Publish : 29/12/2560


HIGHLIGHTS:

  • 2 วิธีแก้ความขี้เกียจ

บทคัดย่อ


การครองตนอยู่เป็นฆราวาส จะมีทางไปสู่ความเสื่อม พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอบายมุข มี 6 ทาง ได้แก่ การพนัน เจ้าชู้ ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชั่ว ขี้เกียจ

 

ความขี้เกียจ ก็คือ ความที่เรามีข้ออ้างต่าง ๆ ซึ่งวิธีแก้มี 2 ระดับ คือ

  1. ในปัจจุบันนี้ (ทิฐธรรม) โดยใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง ก็คือเอาความขยันนั้นมาขจัดความขี้เกียจออกไป พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “อุฏฐานสัมปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยความขยัน
  2. ในเวลาต่อ ๆ ไป คือ หากยังหาอะไรทำไม่ได้ อย่างน้อยต้องมีการพิจารณาให้เห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่มีความไม่เที่ยง หากพิจารณาบ่อย ๆ จะเห็นภัยในความขี้เกียจนั้น พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “อนิจเจทุกเขสัญญา”

 

ฝากไว้ 2 วิธีการในเรื่องของความขี้เกียจซึ่งเป็นอบายมุข ที่เราจะปิดทางที่ไปสู่อบาย แล้วเปิดทางที่จะไปสู่สวรรค์ นิพพานเป็นต้นได้

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 7
Tagged on: