download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • โทษของการดื่มสุรามี ๖ ประการ คือ ทำให้เสื่อมทรัพย์ เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดของโรค เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย และเป็นเหตุทอนกำลังปัญญา
 • การเบียดเบียนตนเองด้วยการดื่มสุราไปเรื่อยๆ ก็จะเริ่มเบียดเบียนผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สุราเมรัยเป็นที่ตั้งของความประมาท”
 • การดื่มเพื่อเข้าสังคม ดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มเพราะรสชาติอร่อยช่วยย่อยอาหาร ทำให้หลับสบาย ประเด็นคือตรงนี้ มันเป็นเรื่องของลิ้น มันเป็นเรื่องของรส มันเป็นเรื่องของกาม

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • เมื่อเราไปอยู่ในสถานที่อโคจร เราควรทำตัวอย่างไร วางจิตอย่างไร
 • เตรียมตัว เตรียมใจอย่างไรในวันใกล้เกษียณอายุการทำงาน

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • หน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา
 • ความหมายของคำว่า “กตัญญู” และ “กตเวที”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง มี โอภาส ญาณ ปีติ ปัสสัทธิ สุข อธิโมกข์ ปัคคาหะ อุปัฏฐานะ อุเบกขา นิกันตะ สิ่งดีๆเหล่านี้เป็นกิเลสได้อย่างไร?
 • กิเลส มีผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดที่กองทุกข์ คือ ขันธ์ห้า
 • สิ่งที่จะช่วยไม่ให้ไปติดกับกิเลสละเอียดเหล่านี้ อย่างแรก คือ สติ อย่างที่สอง คือ ครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่มีความรู้ความสามารถ อย่างไรก็ตามเมื่อเราฟังคำของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเรากลับมาที่คำของพระพุทธเจ้า เราก็จะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม เอาไว้ เหล่าภิกษุรุ่นต่อมาอธิบายเอาไว้เพื่อให้เกิดความคลายความยึดถือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมมะ จึงจะสำเร็จประโยชน์ของการฟังธรรม

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ข้ออ้างของคนเกียจคร้าน กับ ข้ออ้างของคนทำจริง แน่วแน่จริง ต่างกันอย่างไร
 • สร้างเหตุ สร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จ ต้องทำอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ต้นเหตุของการผูกเวร
 • ทำอย่างไรถ้าไม่ต้องการผูกเวร

บทคัดย่อ


คำถาม-1:

มีความสงสัยว่า การที่ไม่ยอมลืมสิ่งที่ตัวเองถูกตำหนิ แม้เวลาผ่านไปเป็นปีแล้ว ถ้ามีโอกาสก็จะนำสิ่งที่ตนโดนตำหนินั้น ไปต่อว่าคืนคนที่เป็นตำหนิเรา โดยให้เค้ายอมรับว่าสิ่งที่ตำหนิเรานั้นมันไม่จริง ครั้นเมื่อผู้ตำหนิยอมรับแล้วเราก็ยังบ่นอยู่เรื่อยๆถึงเรื่องที่เค้ามาตำหนิเรา ไม่ยอมที่จะลืมเป็นปีๆ มีสาเหตุมาจากอะไร และมีทางออกของปัญหาอย่างไรครับ

— คุณวิสิฐ —

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • คำว่า “อรหันต์” ในความหมายที่หนึ่ง คือ ผู้ไม่พ่ายแพ้ชนะแล้วต่อกิเลส และความหมายที่สอง คือ เป็นผู้ที่ไกลแล้วจากกิเลสที่อยู่ในจิตในกายของเรา
 • ฆราวาสที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถจะบรรลุ ความที่ไกลจากกิเลส(อรหันต์)ในจิตของตน ๆ นั้นได้ เพราะจิตนั้นไม่ได้มีผู้ชาย ผู้หญิง ไม่มีสถานภาพ เด็กหรือผู้ใหญ่
 • ทุกข์ ต้องกำหนดรู้ ตัณหา ต้องละ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางหลักเป็นมรรค ที่เราปฏิบัติได้ทันที ย่อลงไปคือ สมถะวิปัสสนา ย่อไปลงไปอีกก็คือ สติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า สตินี้เป็นอธิบดี มีความเป็นใหญ่ในการที่จะนำมาซึ่งสมาธิ วิปัสสนา เห็นตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถวางสังโยชน์ เครื่องร้อยรัดต่างๆ ได้
 • ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านประกาศคำสอนไม่ได้เพื่อให้เกิดการแบ่งแยก แต่เพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “ความสลดสังเวช” และ “ความเสียใจ” แตกต่างกันอย่างไร
 • ความหมายของคำว่า “ความรัก ความคิดถึง” และ “ความกังวล ความเครียด” แตกต่างกันอย่างไร
 • ความหมายของคำว่า “อุเบกขา” และ “การไม่สนใจ” แตกต่างกันอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ในช่วงเทศกาลปีใหม่เราควรทำอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับทางคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • เราควรจะให้พรผู้อื่นอย่างไร
 • การแผ่เมตตา กับการแผ่กุศล ต่างกันอย่างไร
 • ทาน ศีลนั้นดีอยู่แล้ว และควรน้อมจิตไปในทางที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการภาวนา

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ฌานสมาธิที่เกิดขึ้นตอนเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกสลดสังเวช ความสลดสังเวชตรงนี้ “เป็นกุศลธรรม” สมาธิตรงนี้เป็นกำลังให้สัตว์ไปเกิดในพรหมโลกได้ เมื่อมีการแตกทำลายลงของโลก
 • โทษของความเลื่อมใสศรัทธานั้นมีอยู่ เมื่อเราเกิดศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเขาเกิดเปลี่ยนแปลงไป(ตายหรือผิดศีล)แล้วศรัทธานั้นเสื่อมลงไม่ตั้งไว้ในพระสัทธรรม สามารถแก้ได้ ด้วยการตั้งสติขึ้น
 • ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีความเลื่อมใส แต่ว่าให้มีความเลื่อมใสให้ถูก คือ ถ้าศรัทธามากเกินกำลังของสติ ส่วนที่เกินมา คือตัณหา(ความอยาก)ที่ออกในรูปของความลุ่มหลง ความติดยึดในครูบาอาจารย์ ให้เพิ่มกำลังสติขึ้นกำลังสติที่เพิ่มขึ้นจะควบคุมกำลังศรัทธานี้ได้

อ่านต่อ (Read More)…

ฟัง “สากัจฉาธรรม วันที่ 25/12/59”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/10/2559

ฟังเรื่อง “คำพุทธ – จูฬปุณณมสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/07/2559

ฟังเรื่อง “ความแตกต่างของคนดีและคนไม่ดี”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/07/2559

HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

อ่าน จูฬปุณณมสูตร” เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง “สากัจฉาธรรม – ชัยชนะอันประเสริฐ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/12/2559

ฟังเรื่อง “ล้างทอง ล้างแล้วล้างอีกๆ ล้างจนหมด”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21/10/2556

HIGHLIGHTS:

 • วิธีการชนะใจตนเอง ทำได้อย่างไร
 • อยากออกบวชเป็นบรรพซิต แต่ติดปัญหาหลายทางทำให้รู้สึกเหนื่อยใจท้อใจ ควรจะทำหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • การทำบุญใส่บาตรให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับหรือไม่ ถ้าเขาไม่ได้รับแล้วใครจะได้รับ
 • บุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทาน ที่มีการสละออกมีความตระหนี่ที่ละทิ้งเสีย จะทำให้จิตใจเราสว่างขึ้น เหมือนแสงเทียนซึ่งเมื่อมีคนมาต่อเทียนจากเราจะทำให้มีความสว่างเพิ่มมากขึ้นแต่เทียนของเราก็ไม่ได้ดับลง
 • คำปลอบใจในสองสถานการณ์ “แค่ไปเหนื่อยไปลำบากไม่ได้ไปตาย” เมื่อพี่ชายไปเป็นทหาร กับคำว่า “แค่ไปตายไม่ได้ไปเหนื่อยไปลำบาก” เมื่อพ่อเสียชีวิต พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรถ้าบังเอิญว่า “ไปเป็นทหารแล้วตาย หรือถ้าพ่อตายแล้วตกนรก”

อ่านต่อ (Read More)…

ฟัง “อภิญญาเทสิตธรรม หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ตอนที่ ๑)”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/12/2559

ฟัง “อภิญญาเทสิตธรรม หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ตอนที่ ๒)”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายโดยละเอียดของอภิญญาเทสิตธรรม หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
 • ข้อธรรมที่ประกอบขึ้นเป็นอภิญญาเทสิตธรรม หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • สังสารวัฎนี้ สามารถนับได้หรือไม่?
 • วิธีการที่จะเอาชนะกิเลสมารที่ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวจะทำอย่างไร?
 • สติที่มีกำลังจะช่วยกำจัดความคิดฟุ่งซ่าน และทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้
 • จะวางจิตอย่างไร เมื่อเสพข่าวในสื่อ Social media แล้วมีการรุมด่ากันในสังคมเครือข่ายกันอย่างดุเดือดโดยไม่มีความเมตตาไม่ให้อภัยกัน ทำให้เกิดการแตกแยกเกลืยดชัง และถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ควรจะทำอย่างไร?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/12/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • หลักธรรมะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตสำหรับฆราวาสทั่วไป
 • ทางเสื่อมแห่งสมาธิทำได้อย่างไร
 • แนวทางในการรักษาศีลแปดที่ถูกต้อง

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/12/2559

 

HIGHLIGHTS:

 • อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเป็นอย่างไร สร้างเหตุปัจจัยแบบไหนที่เหมาะสมตามกาล
 • ศรัทธาคือแรงบันดาลใจ

อ่านต่อ (Read More)…

ฟังเรื่อง “จูฬตัณหาสังขยสูตร”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทว่า “พระต้องช่วยเหลือดูแลกัน จะไม่ดูแลช่วยเหลือกันไม่ได้”
 • “สงฆ์” แปลว่า หมู่, เป็นหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (สุปฏิปณฺโณ ภควโต สาวกสังโฆ) สงฆ์จึงเป็นหมู่ ไม่ใช่รูปเดียว จึงต้องช่วยเหลือดูแลกัน
 • ศีลในข้อที่ ๑ (ความไม่เบียนเบียด) จะต้องมาคู่กันกับเมตตา จิตใจของเราให้มาทางเมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน จะผ่อนจากหนักให้เป็นเบา ผ่อนจากร้ายให้เป็นดี

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายโดยละเอียดของคำว่า “วิจิกิจฉา”
 • โทษและวิธีละ “วิจิกิจฉา”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/12/2559

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายโดยละเอียดของกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา

อ่านต่อ (Read More)…