เอาเป็นที่พึ่ง ดีกว่ายึดติดยึดถือ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2561 HIGHLIGHTS: ความแตกต่างของ “การทำบุญ” และ “การบูชายัญ” โทษของความเลื่อมใส มีรายละเอียดอะไรบ้าง ความหมายและรายละเอียดของ “นาถกรณธรรม 10”

นัยยะของมหาโจรว่าด้วยองค์ 8 ประการ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/02/2561 HIGHLIGHTS: เหตุเสื่อมของมหาโจร 8 ประการ เหตุที่ไม่เสื่อม ดำรงอยู่ได้นานของมหาโจร 8 ประการ เปรียบเทียบนัยยะเรื่องของโจรกับภิกษุทุศีล ภิกษุลามก ภิกษุอลัชชี 5 จำพวก สุดยอดของมหาโจร ในธรรมะวินัยนี้ คือ ลักษณะของคนที่อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่ในตน อันไม่เป็นจริง วิธีกำจัดโจรที่ดีที่สุดคือ เปลี่ยนให้เขาเป็นคนดี เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิที่มันไม่ดี เปลี่ยนจากมโนกรรม วจีกรรม กายกรรมอันคดโกงให้มันตรงขึ้นมา เปลี่ยนจากจิตที่เป็นโจรให้มันเป็นจิตที่ดีขึ้นมา เราจะกำจัดโจรแบบนี้ได้ก็ต้องเอายอดของธรรมะคือ มรรค 8 มาปรับยอดของโจร เราจะช่วยกันรักษาศาสนา จะช่วยกันประคับประคองให้ธรรมะวินัยนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแน่นอน

รสพระธรรม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/02/2561 HIGHLIGHTS: ควรจะอธิบายอย่างไรกับนักวิทยาศาสตร์ ถึงความสุขที่ได้จากรสพระธรรม มีความคิดเห็นถูกต้องหรือไม่เมื่อคิดแต่เพียงว่าภิกษุเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ เพื่อให้ผลบุญถึงญาติผู้ล่วงลับไป

ความสุขที่ไม่ควรเสพ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/02/2561 HIGHLIGHTS: ความสุขในทางพุทธศาสนา มีกี่ประเภทและรายละเอียดเป็นอย่างไร เมื่อทำผิดแล้ว แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร ควรวางจิตอย่างไรเมื่อพบเห็นเรื่องอกุศลหรือรื่องที่ทำให้สะเทือนใจ

ป่าโคสิงคสาวันเหตุแห่งความสามัคคี

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/02/2561 HIGHLIGHTS: การอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งนั้นต้องอาศัยความเมตตาต่อกัน การมีเมตตาต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขและสามัคคี ฌาณสมาธิคือเครื่องอยู่ของอริยะ

จูฬโคสิงคสาลสูตร

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/02/2561 HIGHLIGHTS: การหลีกเร้นสงัดจากกาม ทำให้เจริญสมาธิปัญญาถึงคุณวิเศษคือญาณทัสสนะของพระอริยะ หมู่ที่มีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเมตตากันและกันเป็นหมู่ที่น่าสรรเสริญชื่นชม

ตัดวิปลาสและอุปาทานด้วยสติปัฏฐานสี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/02/2561 HIGHLIGHTS: ภาษาบาลีวันละคำ “อุปาทานขันธ์ทั้ง 5” เวลาถูกเข้าใจผิด จะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงก็ดี แต่อยากบ่น/ชี้แจงให้บุคคลที่สามฟัง ทำไมตัวเองมีพฤติกรรมอย่างนี้ เข้าใจว่า “วิปลาส” หมายถึง สติฟั่นเฟือน แต่ในสติปัฏฐานสูตรอธิบายคำนี้ไว้หลายอย่าง อุปาทาน 4 อย่าง เกิดขึ้นจากความวิปลาส 4 อย่าง และอุปาทาน 4 อย่าง ไม่เกิดขึ้นที่ไหน นอกจากในขันธ์ทั้ง 5 ไขว้กันไปไขว้กันมา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

เกาเหลาใส่เส้น

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/02/2561 HIGHLIGHTS: ไม่เกาเหลาทั้งเขา ไม่เกาเหลาทั้งเรา การอยู่ร่วมกันให้เหมือนนมผสมกับน้ำ เท่ากับเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยรักษาตนด้วย จะไม่มีความเสื่อมเลย

มีสมาธิปัญญาพอประมาณ

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/02/2561 HIGHLIGHTS: สิกขาบท 3 อย่างอันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงประกอบด้วย อธิสีลสิกขา, อธิจิตตสิกขา, อธิปัญญาสิกขา บุคคลผู้กระทำเพียงบางส่วน ย่อมทำให้สำเร็จได้บางส่วน, บุคคลผู้กระทำให้บริบูรณ์ ก็ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์ ดังนั้นสิกขาบททั้งหลายย่อมไม่เป็นหมันเลย ทุกผัสสะที่มากระทบเรา มันก็จะมาทำให้เพิ่มหรือลดใน 3 เรื่องนี้เท่านั้น จะเพิ่มมากเพิ่มน้อย อันนี้เป็นข้อสอบแต่ละแบบ ๆ ที่แตกต่างกัน ผัสสะแต่ละอย่างจะทำความบริบูรณ์ในแต่ละข้อให้เราเกิดขึ้นได้ การพิจารณาผัสสะจึงต้องมีสติอยู่ตลอด ๆ เพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ให้มากยิ่งขึ้นไป ก็จะทำให้เต็มขึ้นบริบูรณ์ขึ้นทั้งใน 3 สิกขาบทนี้ ทำให้เกิดความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์ ความเกษมในธรรมะวินัยนี้ได้