ธรรมสากัจฉา – 07/02/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/02/2559


ธรรมสากัจฉา – 06/02/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/02/2559


05/02/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/02/2559


สากัจฉาธรรม-05/02/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/02/2559


คำพุทธ – มหาโคปาลสูตร และจูฬโคปาลสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/02/2559

“ภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ 11 อย่างนี้แล้ว
ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไร
ข้อนี้ฉันใด ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์คุณ 11 ประการ
ต่อไปนี้ย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้”

(more…)

สากัจฉาธรรม-04/02/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/02/2559


ตอบคำถาม – พัฒนาจากมรรคไปเป็นผล

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/02/2559

“บุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่า ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยง บุคคลนี้อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผล เพราะว่าจิตใจแบบนี้มันล่วงพ้นปุถุชนภูมิก้าวเข้าสู่อาริยภูมิแล้ว ควรที่จะต้องพัฒนาคือภาวิตาให้ได้โสดาปัตติผล ให้ใช้โอกาสที่มันยังเหลืออยู่ในการที่จะทำความที่เป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้น จากเมล็ดพันธุ์ที่มันมีอยู่ในใจ”
(more…)

พึงพยากรณ์โดยชอบ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/02/2559

“ถ้าเราจะพึงพยากรณ์ พึงพยากรณ์โดยชอบ พึงพยากรณ์จากการปฏิบัติดี จากการปฏิบัติชอบของเรานั่นเอง”
(more…)

มรรค 8 ทำให้จิตเข้าถึงธรรมะ โดยพระครูสิทธิปภากร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/02/2559

วิธีปฏิบัติมีหลายวิธีให้เอาอันเดียวเอากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละ(อานาปนสติ)ให้ตั้งใจปฏิบัติ เมื่อจิตสงบแล้วเราพิจารณา ก็สามารถทำจิตที่สงบนั้นไปรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราเราจะสามารถเห็นธรรมะเกิดขึ้นในใจ ทำไปๆจิตของเราจะบรรลุธรรมไปเรื่อยๆ จนถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด ถ้าปฏิบัติตามมรรค8อยู่โลกนี้ไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติต้องได้เป็นพระอรหันต์ อย่าให้ใจเราห่างจากมรรค8ถ้ามรรค8ยังมีอยู่ในใจของเรา ในการกระทำในคำพูดและในความคิดยังอยู่ในมรรค8ไม่หนีจากมรรค8อย่างนี้เรียกว่า “ใจเข้าถึงธรรม บรรลุธรรม” มีมรรคมีผลเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติ อย่าท้อถอย ให้ปฏิบัติเต็มที่ให้อดให้ทน โลกวุ่นวายแต่เราก็ไม่วุ่นวาย โลกเป็นทุกข์ แต่เราก็ไม่เป็นทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอยู่ในใจของเรา


ฝึกสมาธิเพื่อรักษาจิต

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/02/2559

จิตมีธรรมชาติที่จะไปรับรู้สิ่งต่าง ๆ เราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามสิ่งที่มากระทบนั้น เพราะเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นตัวเราของเรา เราจะรักษาจิตตรงนี้ให้มันไม่เป๋ เวลามีอะไรมากระทบ อย่างน้อยให้มันเป็นหลักอยู่ได้ หมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในการที่จะรักษาจิตตรงนี้ก็คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
(more…)

มีสติรักษาจิตในการฟังและกล่าววาจา 5 ลักษณะ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/02/2559

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทางแห่งถ้อยคำไว้ ๕ ลักษณะ คือ

    ๑. พูดจริง หรือพูดไม่จริง
    ๒. พูดถูกต้องตามเวลา หรือไม่ถูกเวลา
    ๓. พูดด้วยจิตที่มีโทสะ หรือจิตที่มีเมตตา
    ๔. พูดด้วยวาจาอ่อนหวาน หรือวาจาหยาบคาย
    ๕. คำพูดนั้นอาจจะมีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์

(more…)

ธรรมอันเอก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/02/2559

คหบดีชื่อ ทสม ได้ถามคำถามพระอานนท์ว่า “ธรรมอันเอก อันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น หรือที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุธรรมโดยลำดับแห่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีอยู่หรือไม่”
(more…)

สากัจฉาธรรม – 31/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/01/2559


สากัจฉาธรรม – อริยมรรคมีองค์แปดโดยละเอียด 1

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/01/2559


สากัจฉาธรรม – 29/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/01/2559


ว่าด้วยการแจกแจงอายตนะ 6

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/01/2559

ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ อุปทานขันธ์ทั้ง ๕
ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ อวิชชา และภวตัณหา
ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถะและวิปัสสนา
ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ วิชชา และวิมุติ


สากัจฉาธรรม-28/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/01/2559


คำพุทธ-ฉันโนวาทสูตรและสฬายตนวิภังคสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/01/2559

ฉันโนวาทสูตร : โอวาทแก่พระฉันนะ

ท่านพระมหาจุนทะ ได้กล่าวพุทธพจน์แก่พระฉันนะที่กำลังป่วยจนไม่สามารถทนเวทนาได้และคิดจะฆ่าตัวตาย

“…ความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยแล้ว เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ความสงบระงับย่อมมี เมื่อความสงบ มี ความน้อมไปย่อมไม่มี เมื่อความน้อมไปไม่มี การมาการไปย่อมไม่มี เมื่อการมาการไปไม่มี การเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มี เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มี อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์…”

(more…)

พึงทำจิตให้อยู่ในอำนาจ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 27/01/2559


ตอบคำถาม – มีสติสามารถละอกุศลได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/01/2559

Q: ถ้าเราตั้งสติเอาไว้อย่างมั่นคงแล้ว ทำให้เราทำอะไรช้าลง หรือว่าที่เราทำช้าลงเป็นเรื่องของอายุกันแน่ เพราะตอนนี้ก็อายุ ๕๘ ปีแล้ว?
(more…)

ดำรงสติเฉพาะหน้าจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/01/2559

พระพุทธเจ้าทรงมีความคิดว่า การที่จะบอกสอนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ ให้เห็นธรรมตามที่พระองค์ได้เห็นมา มีหนทางอยู่ทางเดียว นั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่…
(more…)

สติ-ลมหายใจ-ไกลจากกิเลส

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/01/2559

ความสามารถของจิตจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มีประโยชน์มาใช้งานในจังหวะนั้นๆ ความที่จิตสามารถเลือกได้หยิบฉวยได้ นั่นคือ “จิตต้องมีสติ” นั่นเอง…
(more…)

รักษาธรรมะในจิตด้วยสติ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/01/2559


นันทกะสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/01/2559

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระนันทกะแล้วได้ทรงตรัสยกย่องและแสดงธรรมเพิ่มเติมว่าบุคคลเมื่อสนทนาธรรมย่อมประกอบด้วยบทธรรมสี่อย่าง ศรัทธา ศีล ความสงบในภายใน ความเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเป็นผู้ที่บริบูรณ์…
(more…)

สากัจฉาธรรม-รักษาสติเพื่อเจริญสมาธิและละตัณหา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/01/2559

“คำตอบนั้นก็คือสติ ให้คุณรักษาสติเอาไว้ให้ดี ถ้าเรารักษาสติเอาไว้ให้ดีแล้ว เราจะทรงอยู่ในสมาธิได้อยู่อย่างต่อเนื่อง เรารักษาสติให้ดีแล้ว เราสามารถแยกแยะได้ว่า อันนี้เป็นส่วนที่ต้องทำความเข้าใจนะ เป็นทุกข์นะ อันนี้เป็นส่วนที่ต้องละ เป็นกิเลสตัณหานะ อันนี้เป็นส่วนที่สามารถปฏิบัติทำให้กิเลสตัณหาออกไปได้ ตั้งสติเอาไว้ รักษาสติเอาไว้ คงสติเอาไว้ ฝึกสติให้ดี เอาสตินี้แหละเป็นอธิบดี ธรรมะนี้มีสติเป็นอธิบดี”
(more…)

สากัจฉาธรรม-สิ่งที่เรียกว่า ธรรมารมณ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/01/2559

“ธรรมารมณ์เป็นนามธรรม จะรับรู้ธรรมารมณ์ได้ จิตต้องไปรับรู้ ใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการรับรู้ หลักเสานั้นคืออะไร คือมโน แต่จิตกับธรรมารมณ์อันเดียวกันมั้ย ไม่ใช่ ใจกับธรรมารมณ์อันเดียวกันมั้ย ก็ไม่ใช่ มันเหมือนกับรสอาหารที่มันอยู่ตรงนั้น จิตเราก็ไม่ได้เข้าไปรับรู้ มันก็คนละอันกัน เหมือนกับเสียงที่ผ่านไปผ่านมา เหมือนกับบางทีเราอ่านหนังสืออยู่ เราไม่ได้ไปสนใจเสียงนั้น เสียงก็ผ่านมาผ่านไป เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน จึงเป็นความเป็นอนัตตาอันหนึ่ง”
(more…)

