ธรรมะเปิดสิ่งที่ปิด

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินรายการโดย ศันสนีย์ นาคพงษ์ และพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/7/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/7/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/07/2559

“อันนี้ก็สามารถทำได้ เพราะว่าจริงๆแล้ว คนที่บอกที่สอนนี่มีอยู่แล้ว คือ เรื่องของธรรมะไง ธรรมะ คือ พระพุทธเจ้าท่านได้บอก ได้สอนไว้อยู่แล้ว อันนี้มันเรื่องของการนำเสนอ การนำเสนอไม่ใช่ที่เป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ที่นำเสนอนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และการนำเสนอดีก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ข้อมูลที่มานำเสนอนี่สำคัญ” ข้อมูลนี้มาจากไหน?”มาจากของพระพุทธเจ้าท่านคิดไว้ บอกไว้ สอนไว้อยู่แล้ว อันนี้ก็คือ จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาบอกได้”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 22/07/2559

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในพรรษาที่ 2 พระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระบิดาและพระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระนางพิมพาจึงให้พระราหุลราชกุมารที่มีอายุ 7 พรรษา ไปทูลขอทรัพย์มรดกจากพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ทรัพย์อันใดของบิดาที่ราหุลนี้ปรารถนา ทรัพย์อันนั้นเนื่องด้วยวัฏฏะ เป็นไปกับด้วยความคับแค้น เราจักทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตตระ” แล้วรับสั่งหาท่านพระสารีบุตรมา แล้วตรัสว่า “ราหุลกุมารนี้ขอทรัพย์มรดก เพราะเหตุนั้นท่านจงบวชราหุลกุมารนี้เถิด” อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 20/07/2559

Q1: คุณบุญส่งต้องการทราบถึง หนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๗ อันนี้อยู่ในส่วนของอภิธรรมปิฎก ชื่อ คัมภีร์ที่เรียกว่า “กถาวัตถุปกรณ์” ผู้ถามต้องการทราบว่า เป็นพุทธพจน์หรือไม่?

A1: คำตอบคือ ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบให้ได้…มันเหมือนกับว่า ครอบครัวหนึ่งมีลูกเยอะแยะ แต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว พ่อก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ ลูกก็อยู่กันตามประสา ตามยถากรรม คนหนึ่งว่าอย่างนี้ อีกคนหนึ่งจะว่าอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่ทะเลาะกัน ก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าทะเลาะกันแล้วจะทำอย่างไร?

ครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเห็นแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ ๒ ฝ่ายก็จะมีความรู้ มีความสามารถ เขียนเป็นบทความ วิเคราะห์ต่าง ๆ มาบ้าง ตรงนี้คำแนะนำของข้าพเจ้าก็คือว่า “ก็ตัวใคร ตัวมัน คือ ไม่ใช่ว่า ทอดทิ้ง แล้วก็ไม่ใส่ใจ ตัวใครตัวมัน คือ เราพึ่งตน พึงธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นั่นแหละ

Q2: คุณคมสันได้ถามคำถามซึ่งมีความสอดคล้องกันกับคำถามแรก ถามว่า จะทำอย่างไรถ้าทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน บุคคลที่ ๓ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ครูบาอาจารย์ฝ่ายนี้บอกว่าอย่างนี้ ครูบาอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่มาจากแม่บทเดิมเดียวกัน เราจะฟังอย่างไร? อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 19/07/2559

“มหาภิเนษกรมณ์” หมายถึง การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้า ที่เรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยทรงเห็นว่า โมกขธรรมนี้จะเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์และแก่ชาวโลกทั้งปวงได้ จึงกล่าวว่าการออกบวชของพระองค์เป็นไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือ “โมกขธรรม”


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 18/07/2559

ความตายนี้ไม่เที่ยง”…นี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า  “ความแก่และความตายคือชราและมรณะ เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้น แล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับลงไปเป็นธรรมดา เพราะไม่รู้ ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น นี่แหละจิตของหมู่สัตว์ จึงเป็นเหมือนกลุ่มของด้ายยุ่ง ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งเหมือนกลุ่มด้ายที่หนาแน่นไปด้วยปม พันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปัพพะชะดังนี้ ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสาระที่เป็นอบายทุคติวินิบาตไปได้”

เหตุปัจจัยของความแก่และความตายจริง ๆ คือความเกิด ถ้ามีการเกิดย่อมมีการตายแน่นอน เหตุปัจจัยของการเกิดคือตัณหาอวิชชา เหตุปัจจัยของการเกิดจะดับสิ้นไปคือต้องละตัณหาอวิชชา เห็นโทษของความตาย พิจารณาถึงเหตุปัจจัยของความตาย ตั้งสติ ทรงจิตอยู่ในอริยะมรรคมีองค์แปด จะละตัณหาอวิชชาได้ เมื่อดับความเกิดได้ย่อมพ้นจากความตาย

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/07/2559

“กุศลธรรมทั้งหลายย่อมรวมลงในอริยสัจสี่เช่นเดียวกับรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง”

อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐ

  • ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์
  • ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์
  • ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์
  • ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ หรือทุขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ แม้ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั้นก็เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 14/07/2559

“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมถึงการประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกย่อมกล่าวว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น เพราะรอยเท้าช้างเป็นของใหญ่แม้ฉันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ ฉันนั้นเห็นเหมือนกันแล”

พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า รอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้าง ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายย่อมรวมลงในอริยสัจสี่ ฉันนั้นเหมือนกัน

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/7/2559

นายช่างลูกศรตอบอย่างนี้ ถ้าใช้สองตาดู มันจะไม่สามารถเห็นจุดที่มันคดได้..ตาเดียวอ่ะซิ มันไม่ต้องทะเลาะกะใคร คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกะใคร ..เหมือนคนนี่ล่ะ มี 2 คน เดี๋ยวมีปากเสียงกัน คนเดียวดีกว่า คนเดียวจะไปเถียงกับใคร…..เด็กน้อยตอบว่า….ถ้ามี 2 อัน มันก็ต้องกระทบกันน่ะซิ มีอันเดียวมันจะไปกระทบกับใคร….พระโพธิสัตว์ อึกขึ้นมาเลย รู้ข้อมูลตรงนี้ >>>เราต้องบวช เราต้องอยู่คนเดียว เราต้องหลีกเร้น…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 12/07/2559

มาลุงกยบุตร ท่านจงฟัง เหตุเกิดตัณหา ซึ่งเป็นที่ๆตัณหา เมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ 4 ประการนี้ สี่อย่าง อย่างไรเล่า…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 11/07/2559

“สุขิตาโหถะ ทุกขามุจทาติ” ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข จงพ้นจากความทุกข์เถิด
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/7/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/7/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 6/07/2559

Q:ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัมมาสติ เป็นอย่างไร? “เป็นผู้เห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย, เห็นจิตในจิต, เห็นธรรมในธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ กำจัด อภิชฌา และโทมนัสในโลกออกเสียได้ อันนี้เรียกว่า “สัมมาสติ” ฟังแค่เนี้ย ก็ยังไม่เข้าใจว่า หมายถึงอะไรกันแน่ ยังงงๆกัน และก็มีคำอธิบายหลายๆอย่าง อาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้น อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เข้าใจบ้าง ที่ไม่เข้าใจก็มี ก็เลยสอบถามมาว่า ตรงจุดเนี้ย ที่เรียกว่า”เป็นสัมมาสติ”เป็นอย่างไร?คุณรุ่งนภาได้เห็นข้อมูลส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎก ที่อยู่ในเล่มที่ ๓๑ ที่อยู่ในส่วนของขุททกนิกาย เป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่า “ปฏิสัมภิทามรรค” ได้มีคนอธิบายเรื่องของสติปัฏฐาน ๔ อย่างดีมากทีเดียว ผู้ถามสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาในส่วนนี้ได้ ก็เลยคิดว่า ตรงนี้สำคัญมากเลย ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วย และก็อยากให้พอจ.อธิบายเนื้อความในส่วนนี้ให้ฟังด้วย
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 5/07/2559

มีในสมัยหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงอดอยากแร้งแค้นมีภิกษุได้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม ของกันและกันให้คฤหัสถ์ฟังเพื่อให้เกิดมีความศรัทธา ถวายอาหารบิณฑบาตเมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอบถามว่าภิกษุเหล่านั้นมีคุณวิเศษจริงไหม?…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/7/2559

…ทำไมเราต้องมาฝึกฝน ให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้น…พระพุทธเจ้าได้เฉลยเอาไว้แล้ว ว่าเวลาที่เราทำสมาธิต่างๆ พยายามที่จะตั้งสติขึ้น…เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไร..

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/07/2559

เหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาตและนรก เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก นั้นเพราะความไม่ประพฤติไม่เรียบร้อยทางกาย ทางวาจา และทางใจ และเหตุเป็นปัจจัย ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก นั้นเพราะประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรมทางกาย 3 อย่าง ทางวาจา 4 อย่าง และทางใจ 3 อย่าง
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 30/06/2559

“..สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลักแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับ
เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรม…”

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 29/06/2559

ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าว่า เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า “พระขีณาสพ(พระอรหันต์) เมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก”
อ่านต่อ (Read More)…