download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • จิตมีปัญญาหรือไม่
 • ปัญญาอยู่หรือเกิดที่ไหน สามารถเจริญมรรคได้หรือไม่

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • จริงหรือไม่ คนเราทำกรรมอะไรไว้กับใคร ไม่ว่ากับมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉาน กรรมนั้นจะติดตามเราไปตลอด จนกว่าเราจะชดใช้กรรมนั้น?
 • คำว่าขออโหสิกรรม และคำกล่าวนี้เป็นพุทธพจน์หรือไม่ ?
 • การให้ทานที่เป็นเครื่องประดับจิต เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต มันคืออะไร? เกี่ยวกับสมถะวิปัสสนาหรือไม่? แล้วไปเกี่ยวข้องกับการละความตระหนี่หรือไม่อย่างไร?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/09/2560

HIGHLIGHTS:

บทคัดย่อ

คำถาม ๑:

คำตอบ ๑:

 

คำถาม ๒:

คำตอบ ๒:

 

ตอบคำถาม: คุณอานนท์ อนันตชิน / คุณ Thasanai Mahavongtrakul

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • รายละเอียดของพระวินัยเกี่ยวกับการรับอาหารของภิกษุในตระกูลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ
 • ไม่สามารถบวชพระได้ตามที่เคยพูดไว้ ควรทำอย่างไร
 • โสดาบันหรือโสดาปัตติมรรค ตรวจสอบได้อย่างไร
 • การเจริญเมตตาควรวางจิตอย่างไร

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • แว่นส่องธรรม ในมหาปรินิพพานสูตร มีรายละเอียดอย่างไร
 • บุพพนิมิตแห่งมรรค มีอะไรบ้าง

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • การแผ่เมตตาควรทำอย่างไร และอานิสงค์ของการแผ่เมตตา

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/09/2560

HIGHLIGHTS:

 • กรรมฐาน ๔๐ ประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/08/2560

HIGHLIGHTS:

 • คำว่าสัตว์ ที่ใช้ในพระสูตรต่าง ๆ เกี่ยวข้อง กับ จิต มโน วิญญาณ หรือสาย ปฏิจจสมุปบาท หรือไม่อย่างไร?
 • การนับพรรษาของภิกษุ นับอย่างไร?
 • คำว่า “อนุโมทนา” กับ “โมทนา” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
 • คำว่า “โสดามรรค” กับ “โสดาผล” มีความหมายว่าอย่างไร?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • เพราะเหตุใด คนธรรมดาจึงมองไม่เห็นเปรต แต่นกเห็นเปรตได้
 • เมื่อปฏิบัติสมาธิแล้วเกิดนิมิต ควรปฏิบัติตนเพื่อรับมืออย่างไร
 • การแผ่เมตตาควรทำอย่างไร
 • “การเจริญอนิจจสัญญา” นั้นสามารถเจริญได้ในสภาวะใดจึงเหมาะสมมากที่สุด

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • เมื่อไม่แน่ใจว่างานที่ใช้ในการเลี้ยงชีพปัจจุบันขัดกับหลักธรรมะหรือไม่ ควรปฏิบัติตนอย่างไรและยึดหลักธรรมะข้อใดบ้าง

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/08/2560

HIGHLIGHTS:

 • เราจะค้นหาจิตเบื้องลึกของเราอย่างไร?
 • จากพระสูตรที่ว่าจิตก็ดี มโนก็ดี วิญญาณก็ดี จากกที่พระพุทธเจ้ากำหนดบทพยัญชนะโดยการใช้คำว่า จิต มโน และวิญญาณ มีนัยยะสำคัญหรือไม่?
 • ในอุปมาที่เกี่ยวกับลิงในพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงการจับสัตว์มาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลัก ในอุปมานี้พูดถึงอะไร จิต มโน หรือวิญญาณ ?
 • อุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบด้วยวานรไปเร่ร่อนหาผลไม้ในป่า เปรียบกับตัณหาที่ปกคลุม ทำให้ผู้ที่ถูกตัณหาไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ เป็นอย่างไร?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • ความเกี่ยวข้องกันของ ราคะ โมหะ โทสะ และโลภะ

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • ความแตกต่างระหว่าง “ความเบื่อหน่าย (นิพพิทา)” กับ “ความเบื่อเซ็ง”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • ความหมายและรายละเอียดของ “ความเพียรสี่สถาน”

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/08/2560

HIGHLIGHTS:

 • หน้าที่ของบิดา มารดาต่อบุตรธิดา

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/08/2560

HIGHLIGHTS:

 • พระสงฆ์สามารถทำการหุงต้มด้วยตนเอง ได้หรือไม่?
 • ในพระสูตรนิพานสูตร ที่ว่านิพพานเป็นอายตนะ เป็นอย่างไร? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? แล้วทำไมนิพพานจึงมีการไปรับรู้ในสิ่งต่างๆ ได้หรือไม่?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • นิทานธรรมบท เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง
 • ทำอย่างไรให้บุญกุศลที่ทำได้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรและอื่นๆตามที่ตั้งใจ
 • อานาปานสติ เบื้องต้นต้องภาวนา “พุทโธ” ใช่หรือไม่

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • อารมณ์อนัตตาเป็นอย่างไรหรืออย่างไรจึงเรียกว่าเป็นอนัตตา
 • ความแตกต่างของ สักกายทิฏฐิ / อหังการ มมังการ อันเป็นมานานุสัย / เอตํ มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตา และ อัส๎มิมานะ

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/08/2560

HIGHLIGHTS:

 • บทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ มีอะไรบ้างแต่ละคัมภีร์มีสาระอย่างไร?
 • การให้เพื่อหวังบุญ ทักษิณาทาน คือ การให้ในเนื้อนาบุญ แต่การให้ในลักษณะการสังเคราะห์ ดูตามเหตุตามผล ตามเหตุปัจจัย
 • การเป็นนักบวชสามารถทำได้แต่ความเป็นอัตภาพของความเป็นมนุษย์เท่านั้นใช่หรือไม่? พวกเทวดา หรือว่าสุคติภูมิอื่นๆ สามารถเป็นนักบวชได้หรือไม่?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • จิตผู้รู้ คืออะไร
 • คำอธิบายเกี่ยวกับ “วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณ และวิญญาณธาตุ”

อ่านต่อ (Read More)…