download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ควรต้องทำอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทุกขาปฏิปทา ไม่ได้บรรลุสมาธิแม้ปฐมฌานเลย?
 • ฝากเงินหรือของไปทำบุญ อานิสงส์เท่ากับเราไปทำเองหรือไม่
 • พระทำอาหารฉันเอง ต้องอาบัติหรือไม่
 • การทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าแสดงว่าจิตเป็นอะไรหรือเปล่า ดีหรือไม่ และอาการอย่างนี้เกิดจากอะไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • “เจ้ากรรมนายเวร” คือใคร และถูกกล่าวในอรรถกถาอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • หากบุพการีไม่มีใจน้อมลงใน “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ลูกหลานควรปฏิบัติอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • “ย่อมแล่นไปหาสิ่งที่ตนรู้ และสิ่งที่ชาวโลกสมมติขึ้นว่าเป็นความจริง” จากสิวกสูตร หมายถึงอะไร
 • เหตุ ๘ ประการที่ทำให้มีเวทนาเกิดขึ้น
 • ปฏิบัติตามมรรค ๘

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่าน “สิวกสูตร” เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทำความเข้าใจความหมายของ “อนุโมทนา”
 • ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อไปงานศพและได้ยินพระสวด “อนิจจา วต สังขารา”
 • มนุษย์ทุกข์กว่าสุนัข….จริงหรือ
 • “อาสวะ” ต่างกันอย่างไรกับ “ภูมิจิต”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายโดยละเอียดของ “สัญญา”
 • ทำอย่างไรจึงจะไม่ติดในความคิด จิต และสังขาร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความแตกต่าง และความเหมือนกัน ของคำว่า เห็นธรรมะ กับ บรรลุธรรมะ
 • ถ้าเผาศพแล้ว ไม่ได้นำเถ้ากระดูกไปลอยอังคารจะเป็นไรไหม
 • พุทธภูมิกับสาวกภูมิต่างกันอย่างไร และเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเคยปรารถนาอะไรไว้
 • การอธิษฐานจิตในกุศลที่ได้ทำจากการบริจาคโลหิต
 • การใส่บาตรตอนเช้า หากไม่ใส่อาหาร แต่ใส่ มีดโกน/แปรงฟัน/ยา ฯลฯ แทน จะได้ไหม

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

– จาก ผู้สงสัย –

คำถาม : การบวชในช่วงเวลาสั้นๆ และในงานบวชที่มีอบายมุขต่างๆ จะได้อานิสงส์หรือไม่

คำตอบ : การบวชมาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นสิ่งดี แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นั้นไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้า ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นการมองความจริง คือมองทั้งสองด้าน ส่วนดีก็มี ส่วนเสียก็มี แน่นอนว่าคนปฏิบัติไม่ดีก็มีมาแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เป็นคนสอนยากเป็นคนดื้อด้าน เป็นคนเก้อยาก… พระพุทธเจ้าจึงให้เครื่องมือที่จะกำจัดพวกคนเก้อยากนี้ออกไป นั่นคือ ธรรมวินัย ให้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกันยังไง ไม่ใช่ตัวที่จะเอาไว้เพ่งโทษ เราควรใช้ธรรมวินัยในการดูว่า อะไรถูก อะไรผิด แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง..เพียงเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์

– จาก คุณนฤมล –

คำถาม : พระสูตร มหาราหุโรวาทสูตร ที่พระพุทธเจ้าให้พระราหุลอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน เสมอด้วยน้ำ เสมอด้วยไฟ เสมอด้วยลม และเสมอด้วยอากาศ ไม่ว่าจะเสมอด้วยสิ่งใดในห้าธาตุนี้ มีความหมายเหมือนกันใช่หรือไม่

คำตอบ : ในพระสูตรนี้ บ่งบอกถึงความแตกต่างกันก็มี ความเหมือนกันก็มี เราควรอบรมจิตของเราให้เหมือนกับธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ ที่มันไม่สะดุ้งสะเทือน หวั่นไหว อึดอัด ระอา รังเกียจไปตามสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ นี่คือความเหมือนกัน ให้แยกแยะทำความเข้าใจแล้วโมหะจะหายไป

– จาก คุณป๊อบ K2 –

คำถาม : นั่งสมาธิแล้วมีความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็ใช้วิธีนึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้า อย่างอริยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ …ปฏิจจสมุปบาท ก็จะทำให้ความง่วงคลายไปได้ แต่ว่าใจยังไม่นิ่ง ถ้าเราทำอย่างนี้ไปจะทำให้เข้าสู่ความเป็นวิชชา วิมุตติ หรือไม่?

คำตอบ : ขั้นแรกในการทำสมาธิจะทำไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์ คือ เครื่องกางกั้น หนึ่งในนั้นคือ ความง่วง ต้องกำจัดนิวรณ์ออกไป วิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคคัลลานะ ๑ ใน ๘ วิธี คือ การสาธยายธรรม เมื่อนิวรณ์หายไปเราควรทำจิตให้สงบลงให้มากขึ้น ละเอียดขึ้น ควรงดท่อง งดพูด เพราะมันเป็นวิตกวิจารณ์ จุดนี้คือเราเริ่มเห็นโทษในสิ่งใดๆ สิ่งหนึ่ง ที่มันเคยมีประโยชน์มาก่อนแล้ววางสิ่งนั้น มันจะเลื่อนขึ้นสองได้ ทำให้เกิดความชำนาญ

– จาก คุณตั้ม –

คำถาม : การท่องจำคำของพระพุทธเจ้า แล้วเราทำสมาธิให้มีความชำนาญเกิดขึ้นจะสามารถเข้าถึงความเป็นสุคติ เช่น อยู่ในชั้นพรหม ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ได้หรือไม่?

คำตอบ : ความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วไปถามคนอื่นแบบนี้เรียกว่า ต้องไปพึ่งผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน แต่เราเป็นผู้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน เพราะว่าเรามั่นใจในคำสอนนี้แล้ว นี่คือลักษณะของผู้ที่ถึงกระแส คือมีความเป็นโสดาบัน การเชื่อในคำสอนอย่างเดียวก็ไม่ดีจะเป็นการงมงาย ต้องมีการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ ศรัทธา ต้องมาคู่กับปัญญา ถ้าปัญญายังไม่ถึง โดยมีความคิดว่าใช่หรือเปล่า ให้พิสูจน์ด้วยการทำจริง แน่วแน่จริง

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….
 • อ่าน “มหาราหุโลวาทสูตร” เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
 • อ่าน “ฌานสูตรที่ ๑” เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
 • คำว่า “เก้อยาก” (อ่านว่า “เก้อ-ยาก”) หมายถึง คนที่มีความด้านมาก หนามาก บอกไม่ฟัง ตัวเองทำผิดแล้วก็ยังด้านอยู่ ตัวเองผิดแล้วก็ยังไม่ยอมรับ เป็นผู้ที่บอกยาก สอนยาก

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ต้องทำอย่างไรให้มีอำนาจเหนือจิต

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทุกขาปฏิปทาจะสามารถเข้าสุขวิหารธรรมได้ (ฌาน ๑ – ๔) ใช่หรือไม่
 • กลุ่มอรหันต์ทุกๆ คน จะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิเสมอใช่หรือไม่
 • จะละกามสังโยชน์ได้ จำเป็นไหมที่จะละพยาบาทสังโยชน์ด้วย
 • จิตยังคงปรากฏมีขึ้นกับพระอรหันต์หรือไม่
 • การดับไปของมโน หมายถึงอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • การบวชในช่วงเวลาสั้นๆ และในงานบวชที่มีอบายมุขต่าง ๆ จะได้อานิสงส์หรือไม่
 • พระสูตรมหาราหุโรวาทสูตร พระพุทธเจ้าให้พระราหุลอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน เสมอด้วยน้ำ เสมอด้วยไฟ เสมอด้วยลม และเสมอด้วยอากาศ ที่มันไม่สะดุ้งสะเทือน หวั่นไหว ไปตามสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ
 • การทำสมาธิจะทำไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์ คือ เครื่องกางกั้น หนึ่งในนั้นคือ ความง่วง ขั้นแรกต้องกำจัดนิวรณ์ออกไป วิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคัลลานะ ๑ ใน ๘ วิธี คือ การสาธยายธรรม เมื่อนิวรณ์หายไปเราควรทำจิตให้สงบลงให้มากขึ้น ละเอียดขึ้น ควรงดท่อง งดพูด เพราะมันเป็นวิตกวิจารณ์ จุดนี้คือเราเริ่มเห็นโทษในสิ่งใดๆ สิ่งหนึ่ง ที่มันเคยมีประโยชน์มาก่อนแล้ววางสิ่งนั้น มันจะเลื่อนขึ้นสองได้ ทำให้เกิดความชำนาญ
 • การท่องจำคำของพระพุทธเจ้า แล้วเราทำสมาธิให้มีความชำนาญเกิดขึ้นจะสามารถเข้าถึงความเป็นสุคติ เช่น อยู่ในชั้นพรหม ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ได้หรือไม่?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ถ้าบุตรได้งานทำที่ต่างถิ่นห่างไกลจากบ้าน ไม่สามารถอยู่ดูแล พ่อ แม่ ที่แก่ชราได้ เป็นบาปหรือไม่
 • การปฏิบัติธรรมกับชีวิตการครองเรือน
 • เวลาทำสมาธิให้มีสติอยู่กับลมหายใจ
 • อย่างไรจึงจะเรียกว่ารักษาสมาธิขณะเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องนั่งหลับตา แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าขณะนั้นเรากำลังอยู่ในสมาธิ

บทคัดย่อ

คำถาม:

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ:

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • รู้สึกละอายใจ ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไปแต่งงาน
 • คนที่ฆ่าคนเพื่อช่วยชาติ ได้บาปหรือบุญ
 • ขับรถผ่านโค้งร้อยศพ ต้องทำอย่างไร

บทคัดย่อ

คำถาม:

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ:

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • เมื่อเราพบเจอความทุกข์จนหมดกำลังใจ เราต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า …ในธรรมอันผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้ว..ในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ด้วย เวลาที่เราอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก ทำให้สิ่งที่คนอื่นทำได้ยากธรรมย่อมเกิดขึ้นกับเรา บุคคลที่มีธรรมเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีใครทำอันตรายได้เลย
 • บุคคลที่มีความเลื่อมใสในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่ลังเลหรือสงสัยในตถาคต หรือคำสอนของตถาคตเลยเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้แล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีความเพียร คือการทำจริง แน่วแน่จริง มีกำลังใจ มีความกล้า จะเป็นผู้ที่ทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้ ความเพียรมีเหตุมาจากศรัทธา ศรัทธามีทุกข์เข้าไปเป็นที่ตั้งอาศัย เจอทุกข์ที่ไหน ..ให้ยิ้มเลย นี่แหล่ะจะเป็นที่ตั้งของศรัทธา อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาที่จะเห็นหรือไม่
 • มารดาบิดาเป็นบุคคลที่เราต้องเลี้ยงดู ดูแล ลูกเต้าต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาป
 • กำลังใจเกิดขึ้นในใจ เกิดจากเหตุ คือสิ่งที่เป็นภายนอกมากระทบกับศรัทธา ธรรมดาชีวิตมีสุขบ้าง ทุกข์บ้างเป็นธรรมดา สู้มันด้วยความมั่นใจ ด้วยกำลังใจ ด้วยสติ ด้วยสมาธิ

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “การไม่เพ่งเล็ง (อภิชฌา)”
 • ทางออกของปัญหา “การถูกนินทา”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • การปล่อยวางอุปาทานจิต ควรทำอย่างไร
 • การไม่ทำตามมายาคนชั่วผิดศีลหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร
 • ความหมายของคำว่า “นิมิต” และ “พยัญชนะ”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ตอนที่เจ็บป่วยไข้แล้วเราก็จะรักษาจิตของเราได้อย่างไร?
 • วิญญาณ คือ กิริยาที่รู้แจ้งได้อยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นเรียกว่า วิญญาณ เพราะฉะนั้นการรับรู้ว่ากายนี้ไม่ขยับไปตามจิตที่สั่งนั้น เป็นวิญญาณ
 • พระพุทธเจ้าทรงอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบเรื่องของขันธ์ห้านั้นเป็นเหมือนของในความฝัน

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/03/2560

งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “เวทนา สัญญา เจตนา และสังขาร”
 • ความหมายและการทำงานของ “มโน และจิต”

บทคัดย่อ

หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/03/2560

งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “เวทนา สัญญา เจตนา และสังขาร”
 • ความหมายและการทำงานของ “มโน และจิต”

บทคัดย่อ

หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/03/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทำไมการทำสมาธิ ถึงได้อานิสงส์ ผลบุญ มากกว่าการทำบุญแบบอื่น
 • ฆราวาสที่เป็นอริยบุคคล โสดาบัน ดื่มสุราของมึนเมาได้ไหม

อ่านต่อ (Read More)…