สากัจฉาธรรม-22/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/01/2559


22/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/01/2559


สากัจฉาธรรม-21/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/01/2559


คำพุทธ-พหุเวทนิยสูตร และ สมณมุณฑิกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/01/2559


ละบาป ลอยบุญ มีอำนาจเหนือจิต

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/01/2559

คนที่มีบุญอยู่ในใจ ละบาปได้ มีความรู้เกิดขึ้นในใจ ปล่อยวางได้ เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิต อำนาจตรงนี้คือความดับเย็นที่อยู่ในใจของเรา

อำนาจที่เกิดขึ้นตรงนี้ เป็นอำนาจที่ได้มาโดยธรรม เป็นธรรมธิปไตย เป็นอำนาจที่มีสติเป็นใหญ่ มีสมาธิเป็นหัวหน้า มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด เรามีอำนาจเหนือจิตอย่างนี้ เราจะทำวิมุตติที่เป็นแก่นให้เกิดขึ้นได้ เราจะทำนิพพานเป็นที่สุดจบแห่งพรหมจรรย์ได้

ความยุติธรรมในโลกนี้ไม่มีหรอกท่านผู้ฟัง ใครมีอำนาจกว่าคนนั้นก็ชนะไป เรามีอำนาจเหนือจิตในกองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหรือไม่ ถ้ามีอำนาจนี้ เราจะพาจิตของเราไปสู่ที่ที่ความไม่ยุติธรรมไปถึงไม่ได้


ตอบคำถาม-ทุกขเวทนาไม่ใช่อกุศลธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/01/2559

ทุกขเวทนาไม่ใช่อกุศลธรรม…
“อกุศลธรรมมีขึ้นมาแล้ว ต้องรีบละรีบทิ้ง อย่าไปเก็บมันเอาไว้ วิธีที่จะละจะทิ้งอกุศลธรรมนั้นได้ ก็ตั้งสติขึ้นแล้วเราจะละทิ้งเจ้าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นได้ เรามีความอดทนแล้ว เราจะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ คุณมีสติตั้งขึ้นเอาไว้ เพื่อละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น มีความอดทนตั้งเอาไว้ ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมใหม่มันเกิดขึ้นมา ไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะหายไป ทุกขเวทนาทางกายบางทีมันก็มีอยู่ แล้วใจมันจะไม่ทุกข์ตามกายที่มันทุกข์ไปด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีความสุขใจเย็นใจ ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้น แต่ใจนั้นไม่มีอกุศลธรรม”
(more…)

ดัดลูกศร(จิต)ให้ตรง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/01/2559

การฝึกจิตก็คือการทรมานจิตแบบหนึ่ง ในการที่จะบังคับให้มันอยู่ในร่องในรอยให้ได้ ไม่ให้ไปอยู่ในแดนอกุศลธรรม จิตของเราถ้าต่ำลงมันก็จะไปสู่นรก เราก็ต้องรักษา“จิต”ของเราให้อยู่ในแดนที่ดี…
(more…)

มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ธรรมเป็นสรณะ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/01/2559

…เราไม่ได้ยึด เราเกาะเป็นที่พึ่ง นั่นคือความหมายของสรณะ ความหมายของการที่เราจะใช้เกาะเป็นที่พึ่ง อย่ายึดเลย ยึดแล้วก็ยังอยู่ในกระแสของตัณหา เราก็ออกจากกระแสน้ำไม่ได้…

…แม้ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เป็นของที่เราต้องวาง ใช้เป็นเกาะเฉยๆ เป็นเกาะที่เราต้องวางลงไป พอถึงฝั่งเราก็วาง….

…ขันธ์คือความทุกข์ ไม่เหมือนกับมรรค ต่างกันมากทีเดียว ต่างคนละขั้วกันเลย ถ้าเข้าใจความที่มันแตกต่างกันอยู่ พอเข้าใจแล้ว การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะจะไม่ใช่เรื่องยากเลย…คุณจะเห็นธรรมะอยู่ในทุกๆจุด…ชีวิตคุณจะสบาย…จะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรม…


จิตเข้าถึงธรรมะ จะลุถึงที่ต้องประสงค์แห่งใจ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/01/2559

กำลังในใจในการที่จะพาคุณไปสู่ความเป็นผู้สำเร็จ ผู้รู้ธรรมะอย่างแท้จริง เรียกว่าเป็นเสขะบุคคล คือบุคคลที่ยังมีความจำจงหวังที่ยังจะต้องทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น มี ๕ ประการคือ
(more…)

ภเวสีอุบาสก ผู้มีอุปการะมาก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/01/2559

ภเวสิสูตร

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า “เราทั้งหลายพึงทำการศึกษาว่า เราทั้งหลายพึงพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงๆขึ้นไป ที่ปราณีตขึ้นไป จะทำให้แจ้งวิมุติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมได้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-ภพ ภูมิ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2558

“ฟังแล้วก็ให้เข้าใจว่า ภพมันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้นะ ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเนื้อหนังที่เราจับต้องได้นี้เท่านั้น ยังรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วย ยังรวมถึงเรื่องของสภาวะ การทำมาอาชีพของเรามีภพภูมิหมดเลย”
(more…)

สากัจฉาธรรม-การทำจิตให้บริสุทธิ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/01/2559

“การทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือ ไม่เมาไม่หลงในความดี เป็นการปิดกั้นไม่ให้เพลิดเพลินในความดี”
(more…)

15/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/01/2559


คำพุทธ- อนุรุทธสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/01/2559

อนุรุทธสูตร

พระอนุรุทธแสดงธรรมเกี่ยวกับ เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้และเจโตวิมุติที่เป็นมหัคคตะ กับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ ว่าธรรม 2 ข้อนี้มีความแตกต่างกันทั้งอรรถะและพยัญชนะ
(more…)

สากัจฉาธรรม-14/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/01/2559


ตอบคำถาม – วิธีทำความเข้าใจในธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/01/2559

“ความรู้จากสมองจะเข้าสู่ใจได้ด้วยการโยนิโสมนสิการ คือ การทำในใจโดยแยบคาย แต่ที่เข้าสู่ใจไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ทำในใจโดยแยบคาย แต่ถ้าทำได้มันรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฟาดอีก ฟ้าผ่าไปนี่ แว๊บเดียว!! นี่คือ ความเร็วของแสง ความเร็วของจิตมันยิ่งกว่านั้นอีก ถ้ามันจะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะนี่”

“เปิดธรรมที่ถูกปิด” หมายถึง เปิดใจของคุณผู้ฟัง “ใจจะเปิดขึ้น จากธรรมะที่เราได้ฟัง” ไม่ได้เปิดธรรมะของพระพุทธเจ้านะ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดไว้อยู่แล้ว เปิดอย่างไร?”โดยการฟังธรรม แล้วใคร่ครวญไปตาม นี่คือ กระบวนการที่ใจมันจะเปิดขึ้น” จากอะไร?”จากธรรมะที่เราได้ฟัง” ใครเปิดธรรมะอันนี้เอาไว้?”พระพุทธเจ้า ท่านเป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย”
(more…)

งูพิษในจักรคือธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/01/2559

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นบทแห่งธรรมครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเอาไว้กับเบญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นการอธิบายอริยสัจสี่ซึ่งเป็นกงล้อ เป็นจักรที่หมุนไปในทางสายกลาง เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินซึ่งจะนำพาจิตใจถึงความเป็นอมตะได้ ถึงความสุขอันเกษมได้
(more…)

มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ธรรมเป็นสรณะ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/01/2559

…เราไม่ได้ยึด เราเกาะเป็นที่พึ่ง นั่นคือความหมายของสรณะ ความหมายของการที่เราจะใช้เกาะเป็นที่พึ่ง อย่ายึดเลย ยึดแล้วก็ยังอยู่ในกระแสของตัณหา เราก็ออกจากกระแสน้ำไม่ได้…
(more…)

จาก“ฌาน” พัฒนาสู่ “ญาณ”

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/01/2559

“ฌาน” แปลว่า “การเพ่ง” หรือว่าการเอาใจจดจ่อในการควบคุมอย่างหนึ่ง ที่ไม่ใช่เป็นการบังคับ
(more…)

