download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/03/2560

งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “เวทนา สัญญา เจตนา และสังขาร”
 • ความหมายและการทำงานของ “มโน และจิต”

บทคัดย่อ

หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฟังย้อนหลัง “ทบทวน “เข้าใจจิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ”” ออกอากาศทาง FM๙๒.๕ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/03/2560

งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

HIGHLIGHTS:

 • การทำความเข้าใจในความหมายของจิต มโน และวิญญาณ ภายใต้กรอบโครงสร้างของอริยสัจสี่

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ถ้าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ให้ยิ่งขึ้นไป เราปฏิบัติบูชาจะดีกว่า เอาความดีที่พระองค์สืบต่อมากระทำ เช่นดูแล พ่อแม่อย่างดี ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ การกระทำทางวาจา ทางกาย ที่มีผลมาจากการกระทำทางใจ
 • ความสงสัยว่าสมาธิเราได้ระดับไหนแล้ว เป็นวิจิกิจฉา เป็นเครื่องร้อยรัด คือ สังโยชน์ มี ๑๐ อย่าง หนึ่งในนั้น คือ วิจิกิจฉา คือ ความเคลือบแคลง ความเห็นแย้ง ความไม่ลงใจ เป็นทั้งนิวรณ์ ด้วย ทำให้จิตของเราไม่เป็นอารมณ์อันเดียว หรือเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่ แต่ไม่แนบแน่น มันไม่ลึกซึ้งลงไป
 • พระภิกษุต้องเว้นขาดสุรา หรือเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท การนำข้าวหมากใส่บาตรจะเข้าข่ายเมรัย ของหมักดอง อย่างไรก็ตามก็รับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งล่วงลำคอไป สำหรับพระภิกษุ ก็ต้องมีเหตุ มีปัจจัย แต่ถ้าต้องรับประทานจากการป่วย ก็สามารถรับประทานได้
 • คำว่า อนุปุพพิกถา หมายถึง กถา คำพูดที่แสดงไปเป็นลำดับๆ ในเรื่องของทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม ๕ อย่างนี้รวมกันเรียกว่า “อนุปุพพิกถา”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • เบื่อความวุ่นวายจึงลาออกจากงาน ควรทำยังไงกับชีวิตดี
 • ทำฌานไม่ได้ แค่เข้าใจในอริยสัจ ๔ และมรรค ๘ เพียงพอที่จะพ้นจากสังสารวัฏหรือไม่
 • การหลุดพ้น กับ นิพพาน เหมือนกันหรือไม่ครับ

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/02/2560

HIGHLIGHTS:

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ฟังเรื่อง “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ” ภาคที่ ๒ เรื่องที่ ๒๗
  download9
 • อ่าน “พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • คำถามบางคำถามที่ถามไปแล้วทำให้เกิดความแตกแยก ถ้าถามไปแล้วจะเป็นการสร้างบาปหรือไม่? แล้วกรรมนั้นจะเป็นกรรมหนักหรือเปล่า?
 • วาจาของเรามันมีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกคำที่เราพูดออกไปมันเก็บสะสมไว้เป็นกรรม พระพุทธเจ้าถึงสอนว่า ให้พูดวาจาในลักษณะที่ควรค่าในการจดจำ วาจาแม้น้อยนั้นมีประโยชน์กว่าวาจาเป็นแสนเป็นล้าน ที่พูดน้ำไหลไฟดับ พูดต่อยหอยแต่ไม่เกิดประโยชน์
 • จิตที่มีลักษณะสั่งสมนั้น สั่งสมกุศล อกุศล หรืออาสวะได้อย่างไร? และเก็บไว้ที่ใด?
 • สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง จิต มโน วิญญาณ ว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ? สามารถฟังการบรรยายเรื่อง“เข้าใจจิตมโนวิญญาณ ด้วยอริยสัจ” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)งานเริ่ม เวลา ๑๒.๐๐ น. และให้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายที่ http://puredhamma.com/event/

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายและเงื่อนไขของ “บุญ” หรือ “บาป”
 • ความหมายของคำว่า “ปุญญเขต”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความแตกต่างของ “การผิดศีล” กับ “บาป”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่รักษาศีลห้าได้บริบูรณ์จะไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอน..ทาน ศีล เป็นคุณสมบัติของเทวดา สมาธิ เป็นคุณสมบัติของพรหม
 • ความกตัญญู คือความรู้คุณผู้มีอุปการะเราก่อน เป็นกุศลธรรมที่ทำให้จิตใจอ่อนนุ่มไม่มีความหยาบ
 • การทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงไป (ศีลข้อที่ ๑) มีอยู่ ๓ ระดับ ระดับแรก คือ กระทำด้วยมือตนโดยการใช้ศาสตราอาวุธ ระดับที่สอง คือ สั่งฆ่าสั่งให้เขาทำ ระดับที่สาม ชักชวนให้เขาทำถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันกับการฆ่า

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • “โหราศาสตร์” ศาสตร์ที่ควรน้อมใจไปใส่หรือไม่

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • “สัญญาเวทยิตนิโรธ” หมายถึงอะไร
 • “อสุภกรรมฐาน” เพื่ออะไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • สัตว์ในยุคนี้มีความอาลัยเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในอาลัย คำว่าอาลัย นี้หมายความว่าอย่างไร?
 • คำว่าอาสวะ และอนุสัย สองคำนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
 • คำว่า อาสวักขยญาณ หมายถึงอะไร?
 • ทุกข์ คือ ขันธ์ห้า เหตุให้เกิดทุกข์ (สมุทัย) คือ ตัณหา ความดับไม่เหลือของทุกข์ คือ ความดับไม่เหลือของตัณหา ทางดำเนินไปให้ถึงความดับไม่เหลือของตัณหา คือ มรรคแปด

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • โภคสมบัติและรูปสมบัติในชาติภพปัจจุบัน เกิดจากอะไร
 • รับมืออย่างไรกับการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมปัจจุบัน
 • ความหมายของคําว่า “ปรินิพพาน”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • พุทธศาสนา เข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อไหร่ อย่างไร?
 • พระอรหันต์ ถอดจิตเพื่อไปสื่อสารกับ พระพุทธเจ้า ได้จริงหรือไม่ ?
 • มีสติรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของอาหารที่ทานลงไป ควรทำยังไงต่อไป ?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • ขันธ์ห้า คือ ทุกขอริยสัจ เปรียบเหมือนกายของเรา
 • ตัณหา คือ สมุทัยอริยสัจ เปรียบเหมือนเชื้อโรค
 • มรรคแปด คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปรียบเหมือนยา
 • สติก็ตาม ปัญญาก็ตามที่เป็นส่วนของมรรค นามรูปที่เป็นส่วนของทุกข์ มันดับอยู่แล้ว แต่กิจที่ควรทำมันต่างกัน ขันธ์ห้า มันก็มีตามสภาพ ตัณหา อวิชชา ต้องกำจัดออกไปด้วยมรรคแปด ทำให้เจริญ ทำให้มาก ทั้งหมดนี้มีความไม่เที่ยงเหมือนกันหมด มีเกิดได้มีดับได้ ถ้าสมาธิหรือสติเราไม่มี เราก็ต้องทำให้มันมี พยามทำให้มันได้ ตั้งความไว้ซึ่งความเพียร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • วิธีที่ดีที่สุดในการทำบุญให้กับมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว?
 • ความต่างของจิตอ่อนแอกับอ่อนนุ่ม?
 • เพื่อนร่วมงานไม่จริงใจควรปฏิบัติอย่างไร?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต”
 • ต้องรับมืออย่างไรเพื่อจัดการกับกิเลส ขันธ์ห้า และมรรค

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • ท้าวสหัมบดีพรหม ในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเกิดเป็นภิกษุชื่อว่าสหกะ ได้เจริญอินทรีย์ ๕ จนสามารถละกามฉันทะได้ และได้เกิดในพรหมโลกนามว่า ท้าวสหัมบดีพรหม
 • เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วดำริมีพระธรรมเป็นที่พึ่ง ท้าวสหัมบดีพรหมก็เสด็จลงมาอนุโมทนาว่า พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ และที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็เคารพและสักการะในพระสัทธรรมเช่นกัน
 • เมื่อพระพุทธเจ้าทรงน้อมจิตขวนขวายน้อยในการแสดงธรรม ท้าวสหัมบหดีพรหมก็อาราธนานิมนต์ให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเถิด สัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่
 • การมาครั้งสุดท้ายของท้าวสหัมบดีพรหมในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์อยู่ คือช่วงปรินิพพานและได้กล่าวคาถาว่า “สัตว์ทุกหมู่เหล่าจะทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตถาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังพระญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะเช่นนี้ยังปรินิพพาน”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • เส้นแบ่งของการทำบาปหรือการทำผิดศีล
 • โทษของการดื่มสุรา ของมึนเมา หรือเสพสิ่งเสพติด

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/01/2560

HIGHLIGHTS:

 • รายละเอียดของ “พุทธวิธีในการแบ่งจ่ายทรัพย์”
 • โทษของสังสารวัฏเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้น

อ่านต่อ (Read More)…