download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • การทำตามใจกิเลสมีลักษณะอย่างไร
 • “กิเลส ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘” มีความหมายและมีที่มาอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • จำเป็นหรือไม่ ไหว้พระทุกครั้งต้องจุดเทียน จุดธูปก่อน
 • ปิติกับสุข เหมือนกันมั๊ย แล้วต่างกันอย่างไร
 • การใส่บาตรพระหรือถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้ใช้หรือไม่ และคนที่ชีวิตหาไม่แล้วจะใช้อย่างไร
 • การตายของแต่ละคน

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • การนั่งวิปัสสนา ได้ปัญญาเท่านั้น ไม่ได้บุญ ?
 • ถ้าจริตในทางปฏิบัติไม่ตรง จะแก้กัมมัฏฐานอย่างไร ?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่ทำอนันตริยกรรม จะห้ามสวรรค์ นิพพาน ในชาตินี้เลย จริงหรือไม่? การทำสงฆ์ให้แตกกัน ทำไม? ถึงห้ามนิพพาน
 • คนที่ทำผิดศีลจะมีความร้อนใจ และจะไม่สามารถทำ ปิติ ปราโมทย์ สมาธิ หรือปัญญาได้เกิดขึ้นได้ และการทำสงฆ์ให้แตกกันทำไมถึงหนักพอกัน?
 • ความหมายของคำว่า “กัปป”
 • ผู้ที่บวชตอนอายุมาก แสดงว่าคนนั้นเห็นความทุกข์มามาก?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “ปัจจเวกขณญาณ”
 • ความหมายของคำว่า “ธรรมะทั้งปวง มีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิด ธรรมะทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ประชุมลง”
 • การเจริญสมถะ วิปัสสนา มีผลลัพธ์อย่างไร
 • ทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงค์มาก

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุแห่งความเสื่อมหรือเคลื่อนไปของสมาธิ มีรายละเอียดอย่างไร พร้อมตัวอย่างประกอบ

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 09/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • การทำบุญในวันธรรมดาหรือในวันสำคัญทางศาสนา ได้บุญมากกว่ากัน
 • “แข่งอะไรแข่งได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนากันแข่งไม่ได้” จริงหรือไม่ อย่างไร
 • กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ มีรายละเอียดอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 08/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุการณ์สำคัญและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมของวันอาสาฬหบูชา
 • ต้องการดึงครอบครัวขึ้นมาจากความยากจน ควรทำอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • ขันธ์ห้าไม่ใช่ของเรา แล้วจิตใช่ของเราด้วยหรือเปล่า?
 • จิตของเรานั้นมีกี่ดวง? ต้องการจะเข้าใจลักษณะการทำงานของจิต เราจะบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านได้อย่างไร? อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจิตที่ดับไป วิ่งแล่นแส่ส่ายนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่?
 • เรื่องของจิตในลักษณะที่เป็นเจตสิก แบ่งเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ ว่าเป็นอัญญสมานา ๑๓ ดวง เป็นอกุศล ๑๔ อย่างที่ต้องละ เป็นโสภณเจตสิก ๒๕ ที่เป็นมรรคต้องเจริญ กลุ่มต่างๆ อารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในใจของเรา ที่มันจะกำหนดรู้ ต้องละ ต้องเจริญ เราสามารถที่จะค่อยๆ ทำความคุ้นเคยให้สามารถมีกำลังเพิ่มขึ้น จนกระทั่งให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไร ?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตน”
 • การบรรลุอรหันต์ของคฤหัสถ์ มีลักษณะอย่างไร
 • อาบัติปาราชิกหรือไม่ ขึ้นกับอะไร
 • ความแตกต่างระหว่างกับมุ่งมั่นและความดื้อรั้น
 • ธรรมะคือ อนัตตา เป็น อกาลิโก

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ

หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • การศึกษาภาษาบาลี สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้หรือไม่?
 • การทำสังฆกรรม ทำไมจะต้องมีการแบ่งระหว่างธรรมยุต และมหานิกาย นี่ใช่เป็นคำสอนหรือไม่?
 • เมื่อรู้สึกโกรธแค้นกับผู้ที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า จะแก้ปัญหานี้อย่างไร?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 25/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • เข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่ หากไม่เคยนับถือในพุทธศาสนา รวมถึงไม่เคยพบหรือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย
 • ลักษณะและอรรถของคำว่า “เฉยๆ ไม่ทุกข์ – ไม่สุข อุเบกขาและวิมุตติ”
 • เชื้อโรคในทางพุทธศาสนาคืออะไร
 • บุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากวัดนำเอาของที่ถวายแก่สงฆ์ไปใช้บริหารจัดการจะมีบาปหรือไม่ อย่างไร
 • ต้นไม้และป่า บวชได้หรือไม่

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 24/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความตาย กับ ความเศร้าเป็นคนละเรื่องกัน
 • ความหมายของ “ทายาทโดยธรรม มิใช่อามิสทายาท”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พี่สาวของผู้ถามตายได้หลายปีแล้ว ตอนที่ตายนั้น ตัวผู้ถามนี้ก็ได้กลิ่นเหม็น คือ ได้กลิ่นอยู่คนเดียว พอจัดงานศพ เผาเรียบร้อยแล้ว กลิ่นเหม็นที่มันเหมือนติดอยู่ของตัวเอง มันก็หายไปทันที ก็จึงถามว่า หมายความว่าอย่างไร?
 • มีคนหนึ่งเขาป่วยมาหลายปี ตอนที่ป่วย และตอนก่อนจะตาย เขาก็ไม่ได้ทานข้าว ไม่ได้แต่งหน้าอะไร อยู่มาช่วง ๒-๓ วันสุดท้าย แต่ว่าพอตายแล้วก็มีหน้าอมยิ้มอยู่จนหมดลม ผิวหน้าก็ยังสวยงามดีอยู่ แบบนี้หมายความว่าอะไร?
 • ผู้ถามได้เคยฟังเทศน์ของข้าพเจ้า เรื่องของความคิด และข้าพเจ้าได้พูดถึง ความคิดชนิดที่ไม่ได้เป็นภาพ ไม่ได้เป็นเสียง แบบนี้มันก็มี คำถามคือ ท่านเอามาจากไหน? อะไรอย่างไง? เหตุเกิดมันเกิดจากอะไร? เป็นไปได้อย่างไร?
 • คนที่เป็นโรคสมองเสื่อม(Alzheimer) บุคคลที่เขาเป็นโรคนี้ ตอนก่อนที่เขาจะมาเป็น เขามีการปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักสติปัฏฐาน ๔ อยู่ แต่ถ้าเขามาเป็นโรคนี้แล้ว ในภายหลัง คำถาม ก็คือ เขายังมีความรู้ตัวอยู่ หรือไม่?
 • ความหมายของ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ คือ อะไร? มรรค ผล มาจากไหน?
 • “จิต” มีหน้าที่ในการสั่งสมอย่างเดียวใช่หรือไม่? หรือว่าจะมีหน้าที่ในการไม่สั่งสมได้หรือไม่? ขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใช่หรือไม่?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 18/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายและลักษณะของความเป็นสงฆ์
 • โทษของลาภสักการะ แก้ไขได้อย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 17/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พิจารณาธรรมให้ถูกต้องเป็นอย่างไร
 • ทำอย่างไรจึงจะปฎิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • อกุศลธรรม กับ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ต่างกันอย่างไร?
 • สหัมบดีพรหม กับ พระพรหม เป็นคนเดียวกันหรือไม่?
 • จากบทสวดต่อท้ายทำวัตรเช้า “การทำที่สุดแห่งทุกข์”เป็นแบบไหน
 • คำว่า วิหาร กับโบสถ์ ต่างกันอย่างไร?
 • คำว่าปล่อยวาง และคำว่าวางเฉย คำว่าไม่สนใจ เหมือนกันหรือไม่?
 • จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าในสมัยนี้เราจะดำเนินชีวิต เหมือนในพระสูตรหนึ่ง ชื่อ คติกาละสูตร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 11/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทำอย่างไรจึงจะ “รู้ก่อน” ได้ในทุกครั้งที่โทสะ+โมหะ เข้ามากระทบโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิด
 • พระอรหันต์มีเวทนาชอบใจบ้าง ไม่เป็นที่ชอบใจบ้าง ให้รู้สึกสุขและทุกข์บ้าง กระทบไปถึงใจพระอรหันต์ไหม
 • การที่จะกำหนดลมหายใจของปุถุชนคนธรรมดานั้นให้มีสติอยู่จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต เป็นการทรมานหรือไม่
 • คนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้น หมายถึงอย่างไร
 • การที่เราฝันในสิ่งที่ต่อมาเกิดขึ้นจริง เป็นเพราะเหตุเช่นไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 10/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “อนาถปิณฑิโกวาทสูตร”
 • ชอบดูถูกดูแคลนผู้อื่นอยู่ในใจ มีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขหรือจัดการอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…