download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/11/2560HIGHLIGHTS:

  • “พิจารณา…กายของเรานี้ กายของคนอื่น สิ่งต่างๆ ที่เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ให้เห็นเป็นของว่างเปล่าจากความมีตัวตน ไม่มีสาระแก่นสาร ไม่สามารถที่จะหวังเอาประโยชน์อะไรจากในมันนี้ได้ เพื่อให้เกิดการคลายความสิเนหา คลายความตกอยู่ในอำนาจของมัน ‘เมื่อนั้นเราจะเห็นเวทนาอันเป็นเหตุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นของเสื่อมไป ดับไปเป็นธรรมดาได้’ เห็นอยู่บ่อยๆ อย่างนี้ จะทำให้เกิดความหน่ายเป็นนิพพิทา จะทำให้เกิดความคลายกำหนัด คือ วิราคะแล้ว จะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้ ในธรรมะวินัยนี้ มีความ ‘พ้น’ นี้แหละ เป็นที่สุดจบ”

บทคัดย่อ

“พิจารณา…กายของเรานี้ กายของคนอื่น สิ่งต่างๆ ที่เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ให้เห็นเป็นของว่างเปล่าจากความมีตัวตน ไม่มีสาระแก่นสาร ไม่สามารถที่จะหวังเอาประโยชน์อะไรจากในมันนี้ได้ เพื่อให้เกิดการคลายความสิเนหา คลายความตกอยู่ในอำนาจของมัน ‘เมื่อนั้นเราจะเห็นเวทนาอันเป็นเหตุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นของเสื่อมไป ดับไปเป็นธรรมดาได้’ เห็นอยู่บ่อยๆ อย่างนี้ จะทำให้เกิดความหน่ายเป็นนิพพิทา จะทำให้เกิดความคลายกำหนัด คือ วิราคะแล้ว จะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้ ในธรรมะวินัยนี้ มีความ ‘พ้น’ นี้แหละ เป็นที่สุดจบ”

“กายนี้มี ทุกข์มาก มีโทษมาก; คือในกายนี้มีอาพาธต่างๆ เกิดขึ้น, กล่าวคือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคที่ศีรษะ โรคที่หู โรคที่ปาก โรคที่ฟัน โรคไอ โรคหืด ไข้หวัด ไข้มีพิษร้อน ไข้เซื่องซึม โรคกระเพาะ โรคลมสลบ ลงแดง จุกเสียด เจ็บเสียว โรคเรื้อรัง โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ ลมบ้าหมู โรคหิด เปื่อย โรคหิดด้าน คุดทะราด โรคละออง โรคโลหิต โรคดีซ่าน เบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง ริดสีดวงทวาร อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะ เป็นสมุฎฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน ไข้สันนิบาต ไข้เพราะฤดูแปรปรวน ไข้ เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอ ไข้เพราะออกกำลังเกิน ไข้เพราะวิบากกรรม ความไม่สบายเพราะความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหาย การถ่าย อุจจาระ การถ่ายปัสสาวะ” ดังนี้; เป็นผู้ตามเห็นโทษในกายนี้อยู่ ด้วยอาการ อย่างนี้ : นี้เรียกว่า อาทีนวสัญญา.”

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พ้นจากความสิเนหา
Tagged on: