ธรรมสากัจฉา-28/4/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/04/2559


ฝึกจิตอย่างไรให้ตกกระแสธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/04/2559

คำว่า “ใจ” หมายถึง ช่องทาง คือ ช่องทางทางกาย และ ช่องทางทางใจ อินทรีย์ทั้งหลายมีวิสัยที่แตกต่างกัน แต่มีใจเป็นที่แล่นไปสู่เหมือนกัน โดยมีวิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้ แล้วส่งต่อไปที่จิต เราจะฝึกจิตอย่างไรให้รับรู้ ให้ก้าวลงในสิ่งดีๆ การที่จะฝึกจิตให้เป็นไปตามกระแสแห่งธรรมนั้น ต้องอาศัยกำลังจิต คือ ความกล้า พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “วิริยะ” ความกล้าที่จะไม่ปรุงแต่งผัสสะที่มากระทบไปในทางที่ไม่ดี และกล้าที่จะปรุงแต่งผัสสะที่มากระทบไปในทางที่ดี อาศัยหิริโอตัปปะ..อาศัยกำลังจิตที่อยู่ในช่องทาง คือ ใจ..อาศัยธรรม เพื่อให้จิตเกิดกำลังเป็น จิตที่อ่อนเหมาะ จะทำให้เห็นอริยสัจสี่ได้


มีสติตั้งอยู่ในธรรมอันเครื่องตื่น

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 27/04/2559

“สิ่งแรกที่ลืมตาขึ้นมา จากการที่หลับไหลไปไม่รู้ตัว พอรู้ตัวขึ้นมา สิ่งแรกคุณคิดถึงอะไร…เรื่องแรกที่เราคิดถึง แสดงว่าเรื่องนั้นมันอยู่ในใจของเรา แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะน้อมไปในลักษณะนั้น เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมัน เรื่องทีสำคัญในชีวิตนี้ส่วนหนึ่ง กับเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมัน อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญก็ได้…ชีวิตของเราจะดำเนินผิดพลาด เสียเวลาไป เราจะหวั่นไหวไปตามผัสสะที่มากระทบ เราจะไม่เป็นสุขเลย เราจะไม่เป็นตาอยู่…จึงต้องมีการฝึกจิต (more…)

พุทโธ อยู่ในจิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/04/2559

“ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ ด้วยปัญญาอันชอบ ที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งนั้นอุดม เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”…พุทธพจน์

ท่านพระอานนท์ได้เปรียบเทียบ “วัวสีดำ” เป็นอายตนะภายนอก(รูป,เสียง,กลิ่น,รส,โผฏฐัพพะ,ธรรมารมณ์), “หลัก หรือเสา” คือ อายตนะภายใน(ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ), “วัวสีขาว” คือ วิญญาณ (more…)

สำเร็จด้วยใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/04/2559

“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา”
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น

“ใจ” ของเราที่ว่ามันเป็นใหญ่เพราะมันรับรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆ ทั้งหมดเลย เข้ามาสู่ช่องทางคือใจนี้ ช่องทางนี้จึงมีความเป็นใหญ่ “สำเร็จด้วยใจ” ตรงนี้คือการที่ใจ มันมีการปรุงแต่งต่อไปในใจ สำเร็จได้เป็นอะไร? เป็นการกระทำทางกายทางวาจา ใจที่มันรับเละทุกอย่าง มันไม่ได้รับเละคนเดียว เพราะในใจนี้ผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้คือวิญญาณ ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการปรุงแต่งต่อไปคือสังขาร ผู้ที่จะมารับรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ก็คือ “จิต” (more…)

ระวังยุงกัด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/04/2559

“เวลาที่เราถูกยุงกัด ผิวหนังของเรามีการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ทำให้เรารู้สึกเฉยก็รู้สึกคันได้ อยู่ที่ไหนก็คัน อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขสบาย อันนี้เหมือนกับจิตใจของเรา จิตใจของเราที่ถูกแทงด้วยตัณหา มีพิษของมันคืออวิชชา ทำให้การรับรู้ของจิต มันผิดเพี้ยนไป”

…ไอ้ความไม่สบาย เวลาที่ยุงกัด มันเกิดที่ผิวของเรา อยู่ที่ตัวของคนที่โดนกัด ไอ้ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นที่เกิดที่ใจของเรา เวลาที่จิตของเรามี ราคะ โทสะ โมหะ มันอยู่ที่ใจของเรา มันไม่ได้เกิดขึ้นจากผัสสะภายนอก (more…)

