิจิกิฉา”
 • โทษและวิธีละ “วิจิกิฉา”

(more…)

ตัณหา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายโดยละเอียดของกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา

(more…)

สังขยาที่ทำจากอวิชชา

Publish : 02/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • สังขยา คือการนับ
 • ของที่เหมือนจะนับไม่ได้ แต่ถ้ามีขอบเขต ก็สามารถนับได้ เป็นสังขยา
 • ของที่นับได้ ถ้าไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุด ก็ไม่สามารถนับได้ เป็นอสังขยา
 • อวิชชาทำสังขยาให้กลายอสังขยา เพราะมันไม่มีขอบเขต
 • ทำวิชชาให้เกิด เพื่อจำกัดขอบเขตให้มีที่สุด คือที่สุดของโลก ที่อยู่ในใจและกายของเรา

(more…)

จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วย ธรรมอันเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งตัณหา

download9
ฟังเรื่อง “จูฬตัณหาสังขยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/12/2559
download9
ฟังคำอธิบาย “จูฬตัณหาสังขยสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/12/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วย ธรรมอันเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งตัณหา
 • ข้อปฏิบัติอย่างไร ที่จะทำให้สิ้นตัณหาได้ คือ ไปนิพพานได้ เอาสั้นๆ ย่อๆ โดยสังเขป?”ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น”
 • คำว่า “ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น” นั้น จะทำให้เป็นธรรมะอันเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาได้อย่างไง กระบวนการทำงาน มันเป็นอย่างไง?”
 • พระสูตร “ด้วยความสะดุ้งหวาดเสียว เพราะอุปาทาน” และ “ความไม่สะดุ้งหวาดเสียว เพราะไม่มีอุปาทาน”
 • ความหมายของ ความสะดุ้ง และ ความไม่สะดุ้ง
 • แล้วจะทำอย่างไง ถึงจะไม่สะดุ้ง?”ก็อย่าไปยึดถือตรงนี้นี่เอง” จะทำอย่างไงถึงจะไม่ยึดถือได้?”ก็ต้องเอาคำนี้มาใคร่ครวญบ่อยๆว่า “ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น”
 • ใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังว่า”ธรรมะทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น”จะเข้าถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นตัณหา มีจิตน้อมไปในนิพพานได้
 • ปริญญา คือ การรอบรู้ รอบรู้ในขันธ์ทั้ง ๕ ในที่นี้ พระพุทธเจ้าหมายเอาเวทนา โดยเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยง เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้ว จะทำนิพพานให้แจ้งได้อย่างไร?

(more…)

ศัพท์สำคัญที่ใช้ต่างกัน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/11/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • วิญญาณ ความหมายในภาษาไทย คือ ผี ความหมายในภาษาบาลี คือกิริยาที่รู้แจ้งได้ในสิ่งใด สิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณ
 • สัญญา ความหมายในภาษาไทย คือ การเซ็นต์สัญญา คำมั่นสัญญา ความหมายในภาษาบาลี คือ หมายรู้
 • เวทนา ความหมายในภาษาบาลี คือ ความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข
 • ปริยัติ คือ ความรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน การท่องจำ
 • สิกขา คือ ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ
 • ญาณ คือ ความรู้ที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการใส่ใจทำจนเกิดความชำนาญ
 • อวิชชาเป็นความรู้ที่เป็นบริบทของตัณหา

(more…)

ธรรมทายาทต้องมี รตน สาม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/11/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • สิกขาคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติ สิกขาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ
 • ธรรมทายาทต้องมี รัตน สาม
 • ให้เดินมาตามทางคือมรรค เริ่มด้วยสัมมาสติ
 • เมื่อมีความพ้นความดับแล้ว ให้รักษาไว้ด้วยสติ อย่าเผลอ
 • ใช้อนุสติสิบ ปฏิบัติได้ทุกที่

(more…)

ธรรม ๑๑ ขั้นเพื่อถึงนิพพาน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/11/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • จากศีลถึงวิมุตติ ลำดับการเกิดแห่งธรรมโดยไม่ต้องทำเจตนา ๑๑ ขั้นเพื่อถึงนิพพาน
 • ปีติ ความอิ่มเอิบใจ ชนิดที่เป็นในภายใน คือ นิรมิต (ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องล่อ)
 • วิราคะ เป็นความพ้นที่ยังกลับกำเริบได้ แต่ใน วิมุตติญาณทัสสนะ เป็นการพ้นที่ไม่กลับกำเริบแล้ว
 • ความเป็นไปตามลำดับขั้นนี้…ขาขึ้น เปรียบกับ ต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ในทางกลับกัน ขาลง ศีลถ้าวิบัติ แล้ว ลำดับขั้นที่เหลือก็จะหมดไป หายไป เหมือนกับ ต้นไม้ตาย
 • ได้หน้า อย่าลืมหลัง ฝึกไป ทำให้มันดี ทำให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์

(more…)

อริยมรรคมีองค์แปด

Publish : 27/11/2559

HIGHLIGHTS:

 • มรรค แปลว่า ทาง
 • ทางที่จะนำไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์มีอะไรบ้าง
 • ทางนั้นจะง่ายหรือยาก อยู่ที่เราทำ

(more…)

สากัจฉาธรรม – ตัดผัสสะ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/11/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • กระบวนการที่ทำให้เกิดผัสสะ และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผัสสะขึ้นได้
 • ความหมายของคำว่า “พระพุทธองค์แสดงธรรม ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง และไพเราะในที่สุด”

(more…)

สังโยชน์ ๑๐ กิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/11/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • อนุรุทธสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการน้อมจิตเข้าสู่อมตธาตุของพระอนุรุทธะ ก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ โดยการละมานะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ
 • คำจำกัดความของสังโยชน์ ๑๐ กิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ตกอยู่ในวัฎฎะ

(more…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *