อนิจจังทุกขังอนัตตา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/10/2560 HIGHLIGHTS: รู้ อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา ทุกเขอนัตตสัญญา แล้วทำปฏิปทาเพื่อความพ้น เห็นความเชื่อมโยงกันของ อนิจจัง อนัตตา และความทุกข์ เมื่อเห็นภัยของสิ่งที่เป็นทุกข์ ให้หนีห่าง อย่าเข้าไปยึดถือ เพราะสิ่งใดที่เมื่อยึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได่ ไม่มี

องค์คุณแห่งปัญญา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/10/2560 HIGHLIGHTS: องค์คุณอะไรที่จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาใหญ่ กว้างขวาง และสมบูรณ์ ธรรม ๔ ประการ ที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญญาวุฑฺฒิ) การคบหากับสัปบุรุษ ที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรา คุณธรรมของพระสารีบุตรที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบ (Role Model)

สากัจฉาธรรม-จิตประภัสสร

< ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/10/2560 HIGHLIGHTS: สติอยู่ในขันธ์ใดในขันธ์ห้า (ขยายความเพิ่มเติม)  จิตประภัสสรเป็นคุณสมบัติอย่างไร หากจิตใจหม่นหมองสามารถใช้กับคำนี้ได้หรือไม่ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ที่เคยเป็นสัญญามาก่อนนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร  บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย

สากัจฉาธรรม-อมตะธรรมมีนิพพานเป็นที่สุดจบ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/10/2560 HIGHLIGHTS: ขยายความเพิ่มเติมในอานิสงค์ของการเจริญสัญญา ๗ ประการ  ควรอธิบายอย่างไรให้กระจ่างแจ้งกับบุคคลที่ไม่ลงใจใน “ธัมมัญญูสูตร”  บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย

คำพุทธ – การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ

ฟังเรื่อง “การปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร และพระมหาโมคัลลานะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/10/2560 ฟังเรื่อง “แทนคุณก้อนข้าวด้วยธรรมะ” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/10/2560 HIGHLIGHTS: HL1…. HL2….. HL3…. บทคัดย่อ หัวข้อ1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ======หัวข้อ Bullet =============

ตอบคำถาม – แผนที่ธรรมะ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/10/2560 HIGHLIGHTS: วิธีการแจกแจงพิจารณาโดยความเป็นธาตุ อายาตนะ และปฏิจจสมุปบาท โดยใช้กรรมฐาน ๔๐ ต้องทำอย่างไร? เวลาหิวข้าว หรือเห็นอาหารอยู่บนโต๊ะจะเกิดอาการน้ำลายสอ แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น แต่ในจิตไม่ได้มีเวทนาว่าจะต้องกิน แต่ในปากก็ยังน้ำลายสออยู่ ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามโนวิญญาณมันดับไปใช่หรือไม่? สติอยู่ในขันธ์ไหน ของขันธ์ห้า

อาหาเรปฏิกูลสัญญา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/10/2560 HIGHLIGHTS: พิจารณาอาหารเพื่อหยั่งลงสู่ความเป็นอมตะ พร้อมทั้งอานิสงส์ข้างเคียงที่จะได้รับ เป็นต้นว่า ละตัณหาในรส มีอายุยืน เวทนาเบาบางแก่ช้า ความเพียรพอเหมาะ ธาตุไฟพอดี ลดความอ้วนได้ พิจารณาแบบเร่งไปข้างหน้าและการกรอกลับ เพื่อให้เห็นความเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญา รู้จักสังเกตุเห็นถึงจุดที่พอดีจุดที่จะเป็นการกินที่พอประมาณ คือจุดที่ก่อนจะอิ่ม ต้องอาศัยสติกำกับ พิจารณาอาหารไม่ใช่ว่าจะไม่กิน แต่เป็นการกินอย่างรู้ประมาณ อุปมาดั่งกินเนื้อบุตรอันเป็นที่รัก ให้แค่เพียงเพื่อจะข้ามหนทางอันกันดารเท่านั้น

ธัมมัญญู ผู้เป็นนาบุญของโลก

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/10/2560   HIGHLIGHTS: ลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นสุปฏิปันโน เป็นผู้ที่ฟังธรรมแล้วจะทำให้ยิ่งขึ้นไปให้ดีขึ้นไป แยกแยะแจกแจงให้มีความละเอียดลงไป เราจะทำอย่างไร เมื่อฟังเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้แล้วให้เกิดการปฏิบัติ ฟังแล้ว ใคร่ครวญแล้ว พิจารณาแล้ว จุดไหนที่เราเอามาทำได้ ทำเลย ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วย และทำประโยชน์ของบุคคลอื่นให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

สากัจฉาธรรม – ธรรมคุ้มครอง

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/10/2560 HIGHLIGHTS: หากโดนสาปแช่ง ควรแก้ไขอย่างไร จดจำบทสวดมนต์ได้โดยไม่ทราบความหมาย มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร การจัดจำหน่ายวัตถุมงคลเพื่อการค้า เป็นบาปหรือไม่ บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม

สากัจฉาธรรม – ผู้ดี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/10/2560 HIGHLIGHTS: ความหมายในทางพุทธศาสนาของคำว่า “ผู้ดี” คำอธิบายอย่างละเอียดของ “สมบัติสาม” บทคัดย่อ คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน……… คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป…………………………………………………………………………………………………. ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….   คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน