download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/07/2559

“คือภิกษุในกรณีนี้ เมื่อเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือรู้ธรรมะด้วยใจแล้ว ก็รู้ชัดราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายใน ก็รู้ชัดราคะ โทสะ โมหะ อันไม่เกิดมีอยู่ในภายใน ว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายใน ภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้ว ยังจำเป็นอยู่อีกหรือ ที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อ ความชอบใจ การฟังตาม ๆกันมา การตริตรึกไปตามอาการ หรือการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตน”

Q: ราคะ โทสะ โมหะยังปรากฎในจิตพระอรหันต์คืออะไร ในเมื่อเป็นผู้ไกลจากกิเลส

A: พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “อัชฌัตตัง ราคะ โทสะ โมหัง” อชฺฌตฺตํ (อัช-ฌัต-ตัง) แปลว่า ในภายใน กิเลสที่มีอยู่ในภายใน ยกตัวอย่างท่อน้ำที่ถูกฝังเมื่อ 20 ปีก่อน เห็นเมื่อฝนชะหน้าดินออก หรือการถูกธรณีสูบลงไปก็ใช้คำนี้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/07/2559

“คือบางคนมีความเพียรแล้ว แต่ยังละไม่ได้ เราพยายามมารู้ลมหายใจแล้ว แต่มันก็ยังมีความคิดบ้า ๆ บอ ๆ อยู่ อันนี้มันเกิดขึ้นได้ พอเรามีสติ สิ่งที่เราได้เรามีคือสติ สิ่งที่เราได้เรามีคือความเพียร สตินั้น ความเพียรนั้น ยังไม่ได้ออกผล ยังไม่ได้ออกลูกมาเป็นสมาธิ เพราะงั้นถ้าจะบอกว่า ทำให้ตายก็ไม่ก้าวหน้า มันก็ไม่ถูก 100%”

Q: ทำอานาปานสติ แต่ว่าไม่ได้ละอกุศลในใจ ทำให้เข้าฌานสมาธิไม่ได้ ถ้ายังไม่ละกามพยาบาทเบียดเบียน ทำให้ตายอย่างไรก็ไม่ก้าวหน้าใช่หรือไม่ และเคยเชื่อว่าความคิดคือความทุกข์ทั้งหมด แต่ที่จริงแล้วความคิดที่ไม่ดีนั่นแหละนำมาซึ่งความทุกข์ เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่

A: “ความคิดทั้งหมดเป็นความทุกข์” เข้าใจถูกตามพยัญชนะ แต่ในอรรถะในมุมของผู้ถาม ความคิดทั้งหมดจะเหมารวมว่าไม่ดี ไม่ใช่ ส่วนดีก็มี ส่วนไม่ดีก็มี ความคิดในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกามพยาบาทเบียดเบียนเป็นความคิดที่ดี ให้เอาใจไปใส่ตรงนั้น คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสมาธิต้องเรียบไม่มีคลื่น ไม่มีความคิด จริง ๆ แล้วมีระดับของมัน อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/07/2559

“เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ใคร่ครวญธรรมเรื่องของโพชฌงค์7กับมรรค8 จริงๆแล้วเป็นหมวดธรรมอันเดียวกัน ในโพธิปักขิยธรรม37อย่าง เป็นหมวดธรรมที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/7/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/7/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 6/07/2559

Q:ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัมมาสติ เป็นอย่างไร? “เป็นผู้เห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย, เห็นจิตในจิต, เห็นธรรมในธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ กำจัด อภิชฌา และโทมนัสในโลกออกเสียได้ อันนี้เรียกว่า “สัมมาสติ” ฟังแค่เนี้ย ก็ยังไม่เข้าใจว่า หมายถึงอะไรกันแน่ ยังงงๆกัน และก็มีคำอธิบายหลายๆอย่าง อาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้น อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เข้าใจบ้าง ที่ไม่เข้าใจก็มี ก็เลยสอบถามมาว่า ตรงจุดเนี้ย ที่เรียกว่า”เป็นสัมมาสติ”เป็นอย่างไร?คุณรุ่งนภาได้เห็นข้อมูลส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎก ที่อยู่ในเล่มที่ ๓๑ ที่อยู่ในส่วนของขุททกนิกาย เป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่า “ปฏิสัมภิทามรรค” ได้มีคนอธิบายเรื่องของสติปัฏฐาน ๔ อย่างดีมากทีเดียว ผู้ถามสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาในส่วนนี้ได้ ก็เลยคิดว่า ตรงนี้สำคัญมากเลย ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วย และก็อยากให้พอจ.อธิบายเนื้อความในส่วนนี้ให้ฟังด้วย
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/07/2559

“เห็นพระพุทธรูปที่เขาปั้นมาในระยะหลัง ให้เข้ามาถึงตัวแม่บทตรงนี้ เป็นคำสอนเดิมตรงนี้ เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราไปเห็นไปดู ศึกษาคำสอนเข้ามาแม่บทตรงนี้จะมีประโยชน์”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/07/2559

“เราจะเอาเจ้าความหวาดและหวังออกไปจากจิตของเรา ตั้งจิตของเราใหม่ ด้วยตอม่ออันใหม่ คือแทนที่เราจะใช้ตอม่อคืออวิชชาและตัณหาเป็นตัวตั้งที่จิต ใช่มั้ย เราก็ใช้ตอม่ออันใหม่คือเรื่องของสติ ใช้สติเป็นตัวคั้งอันใหม่ ตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติ พอตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติแล้ว สติจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถคิดดี พูดดี ทำดีได้ ไม่ว่าเขาจะดีมาไม่ดีมา ไม่ว่าเราพอใจไม่พอใจ เราก็ต้องคิดดี พูดดี ทำดี ให้อยู่ในมรรค”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 29/06/2559

ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าว่า เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า “พระขีณาสพ(พระอรหันต์) เมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/06/2559

“สัตตานังในพระสูตร พระพุทธเจ้าบัญญัติความหมายว่า การที่เราไปยึดคือ รูป เวทนา สัญญา สังขารนี้แหละ การที่เราไปข้องนี้แหละ เรียกว่าสัตว์ คำว่า สัตว์ จึงแปลว่า ข้อง ตรงนี้จึงเป็นการลักษณะบัญญัติความหมายของคำว่าสัตว์ที่ว่าหมายถึง ข้อง คือไม่ได้มีความหมายว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ที่ว่าอะไรจะไปยึดเกาะอะไร จะเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่อย่างนั้น แต่คำว่าสัตตานังหมายถึง ไปข้องอยู่ ข้องอยู่ในอะไร ข้องอยู่ในขันธ์ห้า”

Q1: ความหมายของธรรมะหรือธรรม มีกี่นัยยะ

A1:  คำว่า ธรรมะ” มีความหมายที่ใช้กันกว้าง ๆ เป็น ๒ นัยยะ

  • นัยยะแรก ถ้าใช้ในความดีก็จะคู่กับคำว่าอธรรมะ
  • นัยยะที่  หมายความว่า เป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งที่มีความทรงสภาพ ทรงค่าของมันไว้ ก็จะตามนัยยะของอริยสัจสี่ ที่ควรละก็มี ที่ควรทำให้แจ้งก็มี

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/06/2559

“อาตมาเล่าเรื่องของอตุละอุบาสกให้ฟัง ว่าธรรมดาถูกด่าถูกว่าก็ธรรมดา เรื่องมเหสีพระเจ้าอุเทนที่มาด่าพระพุทธเจ้า เรื่องที่ทูสีมารไปดลใจคนให้มาด่าสาวกของพระพุทธเจ้ากะกุธสันทะ พระพุทธเจ้าทั้ง2พระองค์ให้นโยบายอย่างเดียวกันในการทำจิต ก็คือให้มีเมตตา เปรียบอุปมาอุปไมยอีกพระสูตรที่แสดงกับพระภัคคุนะ ด้วยการทำจิตให้เหมือนกับดิน เหมือนกับน้ำ เหมือนกับอากาศ เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟู แล้วยังพูดถึงเรื่องพราหมณ์ที่โกรธด่าพระพุทธเจ้า ก็ไม่ร่วมกินกับเขา เราจะทำจิตให้ไม่ด่าตอบ ไม่ร้ายตอบได้ ก็ให้เจริญพรหมวิหารสี่”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/06/2559

“กามติดอยู่ในใจ กามคุณเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ติดอยู่กับกามแล้วมาจากสิ่งภายนอก”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/06/2559

“อาตมาเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านผู้ฟังได้เลยว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นของจริง เพราะตัวเราเองไม่ได้คิดจะอยู่นาน คือจะอยู่แค่๓เดือนเป็นอย่างมาก แต่พอบวชมาแล้วเราอยู่ได้ เรามีความมั่นใจในธรรมวินัยนี้ คำสอนนี้มีความลึกซึ้ง ละเอียด ปฏิบัติได้ผลจริง มันเป็นของจริง ให้มีความมั่นใจเลยว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ผู้ที่ปฏิบัติดีจริงๆเขายังมีอยู่ ธรรมะนี้เป็นของที่สามารถปฏิบัติได้จริง พอเราจะศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ ให้เข้าถึงพุทโธธัมโม สังโฆ ตรงนี้ นี่คือจุดประสงค์ เพื่อให้เรามีศรัทธา เพื่อให้เรามีความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติให้ได้ ในการที่เราจะพ้นทุกข์ให้ได้”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/06/2559

“เรื่องของกรรมมันคือการกระทำ บุคคลจะทำความชั่วหรือความดี อยู่ที่เขากระทำ แล้วถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้น เขาไม่ทำอีอย่างหนึ่ง ทำไมเขาถึงทำสิ่งที่ไม่ดีแทนที่เขาจะทำสิ่งดี อันนั้นเป็นเพราะอาสวะที่สั่งสมมา”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/06/2559

“คนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ คุณจะต้องมีโพธิญาณตรงนี้ คุณต้องมีความสามารถตรงนี้ คุณถึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งความสามารถที่เรียกว่า “โพธิญาณ” มันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียว เพราะงั้นบุคคลที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณ เขาต้องพยายามสร้างบารมีสร้างกุศลในการที่จะทำจิตใจที่ยังพร่องอยู่ ให้มันเต็มขึ้นมา ใช้เวลานานมากที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/06/2559

“เรื่องของการทำให้สมดุลย์ระหว่างการดูแลมารดาบิดา หน้าที่เราก็ต้องทำ เราฉวยโอกาสตรงนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเลย ฝึกความอดทน แล้วก็เป็นการที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดท่าน ประดิษฐานท่านให้อยู่ในศีล จาคะ ปัญญา อันนี้สำคัญมากเลย บางคนทิ้งร้างหนีครอบครัวออกมาปฏิบัติธรรม อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่สมควรแก่ธรรม ยังมีหน้าที่บางอย่างที่ยังบกพร่องอยู่ ยังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกด้านของชีวิต คือบางทีบางด้านเรางามอยู่สวยอยู่ เหมือนเพชรเจียรนัยนั้น ถ้าเขาเจียแค่บางด้าน แต่ด้านหลังเขาไม่เจียให้ดี มันก็ไม่งามนะ ชีวิตเราเหมือนกัน เราทำให้มันดีทุกด้าน พอทำให้มันดีทุกด้าน มันจะงดงามตลอด”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/06/2559

“มหาประเทศคือการมาเทียบเคียงตรวจสอบ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนการปรินิพพาน ว่าถ้ามีใครพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่านี่เป็นคำสอนของพุทธะ …อย่าพึ่งคัดค้าน อย่าพึ่งเชื่อ แต่จงกำหนดบทพยัญชนะนั้นให้ดี แล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตร นำไปตรวจสอบในพระวินัย ถ้าเข้ากันไม่ได้ ลงกันไม่ได้ นั่นไม่ใช่คำของพุทธะแน่แล้ว บุคคลผู้นั้นจำคำมาผิด ให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสีย ถ้าลงกันได้ เข้ากันได้ นั่นคือคำของพุทธะแน่นอน ให้ทรงจำคำเหล่านั้นไว้ นั่นคือหลักการนะ”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 8/06/2559

Q: การดูแลมารดาบิดา เนื่องจากเราทำงานแล้ว โตแล้ว มีเงินทองแล้ว เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาในลักษณะไหนดี? จึงถามมาเป็นกรณีศึกษาดังนี้
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/06/2559

“จุดประสงค์ของการสังคายนาเพื่อความสามัคคี จุดประสงค์ของการที่เรามาศึกษาเพื่อให้สละความยึดถือ คลายความเป็นตัวตน ความที่จะไปยึดมั่นว่า อันนี้เท่านั้นจริง อันอื่นไม่ได้ หรือความที่จะเหมารวม อย่าทำอย่างนั้น เราต้องรู้จักแยกแยะแจกแจง ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่ด่าไม่ว่ากัน เป็นผู้ที่สมัครสมานสามัคคีกัน เข้าใจส่วนไหนแล้ว ก็ทำความเข้าใจให้ตรงกัน จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ได้”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/06/2559

“สังคายานาคือคุณมาตรวจสอบให้เหมือนกัน แล้วก็สวดขึ้นพร้อมกัน ให้ลงกันทั้งพยัญชนะ ให้ลงกันทั้งอรรถะ ซึ่งรูปแบบการสังคายานาครั้งแรกเลย ที่ทำตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ก็มีการแบ่งหมวดหมู่กันเอาไว้ เพราะงั้นรูปแบบของพระไตรปิฎกจึงมีมาตั้งแต่ตรงนั้น น่าจะมีการแบ่งหมวดหมู่มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว คำที่เขาใช้คือธรรมและวินัยเท่านั้นเอง”
อ่านต่อ (Read More)…