ธรรมะเปิดสิ่งที่ปิด

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินรายการโดย ศันสนีย์ นาคพงษ์ และพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/05/2559

พุทโธ พุทโธ พุทโธ

พุทโธนี้คือชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ายังไม่มีการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อได้ว่าพุทโธก็จะยังไม่ปรากฎ แต่เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกนี้ คำกล่าวที่เรียกว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ จึงมีอยู่ ให้เราได้ยินได้ฟัง…พุทโธคือความรู้นั่นเองท่านผู้ฟัง …พุทโธที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความรู้ อย่างถ้าเรามารู้ บางทีเรามารับรู้สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดเป็นความรู้สึก นั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธ ความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนา หรือบางทีเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอย่างงี้ หรือว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอย่างงั้น ความรู้นี้ก็ยังไม่ใช่พุทโธ อันนี้เขาเรียกว่าสัญญาความหมายรู้อยู่ บางทีเราเข้าไปรับรู้ถึงการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ เปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งอื่น ความรู้ในการปรุงแต่งนั้นก็ยังไม่ใช่พุทโธ มันเป็นสังขาร หรือว่าบางทีเรามาเห็นรูป จับแล้วมีธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม รูปมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างต่าง ๆ เรามารู้อยู่ตรงนี้ นั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธ นั่นก็เรียกว่าเป็นรูป หรือว่าถ้าเรามีความรู้เกิดขึ้น รู้ในสิ่งนั้น รู้ในสิ่งนี้ นั่นก็ไม่เรียกว่าพุทโธ นั่นเรียกว่าวิญญาน อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/05/2559

อรหันตสัมมาสัมพุทธะ หรือว่าพุทธะ หรือว่าพุทโธ ที่เราใช้เป็นที่พึ่ง เป็นสรณะ ใช้เป็นเกาะที่พักพิงพักใจเนี่ยะ มีคุณสมบัติอย่างไร?

พุทธคุณมี ๙ อย่าง คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า…คนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ คุณต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ ซึ่งบางคนก็เรียกว่าพุทธคุณ ถ้าพูดถึงสัมมาสัมพุทธะ สัมมาสัมพุทโธ คือต้องเป็นอย่างงี้ เป็นยังไง?

อิติปิ คืออะไร คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ เหตุอย่างนี้ ๆ มันอย่างไหน ๆ เหตุอย่างไหนที่ใครซักคนใดคนหนึ่ง ทำมาเพื่อจะมาถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ โอ้โห! เรื่องนี้มันไม่ธรรมดา เหตุอย่างนี้ ๆ ที่ใครซักคนใดคนหนึ่งทำมา จนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ เฉือนเนื้อหัวใจออก ควักลูกตาออก ตัดคอ สละชีวิต อุทิศกายใจ บางทีต้องสละถึงแม้กระทั่งชีวิต เพื่อรักษาคุณธรรม เพื่อความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณ จิตใจต้องมีความอดทน ความห้าวหาญเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เพื่อที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ อิติปิคำเดียว มีความหมายลึกซึ้ง ว่าใครซักคนใดคนหนึ่ง จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรอย่างมาก อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/05/2559

“ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราได้แสดงไว้ และบัญญัติไว้ด้วยดี
นั่นแหละจักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงไปแล้ว”

ในพรรษาสุดท้ายนั้น พระพุทธเจ้าได้จำพรรษาอยู่บ้านเวฬุวคามในเมืองไวสาลี ในพรรษานั้นพระองค์ทรงประชวรหนักด้วยโรคทางเดินอาหาร พอออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ที่มีเมืองไวสาลี จนกระทั่งถึงเดือนมาฆะ คือเดือนสาม นั่นคือเดือนที่พระองค์ปลงอายุสังขาร ที่เมืองไวสาลี ที่ป่าวาละเจดีย์