จิตเข้าถึงธรรมะ จะลุถึงนิพพาน

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/01/2559

กำลังในใจในการที่จะพาคุณไปสู่ความเป็นผู้สำเร็จ ผู้รู้ธรรมะอย่างแท้จริง เรียกว่าเป็นเสขะบุคคล คือบุคคลที่ยังมีความจำจงหวังที่ยังจะต้องทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น มี ๕ ประการคือ
(more…)

ธรรมเพื่อความไม่เสื่อมของอุบาสก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2559

ธรรมเพื่อความไม่เสื่อมของอุบาสก 7 ประการคือ

1. อุบาสกไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุด้วยการไปวัดหรือนิมนต์มาที่บ้าน โดยความเคารพ ให้การต้อนรับด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจให้ของปราณีต
2. ไม่ละเลยในการฟังธรรมเพื่อเป็นการเจริญและปิดกั้นกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
3. รักษาในอธิศีล รักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ ในบางโอกาสให้รักษาศีลแปดอันเป็นศีลที่มากขึ้น ประพฤติพรรมจรรย์ ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นการสำรวมอินทรีย์ ศีลเป็นไปเพื่อปัญญา
4. มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุผู้เป็นเถระ ผู้บวชใหม่ หรือผู้ปานกลาง
5. ไม่ตั้งจิตติเตียน ไม่เพ่งโทษฟังธรรมต่อผู้แสดงธรรม
6. ไม่แสวงหาเขตบุญจากภายนอกศาสนา ให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนา
7. กระทำสักการะก่อนในเขตบุญของศาสนานี้ สักการะบูชาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
(more…)

สากัจฉาธรรม-รักสะใภ้ด้วยจิตที่เป็นอนัตตา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/01/2559

“ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก”
พุทธพจน์

ประเด็นคือเราจะทำใจอย่างไร ก็ทำใจเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทุกข์ในสิ่งนั้น ไม่ได้มีความยินดีในสิ่งนั้น ก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวเราของเรา ความทุกข์มันจะไม่มี คือเห็นความเป็นอนัตตาการแนะนำเราก็ทำไป แต่ทำด้วยจิตใจที่เห็นความเป็นอนัตตา ใจเราจะสบาย คุณเข้าใจสถานกราณ์เดี๋ยวนี้ คุณมีความสุขเดี๋ยวนี้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-อิทธิปาฏิหารย์มีอยู่จริงและสิ่งที่เรียกว่าปฏิกูล

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/01/2559

“ซึ่งบางทีไอ้เรื่องที่เรายังไม่เข้าใจ ด้วยเหตุผลที่เรายังเข้าใจไม่ได้ เกินความที่เราจะเข้าใจ มันจึงทำให้ไม่เชื่อใจไม่ลงใจ ความไม่ลงใจไม่เชื่อใจตรงนี้ คือความที่ศรัทธาเรายังไม่เต็ม แต่ถ้าเรามีความมั่นใจเต็มที่ ว่าอะไร ว่าคนอื่นเขาบอกก็ส่วนหนึ่งนะ แล้วเรารู้ได้ด้วยตัวเอง คือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่า อิทธิปาฏิหารย์มันมีอยู่จริง เพราะอะไร ก็ฉันทำได้ ฉันเห็นจริงๆ ด้วยเหตุผล”
(more…)

สมฺปชาโน:การรู้ตัวรอบคอบ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/01/2559

อานนท์ พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคต เพื่อความเป็นมิตรเถิด
อย่าเรียกร้องโดยความเป็นข้าศึกเลย ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลาย ตลอดกาลนาน…
อานนท์ เราไม่พยามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอม เหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่
อานนท์ แต่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจะทนได้….

(more…)

สากัจฉาธรรม-8/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 08/01/2559


คำพุทธ – มหาสุญญตสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/01/2559

มหาสุญญตสูตร

“..ดูกรอานนท์ ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรู้ในที่นั้นๆ นี้แล
คือ ตถาคตบรรลุสุญญตสมาบัติภายใน เพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่..”

