download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/10/2559

HIGHLIGHTS:

  • ปรารถนานิพพานก็เป็นทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า “ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น เป็นทุกข์.” แล้วเราทำอย่างไงถึงจะถูก? “ต้องทำตามมรรค ๘”
  • การที่เราจะประสบความสำเร็จในทางคำสอนของพุทธะ ไม่ใช่ด้วยความปรารถนา แต่ต้องกระทำโดยลึกซึ้งแยบคาย กระทำโดยถูกต้อง เปรียบเทียบกับการที่เราต้องการเนย
  • “ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้โดยด้วยปรารถนา” ในทางคำสอนของพุทธะ สอนให้มีการอธิษฐาน การอธิษฐาน ไม่ใช่!! การปรารถนา “การอธิษฐาน” คือ การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นี้ คือ มรรค ๘
  • กรรมมี การผูกเวรมี แต่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มี เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็น “อนัตตา”
  • นิพพานไม่ได้เป็นการเข้าไป แต่เป็นการทำให้แจ้งขึ้น

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/10/2559

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ
…ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเรา ก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิด…”

Q1: “การดูแลสงฆ์อาพาธเปรียบเสมือนการได้ดูแลพระพุทธเจ้า” คำกล่าวนี้ถูกต้องและมีพุทธพจน์อ้างอิงหรือไม่ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/10/2559

“เราเก็บสะสมทรัพย์มาเป็นโภคทรัพย์ แล้วถ้าอริยทรัพย์ของเรามันยังพร่องอยู่ เรายังรู้สึกมีความตระหนี่อยู่
มีความกังวลใจอยู่ มีความข้องใจอยู่ แสดงว่าอริยทรัพย์คุณยังพร่องอยู่มากเลย เราจะทำอย่างไงให้โภคทรัพย์นี้แปลงเป็นอริยทรัพย์ให้ได้
เราก็ให้ทานซะส่วนหนึ่งด้วย แต่มันก็ยังน้อยไป เราก็ทำศีลด้วย ทำภาวนาด้วย เราสามารถที่จะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นได้ อย่าประมาท
มองให้ถูกจุด แก้ไขความทุกข์ให้ถูกต้อง อย่าไปแก้ที่เรื่องโภคทรัพย์ แต่ให้มาแก้ตรงที่อริยทรัพย์ ทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์จะพาเราไปในที่ดีๆ
ชีวิตที่เหลืออยู่ มากก็ตาม น้อยก็ตาม จะเป็นชีวิตที่มีความสุข พอจากโลกนี้ไป ก็ยังมีความสุขได้ ๒ เท่าทวีคูณ”

Q: จะบริหารจัดการการดำเนินชีวิต จัดการทรัพย์สินทั้งทางโลกทางธรรมหลังเกษียณได้อย่างไร อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/09/2559

“ถ้าใครทำผิด ความคิดที่ถูกต้อง ก็คือว่า จะทำอย่างไงให้เขาเปลี่ยนมาในสิ่งที่ถูกต้องได้
การที่จะทำให้เขาเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ ห้ามเขาเสียจากความชั่ว ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้
ก็อธิบายกันด้วยเหตุผล ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้น จิตใจให้ตั้งไว้อยู่ในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว”

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/09/2559

“ช่วงเปลี่ยนผ่านจากคนเสพกามมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มันจะมีการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ ถ้าเราทำไม่เหมาะสมดีงาม กิเลสจะได้ช่อง ต้องใช้ปัญญา ต้องคุมให้ดี สติจะเป็นตัวบอกได้ ฝึกสติให้มีกำลัง ศรัทธามีมากดี แต่สติก็ต้องมีกำลังมากด้วยเหมือนกัน”

Q1: หลังกลับจากปฏิบัติธรรม สนใจดูกายจิตมากขึ้น ลดการสังสรรค์ จะก้าวเดินทางผิดหรือไม่

A1:  การที่จะหลีกออกจากเรือนเป็นเรื่องปรกติที่เกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติธรรม ความเหมาะสมก็แตกต่างกันตามสถานะตามหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่หลุดออกจากมรรคแปด แบ่งการพิจารณาเป็น ๒ ข้อดังนี้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/09/2559

“จะไปคิดทำไม ว่ามันเหลืออะไร มันไม่เหลืออะไร มันดับไปแล้ว คุณจะไปคิดอีก มันเนิ่นช้า เหมือนเด็กนอนหลับไปแล้ว คุณจะไปปลุกขึ้นมาอีก จะไปหาเรื่องทำไม เด็กหลับไปแล้ว ก็ให้เด็กมันหลับไป มันตื่น ก็ให้มันตื่นขึ้นมาเอง เราอย่าไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่ง มันจะเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า อะไรที่มันดับไปแล้ว ก็ดับไป ถ้ามันมีเหตุของการเกิดขึ้น มันก็เกิดมา ถ้าเหตุของการดับไปมันมี มันก็ดับไป”

Q1: ปปัญจธรรม ได้แก่ธรรมเหล่าใด

A1: ปปัญจธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้า เป็นศัพท์บาลีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/09/2559

“โสดาบันมีความเข้าใจแหละว่า ขันธ์ ๕ มันไม่เที่ยง เข้าใจถึงในระดับที่ว่า เจ้าสักกายทิฏฐิมันละไปได้ แต่ว่ายังละอวิชชาได้ไม่หมด ยังละตัณหาได้ไม่หมด นี่คือ ความแตกต่างระหว่าง โสดาบัน กับ พระอรหันต์”

Q: ความต่างระหว่าง สักกายทิฏฐิ กับ มานะ
A: “สักกายทิฏฐิ” มีความเห็นที่ถูกต้องว่า ไม่เที่ยง, เป็นทุกข์, เป็นอนัตตา แต่ยังละไม่ได้” คำว่า “ละไม่ได้” คือ ยังมีเครื่องร้อยรัด ร้อยรัดในอะไร?”ก็คือ ยังยึดขันธ์ ๕ อยู่” แต่ว่ามีความเข้าใจว่า “ขันธ์ ๕ มันไม่เที่ยง เข้าใจถึงในระดับที่ว่า เจ้าสักกายทิฏฐิมันละไปได้ แต่ว่ายังละอวิชชาได้ไม่หมด ยังละตัณหาได้ไม่หมด”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/09/2559

“ที่ถามว่า เอ๊ะ! ถ้ามั่นใจว่าเราได้บรรลุ ได้บรรลุ ความมั่นใจของคุณ อย่าเอาไปใส่ตรงที่จะได้บรรลุเลย เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตัณหา แต่เอาความมั่นใจของคุณ มาใส่ตรงที่พระพุทธเจ้า มั่นใจในพระพุทธเจ้า มั่นใจในพระธรรม มั่นใจในพระสงฆ์ มีความมั่นใจตรงนี้ คุณเป็นโสดาบันนะ ถ้าเอาความมั่นใจไปใส่ผิดที่มันก็พลาด มันเป็นศรัทธาที่ใช้ไม่ถูก สติมีกำลังอ่อน ไปตกเป็นเครื่องมือของตัณหาได้”

Q1: ถ้าเรามั่นใจว่า การตายในชาตินี้ จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่ แต่ยังคงละความห่วงใยความผูกพันไม่ได้ ควรทำอย่างไร

A1: การบรรลุธรรม ความห่วงใยความผูกพันจะลดลงไปมาก การที่ยังละไม่ได้นั่นไม่ใช่การบรรลุธรรม อาจเป็นการเข้าใจว่าได้บรรลุ อย่ามีความมั่นใจว่าบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเลย ให้มั่นใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บวกกับการรักษาศีล มรรคมีแน่นอน แล้วทำไป ๆ จนอินทรีย์แก่กล้า จะละสังโยชน์เบื่้องต่ำได้ ธรรมะที่จะทำให้เกิดตรงนี้คือ ศรัทธา อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/09/2559

“นี้คือ 2 กรณี 2 กรณีนี้ต่างกันมากเลย คือกรณีแรก…คุณกำลังทำเลย สร้างกรรมเลย กรณีที่ 2…คุณกำลังทำกรรมให้สิ้น มันเกิดผางขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เป็นผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ ซึ่งมันเป็นคนละกรณีกัน อาศัยเหตุคนละอย่างกัน แต่วิธีแก้ก็เหมือนกัน คือ ใช้สติ จะตั้งสติได้ก็มีตั้ง 10 วิธี”

Q1: ชอบปรามาสด่าบริภาษพระสงฆ์และเพื่อนผู้ประพฤติธรรม มีผลอย่างไร และมีสิทธิแก้ไขให้เป็นอริยบุคคลหรือไม่

A1: โทษของการบริภาษมี 11 อย่าง ประเด็นคือทำไมจึงด่า แยกจิตเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. จิตถ้าเป็นลักษณะไหน กายวาจาและความคิดก็จะออกมาในลักษณะนั้น ๆ
  2. จิตที่กำลังฝึกฝนสมาธิภาวนา เมื่อทำไป ๆ จะลอกกิเลส จนถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นจุดที่จิตมีก้อนสกปรกนี้อยู่ในจิตลึก ๆ ถ้าเราตามมันไป ความไม่ดีก็จะถูกฝังกลับเข้าไปในจิต ต้องไม่ตาม อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/09/2559

อานนท์ ! ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง, ปฏิบัติตามธรรมอยู่; ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด. อานนท์ !
เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่า ‘เราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่’ ดังนี้
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/09/2559

“ขันธ์ ๕ ทั้งหมดไม่เที่ยง ความจริงของขันธ์ ๕ เป็นอย่างนี้ แต่ประเด็นที่เราไปเกิดอีก เพราะว่าเราไปเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นของเที่ยง เราไม่ได้เห็นว่าวิญญานมันดับไป คนที่จะยังไปเกิดอีก ไปมีปฏิสนธิ ไปเกิด ไปมีภพมีชาติ เป็นสังสารวัฏมาแล้ว เพราะว่าคุณไม่เห็นว่าวิญญานมันดับไป นี่จึงเป็นปัญหาที่ทำให้เราไปเกิดอีก เพราะว่าถ้าเราเห็นว่าวิญญานมันดับไป แล้วคุณเห็นได้จริง ๆ เลยนะ โอ้โฮ…คุณไม่ต้องพูดเลยว่าชาติหน้าคุณจะมีอีก มันดับพลั๊วะตรงนั้นเลย คุณเป็นพระอรหันต์ทันที”

Q: เมื่อขันธ์ ๕ไม่เที่ยง ดับไป อะไรเป็นเหตุให้ไปปฏิสนธิ กรรมดีกรรมชั่วที่ติดตามไปด้วยได้อย่างไร

A: ขันธ์ ๕ไม่เที่ยงเป็นพุทธพจน์ เมื่อขันธ์ ๕ ดับ แล้วทำไมไปเกิดอีก เพราะเราไม่เห็นว่าวิญญานมันดับไป ไม่เห็นจริง ๆ ว่า ขันธ์ทั้ง ๕ นั้นไม่เที่ยง การเห็นตรงนี้ต้องเห็นด้วยตาใจด้วยปัญญา อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/09/2559

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แล:ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น

อันเป็น ตถตา คือความเป็นอย่างนั้น,
เป็น อวิตถตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น,
เป็น อนัญญถตา คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น,
เป็น อิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”…พุทธพจน์

Q1: ในปฏิจจสมุปบาทตรงนามรูปที่ตรัสว่า ส่วนนามหมายถึงเวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ไม่ตรัสว่า เจตนา ผัสสะ มนสิการ ว่าเป็นสังขาร เพราะมีเหตุผลอะไร

A1: “ปฏิจจสมุปบาท” หมายถึง ธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น เป็นคู่ ไม่ได้เป็นสาย ทำไมต้องเป็นคู่ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/09/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/09/2559

“เพราะฉะนั้นจากที่ถามว่าเขามีสิทธิ์จะบรรลุธรรมได้หรือไม่ ถ้าเผื่อว่าเขาได้ทำรัตนะของเขาให้เสื่อมแล้ว ก็ต้องมีกัลยาณมิตร นี่คือคำตอบ”

Q1: ในกรณีที่บางคนยึดมั่นในคำสอนฝั่งตนจนคิดว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า จนไปก้าวล่วงต่อครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ อย่างไม่กลัวเกรง ต่อมาเกิดตาสว่าง เขาจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ ในเมื่อได้ทำรัตนะเสื่อมไปแล้ว และเปรียบเทียบกับกรณีสมัยพุทธกาล เมื่อพราหมณ์สามพี่น้องด่าว่าพระพุทธเจ้า แต่ก็สามารถบรรลุธรรมได้ จะอธิบายได้ว่าอย่างไร

A1: แยกประเด็นดังนี้

  1. ความเห็นที่ว่า “สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า” คือ ความคิดความยึดถือนี้มันไม่ถูก เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้านำความคิดนี้แล้วทำให้เกิดวาจาไปทิ่มแทงคนอื่น ก็จะเกิดเป็นผลกรรมขึ้น ความคิดที่ถูกคือ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัย
  2. พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลกรรม 11 อย่าง เมื่อติเตียนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ผลจะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับคุณธรรมของบุคคลที่ไปก้าวล่วงนั้น อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/09/2559

“คนที่ได้อุเบกขา จะมีสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจมากระทบ เขาก็วางเฉย ความที่เฉย ปึ๊ง เนี่ย เขาไม่ได้ตกไปอยู่ในอำนาจของสิ่งที่มากระทบ ใช่มั้ย พอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จะเห็นว่า เอ๊ะ! มันเหมือนกันนี่หว่า ทั้งพอใจ ทั้งไม่พอใจ เหมือนกันตรงไหน เหมือนกันตรงที่ว่า มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกัน คุณจะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาได้ ”

Q1: หลังจบครอสปฏิบัติ เกิดสภาวะนิ่ง ดูเฉย ๆ จะเห็นชัดเมื่อมีผัสสะแรง ๆ มากระทบ ถ้าสถานการณ์ปรกติจะเฉย ๆ สิ่งนี้คืออะไร ทำถูกหรือไม่

A1: สิ่งนี้คือ อุเบกขา อุเบกขาคือความนิ่งเฉย ความวางเฉย มีผลจากการที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียว อุเบกขาแล้วอย่างไร ให้เห็นความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้น รู้อยู่แต่ไม่ไปตาม แต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไป สิ่งนั้นอาจจะยังไม่ดับ แต่ว่าเราไม่ไปเกลือกกลั้วในมัน อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/08/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/08/2559

“ความตายไม่เท่ากับความสงบระงับของสังขาร ความตายยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ เพราะอะไร เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือการเกิด เพราะฉะนั้นความเข้าไปสงบระงับของความตาย ไม่ใช่ว่าปรุงแต่งให้ความตายดับไป แต่ต้องไปทำให้การเกิดมันดับไป เราจะไม่ให้มีการเกิด เราต้องดับที่ภพ ไล่ไปจนถึงอวิชชา มันจึงสงบระงับเป็นขั้นๆไป จะทำอวิชชาให้ดับไป ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้น ตรงนี้จึงเป็นนิพพาน”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/08/2559

“นิมนต์พระมาเป็นเผดียงสงฆ์เป็นตัวแทนของหมู่ แล้วเราก็น้อมจิตไป ทานที่เราจะถวายนี้ให้ถึงหมู่สงฆ์ ไล่ตั้งแต่พระรูปนี้จนถึงพระพุทธเจ้า เราน้อมจิตไปอย่างนี้ คือให้ในหมู่ทั้งหมดเลย โดยมีภิกษุรูปนี้เป็นตัวแทน ภิกษุที่มาเป็นตัวแทนจะทุศีลหรือมีศีล อานิสงส์ที่ได้ก็มากมายมหาศาล”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/08/2559

Q1: นิพพานในปัจจุบัน เราสามารถชิมลางลองดูก่อนได้ เพราะว่าเคยได้ยินคำสอนของท่านอาจารย์พุทธ
ทาส ก็เลยมาฟังในเรื่องพระสูตรนี้แล้ว ก็เข้าใจว่า มันเป็นอย่างเนี้ยถูกต้องหรือไม่?
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/08/2559

“อันนี้เราพิจารณาง่ายๆ หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้ออะไรที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้มากหรือน้อย ด้วยสถานกราณ์ใดก็ตาม กับใครก็ตาม จะต้องไม่หนีไปจากอริยมรรคมีองค์แปด ทุกอย่างรวมกันลงที่นี่ เปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง เพราะงั้นสมมติเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เรามาเปรียบเทียบดูกับอริยมรรคมีองค์แปดว่า มันลงกันได้มั้ย มันผิดกันมั้ย แล้วถ้ามันผิดกัน การพิจารณาของเราไม่ถูกแล้ว ถ้ามันไม่ผิดกัน มันลงรับกัน เออ อันนี้มันถูก”
อ่านต่อ (Read More)…