ในกาลก่อนปรินิพพานนั้น มีการผลิของดอกสาละ มีดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์ โปรยลงมาจากฟากฟ้า มีเสียงดนตรีบรรเลงขึ้น เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า จากเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ ว่า “นี้ยังไม่ชื่อว่าการบูชาอันสูงสุด แต่ว่าการปฏิบัติบูชา นั้น คือว่าเป็นการบูชาอันสูงสุด” อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 26/05/2559

“สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มีความตาย เป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ ล้วนแต่มีการแตกทำลาย เป็นที่สุดฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น วัยของเราแก่หง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจะละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติ มีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริ อันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรรักษาซึ่งจิตองตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว จะละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้”

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/05/2559

สิ่งไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยง เราอย่าเอามาเป็นตัวเราของเรา ก็มันไม่เที่ยง มันก็ไม่ดีถูกมั้ยล่ะ อะไรที่มันไม่เที่ยง ไม่ดี คุณจะเอามาเป็นของคุณทำไม…อ้าว! เราก็อย่าเอามาเป็นของเรา พยายามที่จะวาง พยายามที่จะละ พยายามที่จะคลายกำหนัด ความยึดถือในสิ่งนั้นให้ได้ เราจะละวาง คลายความยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยง มันเป็นอนัตตาอย่างนี้ได้เนี่ยะ จิตเราต้องมีกำลัง เพราะงั้นอย่างท่านพระราหุลไม่กินข้าว ไปวิเคราะห์พิจารณาเนื้อหา ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายสอนไว้ เป็นการที่จะสร้างกำลังให้จิตของตัวเราเอง

ในเวลาที่เราออกกำลัง ทำไมมันถึงเหนื่อย เพราะว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะเป็นตัวที่สร้างกำลังให้ร่างกายของเรา  ที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นมา การที่เหงื่อออก การที่เหนื่อยนี่ล่ะ  มันจะเป็นผลที่จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้น เหมือนกับเวลาที่เราฝึกจิตเลยท่านผู้ฟัง การที่เราไปออกกำลังกาย เหมือนกับการที่เราฝึกนั่งสมาธิ เอาความรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยะ เป็นความรู้ของพระองค์มาใคร่ครวญทำให้เกิดความรู้ขึ้นในใจของเรา เอาความรู้นี้มาใคร่ครวญพิจารณา

เอ้า!คุณรู้แล้วในระดับหนึ่งอยู่ที่สมองใช่มั้ย เอ้! จะทำความรู้นี้อย่างไรให้เข้าถึงใจได้ มันต้องเจอผัสสะไงท่านผู้ฟัง เจอผัสสะที่น่าพอใจบ้าง เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้าง เจอแล้วก็เหมือนกับไอ้ความหนืดที่เราต้องเผชิญตอนที่เราออกกำลังกาย พอเราเจอผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วตรงเนี๊ยะ คือถ้าเราทรงจิตไว้แบบเดิมได้ ใจเราเหมือนเดิมได้ จิตคุณก็แข็งแกร่งขึ้น จิตคุณก็มีกำลังมากขึ้น เปรียบเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายแล้วเหนื่อย เหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้ว ก็จะค่อยมีสุขภาพดีขึ้นไป อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/05/2559

พระพุทธเจ้าเปรียบกัลยาณมิตร ว่าเหมือนรุ่งอรุณ รุ่งอรุณของอะไร รุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์ ๘ คำว่า “รุ่งอรุณ” หมายความว่าอย่างไร…ในทางดาราศาสตร์ จะเห็นแสงสีทองกะแสงสีขาว ก่อนที่จะเห็นตัวดวงอาทิตย์จริง ๆ เช่นเดียวกัน ก่อนที่คุณจะทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้เกิดขึ้นได้ คือการที่คุณมีเพื่อนที่ดี…คำว่า รุ่งอรุณ หมายความว่า ยังไม่สว่างดี ยังไม่เต็มที่ ยังมีจุดมืด ๆ อยู่ ความมืดยังคงมีอยู่ เช่นเดียวกัน

เวลาเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ แน่นอนบางทีมรรคมันยังไม่เต็มที่ จุดตรงนั้นมันยังไม่เต็มที่ ยังทำได้ไม่สามัคคีกันบ้าง ยังไม่ปรากฎเด่นชัดบ้าง ยังมีบางด้านในชีวิตของเราที่ยังมืด ๆ ดำ ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็เจ็บจี๊ดปวดใจ มีความทุกข์ใจ ร้องห่มร้องไห้ เป็นถ้าเผื่อว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่เต็มที่ มันยังมืดอยู่ แต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องนะ กัลยาณมิตรบ้าง การถึงพร้อมด้วยศีลบ้าง การมีโยนิโสมนสิการ อันนั้นจะทำความแจ่มชัดถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมา ทำความสว่างไสวในใจของเราได้ แต่ถ้าในกรณีที่มันยังไม่ชัดเจน ยังไม่ชัดเจนหมายความว่าดวงอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มดวง หมายความว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เรายังทำได้ไม่เต็มที่ …เรามีกัลยาณมิตร มันจะทำให้จากที่มืดค่อยๆสว่างขึ้น อย่างน้อยถ้าเรายังมีกัลยาณมิตร ให้มั่นใจได้เลยว่า ไอ้อย่างน้อย แสงสีทองที่ขอบฟ้าเนี่ยะมันพระอาทิตย์ขึ้น มันไม่ใช่พระอาทิตย์ตก อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/05/2559

พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นคร้งสุดท้ายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ที่ตั้งแห่งความประมาท…ความประมาทตรงข้ามกับสติ ความไม่ประมาทก็เหมือนกับสติ คือ มันอยู่ขั้วตรงข้ามกัน ถ้าเราพูดถึงความประมาทเต็มที่วางอยู่บนมุมซ้าย ความมีสติเต็มที่สมบรูณ์พร้อมอยู่มุมขวา อยู่คนละขั้วกัน 100% อยู่ซ้ายคือความประมาท 100% อยู่ขวาคือเจ้าสติ

ที่ตั้งแห่งสติก็มี คืออะไร คือสติปัฎฐานสี่…เป็นที่ตั้งให้เกิดการระลึกชอบ ระลึกได้ เป็นที่ตั้งของสติ…แยกวิธีปฏิบัติได้ 10 อย่าง

คำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าที่ตั้งของอะไรก็แล้วแต่ สิ่งนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดเลยทันที แต่ว่ามันเป็นที่ตั้งได้…ที่ตั้ง หมายความว่า เจ้าความประมาทจะเกิดขึ้นได้ที่นี่ แต่ยังไม่เกิดตอนนั้น อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/05/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/05/2559

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งยังทรงบัญญัติว่าเป็นสังเวชนียสถานที่ที่ศาสนิกชนทั้งหลายควรมาเยือนและสักการะบูชา อีกทั้งด้วยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์จะไม่ลืมสถานที่เหล่านี้คือ สถานที่เกิด สถานที่ชนะสงครามครั้งยิ่งใหญ่ และสถานที่ตาย ซึ่งเรื่องนี้ยังได้ถูกอ้างอิงเป็นพุทธพจน์ในหลายๆพระสูตรด้วย เช่น อัจฉริยะภูตะธรรมสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า) ลักขณสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของมหาบุรุษ 32 ประการ) โพธิราชกุมารสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการตรัสรู้) มหาปรินิพพานสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของปรินิพพาน)