จิต มโน วิญญาณ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/04/2559

อันบุคคลประกอบด้วยนามรูปมีส่วนที่เป็นกายและจิต จิตมีลักษณะสภาวะสั่งสมบุญ สั่งสมบาป จิตจึงปรุงแต่งให้เกิดการสำเร็จรูปเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันใหม่ขึ้นมาเรื่อยไป
(more…)

ต่อต้านตัณหาอวิชชาด้วยธรรมเหล่านี้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/04/2559

“คู่ตรงข้าม ตัณหาอวิชชา…อะไรที่มาเป็นคู่ตรงข้ามกันตรงนี้…การสละออก มีลักษณะการอุปการะผู้อื่นก่อน…เป็นลักษณะของผู้มีตัณหาน้อย ๒ คุณธรรมนี้จึงมีลักษณะคู่ตรงข้ามกัน…”

คู่ที่เหมือนกันเป็นไปในทางฝ่ายต่ำ คือ ตัณหาอวิชชา, คู่ที่เหมือนกันเป็นไปในทางฝ่ายสูง คือ การอุปการะผู้อื่นก่อน และการรู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทน…มันแปรผกผันกัน… (more…)

ธรรมสากัจฉา-24/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/04/2559


ธรรมสากัจฉา-23/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/04/2559


ธรรมสากัจฉา-22/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/04/2559


22/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/04/2559


คำพุทธ-21/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/04/2559


ธรรมสากัจฉา-21/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/04/2559


ตอบคำถาม-20/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/04/2559


วงจรชีวิตของผีเสื้อ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/04/2559

…ในการศึกษาปฏิบัติธรรมะ เราต้องทำ เราต้องกระทำ เราต้องทำให้ยิ่ง เราต้องทำให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา.หรือแม้แต่ปัญหาอุปสรรคที่เราเจออยู่ ณ บัดนี้ ใหญ่ก็ตาม เล็กก็ตาม ที่เราพบเจอ มันเป็นเครื่องที่จะทำได้เหมือนเจ้าตัวดักแด้นี่แหล่ะ ที่ว่าจะต้องคอยที่จะฝึกให้มีกำลัง ถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้มีกำลัง โดยผ่านกระบวนการนี้ กระบวนการที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ตั้งจิตของเราให้ดี ให้ได้…จิตของเรามีกำลัง มีพลังมากขึ้น…จิตที่มีกำลังมีพลังอย่างนี้ แน่นอนคุณมีโพชฌงค์ ๗ อยู่ในใจของคุณ แน่นอนว่าคุณก็เจริญมรรค ๘ อยู่ในนี้ ใจนั้นก็จะมีพุทธะ พุทโธ เกิดขึ้น…
(more…)

เครือข่ายครอบคลุมโลก

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/04/2559

…เครือข่ายที่ยึดโยงโลกอยู่ คือ ตัณหา…เครือข่ายอื่นๆ ที่ตามกระแสตัณหาไป…เราตามไปเราจะเจอจุดต้นตอ แต่ตัณหามันเหนือชั้นกว่ามาก…ต้นตอหาไม่เจอ ไม่รู้อยู่ตรงไหน เพราะมันปกปิดรัดรึงแน่นทีเดียว เพราะว่านี่คือ ธรรมชาติของมัน
(more…)

ปลาหมึก 6 หนวด 3 หัว ตัวอ้วน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/04/2559

เสวียนรองจิตคืออะไร ? คือ ตัวที่มันจะมาควบคุม มโนสังขาร วจีสังขาร และกายสังขาร ที่มันจะปรุงแต่งไปอย่างอื่น นั่นคือเรื่องของศีล สมาธิและปัญญา อริยมรรคมีองค์แปด เป็นเสวียนรองจิต รองอย่างไง?
(more…)

เรื่อง สาวใจแตกสุดท้ายบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/04/2559

“บุคคลที่เคยมีเรื่องราวที่ผิดพลาดมาในอดีตไม่จมปลักในอดีตทำปัจจุบันให้ดีอยู่ในมรรค อยู่ในศีล ปฏิบัติ สมาธิ ภาวนาให้เห็นตามที่เป็นจริง สร้างสมกรรมดี สร้างคุณงามความดีจะมีอานิสงค์ผลให้เกิดคุณงามความดีแน่นอน”
(more…)

18/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/04/2559


ธรรมสากัจฉา-17/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/04/2559


ธรรมสากัจฉา-16/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/04/2559


15/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/04/2559


คำพุทธ-14/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/04/2559


ตอบคำถาม-วิราคธรรม เป็นยอดของสังขตธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/04/2559

