ธรรมะเปิดสิ่งที่ปิด

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินรายการโดย ศันสนีย์ นาคพงษ์ และพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 28/06/2559

อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมุนษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคำว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความหมายหลายอย่าง อย่างนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัยแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/06/2559

บุคคลที่บวชมาแล้วเป็นมหาโจรสามารถทำชั่วได้ด้วยเหตุดังนี้
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 24/06/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 23/06/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/06/2559

“กามติดอยู่ในใจ กามคุณเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ติดอยู่กับกามแล้วมาจากสิ่งภายนอก”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/05/2559

พุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ธัมโม คือ ธรรมมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว

สังโฆ คือ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

“บุคคลใดที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้ว
เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจน นั่นแหล่ะคือที่พึ่งอันเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนี้แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้ ”

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/06/2559

อุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติจะเจอกันมากแม้แต่พระโพธิสัตว์ ก็คือความคิดในทางกาม ก-า-ม ที่แปลว่าความสุขที่เกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น และ กาย เรื่องของกามอาจจะมากวนใจเรา เวลาที่เราจะมาตั้งสมาธิ…มันจะทำให้เกิดนิวรณ์ เครื่องกางกั้นได้

เวลากามมันจะกั้นจิตเรา มันทำงานอย่างไง

สิ่งที่มากระทบ ทำให้เรามีความสุข ความสบาย ความเพลิดเพลินยินดี เอาสิ่งภายนอกก่อนนะ เอาสิ่งที่มากระทบภายนอก เรียกว่าวัตถุกาม คือวัตถุที่จะทำให้เคลิบเคลิ้มได้ วัตถุที่จะทำให้ลุ่มหลงได้ นี้จะมาในทุกรูปแบบ อีกสิ่งหนึ่งที่จะมาคู่กัน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีวัตถุกามเกิดขึ้น อาจจะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบ ถ้าใจของเรามีกิเลสกาม กิเลสกามก็หมายถึง ความลุ่มหลง ความเพลิดเพลิน ความเคลิบเคลิ้มที่เกิดในภายใน เกิดกับอะไร เกิดกับสิ่งที่มากระทบ เกิดที่ไหน เกิดในภายใน อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 17/06/2559

สฬายตนวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกอายตนะ 6 โดยละเอียดเป็นธรรม 8 หมวด คือ
1. อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
2. อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
3. หมวดแห่งวิญญาณ 6 คือ การรับรู้ในทั้ง 6 ช่องทาง
4. หมวดแห่งผัสสะ 6 เมื่อมีอายตนะภายในรวมกับอายตนะภายนอก มีจิตทำหน้าที่ในการรับรู้
จึงเกิดเป็นผัสสะใน 6 ช่องทาง
5. ความนึกหน่วงของใจ 18 ที่เป็นไปในทาง โสมนัส โทมนัส และอุเบกขา
6. ทางดำเนินแห่งจิตของสัตว์ 36 จำแนกโสมนัส โทมนัส และอุเบกขาออกเป็นที่เนื่องด้วย
เหย้าเรือน และหลีกออกจากเหย้าเรือน
7. การที่จะอาศัยสิ่งใด ละสิ่งใด
8. สติ 3 ประการของพระศาสดา


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 16/06/2559

“ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงสฬายตนวิภังค์ คือการแจกแจงในเรื่องของสฬายตนแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดแห่งวิญญาณ ๖
หมวดแห่งผัสสะ ๖ หมวดความนึกหน่วงของใจ ๑๘ และทางดำเนินของสัตว์ ๓๖
ใน ๓๖ นั้น พวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ และทางดำเนินของสัตว์นี้
พึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการ ที่พระอริยเจ้าเสพ ซึ่งเมื่อเสพเชื่อว่า เป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่
อันเราเรียกว่าสารถีอันฝึกบุคคลที่ควรฝึก ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย
นี้เป็นหัวข้อแห่งสฬายตนวิภังค์ ฯ”


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/06/2559

“คนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ คุณจะต้องมีโพธิญาณตรงนี้ คุณต้องมีความสามารถตรงนี้ คุณถึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งความสามารถที่เรียกว่า “โพธิญาณ” มันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียว เพราะงั้นบุคคลที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณ เขาต้องพยายามสร้างบารมีสร้างกุศลในการที่จะทำจิตใจที่ยังพร่องอยู่ ให้มันเต็มขึ้นมา ใช้เวลานานมากที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/05/2559

หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน; สาวะกะสังโฆ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค; ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ และก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมดา ๆ แต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย; สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/05/2559

…สังฆคุณ คือคุณของสงฆ์ สงฆ์หมายถึงหมู่ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอน สงฆ์สาวก สาวกคือผู้ฟังคำสอน ของใคร ของพระผู้มีพระภาค หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค ก็เรียกว่าภควโต(ภะคะวะโต)สาวกสงฺโฆ(สาวะกะสังโฆ)ภควโต(ภะคะวะโต)ก็คือพระผู้มีพระภาค สาวกคือผู้ฟังคำสอน สงฆ์ก็คือหมู่ แสดงว่าไม่ใช่มีคนเดียว มีหลายคน ใช่ ต้องมีหลายคน เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอน…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/06/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 9/06/2559

มีความเข้าใจผิดของสมณพราหมณ์นอกศาสนาบางพวกที่เจริญฌานสมาธิจนมีตาทิพย์ สามารถมองเห็นบุคคลบางคนที่ทำความดีแต่หลังจากการตายไปกลับไปเกิดในอบาย ทุคคติ วินิบาต คือ นรก
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 8/06/2559

Q: การดูแลมารดาบิดา เนื่องจากเราทำงานแล้ว โตแล้ว มีเงินทองแล้ว เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาในลักษณะไหนดี? จึงถามมาเป็นกรณีศึกษาดังนี้
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/06/2559

กายกระทบใจ ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราต้องทำความเข้าใจว่าสุขและทุกข์มีสภาวะอย่างเดียวกัน เป็นลักษณะของทุกขอริยสัจคือ เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัย

ความอยากและความไม่อยากก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความดีดดิ้น มีความแผ่ซ่าน รัดรึง เป็นยางเหนียว เป็นสิ่งที่จะคอยเชื่อมจิตใจของเราให้ติดอยู่กับภพ มีความยึดถือในความสุขและความทุกข์…ธรรมชาติแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ควรต้องทำให้เกิดขึ้นใจ เราเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่า “เห็นธรรมะ”

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/06/2559

ธรรมะมีคุณค่าอย่างไร…คุณสมบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอก อะไร ๆ ก็ไม่ใช่ธรรมะหมดนะ ไม่ใช่อย่างงั้น แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ต้องมีคุณสมบัติ

สวากขาโต: พระธรรมที่พระผุ้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะ คือต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในการที่จะค้นพบ ลองผิดก่อนดวยการทำทุกรกิริยา ทั้งการทรมานตัวเองให้ลำบากและการชุ่มอยู่ด้วยกาม อันนี้คือจุดที่หนึ่ง ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยะ ผ่านการคิดค้น ใคร่ครวญ ไตร่ตรองมาก่อน ด้วยการที่ลองผิด แล้วก็มาลองถูก การมาลองถูกก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเลย ก็ต้องลองถูกชนิดที่ว่าไม่ชำนาญ มีเรื่องศีล มีเรื่องสมาธิ มีเรื่องปัญญา ไม่ใช่แค่รู้ในส่วนของข้อมูล แต่ว่าทำได้เองจริง ๆ เพราะงั้นการที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมา แล้วก็ทำได้ด้วย แล้วก็บอกได้ด้วย ก็คือมีทั้งปริยัติและปฏิบัติ แล้วก็ได้ผลของตัวเอง แล้วยังสามารถสอนได้ นี้เป็นความดีข้อที่หนึ่ง…ตัวพระองค์ทำมาแล้วอย่างดี ปฏิบัติมาแล้วอย่างดี ลองผิดลองถูกมาแล้ว คิดค้นมาแล้ว ไม่ใช่คิดเฉย ๆ บอกเฉย ๆ แต่ว่าทำได้ด้วย อันนี้คือความดีในข้อที่หนึ่ง ดีตรงที่จิตใจของผู้สอนนั้น ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 03/06/2559

“การกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือทางวาจาก็ตาม จะเป็นตัวที่ทำให้สัตว์นั้น เป็นทายาทแห่งการกระทำของตน เป็นสิ่งที่จะทำให้สัตว์นั้นไปเกิดในที่ดี หรือไม่ดี เป็นสิ่งที่สัตว์นั้น จะต้องรับไป เป็นสิ่งที่สัตว์นั้น พึ่งได้ จะพึ่งบุญหรือพึ่งบาป เป็นสิ่งที่จะจำแนกสัตว์ ให้เลว หรือประณีตได้”

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 02/06/2559

“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเอง เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลว หรือประณีตได้”

พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ทรงแสดง จูฬกัมมวิภังคสูตร ตอบปัญหาแก่สุภมานพ โตเทยบุตร  ว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลาย มีอายุสั้น มีอายยุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณประณีต มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง เป็นคนไร้ปัญญา หรือมีปัญญา ทรงแสดงธรรมโดยย่อและโดยละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/06/2559

“อรรถะ” คือ ความหมาย อย่างเช่น การแสดงอรรถะ หมายถึง การแสดงความหมาย “กถา” แปลว่า ถ้อยคำ, ข้อความ, คำแถลง, คำบรรยาย ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเช่นเรื่อง ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ และพระมหากัสสปะได้อธิบายความหมายของคำว่า “ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ” คำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็น อรรถกถา เพราะฉะนั้น “อรรถกถา” แปลว่า ถ้อยคำที่แสดงความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้า

“พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว ถ้าไม่มีอรรถกถา คือ ถ้อยคำที่แสดงความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้า อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดง อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้ พระพุทธเจ้าท่านได้แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก แจกแจง ทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ จุดไฟในที่มืด บอกทางแก่คนหลงทาง คือ การทำให้เป็นของที่เข้าใจง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง ๔” ถ้าเราเหมาทั้งก้อน มันจะไม่ได้ เราต้องรู้จักแยกแยะ ให้ถูกว่า จุดไหนคือจุดไหน ว่าอะไรคืออะไร ถ้าเหมาก็จะเสียประโยชน์ตรงส่วนที่ดี ๆ ก็มี คำศัพท์ที่ดี ๆ ความหมายที่ดี ๆ ทำให้เราเห็นแง่มุมบางอย่างที่เราจะไม่เห็น อ่านต่อ (Read More)…