Q1: ทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทา มีกระบวนการอย่างไร

A1: ในเรื่องของทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทาถือว่าเป็นส่วนต้นของการปฏิบัติ ได้ถูกรวบรวมไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 21 เริ่มต้นในข้อที่ 161 และพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้โดยนัยยะที่รวมกันของการบรรลุธรรมได้ช้า (ทันธาภิญญา) หรือบรรลุธรรมได้เร็ว (ขิปปาภิญญา) จึงทำให้เกิดปฏิปทาขึ้นทั้งหมดสี่แบบดังนี้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/05/2559

“นโม คือ ความนอบน้อม นอบน้อมในที่นี้ หมายถึงว่า ทำจิตให้น้อมลงไป เพราะว่าจิตที่มีความน้อมโน้มเอียงมา มีความนุ่ม มีความอ่อน อ่อนเหมาะนี่แหละ มันถึงจะฟังธรรมรู้เรื่อง ฟังธรรมได้ เข้าใจดี

นโม คือความนอบน้อม คือ ขั้นตอนแรกให้จิตเนี่ยะ มันน้อม มันพร้อมในการที่จะฟังธรรม น้อมมาพร้อมตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนัตตาเป็นยังไง เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนิจจังเป็นยังไง การที่จิตน้อมพร้อมนี้ ไม่ใช่หมายถึงความหลงใหล หลงใหลไม่ใช่นอบน้อม หลงใหลไม่ใช่ศรัทธา…นโม นโม นโม ที่คุณพูดถึง ๓ รอบเนี่ยะ หมายถึงความนอบน้อม นโม ไม่ใช่ มโน เดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใหม่ อย่ามโน อย่ามโน คำว่ามโนนี่เขาก็เอามาจากภาษาบาลีเนี่ยล่ะ แต่ว่าเขาเอามาใช้ในความหมายที่ว่า อย่าคิดไปเองว่าเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ อย่าเข้าข้างตัวเอง อย่าคิดไปเอง เขาก็ใช้ศัพท์ว่าอย่ามโน แต่ว่า มโน ไม่ใช่ นโม นะ เพราะว่านโมคือการนอบน้อมนะท่านผู้ฟัง คำว่านอบน้อมนี้ไม่ใช่หลงใหล แต่ให้จิตนั้นน้อมไป…นโม นอบน้อมเนี่ยะ ไม่ใช่เมา เป็นเหตุให้เราตื่น อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/05/2559

ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เอง เห็นได้เองมิใช่หรือ..พระพุทธเจ้าถามพระอย่างนี้..

มีครั้งหนึ่งท่านพระอานนท์ ได้เคยพูดถึง สมถะวิปัสสนา ว่าบางครั้ง บางทีเราเจริญวิปัสสนา มีสมถะนำ บางทีเราเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้า หรือมีวิปัสสนานำ บางทีสมถะวิปัสสนาเดินไปพร้อมกัน ก็มี..เป็นอย่างไร?

สมถะ คือความที่จิตนิ่งเป็นอารมณ์อันเดียว วิปัสสนา คือ การเห็นตามที่มันเป็น..ทำไมต้องไปคู่กัน หมายความว่า เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่มันเป็น จิตของเราต้องไม่วิ่งเข้าหา ไม่วิ่งหนี..การเจริญสมถะวิปัสสนาจึงควบคู่กันไป อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/05/2559

บาปกรรม 14 อย่าง ที่เราละได้แล้ว จะเป็นการเปิดโล่ง เป็นการที่ให้จิตของเราเดินทางไปสู่สิ่งที่สูงขึ้น เจริญขึ้นได้

อย่างแรกก็คือ กรรมกิเลส 4 ประการ คือ ศีล 4 ข้อแรกนั่นเอง คือ เรามีเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์..จากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้..จากการประพฤติผิดในกาม..จากการแกล้งกล่าวเท็จ..เรื่องของศีลเป็นเรื่องเจตนาทางใจ เรื่องของในใจ ในที่นี้หมายถึงทางกาย ทางวาจา ทางใจด้วย นอกจากคุณตั้งใจแล้ว คุณทำให้ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าตั้งใจเฉย ๆ แล้วก็ผิดอยู่เรื่อย. ไม่ได้..ต้องละให้ขาดเลย ไม่ใช่แค่ตั้งใจแล้วทำไม่ได้ แต่ตั้งใจแล้ว ทำให้ได้ ตั้งใจให้ดี แล้วเราจะทำได้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/05/2559