Q: อาการของจิตที่ถูกกิเลสครอบงำ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่จิตที่ถูกกิเลสครอบงำ เช่น หิว เพราะโลภ, ร้อนเพราะโกรธ, มืดเพราะหลง นี่คือส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒ ที่พูดถึงความบริสุทธิ์ของจิตว่า จิตบริสุทธิ์ เพราะว่ามีศีล, สว่างเพราะมีปัญญา, สงบเพราะมีสมาธิ, เย็นเพราะมีนิพพาน ถามว่า ความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่?
(more…)

13/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/04/2559


มาหาความสุขในช่วงวันหยุด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/04/2559

ถ้าเราจะใช้เวลาว่างๆในวันหยุดไปในการที่จะหาความสุขแล้วขอชักชวนให้มาหาความสุขสี่อย่างนี้ ให้มาหาความสุขในความสงบระงับ ในระดับที่ หนี่ง สอง สาม สี่ หาความสุขแบบนี้นี้มันอยู่ในใจเรานี่แหละ มันอยู่ซักจุดใดจุดหนึ่งในใจของเรา
(more…)

12/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/04/2559


11/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/04/2559


11/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/04/2559


ธรรมสากัจฉา-10/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/04/2559


ธรรมสากัจฉา-9/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/04/2559


8/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/04/2559


คำพุทธ-7/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/04/2559


ตอบคำถาม-เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/04/2559

“เพราะฉะนั้นเราใช้จิตที่มีธรรมะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในโลก เราให้เป็นสิ่งนั้นดีกว่า เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละ ท่านต้องการเห็นโลกที่มีความสงบสุข ต้องการเห็นสิ่งที่ไม่มีการเบียดเบียนกัน ท่านเป็นสิ่งนั้นเลย ท่านทำสิ่งนั้นให้เกิดในจิตใจของท่าน”
(more…)

6/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/04/2559


05/04/2016

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/04/2559


05/04/2016

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 05/04/2559


04/04/2016

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/04/2559


04/04/2016

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 04/04/2559


ธรรมสากัจฉา-03/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/04/2559


ธรรมสากัจฉา-02/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/04/2559


01/04/2016

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/04/2559


ธรรมสากัจฉา-01/04/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 01/04/2559


ธรรมสากัจฉา-31/03/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/03/2559


คำพุทธ-31/3/2016

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/03/2559


อุปสรรคคือนิวรณ์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/03/2559

…อุป:เข้าไป..สรรค:สวรรค์..อุปสรรค..เข้าไปสวรรค์..เป็นเหมือนบันไดให้เราก้าวขึ้นไป ยิ่งมีอุปสรรคมากเรายิ่งไปได้สูง เราข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ จิตใจเรายิ่งมีกำลัง ใจเรายิ่งสูงขึ้น อุปสรรคมาเพื่อที่จะให้จิตใจเราดีขึ้น สูงขึ้น ใกล้ถึงความไปสู่สวรรค์…
…อุปสรรคการภาวนาก็เช่นกัน มันจะมาขวาง…ให้เราก้าวข้าม..ถ้าเราก้าวข้ามได้..เราสูงขึ้น..จิตเรามีกำลังมากขึ้น
(more…)

30/03/2016

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/03/2559


สติรักษาจิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/03/2559

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสังขตธรรมทั้งหมดเนี่ย ธรรมแห่งการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง สติเป็นยอดแห่งสังขตธรรมทั้งหลาย สติที่เกิดขึ้นจะรักษาจิตอย่างไร ? ก็จะรักษาจิตให้มีความปราโมทย์ จิตนั้นจะดำเนินไปตรง ด้วยการปรารภพระพุทธเข้าอย่างนี้ จิตนั้นจะดำเนินไปตรงด้วยการเคารพพระธรรม จิตดำเนินไปตรงด้วยการอานาปานสติ ด้วยการมีศีลานุสติ จะมีการดำเนินไปตรงตามหนทาง ทางนี้คือมรรค 8 นั่นเอง มีการดำรงไปตรงตามทางด้วยสติที่เราตั้งขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมืออะไร ในอนุสติ 10 อย่างเหล่านี้แล้วจะได้ความรู้สึกต่ออรรถ จะได้ความรู้สึกต่อธรรมะ พูดง่ายๆก็คือจิตมีสมาธิ นั่นหล่ะ จะมีความปราโมทย์ กายจะสงบระงับ จิตนั้นจะเป็นสมาธิได้


ความสูง กว้าง และลึกของธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/03/2559

