พุทโธอยู่ที่ไหน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • พุทโธ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก ไม่ได้อยู่ที่กาย ไม่ได้อยู่ภายในใจ แต่อยู่ในมรรคแปด

(more…)

พระนางรูปนันทาเถรีบรรลุธรรมด้วยกายคตาสติ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/02/2560

ฟังเรื่อง “พระนางรูปนันทาเถรี [๑๒๒]”

download9

ฟังเรื่อง “พระอธิมานิกภิกษุ [๑๒๑]”

download9

HIGHLIGHTS:

 • พระนางรูปนันทาเถรีบรรลุธรรมอย่างไร
 • กายคตาสติ เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากให้เราใช้หมวดธรรมะนี้ในการที่จะพิจารณาเห็นกายของเราตามความที่เป็นจริง สิ่งนี้จะพาไปสู่ความเป็นอมตะได้ กายที่มีแต่จะตายทิ้งนี้จะทำให้จิตพ้นจากความตายได้

(more…)

การปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอๆ กัน

Publish : 19/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • อินทรีย์มากหรือน้อยเกินไปเป็นอย่างไร
 • เราจะปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอๆ กันได้อย่างไร

(more…)

สากัจฉาธรรม – ปุญญเขต

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายและเงื่อนไขของ “บุญ” หรือ “บาป”
 • ความหมายของคำว่า “ปุญญเขต”

(more…)

สากัจฉาธรรม – ขึ้นกับเจตนา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความแตกต่างของ “การผิดศีล” กับ “บาป”

(more…)

อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/02/2560

สำหรับผู้ที่ต้องการฟังตอนเพิ่มเติมจากวิทยุ สามารถข้ามไปฟังในนาทีที่ ๒๘

HIGHLIGHTS:

 • มารดาบิดาเป็นพรหม เป็นบูรพาจารย์ เป็นอาหุเนยยบุคคลของบุตร
 • การเกิดมาของบุตร มาจากมารดาและบิดา การดูแลบุตรทั้ง๓ระยะเป็นภาระที่ทำได้ยาก
 • บุญคุณของมารดาบิดาเป็นการกระทำตอบแทนที่ทำได้ยาก
 • อย่าประมาทในคุณของท่าน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีปัญญาเห็นคุณธรรมต่างๆ ได้ เพราะความประมาททำให้เห็นได้ไม่ชัดเจน
 • ละความประมาทได้โดยการให้ตั้งสติ มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า

(more…)

เมื่อไม่กตัญญุตา ก็ยากจะบรรลุธรรม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/02/2560

ฟังเรื่อง “มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเรื่องพญาช้างผู้เลี้ยงมารดา” (เริ่มนาทีที่ ๒๐.๔๑)

download9

HIGHLIGHTS:

 • ถ้าไม่มีคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทิตา คุณธรรมข้ออื่นๆ ก็ไม่ตามมา ทำให้ไม่บรรลุธรรม
 • ความกตัญญูยังหาได้ในสัตว์เดรัจฉาน เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้มีปัญญาเห็นคุณธรรมนี้
 • ผู้ที่มีความขัดข้องใจในมารดาบิดาควรฟังธรรมบทและนิทานชาดกนี้ เมื่อรู้คุณมารดาบิดาในวัฏฏะแล้ว จึงจะเห็นคุณของบิดาในวิวัฏฏะได้

(more…)

ตอบคำถาม :ความกตัญญูและการบริโภคเนื้อสัตว์มีผลต่อการบรรลุโสดาบันหรือไม่

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่รักษาศีลห้าได้บริบูรณ์จะไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอน..ทาน ศีล เป็นคุณสมบัติของเทวดา สมาธิ เป็นคุณสมบัติของพรหม
 • ความกตัญญู คือความรู้คุณผู้มีอุปการะเราก่อน เป็นกุศลธรรมที่ทำให้จิตใจอ่อนนุ่มไม่มีความหยาบ
 • การทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงไป (ศีลข้อที่ ๑) มีอยู่ ๓ ระดับ ระดับแรก คือ กระทำด้วยมือตนโดยการใช้ศาสตราอาวุธ ระดับที่สอง คือ สั่งฆ่าสั่งให้เขาทำ ระดับที่สาม ชักชวนให้เขาทำถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันกับการฆ่า

(more…)

ความลึกล้ำของสติ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ความเกี่ยวเนื่องกันของ สติ จิต วิญญาณ
 • จิตยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนได้อย่างไร
 • สติรักษาจิตแล้วได้อะไร
 • ความลึกล้ำของสติ สติมีหลายระดับ ไม่ควรลืมหลักการพื้นฐานแม้จะทำได้ระดับที่ลึกลงไป
 • ในขั้นวิญญาณนั้นเป็นขั้นที่ละเอียดลึกล้ำควรทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า แม้วิญญาณที่เป็นผู้เข้าไปรู้ ก็เป็นอาสวะ ยึดถือไม่ได้ เมื่อยึดถือไม่ได้ แม้ตัวจิตที่จะมาทำหน้าที่ในการสั่งสม ยึดถือวิญญาณนั้นโดยความเป็นตัวตน ก็จะดับไป ความดับแห่งกองทุกข์เป็นเช่นนี้

(more…)

สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร (การบรรลุธรรมของบุตรนายช่างทอง)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/02/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • จุดที่ทำความเข้าใจ จำเป็นที่จะต้องใช้ ความเพียร ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ในที่นี้คือความเข้าใจ คือปัญญา ให้เกิดขึ้นได้
 • “กรรมฐานที่พอใจเท่านั้นจึงจะเป็นกรรมฐานที่สบายแก่เธอ” ในที่นี้หมายถึง เป็นกรรมฐานที่จะทำให้จิตสงบ ต้องเลือกปฎิปทา (สุขาปฏิปทา/ทุกขาปฏิปทา) ให้เหมาะสม
 • “จงตัดเยื่อใยในจิตใจตน” จะทำให้เกิดความหน่ายได้ ต้องทำบ่อย ๆ จะทำให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าขึ้นมาได้ อินทรีย์คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นได้แล้ว อินทรีย์แก่กล้าแล้ว ก็สามารถที่จะหน่าย คลายกำหนัด และปล่อยวางได้
 • เวลาที่กิเลสมันละเอียดลงไปเราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทันมัน ก็เลยเลิกทำเลิกปฏิบัติ อย่าตกเป็นเครื่องมือของกิเลส ให้เราทำให้จริงทำให้จัง เมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็จะบรรลุธรรมได้แน่นอน

(more…)