Publish : 22/12/2560


HIGHLIGHTS:

  • เราจะรักษาตนเองได้อย่างไรเมื่อต้องอยู่ในสถานที่อย่างนี้ ?

บทคัดย่อ

“…พอเรามีศีลเต็มบริบูรณ์ มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ อย่างน้อยจะรักษาตัวเองได้ให้อยู่ในสถานที่นี้ โลกของเรานี้ เขาเรียกว่า กามภพนี่แหละ อยู่ได้อย่างปลอดภัย…”

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีรักษาตนจากกามภพ
Tagged on: