ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 3

Publish : 27/10/2560   HIGHLIGHTS: ฆราวาสถูกเบียดเบียนจากกิเลสตัณหาอวิชชา ต้องมีสุตะ ที่จะใช้เป็นปัญญาในการปาดออกไป สุตะ 6 ข้อ ที่หมั่นหยิบมาพิจารณาใช้ในแต่ละสถานกราณ์ เมื่อถูกเบียดเบียนจากผัสสะต่างๆ เมื่อพิจารณาบ่อยๆ มีสุตะเป็นอาวุธ จะทำความสิ้นทุกข์ได้ นั่นคือ ปัญญาสัมปทา

ฆราวาสผู้ครองเรือน-ตอนที่ 2

Publish : 13/10/2560   HIGHLIGHTS: เมื่ออยู่ครองเรือนแล้ว เราควรจะครองคู่หรืออยู่ผู้เดียวดี? (ต้องใช้สมาธิในการพิจารณาใคร่ครวญว่าในการใช้ชีวิตของเราจะดำเนินไปอย่างไร) การอยู่ครองเรือน การเป็นคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยเรื่องของกาม แต่จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ครองเรือนในลักษณะที่ไม่ว่าจะอยู่ครองคู่หรืออยู่เป็นโสด ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข “ธรรมะที่อยู่ในใจเรา จะช่วยรักษาเราได้” ซึ่งธรรมะ ๔ อย่างที่จะช่วยรักษาเราที่อยู่ในสภาวะของผู้ที่ยังครองเรือน ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข และธรรมะอีก ๔ อย่างที่เมื่อทำตอนนี้ จะทำให้ตัวเราที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มีความก้าวหน้าไปในทางธรรมะได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนที่อยู่เป็นคู่ หรือ อยู่เป็นโสด ก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ฝึกที่จะอยู่หลีกเร้นปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการดีที่จะทำให้ธรรมะของเรามีความก้าวหน้าขึ้นได้

ฆราวาสผู้ครองเรือน – ตอนที่ ๑

Publish : 06/10/2560 HIGHLIGHTS: ความหมายของคำว่า “ฆราวาส” “คฤหัสถ์” ความหมายของคำว่า “อุบาสก-อุบาสิกา” ความหมายของคำว่า “บรรพชิต” ทำอย่างไรไม่ให้จิตไปตามความวิจิตรพิสดารของโลก

การเจ็บไข้ ป่วย อาพาธ-ตอนที่ ๑๐ จับฉวยความทุกข์มาบรรลุธรรม

Publish : 30/06/2560     HIGHLIGHTS: ทุกขาปฏิปทา ไม่เหมือนกันกับ ทุกขเวทนา เปลี่ยนจากทุกขเวทนาให้เป็นทุกขาปฏิปทา ด้วยธรรม๕ อย่าง จะสามารถบรรลุธรรมได้ ทุกขาปฏิปทา ไม่เหมือนกับ ทุกรกิริยา ผู้ที่ปฏิบัติตามทุกขาปฏิปทาจะบรรลุได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่ตามกำลังอินทรีย์ทั้ง ๕ การที่เราอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  ยิ่งจะทำให้อินทรีย์คือ สมาธิ แก่กล้าได้