ไม่ถูกครอบงำด้วยเวทนา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • เวทนาทั้งหมดรวมลงในความทุกข์ ซึ่งถ้าเมื่อมีความทุกข์กลุ้มรุมจากอาการเจ็บป่วยไข้นี้แล้ว เราจะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้
 • ญาณฌานสมาธิเป็นเหมือนกับมีดโกนที่จะสามารถตัดกิเลสลงได้
 • การจบชีวิตไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหา
 • จิตใจของเราทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่มีความเพียร ให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ ไม่ถูกครอบงำด้วยเวทนา เวลานั้นจะสั้นหรือยาว ความเป็นอยู่ของเราแม้วันเดียวคืนเดียว ก็มีความประเสริฐได้

(more…)

สากัจฉาธรรม – เพราะมีภพจึงมีชาติ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 28/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความเป็นอเนกชาติความเป็นสังสารวัฏ เป็นลักษณะ อารมณ์เกิดดับขณะจิตเดียว หรือ ชาติเดียวชาตินี้ หรือ ข้ามภพข้ามชาติ
 • การฝึกฝนที่จะพัฒนาจิต ให้เห็นแจ้งเป็นไปตามความจริง ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานชีวิต ทำได้อย่างไร

(more…)

สากัจฉาธรรม – ความเกิด…ไม่ได้ด้วยความปรารถนา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 27/05/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว เห็นทุกข์ท่วมโลก ถือว่าเราจะหมดชาติหรือไม่
 • “ชีวิตที่เลือกได้” ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักการและการปฏิบัติไว้อย่างไร

(more…)

อธิบาย – เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 26/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • “เขมกสูตร” เป็นเรื่องราวของภิกษุที่ชื่อ เขมกะที่ทำให้พอเพียงด้วยตนเองด้วย และก็พอเพียงกับผู้อื่นด้วย จึงทำให้เกิดการบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป
 • พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่ใช่ตน
 • ความแตกต่างระหว่าง พระโสดาบัน กับ พระอรหันต์
 • ธรรมะที่จะทำให้เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ
 • อานิสงส์ในการฟังธรรม ถ้าเจ็บไข้อยู่ ฟังธรรมแล้ว จากที่ยังไม่บรรลุอะไรเลย ก็จะได้เป็นอนาคามี, จากบรรลุเป็นอนาคามี ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
 • พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศแล้ว งดงามในเบื้องต้น,ท่ามกลาง และที่สุด
 • คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
 • สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
 • มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

(more…)

คำพุทธ-เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 25/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • เขมกสูตร ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕
 • คิลานสูตร ว่าด้วย จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
 • สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
 • มานทินนสูตร ว่าด้วย ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล

(more…)

อาชีพที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • อาชีพผลิตมีดขาย สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่?
 • ต้องวางจิตอย่างไร ถ้าเราเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้คนลุ่มหลง เช่น สถานเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า ศัลยกรรมพลาสติก?
 • ผู้ที่ยังยินดีพอใจในกามอยู่ พระพุทธเจ้าใช้คำว่ากามโภคิ และได้ให้หลักเกณฑ์ไว้ ๔ อย่าง เป็นเรื่องการทำงานในปัจจุบัน การครองเรือน การทำงาน
 • ข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าใจ ในความเป็นฆราวาส จะต้องถูกบีบคั้นด้วยกาม ก็ธรรมดาสำหรับฆราวาสที่บริโภคกามอยู่ ไม่เป็นไร แต่อย่าให้ผิดศีล เพราะฉะนั้นถ้าได้ทรัพย์มาแล้วผิดศีลแสดงว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ได้โดยธรรม
 • โภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยการมีศีล…มีความขยันขันแข็ง…มีองค์ประกอบของมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง ก็ทำให้โภคทรัพย์ที่ได้ของผู้ที่บริโภคกาม (ยังยินดีในทองและเงิน) เป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม…
 • สำหรับฆราวาสที่ยังยินดีในกาม ให้พิจารณาในเงื่อนไข ๓ อย่าง

(more…)

การแบ่งจ่ายทรัพย์

Publish : 23/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • การแบ่งจ่ายทรัพย์ เปรียบเทียบไว้กับตราชั่ง
 • ลักษณะของรายรับ และหน้าที่ของรายจ่าย
 • อบายมุข รูรั่วแห่งทรัพย์

(more…)

ตัวบ่งบอกความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • อะไรเป็นตัวบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และเราจะสามารถนำมาวัดความก้าวหน้าของตัวเราได้อย่างไร

(more…)

๓ ขั้นตอนเพื่อเจริญกุศลยามป่วยไข้

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ๓ ขั้นตอนที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ ทรงกุศลธรรมไว้ได้แม้เมื่อยามเจ็บป่วยไข้
 • ให้ทำความเข้าใจว่า “ทุกขเวทนา” ไม่ใช่ “อกุศลธรรม” หรือ “สุขเวทนา” เป็น “กุศลธรรม” เสมอไป ให้แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนา กับเรื่องของ กุศลและอกุศล ว่าเป็นคนละกองกัน สองกองนี้ไม่เหมือนกัน
 • เมื่อภาวะคือความเจ็บไข้แบบนี้มาถึงเราแล้ว เราจะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ถ้าเรารักษากุศลธรรมไว้ในใจของเราได้ กุศลธรรมนั้นจะทำความผาสุกให้เกิดขึ้นในใจของเรา สุขเวทนาจะไม่ได้มาครอบงำ กลุ้มรุมอยู่ในจิตของเราได้
 • จะทำอย่างไรให้สามารถที่ทรงกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้แม้กายจะมีทุกขเวทนา?
 • ให้ทำความเหมาะสมในการดูแลที่เหมาะสมของทั้งผู้ป่วยไข้และผู้ที่มาปฏิบัติดูแล (รักษาพยาบาล)
 • ให้ใช้โอกาสในการเจ็บป่วยไข้นี้เป็นโอกาสในการทำกุศลธรรมมากขึ้น มีโอกาสศึกษาใคร่ครวญธรรมะ และยังเป็นโอกาสที่ให้เกิดการดูแล การพยาบาล การรักษาที่เกิดขึ้นไปตามธรรมได้

(more…)

สากัจฉาธรรม – ยมบาล / อธิษฐาน / ไม่ง่อนแง่นในปัจจุบัน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 21/05/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “ยมบาล”
 • การอธิษฐานถือว่ายังเป็นอัตตาหรือไม่
 • ความหมายของคำว่า “ปฏิทินในการดำเนินชีวิต”

(more…)