อริยสัจสี่ (ตอนที่ 2) : การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในชีวิตจริง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • ควรประยุกต์ใช้อริยสัจสี่อย่างไรในการดำเนินชีวิต

(more…)

อริยสัจสี่ (ตอนที่ 1) : โครงสร้างของอริยสัจสี่

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • ส่วนประกอบที่สำคัญและหน้าที่ของอริยสัจสี่
 • สิ่งที่เราควรปฏิบัติเมื่อพบอริยสัจสี่

(more…)

เครื่องบ่งบอกว่าเราหมดบุญ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • คำว่าหมดบุญ คืออะไร?
 • ลักษณะของคนที่หมดบุญเป็นอย่างไร? และจะรู้ได้อย่างไร? อะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราหมดบุญแล้ว

(more…)

โสดาบัน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • คุณสมบัติของอริยบุคคล “โสดาบัน”
 • การไม่มีวิตกวิจารณ์เกี่ยวข้องกับ “โสดาบัน” หรือไม่ อย่างไร

(more…)

ต้องปรับสมดุลของอินทรีย์ทั้งห้า

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • การปรับความสมดุลในใจควรทำอย่างไร

(more…)

จิตปล่อยวาง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • การบวชได้หรือไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอ่านเขียนออกหรือไม่ออก แต่อยู่ด้วยเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งพระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้ถาม แต่ที่สำคัญกว่าเงื่อนไขต่าง ๆ คือ ศรัทธา คนที่มีศรัทธาแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ รวมถึงเรื่องของการอ่านการเขียนด้วย
 • อุตริมนุสธรรม หมายถึง ธรรมะที่เหนือของมนุษย์ คือ ธรรมะอะไรก็ตามที่เหนือยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป
 • วิธีการที่เราจะวางความสงบได้ คือ เห็นความสงบ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นโดยเป็นของไม่เที่ยงแล้ว ให้เห็นอยู่จนมันหน่ายและคลายกำหนัด ถึงจะปล่อยวางได้
 • คนต้องมีปัญญาถึงจะเห็นได้ จะรู้ว่าการไม่ทุกข์ไม่สุข ดีกว่า การที่จะไปสุขหรือไปทุกข์

(more…)

กระบวนการตัดสินผู้วายชนม์

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • กระบวนการตัดสินผู้ที่เสียชีวิตแล้ว มีรายละเอียดอย่างไร
 • ผู้ที่มีอำนาจตัดสินในกระบวนการนั้นคือใคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

(more…)

สุดยอดแห่งกำลังจิต

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/12/2560

HIGHLIGHTS:

 • จิต กำลังจิต และพลังจิต แตกต่างกันอย่างไร

(more…)

ความเข้าใจเรื่องกาม ตัณหา และนันทิ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • กามราคะ กามฉันทะ กามตัณหา มีความหมายแตกต่างยังไง
 • นันทิ กับ ตัณหา เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 • เรื่องลมหายใจที่ดับไปในจตุตถฌาน

(more…)

มงคลชีวิต

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/11/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “มงคล” และ “อวมงคล”
 • ประเภทของมงคล
 • มงคลชีวิต หมายถึงอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง

(more…)

Loading...