…ธรรมะเป็นเรื่องที่สูงส่ง สูงมีความลึกล้ำ มีความกว้างขวาง สูง สูงมากด้วยธรรมะนี้…
…สูง ๑ วา กว้าง ๑ ศอก หนา ๑ คืบ ก็คือในกายของเรานี้เองท่านผู้ฟัง..ธรรมะอยู่ในกายนี้..อยู่ตรงไหน..ในลมหายใจ..กายในกาย..สติตั้งขึ้นแล้ว..เพียงแค่ระลึกว่ากายมีอยู่ แล้วก็คลายตัณหา คลายทิฎฐิ คลายความยึดถือ ที่เกิดขึ้นจากกายนี้…โดยใช้กายนี้แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง…ให้จิตมีสติแล้วละได้…
(more…)

ฟังธรรมเนืองๆ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/03/2559

อันบุคคลเมื่อฟังธรรมเนืองๆพูดได้คล่องปาก จำได้ขึ้นใจมีศีลศรัทธาปฏิบัติภาวนาแต่ยังไม่บรรลุธรรมเมื่อตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาแล้วประเภทที่หนึ่งระลึกถึงหมวดธรรมที่ฟังมาก็บรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลัน ประเภทที่สองเป็นเทวดาที่ไม่ได้ระลึกในหมวดธรรมแต่เมื่อมีภิกษุที่มีฤทธิ์มาแสดงธรรมให้ฟังแล้วระลึกได้ในหมวดธรรมที่เคยฟังมาเคยปฏิบัติมาย่อมบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลัน ประเภทที่สามเทวดาระลึกเองไม่ได้ แต่มีหมู่เทพแสดงธรรมให้ฟังกันเองก็ระลึกได้ในหมวดธรรม ย่อมบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลัน ประเภทที่สี่เทวดาที่ระลึกไม่ได้ ไม่มีใครมาแสดงธรรมให้ฟัง แต่หากมีผู้มาเตือนว่าเคยประพฤติธรรมมาในหมวดนั้นๆ ก็ระลึกได้ ย่อมบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลัน


ธรรมจักษุในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ ยงฺกิญจิ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/03/2559

…ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ…

…สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเป็นธรรมดา…

…นี่เป็นความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับท่านโกณฑัญญะ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน…ท่านโกณฑัญญะ รู้แล้วหนอ..รู้อะไร..รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา สิ่งอะไรที่เกิดขึ้น สิ่งอะไรที่ดับไป…ขันธ์ห้า…รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาน…
(more…)

ธรรมสากัจฉา-27/03/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/03/2559


ธรรมสากัจฉา-26/03/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/03/2559


ธรรมสากัจฉา-25/03/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/03/2559


25/03/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/03/2559


คำพุทธ-สังขารูปปัตติสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/03/2559

พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุผู้ที่ประกอบด้วยความสมบูรณ์ของ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา เมื่อปรารถนาเกิดเป็นพระราชา มหาเศรษฐี เทวดา พรหม หรือแม้แต่ปรารถนาสิ้นอาวสะก็สามารถสิ้นอาสาวะได้ ถ้าสมบูรณ์ด้วยธรรม 5 ประการนี้
(more…)

ธรรมสากัจฉา-24/03/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/03/2559


ตอบคำถาม-จะหลุดพ้นจากภพ โดยอาศัยวิภพไม่ได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/03/2559

“สมณะ หรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความออกไปได้จากภพ ว่ามีได้เพราะวิภพ(วิภวตัณหา-ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น);
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.”

– อุ.ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔.

(more…)

เมณฑกเศรษฐี

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/03/2559

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๑๙๑ เรื่อง “เมณฑกเศรษฐี”

…ขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มาก ย่อมโปรยโทษของชนเหล่าอื่นแม้ไม่มีอยู่ กระทำให้มีราวกะบุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้นๆ ฉะนั้น…

ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี เศรษฐีผู้เป็นหลานของกุฎุมพีชื่ออวโรชะ ได้มีชื่อว่า อวโรชะ เขาคิดจะสร้างคันธกุฏีร่วมกับลุงเพื่อถวายแด่พระศาสดา แต่ลุงห้ามไว้เพราะปรารถนาที่จะสร้างแต่เพียงผู้เดียว อวโรชะจึงสร้างศาลารายในบริเวณที่ลุงเขาสร้างพระคันธกุฎีนั้น เคลื่อนจากอัตภาพนั้น ท่องเที่ยวไปในเทวดาและในมนุษย์ทั้งหลาย
(more…)