(more…)

สากัจฉาธรรม-7/01/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 07/01/2559


ตอบคำถาม-ความกตัญญูกตเวที

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/01/2559

“คนที่กตัญญูกตเวที และบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อน พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่า เป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลก”

บุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อน คือ บุพการีบุคคล “บุพการี” ก็คือ ผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อน ทำไมเราเรียกพ่อแม่ว่าเป็นบุพการี?“ก็ตอนที่เราคลอดออกมา แดงๆเด็กๆ เดินก็ไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงเดิน นั่งยังนั่งไม่ได้ ก็ต้องอาศัยพ่อแม่นี่แหละเลี้ยงดูมา การที่ท่านอุปการะเราก่อน เขาเรียกว่า บุพการี นั่นเอง อันนี้หาได้ยากในโลก นี่คนที่ ๑)”

คนที่ ๒)ที่หาได้ยากในโลก ก็คือ คนที่รู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทนเขา ก็คือ กตัญญูกตเวที “กตัญญู” หมายถึง การที่รู้คุณคนอื่น รู้คุณแล้วก็ยังไม่ได้ตอบแทน นี่คือ รู้อยู่ในใจ ใจมีความรู้ตรงนี้ มีกตัญญูตรงนี้ “กตเวที” หมายถึง ตอบแทนบุญคุณคนอื่น ด้วยการกระทำสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางกาย, ทางวาจา, ทางใจ อันนี้กตัญญูกตเวที
(more…)

ล้างทอง ล้างแล้วล้างอีกๆ ล้างจนหมด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 06/01/2559

ทองคำที่เขาเอามาจากสินแร่ทองคำ เอามาผ่านการล้างถึง ๓ รอบ คือ ล้างอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียดแล้ว ต้องมาเป่ามาหลอม มาผ่านการเผา เหมือนการที่เรารักษาศีลดีแล้ว มีสัมมาสังกัปปะแล้ว ใส่สัมมาวายามะเข้าไป เผาใส่ตบะเข้าไป จิตของเราก็จะอ่อน ออกมาเหมาะแก่การรู้ตามที่เป็นจริง เห็นตามที่เป็นจริง เหมาะแก่การเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เรามีอยู่ เหมาะแก่การเข้าใจในผัสสะ ความที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียว ความที่จิตอ่อนเหมาะควรแก่การงาน ความที่จิตเป็นจิตที่ใสสว่าง ใครจะเอาของเราไปไม่ได้ เป็นจิตที่มีอะไรมากระทบมันก็ไม่ขึ้นลงตามสิ่งที่มากระทบ ตรงนี้แหละที่เป็นอริยทรัพย์ เป็นกำลังของเรา ไปตรงไหนมีสิ่งนี้ไปด้วย มันสบายใจ อุ่นใจ มั่นใจ ถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้ เราไปที่ไหนเรามีสติ มีธรรมะ เป็นผู้พึ่งตน เป็นผู้พึ่งธรรม มีตนเป็นประทีป มีธรรมเป็นประทีป ที่นั่นก็สว่างขึ้นมาได้


มองมุมใหม่ได้ปัญญา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/01/2559

คนที่ปฏิบัติสมาธิภาวนา นั่งสมาธิ จิตใจสงบ พอจิตฟุ้งซ่าน เสียความสงบไป พอตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธ พอมีคนมาทำให้โกรธก็ว่าเราแพ้กิเลส ถ้าเราคิดว่าเราจะเสียอะไรไปอย่างนี้ มันคิดไม่ถูก ต้องแก้ไข แต่ให้มองมุมใหม่ว่า เราได้อะไรมา รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านไปแล้ว รู้ว่าเราโกรธไปแล้ว ความรู้ที่เรารู้ตัวเองนั่นแหละ มันคือ “สติ” นะ คุณได้สติมา ได้ความรู้ตัวขึ้นมา ความฉลาดตรงนี้เป็น “ปัญญา” เรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านไปตรงนี้ มองดูดีๆ ว่าเราโกรธไปตรงนี้ ให้ฝึกในการที่จะมีปัญญาว่า “ฉัน ได้ประโยชน์อะไรจากผัสสะตรงนี้ ให้มองจากคุณธรรมว่า ผัสสะที่มากระทบ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ดูให้ดี เห็นอะไร รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเอง มันจึงแก้ได้ ‘ เห็นแล้วไม่จมปลักกับสิ่งนั้น ให้มองว่าเราจะแก้ไขอย่างไง เปิดเผยความผิดออกมา”


เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ-สามเณรแสดงธรรมและข้อปฏิบัติ 2 อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 05/01/2559

“ท่านผู้เจริญ ความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุพระอรหัตอย่างนี้, ผู้บรรลุพระอรหัตแล้วนั่นแล ย่อมพ้นจากทุกข์, คนที่เหลือไม่พ้นจากชาติทุกข์ คือ ทุกข์คือการเกิดเป็นต้น และจากทุกข์ในนรกเป็นต้นได้.”…พระวนวาสีติสสเถระ

“ก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภ เป็นอย่างหนึ่ง ข้อปฏิบัติอันสัตว์ไปถึงพระนิพพาน เป็นอย่างหนึ่ง (คนละอย่าง) ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ทราบเนื้อความนั้น อย่างนี้แล้ว ไม่พึงเพลิดเพลินสักการะ พึงตามเจริญวิเวก.”…พุทธพจน์

จากเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีความไม่ประมาท บวชมาตั้งแต่เป็นเด็กอายุ 7 ขวบ กับท่านพระสารีบุตร พอบวชมาแล้ว มีบุพกรรมที่ได้เกื้อกูลภิกษุทั้งหลาย จนถึงวันหนึ่งจึงได้หลีกออกเร้นไปอยู่ผู้เดียวในป่า จนทำอรหันตผลให้แจ้งขึ้นได้ ซึ่งหลังจากทำอรหันตผลให้แจ้งขึ้นได้แล้ว ก็ยังมีเรื่องราวของสามเณรติสสะดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (more…)

เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ-บุพกรรมและการบรรลุธรรมของสามเณร

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 04/01/2559

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในป่า คือ วนวาสีติสสะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า

“อญฺญา หิ ภาภูปฺนิสา อญฺญา นิพฺพานคามินี
เอวเมตํ อภิญฺญาย ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก
สกฺการํ นาภินนฺเทยฺย วิเวกมนุพฺรูหเย.”

ก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภ เป็นอย่างอื่น ข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น (คนละอย่าง) ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ทราบเนื้อความนั้น อย่างนี้แล้ว ไม่พึงเพลิดเพลินสักการะ พึงตามเจริญวิเวก.

พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมณ์ผู้ยากจน

วันหนึ่งในกรุงราชคฤห์ พระสารีบุตรเถระเที่ยวบิณฑบาต ได้ไปยังประตูเรือนของ มหาเสนพราหมณ์ ผู้เป็นสหายของวังคันตพราหมณ์ผู้บิดาของพระสารีบุตรเถระ เพื่ออนุเคราะห์เขา แต่พราหมณ์นั้นมีสมบัติหมดเสียแล้ว กลับเป็นคนยากจน เขามีความคิดว่า “บุตรของเราจักมาเพื่อเที่ยวบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเรา, แต่เราเป็นคนยากจน บุตรของเราเห็นจะไม่ทราบความที่เราเป็นคนยากจน ไทยธรรมอะไรๆ ของเราก็ไม่มี” เมื่อไม่อาจเผชิญหน้าพระเถระได้จึงหลบไปเสีย แม้วันอื่นๆ พราหมณ์นั้นก็ได้หลบเสียอย่างนั้นอีกเหมือนกัน เขาคิดอยู่ว่า “เราได้อะไรๆ แล้วนั่นแหละจักถวาย” ก็กลับไม่ได้อะไร ๆ (more…)

ธรรมะของหญิงผู้ออกเรือน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/01/2559

หญิงผู้ออกเรือนคือผู้ที่แต่งงานไปมีครอบครัวใหม่ย่อมรักษาความสงบสุขในครอบครัวด้วยธรรมะ ดังนี้
1. ย่อมประพฤติให้เป็นที่พอใจถูกใจสามีด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานสุภาพ
2. ย่อมเคารพผู้ที่สามีเคารพดูแลให้ดี
3. ย่อมไม่นอกใจสามี
4. ย่อมขยันจัดการบริหารกิจการในบ้านดี
5. ย่อมสงเคราะห์บริวารดูแลยามเจ็บไข้
6. ย่อมรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ไม่เล่นพนัน อบายมุข
7. ย่อมรู้จักแบ่งปันบริจาคทาน
8. ย่อมถึงพร้อมมีศรัทธาพระรัตนตรัยและรักษาศีล 5 ตั้งอยู่ในธรรม
(more…)