เนกขัมมะความสุขที่เหนือกาม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/02/2561 HIGHLIGHTS: ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจะมีกำลังจิตมาก สามารถละเรื่องกาม-การกินการอยู่ได้ และสามารถละนิวรณ์ต่างๆ ได้ด้วยอำนาจจิตที่มีกำลังเหมือนช้างศึกที่เจนสงคราม การอยู่หลีกเร้นหรือเนกขัมมะจะทำให้พบความสุขที่สงบเย็น ละเอียด ประณีตกว่าความสุขที่ได้จากกาม(เรื่องปากเรื่องท้อง) อินทรีย์ 5 อันประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงกำลังจิตของคนแต่ละคนได้

ลฑุกกิโกปมสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2561 HIGHLIGHTS:   ผู้ละกามคุณ สงัดจากอกุศลสามารถบรรลุปฐมฌาณไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฯ ได้ ผู้สงัดจากกามสามารถละอุปธิละสังโยชน์ทั้งหยาบ-ละเอียดได้จนหมด

อานิสงส์ฟังธรรม “ความเห็นตรง จิตผ่องใส”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2561 HIGHLIGHTS: เข้าใจคำสอนด้วยภาษาบาลี “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” เมื่อทำสมาธิได้เป็นอารมณ์อันเดียวแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป จึงจะเรียกว่า วิปัสสนา การปฏิบัติธรรมจำเป็นหรือควรมีการตรวจสอบกับอาจารย์หรือไม่ การปฏิบัติธรรมข้อใด ที่จะทำให้คนที่อยู่กับเรามีความสุข โดยเฉพาะคนป่วย เวลาฟังธรรมะไม่รู้สึกเบื่อ มีจิตอิ่มเอิบทั้งวัน ไม่เหมือนฟังเพลงที่ฟังไม่นานก็เบื่อ เราบ้าไปหรือกิเลสเยอะไปหรือไม่ ถึงฟังธรรมแล้วอยากฟังอีก

เวทนาไม่ใช่ตัวตน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/02/2561   HIGHLIGHTS:   หลักอปริหานิยธรรม คือ ข้อปฏิบัติหรือธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อมมี 7 ข้อ เหตุแห่งความแตกกันของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี

รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” วันที่ 28 ม.ค.2561

Publish : 28/01/2561 รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” จัดรายการสดจากห้องส่งของสวท.FM92.5MHz โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก วันที่ 27 – 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.     วันที่ 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.  

รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” วันที่ 27 ม.ค.2561

Publish : 27/01/2561 รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” จัดรายการสดจากห้องส่งของสวท.FM92.5MHz โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก วันที่ 27 – 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.     วันที่ 27 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.    

คำพุทธ-เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕

ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 25/05/2560 HIGHLIGHTS: เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕ คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

ความลึกล้ำของสติ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2560   HIGHLIGHTS: ความเกี่ยวเนื่องกันของ สติ จิต วิญญาณ จิตยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนได้อย่างไร สติรักษาจิตแล้วได้อะไร ความลึกล้ำของสติ สติมีหลายระดับ ไม่ควรลืมหลักการพื้นฐานแม้จะทำได้ระดับที่ลึกลงไป ในขั้นวิญญาณนั้นเป็นขั้นที่ละเอียดลึกล้ำควรทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า แม้วิญญาณที่เป็นผู้เข้าไปรู้ ก็เป็นอาสวะ ยึดถือไม่ได้ เมื่อยึดถือไม่ได้ แม้ตัวจิตที่จะมาทำหน้าที่ในการสั่งสม ยึดถือวิญญาณนั้นโดยความเป็นตัวตน ก็จะดับไป ความดับแห่งกองทุกข์เป็นเช่นนี้

สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร (การบรรลุธรรมของบุตรนายช่างทอง)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/02/2560   HIGHLIGHTS: จุดที่ทำความเข้าใจ จำเป็นที่จะต้องใช้ ความเพียร ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ในที่นี้คือความเข้าใจ คือปัญญา ให้เกิดขึ้นได้ “กรรมฐานที่พอใจเท่านั้นจึงจะเป็นกรรมฐานที่สบายแก่เธอ” ในที่นี้หมายถึง เป็นกรรมฐานที่จะทำให้จิตสงบ ต้องเลือกปฎิปทา (สุขาปฏิปทา/ทุกขาปฏิปทา) ให้เหมาะสม “จงตัดเยื่อใยในจิตใจตน” จะทำให้เกิดความหน่ายได้ ต้องทำบ่อย ๆ จะทำให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าขึ้นมาได้ อินทรีย์คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นได้แล้ว อินทรีย์แก่กล้าแล้ว ก็สามารถที่จะหน่าย คลายกำหนัด และปล่อยวางได้ เวลาที่กิเลสมันละเอียดลงไปเราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทันมัน ก็เลยเลิกทำเลิกปฏิบัติ