เอาเป็นที่พึ่ง ดีกว่ายึดติดยึดถือ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2561 HIGHLIGHTS: ความแตกต่างของ “การทำบุญ” และ “การบูชายัญ” โทษของความเลื่อมใส มีรายละเอียดอะไรบ้าง ความหมายและรายละเอียดของ “นาถกรณธรรม 10”

เนกขัมมะความสุขที่เหนือกาม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/02/2561 HIGHLIGHTS: ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจะมีกำลังจิตมาก สามารถละเรื่องกาม-การกินการอยู่ได้ และสามารถละนิวรณ์ต่างๆ ได้ด้วยอำนาจจิตที่มีกำลังเหมือนช้างศึกที่เจนสงคราม การอยู่หลีกเร้นหรือเนกขัมมะจะทำให้พบความสุขที่สงบเย็น ละเอียด ประณีตกว่าความสุขที่ได้จากกาม(เรื่องปากเรื่องท้อง) อินทรีย์ 5 อันประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงกำลังจิตของคนแต่ละคนได้

ลฑุกกิโกปมสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2561 HIGHLIGHTS:   ผู้ละกามคุณ สงัดจากอกุศลสามารถบรรลุปฐมฌาณไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฯ ได้ ผู้สงัดจากกามสามารถละอุปธิละสังโยชน์ทั้งหยาบ-ละเอียดได้จนหมด

อานิสงส์ฟังธรรม “ความเห็นตรง จิตผ่องใส”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2561 HIGHLIGHTS: เข้าใจคำสอนด้วยภาษาบาลี “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” เมื่อทำสมาธิได้เป็นอารมณ์อันเดียวแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป จึงจะเรียกว่า วิปัสสนา การปฏิบัติธรรมจำเป็นหรือควรมีการตรวจสอบกับอาจารย์หรือไม่ การปฏิบัติธรรมข้อใด ที่จะทำให้คนที่อยู่กับเรามีความสุข โดยเฉพาะคนป่วย เวลาฟังธรรมะไม่รู้สึกเบื่อ มีจิตอิ่มเอิบทั้งวัน ไม่เหมือนฟังเพลงที่ฟังไม่นานก็เบื่อ เราบ้าไปหรือกิเลสเยอะไปหรือไม่ ถึงฟังธรรมแล้วอยากฟังอีก

เวทนาไม่ใช่ตัวตน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/02/2561   HIGHLIGHTS:   หลักอปริหานิยธรรม คือ ข้อปฏิบัติหรือธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อมมี 7 ข้อ เหตุแห่งความแตกกันของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี

นัยยะของมหาโจรว่าด้วยองค์ 8 ประการ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/02/2561 HIGHLIGHTS: เหตุเสื่อมของมหาโจร 8 ประการ เหตุที่ไม่เสื่อม ดำรงอยู่ได้นานของมหาโจร 8 ประการ เปรียบเทียบนัยยะเรื่องของโจรกับภิกษุทุศีล ภิกษุลามก ภิกษุอลัชชี 5 จำพวก สุดยอดของมหาโจร ในธรรมะวินัยนี้ คือ ลักษณะของคนที่อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่ในตน อันไม่เป็นจริง วิธีกำจัดโจรที่ดีที่สุดคือ เปลี่ยนให้เขาเป็นคนดี เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิที่มันไม่ดี เปลี่ยนจากมโนกรรม วจีกรรม กายกรรมอันคดโกงให้มันตรงขึ้นมา เปลี่ยนจากจิตที่เป็นโจรให้มันเป็นจิตที่ดีขึ้นมา เราจะกำจัดโจรแบบนี้ได้ก็ต้องเอายอดของธรรมะคือ มรรค 8 มาปรับยอดของโจร เราจะช่วยกันรักษาศาสนา จะช่วยกันประคับประคองให้ธรรมะวินัยนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแน่นอน

รสพระธรรม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/02/2561 HIGHLIGHTS: ควรจะอธิบายอย่างไรกับนักวิทยาศาสตร์ ถึงความสุขที่ได้จากรสพระธรรม มีความคิดเห็นถูกต้องหรือไม่เมื่อคิดแต่เพียงว่าภิกษุเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ เพื่อให้ผลบุญถึงญาติผู้ล่วงลับไป

ความสุขที่ไม่ควรเสพ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/02/2561 HIGHLIGHTS: ความสุขในทางพุทธศาสนา มีกี่ประเภทและรายละเอียดเป็นอย่างไร เมื่อทำผิดแล้ว แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร ควรวางจิตอย่างไรเมื่อพบเห็นเรื่องอกุศลหรือรื่องที่ทำให้สะเทือนใจ

ป่าโคสิงคสาวันเหตุแห่งความสามัคคี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/02/2561 HIGHLIGHTS: การอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งนั้นต้องอาศัยความเมตตาต่อกัน การมีเมตตาต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขและสามัคคี ฌาณสมาธิคือเครื่องอยู่ของอริยะ