download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • อายาตนะช่องทางใดที่ละยากที่สุด ?
 • ไม่ว่าจะช่องทางใดมีความสำคัญทั้งหมด ประเด็นคือ การสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้งหลาย
  ใจนั้นเป็นหลัก เป็นประธาน เพราะอินทรีย์ทั้งห้ามันเข้าสู่ใจ อินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่แล่นไปสู่ และใจต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่
 • การสำรวมอินทรีย์มันมาอันดับแรกจากใจ…การสำรวม สังวร ระวัง มันเกิดจากสติ และสติเกิดขึ้นที่ใจ เวลาจะถอนลูกศร ถอนตรงที่ใจ มันปักตรงไหนถอนตรงนั้น เอาสติตรวจหาดู..สติจะเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศร ตั้งสติเอาไว้เราจะเห็นได้ …สติเป็นเครื่องป้องกันอยู่แล้วเป็นเหมือนกับนายทวารรักษาประตู…ให้ใช้สติในการรักษาอินทรีย์ในทุกช่องทาง นั้นจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้….

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • เพศหญิงบรรลุธรรมได้หรือไม่
 • “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” เป็นอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • บ่อยครั้งเวลาทำบุญจะนึกถึงบาปที่เคยทำมา ควรทำอย่างไร
 • “..ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ..” จะอธิบายประโยคที่นี้ให้กับคุณพ่อวัย 97 ปีเช่นไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • การบวชในช่วงเวลาสั้นๆ ๑๕ วัน จะต้องทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด?
 • การใส่บาตรพระสงฆ์ด้วยเงิน ไม่ควรทำ จริงหรือไม่?
 • ช่องทางการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทาง Line Facebook Twitter เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าข้อมูลหรือคำสอนนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 28/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความเป็นอเนกชาติความเป็นสังสารวัฏ เป็นลักษณะ อารมณ์เกิดดับขณะจิตเดียว หรือ ชาติเดียวชาตินี้ หรือ ข้ามภพข้ามชาติ
 • การฝึกฝนที่จะพัฒนาจิต ให้เห็นแจ้งเป็นไปตามความจริง ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานชีวิต ทำได้อย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 27/05/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว เห็นทุกข์ท่วมโลก ถือว่าเราจะหมดชาติหรือไม่
 • “ชีวิตที่เลือกได้” ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักการและการปฏิบัติไว้อย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • อาชีพผลิตมีดขาย สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่?
 • ต้องวางจิตอย่างไร ถ้าเราเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้คนลุ่มหลง เช่น สถานเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า ศัลยกรรมพลาสติก?
 • ผู้ที่ยังยินดีพอใจในกามอยู่ พระพุทธเจ้าใช้คำว่ากามโภคิ และได้ให้หลักเกณฑ์ไว้ ๔ อย่าง เป็นเรื่องการทำงานในปัจจุบัน การครองเรือน การทำงาน
 • ข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าใจ ในความเป็นฆราวาส จะต้องถูกบีบคั้นด้วยกาม ก็ธรรมดาสำหรับฆราวาสที่บริโภคกามอยู่ ไม่เป็นไร แต่อย่าให้ผิดศีล เพราะฉะนั้นถ้าได้ทรัพย์มาแล้วผิดศีลแสดงว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ได้โดยธรรม
 • โภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยการมีศีล…มีความขยันขันแข็ง…มีองค์ประกอบของมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง ก็ทำให้โภคทรัพย์ที่ได้ของผู้ที่บริโภคกาม (ยังยินดีในทองและเงิน) เป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม…
 • สำหรับฆราวาสที่ยังยินดีในกาม ให้พิจารณาในเงื่อนไข ๓ อย่าง

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 21/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “ยมบาล”
 • การอธิษฐานถือว่ายังเป็นอัตตาหรือไม่
 • ความหมายของคำว่า “ปฏิทินในการดำเนินชีวิต”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 20/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุใด การประสูติ/ตรัสรู้/ปรินิพพาน จึงอยู่กับผืนดิน มีปริศนาธรรมอย่างไรบ้าง?
 • เห็นสิ่งภายนอก แล้วเกิดธรรมสังเวช? ควรทำอย่างไรต่อไป?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่าน “ฐานสูตร” เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
 • อ่าน “สัพพลหุสสูตร” เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
 • ฟัง “วิจิกิจฉา ความไม่สมดุลของอินทรีย์” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ชม “กัลยาณมิตร 3 ระดับ” เผยแพร่ทาง Youtube Channel เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • เหตุเกิดวิจิกิจฉา

  วิจิกิจฉา ย่อมเกิดได้ด้วยอโยนิโสมนสิการ ในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา. ความเคลือบแคลง เพราะเป็นเหตุแห่งความสงสัยบ่อย ๆ ชื่อว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา. เมื่อภิกษุทำอโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานั้น วิจิกิจฉาย่อมเกิด. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรม เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อทำวิจิกิจฉาที่เกิดแล้ว ให้กำเริบเสิบสานยิ่งขึ้นดังนี้.

 • เหตุละวิจิกิจฉา

  แต่วิจิกิจฉานั้น จะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมมีกุศล เป็นต้น. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เป็นกุศล อกุศล ธรรมที่มีโทษ ไม่มีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ไม่ควรเสพ ธรรมที่ทรามประณีต ธรรมที่เทียบด้วยของดำ ของขาว มีอยู่ การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด หรือ เพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วดังนี้.

 • ธรรมสำหรับละวิจิกิจฉา

  อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉา คือ ๑. ความสดับมาก ๒. ความสอบถาม ๓. ความชำนาญในวินัย ๔. ความมากด้วยความน้อมใจเชื่อ ๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย.

  จริงอยู่ แม้เมื่อภิกษุร่ำเรียนทั้งบาลี ทั้งอรรถกถานิกายหนึ่ง สอง-สาม-สี่ หรือ ห้านิกาย ย่อมละ วิจิกิจฉาได้ ด้วยความเป็นพหูสูต. เมื่อภิกษุ มากด้วยการปรารภพระรัตนตรัย สอบถามก็ดี มีความชำนาญอันสั่งสมไว้ในวินัยก็ดี มากไปด้วยความน้อมใจเชื่อ กล่าวคือศรัทธาที่ยังกำเริบได้ในพระรัตนตรัยก็ดี คบกัลยาณมิตร เช่นท่านพระวักกลี ผู้น้อมใจไปในศรัทธาก็ดี ย่อมละวิจิกิจฉาได้. แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย อันอาศัยคุณของพระรัตนตรัย ในอิริยาบถทั้งหลาย มียืนนั่ง เป็นต้น ก็ละวิจิกิจฉาได้. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉา. ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า วิจิกิจฉาที่ละได้ด้วยธรรมเหล่านี้ ย่อมไม่เกิดต่อไป ด้วยโสดาบัติมรรค ดังนี้.

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 14/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
  • List01…….
  • List 02…….
  • List 03…….
 • HL2…..
 • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • วิจารณา การพิจารณา, วิจารณญาณ, ปัญญา

  วิจารยเต เอตายาติ วิจารณา กิริยาเป็นเครื่องสั่งสม (วิ บทหน้า จร ธาตุในความหมายว่าสั่งสม ยุ ปัจจัย อา อิตฺ., พฤทธิ์ อ เป็น อา, แปลง ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

 • อ่าน “อุณณาภพราหมณสูตร อินทรีย์ ๕ มีอารมณ์ต่างกัน” เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของ “อันวยญาณ” และ “ธรรมญาณ”
 • วิธีตรวจสอบตนเองว่า มีศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหว

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • สัสสตทิฐิ หมายความว่า สิ่งทั้งปวงนั้นมีอยู่ อย่างชาติก่อนภพก่อนอะไรที่มันดับไปแล้วล่วงไปแล้วผ่านมาแล้ว ถ้าเรายังคิดว่ามันมีอยู่เป็นของเรา นี้เป็นความเห็นที่สุดโต่ง เรียกว่าเป็นสัสสตทิฐิ
 • การรับรู้เรื่องราวในอดีต คือวิญญาณ ความสามารถในการรู้ตรงนี้ คือ ปุพเพนิวาสนุสติญาณ ซึ่งเป็นคนละอันกับญาณที่เห็นตามที่เป็นจริง ญาณ คือ การเห็นตามที่เป็นจริง จะต้องมีเพื่อไม่ให้เป็นสัสสตทิฐิ มีการเห็นตามที่เป็นจริงว่าาสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ก็จะไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมา ในขันธ์ห้าที่เป็นอดีต ถึงจะเรียกว่าไม่เป็นสัสสตทิฐิ
 • ในเรื่องราวชาดกทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเล่ามาก็จะมาสรุปลงที่ว่าให้ปล่อยวาง ให้เห็นตามที่เป็นจริง ให้รอบรู้เรื่องกรรม ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนาน แต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องบุญและบาป ให้เข้าใจถึงการบำเพ็ญบารมีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราควรจะใช้ช่วงสำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา ในการบูชาพระพุทธเจ้า บูชาในสิ่งที่เป็นนิรามิตร เป็นการปฏิบัติ เป็นสิ่งดี โดยการพยายามทำความเข้าใจ ทำจิตให้มีความอ่อนน้อมนุ่มนวล เป็นความยำเกรงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ความอ่อนโยนในจิตของเรา เอานิวรณ์ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงเห็นแย้งออกไป ตั้งนะโมไว้ในใจ สามารถทำพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานจากเราแล้ว อยู่ไกลจากเราด้วย ให้อยู่ใกล้ในจิตในใจของเราได้..

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “พุทธภูมิ” และ “สาวกภูมิ”
 • “พุทธภูมิ” กับ “สาวกภูมิ” มีความต่างกันอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของ “จิตประภัสสร”
 • การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืน มีอานิสงส์อย่างไร
 • “บุญกิริยาวัตถุสาม” หรือ “อริยมรรคมีองค์แปด” มีความเป็นเลิศกว่ากัน

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • การเคลือบแคลง เรียกว่า วิจิกิจฉา ไม่เหมือนกับคำถาม ความเคลือบแคลง ความเห็นแย้ง ความไม่ลงใจ จะทำให้จิตให้กระด้าง แต่พอเราได้สมาธิแล้ว จะใคร่ครวญเรื่องราวใด อาจจะได้คำตอบบ้างหรือไม่ได้คำตอบบ้างตามปัญญาที่เรามี แต่ว่าความไม่ลงใจ จิตมีความกระด้างจะไม่มี
 • อริยสัจสี่ข้อที่ ๔ คือมรรค ๘ และในมรรค ๘ ข้อที่ ๑ สัมมาทิฐิ ก็คือการรู้ในทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งก็เป็นมรรค ๘ ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่มีการวนแบบซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้จะทำให้จิตเรามีการคิดใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ นั่นคือมีสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแล้ว
 • ในสมาธินั้นไม่มีนิวรณ์ และวิจิกิจฉาก็คือนิวรณ์ ข้อที่ห้า
 • จิตที่บรรลุธรรมนั้นเป็นเอก เป็นหนึ่ง เป็นเอกิภาค มีความนุ่ม สว่าง เป็นจิตเดียว จิตแบบนี้มีสัมมาทิฐิแน่นอน และสิ่งที่ทำให้จิตไม่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ สิ่งนั้น คือ นิวรณ์ ทั้งห้า สิ่งนั้นคือ อกุศลธรรม ทั้งหลาย

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • การกระทำที่จะทำให้เราออกจากที่นั่งลำบาก

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • อะไรคือสถานะการณ์ที่เรียกว่าการตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
 • ความเข้าใจ ๓ อย่างที่จะต้องมีในการที่จะเอาตัวเองออกจากที่นั่งลำบาก

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • มิลินทปัญหา น่าเชื่อถือได้แค่ไหน
 • พิจารณา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ให้พิจารณาทั้งหมด หรืออันใดอันหนึ่งก็ได้
 • สัมมาสมาธิ จำเป็นต้องได้สมาธิทั้ง ๔ ระดับเลยหรือไม่
 • คำว่า “รู้” ในสติปัฏฐาน ๔ แต่ละหมวด
 • ถ้าเราเจริญกายคตาสติอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณา เวทนา จิต ธรรม สามารถบรรลุธรรมได้ใช่หรือไม่

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “เรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้”
 • ความหมายของคำว่า “ที่สุดของโลกอยู่ที่สัญญาและใจ” และเราควรจะจัดการกับสัญญาอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…