Q: การทำสมาธิก่อนนอน รู้สึกถึงการปฏิบัติว่าสมาธิดีมาก แต่เมื่อต้องการนอนก็จะนอนไม่หลับ และเมื่อหลับจะฝันเยอะมาก พร้อมกับอาการปวดหัวเมื่อตื่นนอนทุกเช้า ดังนั้นควรจะทำอย่างไร ควรจะทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ หรือเปลี่ยนเวลาไปปฏิบัติช่วงเช้าแทน โดยที่ไม่กลับมาปฏิบัติเวลาก่อนนอนอีกเลย

A: การนอนหลับที่ดีเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการทำสมาธิก่อนนอน ผลที่ได้จากการทำสมาธิ หากยังไม่เกิดกำลังสติหรือกำลังสมาธิ แต่อย่างน้อยเราก็จะได้กำลังความเพียร กำลังศรัทธา หากเราทำสมาธิได้ดีแล้ว แต่ไปเกลือกกลั้ว ไปยึดถือ ไปยินดี และลุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากสมาธิ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนไม่หลับหรือฝันในเรื่องต่าง ๆ ไปได้ อาจกล่าวได้ว่ามีสมาธิแล้ว แต่เกิดตัณหาหรืออาสวะพอกพูนขึ้น รวมทั้งการเกิดอวิชชานุสัยพอกพูนขึ้น อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/05/2559

Q: ตัวผู้ถามและครอบครัวได้ศึกษาพุทธวจนะมาหลายปีแล้ว มีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า หมั่นศึกษาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งใจรักษาศีลห้า ทำทานตามกาลอันควร ทำสมาธิภาวนา อานาปานสติเป็นประจำ เนื่องจากคุณพ่อของผู้ถามได้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเมื่อเร็วๆนี้ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า หากตนเองแก่ตัวไปและเป็นอัลไซเมอร์ แล้วสุตตะที่พยายามสั่งสมมาทั้งหมดจะหายไปพร้อมกับความทรงจำด้วยหรือไม่ แล้วความรู้ที่ว่าการวางจิตก่อนตายที่ฝึกฝนมาจะทำได้หรือไม่ ซึ่งสมองอาจจะว่างเปล่าทำให้ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ดีหรือไปอบาย

A: สติ โดยความหมายทั่ว ๆ ไปคือ การระลึกถึงสิ่งที่ทำ จำคำที่พูดแล้ว แม้นานได้ แต่ถ้าหากเราพูดถึงสติในแง่มุมของการปฏิบัติจะต้องลงลึกไปถึงสัมมาสติ ซึ่งหมายถึงสติที่ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกถึง เป็นการระลึกรู้ถึงกาย เวทนา จิต และธรรม ทั้งนี้สติอยู่ที่จิต ไม่ได้อยู่ที่กายหรือสมอง เพราะสติเป็นการปรุงแต่งของจิต เมื่อจิตสงบระงับลงก็จะทำให้กายสงบระงับตามไปด้วย อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/05/2559

…ปุถุชนคนธรรมดา พอทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ก็ไปเที่ยวหาความสุขทางตา ทางหู ไปหากิน หาเที่ยว หาดื่ม หาเล่น มาพักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นตรงนี้ คิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายได้ แต่ว่านั่นกลับนำปัญหาใหม่เข้ามาอีก…นี่คือปุถุชนคนหนา ที่ว่าไม่เคยรู้ธรรมะ ไม่เคยฟังธรรมะ…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/05/2559

“ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์แหล่านั้น
สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด”

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/05/2559

…สิ่งที่อยู่รอบจักรสี่ทวารเก้า……พิจารณาให้เห็นในร่างกายของเราที่มีวงรอบ ๔ อย่าง คือ เดิน ยืน นั่ง นอน เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ วนไปอยู่ ๔ อย่างเท่านั้น…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/05/2559

Q1: เมื่อพระอรหันต์ละสังขารแล้ว จิตของท่านจะไปอยู่ที่ไหน

A1: พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสอุปมาอุปไมยว่า เปรียบเสมือนการจุดเทียนเล่มหนึ่ง เปลวไฟที่เผาไหม้ไส้เทียนไปเรื่อย ๆ จนหมดแล้ว เราไม่สามารถบอกได้ว่าเปลวไฟนั้นจะไปทางไหนต่อไป แต่เปลวไฟนั้นได้แค่ดับไป เปรียบได้กับจิตของผู้พ้นวิเศษแล้วจิตก็จะแค่ดับไป นั่นคือเมื่อพระอรหันต์ละสังขารแล้ว จิตของท่านจะดับไปสู่นิพพาน เป็นจิตของผู้พ้นวิเศษคือ จิตพ้นแล้วจากราคะ โทสะ โมหะ ทำให้ไม่มีการเกิดอีก

Q2: พระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติแล้วเล่าว่า ได้พบพระพุทธเจ้า เป็นจริงหรือไม่อย่างไร อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/05/2559

Q1: เจตสิกคืออะไร มีอยู่ในพระสูตรเรื่องใดบ้าง

A1: เจตสิก (เจตสิกัง) เป็นคำบาลี และปรากฏในพระสูตรหลายๆเรื่อง ซึ่งหมายถึง อันประกอบอยู่ภายในจิต เป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิต สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหรือประกอบอยู่ภายในจิต มักจะใช้บ่อยๆควบคู่กับคำว่าฌานสี่ ในร่างกายของคนเราโดยทั่วไปจะมีทั้งช่องทางทางกายและช่องทางทางใจ ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะทำให้ภายในจิตระงับลง เพื่อให้เกิดกุศลธรรมมากขึ้นและลดให้อกุศลธรรมน้อยลง

Q2: ขอคำอธิบายของพระสูตรเกี่ยวกับท่อนไม้ที่จะลอยออกสู่ในทะเล มีอุปสรรคติดทั้งฝั่งในฝั่งนอก และมีน้ำวน

A2: พระสูตรที่เกี่ยวกับสังยุตตนิกาย ในทารุขันธสูตร ซึ่งเป็นบทที่กล่าวถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา และได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคา จึงได้นำมาตรัสสอนเหล่าภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 04/05/2559

อธิปไตย คือ ภาวะภาวะหนึ่งที่บุคคลอาศัยแล้วทำให้เป็นหลักขึ้นมา ทำให้เกิดความเป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  • อัตตาธิปไตย คือ ภาวะความที่บุคคลเอาตัวเองเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดี
  • โลกาธิปไตย คือ ภาวะความที่บุคคลเอาโลกเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดี
  • ธรรมธิปไตย คือ ภาวะความที่บุคคลเอาธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดี

เราปกครองตัวเราเองให้ทำความดีด้วยแบบไหน ถ้าเราไม่มีการปกครองจิตใจของเราให้มันดี เราก็จะระส่ำระสายไปตามกำลังของมาร ไปตามเครื่องดึงเครื่องล่อ ไปตามกับดักที่มารมาวางเอาไว้ อันนั้นชื่อว่าชีวิตไม่มีการปกครอง ไม่มีอธิปไตยในชีวิต ถ้าเรามีอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ อย่างนี้ หรือแบบไหน ๆ ก็ตาม แล้วทำการปกครองชีวิตให้มีความดีเกิดขึ้น อันนั้นชื่อว่าคุณมีอธิปไตย มีอำนาจ มีกำลังในการที่จะจัดการชีวิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี