download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/11/2560HIGHLIGHTS:

 • เวลาทำสมาธินึกถึงพุทโธ แล้วมีเรื่องที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เข้ามา ถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องนั้น แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
 • นั่งสมาธิแล้วพุทโธหายไป ไม่คิดเรื่องใดๆ แต่ยังรู้ลมเข้าออกอยู่ ถือว่ายังอยู่ในสมาธิหรือไม่
 • ช่วงทำสมาธิ ปวดที่ขามาก แต่ช่วงบนเบามากๆ มีความปีติมากๆ สุขแบบบอกไม่ถูก นี้คืออาการอะไร
 • ความแตกต่างระหว่าง ภาวนา วิปัสสนา ปฏิบัติ

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet

 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet

  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างระหว่าง ภาวนา วิปัสสนา และปฏิบัติ
Tagged on: