end-fm106-2

ธรรมะเปิดสิ่งที่ปิด

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินรายการโดย ศันสนีย์ นาคพงศ์ และพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

คำพุทธ – พาหติยสูตรและทานสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/09/2559

 

พาหิติยสูตร

พระเจ้าปเสนธิโกศลได้ถามพระอานนท์ว่า พระพุทธเจ้านั้นมีข้อปฏิบัติ เรื่องของ กาย วาจา ใจ ที่จะติเตียน โดยสมณพราหมณ์ผู้รู้ได้หรือไม่ พระอานนท์ตอบว่า ไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าสมาทานข้อปฏิบัติ เรื่องกาย วาจา ใจ ที่ดีพร้อม บุคคลจะติเตียนไม่ได้ และได้แสดงธรรมถึง ข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ติเตียนได้ และติเตียนไม่ได้ ดังนี้

ข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ติเตียนได้ คือ การปฏิบัติทางกาย วาใจ และที่เป็นอกุศลเป็นโทษ มีความเบียดเบียน มีทุกข์เป็นวิบาก มีความเบียดเบียนทั้้งตนเองและผู้อื่น

ข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ติเตียนไม่ได้ คือ การปฏิบัติทางกาย วาใจ และที่เป็นกุศลไม่มีโทษ ไม่มีความเบียดเบียน มีสุขเป็นวิบาก ไม่มีความเบียดเบียนทั้้งตนเองและผู้อื่น (more…)

สาราณียธรรมหก

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/8/2559

…หมวดธรรมอันหนึ่งที่จะเป็นหลักการในการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ มีความสามัคคีสมานฉันท์ ปรองดองกันได้ อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีการระลึกถึงซึ่งกันและกันด้วยความดีงามนี้ เป็นผลของการที่คุณจะต้องมีธรรมะ….หมวดธรรมะตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่า สาราณียธรรม ก็คือธรรมอันเป็นเหตุทำให้อยู่ร่วมกันได้ …จิตใจเรามีสติ ทรงธรรมะทั้ง 6 อย่างเหล่านี้ไว้ มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการที่จะทำให้สังคมหรือหมู่คณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ย พระสงฆ์อยู่ในวัดเดียวกันก็สามัคคีกันได้ คนทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมงานกัน ทีมงานเดียวกัน ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สมานฉันท์ ระลึกถึงกัน มีความพอใจซึ่งกันและกันได้ มองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ …สาราณียธรรมมีอะไรบ้าง 6 อย่าง
(more…)

ธรรมะไม่ใช่ยาพิษ แต่พิษเกิดจากความยึดถือ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/8/2559

”….ฉันใดก็ฉันนั้น กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้ เล่าเรียนปริยัติธรรมทุกชนิด กุลบุตรเหล่านั้น ครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆ แล้ว ก็สอดส่องเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆ ด้วยปัญญา เมื่อสอดส่องเนื้อความด้วยปัญญา ธรรมะเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของบุคคลเหล่านั้น กุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการไม่ใช่เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง และมิได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอานิสงส์ ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใด กุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์เหล่านั้นแห่งธรรมะ ธรรมะเหล่านั้นก็เป็นธรรมะ ที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาแล้วด้วยดี เป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนาน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุ…”
(more…)

สติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/8/2559

…รับรู้แล้วให้ตั้งอยู่ให้ได้ รับรู้แล้วไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้น รับรู้แล้วมีสติตั้งมั่นอยู่ การที่มีสติตั่งมั่นอยู่ นั่นคือการที่มีเชือกผูกเอาไว้ ชักโยงเอาไว้ ผูกในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะรัดรึงไปไหนไม่ได้ แต่ผูกเอาไว้ลักษณะที่มีการควบคุม……เมื่อไหร่ที่เชือกนั้นยังผูกอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลัก เมื่อไหร่ที่เรายังมีสติไม่ลืมหลงลมหายใจ ความคิดอาจจะมี สิ่งนั้นก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงไป เหมือนสัตว์ที่มันพยายามดึงๆๆ มันไม่ไป เพราะว่ามันมีเชือกอยู่ มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงๆ ลางที่มันเป็นอย่างงี้ ดึงเชือกจนขาด เชือกขาดก็เข้าลักษณะว่า เราลืมหลงลมหายใจ…ถ้าเชือกขาดอย่างงี้แล้วเป็นอย่างไง วิธีแก้ก็คือ นึกได้เมื่อไหร่ ก็เอาเชือกมาผูกใหม้เท่านั้นเอง ง่ายมาก เหมือนกัน เวลาที่เราหลงลืมลมหายใจไปแล้ว
(more…)

กายคตาสติ ๑๔ อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/8/2559

ถามว่าเวลาที่เราจะดำเนินสติให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา….ทำอย่างไรจึงจะไปด้วยจิตที่มีสติได้ ไปด้วยความมีสติ คือว่าไม่หลง…ถ้ามีสติไปด้วย ใจของเรานั้นจะไม่หลงทาง..ถ้าใจของเรานั้นมีสติอยู่ตลอดเวลา อันนี้ถือว่าจิตของเรานั้นไม่หลงทาง จิตของเราได้รับการรักษา พระพุทธเจ้าได้พูดถึงกาย คือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้น เรียกว่า กยาคตาสติ>>>สามารถทำได้ทุกๆ วัน …เอาใจมาตั้งอยู่ในกาย อันนี้จะเกิดสติได้ทันที การตั้งสติไว้ในกายมีความหมายว่าอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร….
(more…)

ผู้ใดมีโสตประสาท ผู้นั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/8/2559

…”สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด”…
(more…)

รอบรู้เรื่องทุกข์จะดับทุกข์สนิท

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/8/2559

จะพูดถึงเรื่องหนึ่งในอริยสัจสี่ เรื่องที่สำคัญมาก เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดบ่อยที่สุด สอนมากที่สุดใน ๔๕ ปี สอนเรื่องนี้ นั่นคือเรื่องของความทุกข์…
(more…)

ธรรมสากัจฉา-19/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/8/2559

ธรรมสากัจฉา-18/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/8/2559

ธรรมเจดีย์ คือพระวาจาเคารพธรรม,จุดจบของพระเจ้าปเสนทิโกศล

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/8/2559

…พระสูตรที่นำมาให้ฟังนี้ ไม่ใช่พุทธพจน์ล้วนๆ แต่เป็นคำของพระเจ้าปเสนทิโกศล ธรรมเจดียสูตร จริงๆเป็นโศกนาฎกรรม เป็นจุดจบของพระเจ้าปเสนทิโกศล..ธรรมเจดีย์นี้หมายถึงที่ระลึกถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย หลังจากพระเจ้าปเสนทิโกศลกลับไปแล้ว บอกว่า ไอ้เนื้อความที่พระเจ้าปเสนทิโกศล มาบอกมาเล่า มาสนทนากันเนี่ยะ เรียกว่าเป็นธรรมเจดียสูตร เป็นเรื่องราวในการที่ระลึกถึงพระธรรม ….ระลึกถึงธรรมะจึงเป็นธรรมเจดีย์..เป็นการที่เราตั้งจิตไว้ ในการที่จะระลึกถึงพระธรรม จึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ อันนี้คือความแยบคายข้อที่ 1 ……ความแยบคายข้อที่ 2 เราจะเห็นการเยื้องกรายของพระราชา แล้วก็การเยื้องกรายความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า ว่ามีความแตกต่างกัน…นั่นคือ ขณะตัวเองเป็นพระราชานะท่านผู้ฟัง ไปไหนก็ต้องมีลูกน้องตามไปด้วย ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย แต่ก็ยังยินดีในความสงัด..เจอความเงียบ ความสงบ ก็จิตใจดีขึ้นมา เป็นความว่างตรงนี้ เพราะงั้นต่อให้คุณวุ่นวายขนาดไหนในชีวิตอ่ะ พอมาเจอว่างๆ เย็นๆสบายๆ ก็จิตใจก็ดีขึ้นมา นี่คือลักษณะของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่เกิดขึ้นตรงนั้น ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ..ก็ไปหาพระพุทธเจ้า…
(more…)

คำพุทธ: ธรรมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/8/2559

…. ลำดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงเสด็จเข้าไปยังพระวิหาร ซบศรีษะลงที่เบื้องบาทของพระผู้มีพระภาค ทรงจูบที่เท้า และทรงนวดที่เท้าด้วยมือของพระองค์ และทรงกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล”
(more…)

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/8/2559

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุข ดังนี้”
(more…)

12/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/8/2559

11/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/8/2559

กิเลสเป็นดั่งเนินที่ต้องข้ามไปให้ได้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/8/2559

…เนิน ภาษาบาลีเขาเรียกว่า อนังคณะ..กิเลสเพียงดั่งเนิน..ท่านพระมหาสารีบุตรได้พูดถึงคน 4 จำพวกด้วยกัน คน 4 จำพวกนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีกิเลสกับกลุ่มที่ไม่มีกิเลส อีกสองกลุ่มหนึ่ง ก็คือ รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือรู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลส กับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลส และก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลส…โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 2 อย่าง แบ่งด้วยความมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสอย่างหนึ่ง หรืออย่างที่ 2 แบ่งโดยความรู้กับความไม่รู้…
(more…)

คำพุทธ: อนังคณสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีกิเลส

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/8/2559

…ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคล 4 พวกเหล่านี้มีปรากฎอยู่ในโลก 4 พวกนั้นเป็นไฉน ดูกร ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายใน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ ไม่มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน……
(more…)

อนุปุพพิกถา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/8/2559

ถ้าเราจะแบ่งหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนออกเป็นง่ายๆ ก็แบ่งเป็น 2 หมวด หมวดที่ส่งเสริมเรื่องราวที่จะไป ทางโลกุตตระธรรม เป็นไปในทางจิตเบื้องสูง หมวดที่ส่งเสริมตรงนั้นก็หมวดหนึ่ง หมวดที่ 2 ก็คือเรื่องที่ไปในทางจิตเบื้องสูง……เพราะงั้น 2 ส่วนที่จะเป็นเหมือนกับบันได 2 ขั้น ขั้นที่ 1 คุณก้าวขั้นนี้ก่อน เพื่อที่จะส่งเสริมไปในจิตเบื้องสูงเรื่องอริยสัจสี่ เรื่องที่ 2 ก็เป็นเรื่องอริยสัจสี่นั่นเอง …โลกุตตระธรรม ก็คือ เหนือโลก…เหนือโลกในที่นี้ไม่ใช่หลุดโลก…หมายความว่า ก็อยู่ในโลกนี่แหละ แต่เหนือจากการครอบงำของโลก เหนือจากการที่โลกนั้น จะมาทำการแปดเปื้อนจิตให้มันเศร้าหมอง…
(more…)

ผู้เหนือโลก

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/08/2559

ระลึกได้เมื่อไหร่ก็ทำอีก ความที่เราบากบั่น ไม่ทอดธุระนี่ล่ะ เรียกว่าความเพียร บุคคลที่มีความเพียรรักษาอยู่ พยายามทำอยู่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือเรื่องของสติ สติเนี่ยะจะเกิดขึ้นได้…หมายความว่ามันก็ต้องมีกำลังพอสมควร กำลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือ อาศัยจากการที่เราค่อยๆบากบั่น ค่อยๆฝึกค่อยๆกระทำ เหมือนคนที่หัดขับรถ…เช่นเดียวกัน เวลาที่เราฝึก เราทำ เราต้องรู้จักสังเกตุ เราต้องรู้จักในการที่จะค่อยๆทำไป พอทำไปๆเนี่ยะ สติมันก็จะค่อยๆตั้งได้มากขึ้น…
(more…)

ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 2/08/2559

ให้เราเริ่มต้นตั้งขึ้นใหม่ เพราะว่าทุกครั้งที่เราระลึกได้และเราเริ่มต้นใหม่ คือทำซ้ำทำย้ำ ทำให้มันมีสติตั้งขึ้น เราจะมีความแข็งแรงขึ้นมา (more…)

โลณกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/08/2559

ภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ”บุคคลนี้ทำกรรมไว้อย่างใดๆเขาจะต้องเสวยกรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏ” ส่วนผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า…
(more…)

Loading...