download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/02/2560

HIGHLIGHTS:

  • คนที่รักษาศีลห้าได้บริบูรณ์จะไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอน..ทาน ศีล เป็นคุณสมบัติของเทวดา สมาธิ เป็นคุณสมบัติของพรหม
  • ความกตัญญู คือความรู้คุณผู้มีอุปการะเราก่อน เป็นกุศลธรรมที่ทำให้จิตใจอ่อนนุ่มไม่มีความหยาบ
  • การทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงไป (ศีลข้อที่ ๑) มีอยู่ ๓ ระดับ ระดับแรก คือ กระทำด้วยมือตนโดยการใช้ศาสตราอาวุธ ระดับที่สอง คือ สั่งฆ่าสั่งให้เขาทำ ระดับที่สาม ชักชวนให้เขาทำถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันกับการฆ่า

บทคัดย่อ

Q: เพื่อนของข้าพเจ้าได้ทะเลาะกับแม่เกิดความรำคาญใจในแม่และทำใจเรื่องแม่ไม่ได้ คำถามคือจะสามารถเข้าถึงธรรมได้บ้างหรือไม่?

จากคุณเพื่อน

A: อันแรกก่อนเลยที่เพื่อนของผู้ถามเขาไม่เห็น นั่นคือ ความกตัญญู คือความรู้คุณของผู้ที่มีอุปการะเราก่อน ถ้าเขาเห็นความหยาบกระด้างเหล่านี้จะออกไปจากจิตของเรา เพราะความกตัญญู นั้นเป็น กุศลธรรม จะทำให้จิตนั่นนุ่มนวล ส่วนอกุศลธรรม คือความโกรธ ความรำคาญใจ มันจะทำให้จิตนั้นหยาบ ซึ่งความกตัญญูเป็นหนึ่งในคุณธรรมสองอย่างที่มีอุปการะมาก ถามว่าจะเห็นธรรมได้บ้างหรือไม่? อันนี้ไม่รู้ ไม่แน่ อาจจะได้ก็ได้ถ้าเราสามารถละความยึดถือ ทำสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นได้ ละความเคลือบแคลงเห็นแย้ง มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


Q: บุคคลที่ละความเห็นผิดได้มีศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีศีลห้าบริบูรณ์แล้ว แต่ว่ายังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่เพราะคนในครอบครัวยังรับประทานอยู่ ถามว่า การบริโภคเนื้อสัตว์นี้จะมีผลทำให้บรรลุโสดาบันไม่ได้ เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

จากคุณทราย จ.บึงกาฬ

A: ศีลข้อที่หนึ่ง คือการทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงไป ซึ่งการทำให้ชีวิตสัตว์ตกร่วงลงไป มีอยู่ ๓ ระดับ ระดับแรก คือ กระทำด้วยมือตนโดยการใช้ศาสตราอาวุธ ระดับที่สอง คือ สั่งฆ่าสั่งให้เขาทำหรือทำด้วยวาจา ระดับที่สาม ไม่ได้ทำเองไม่ได้สั่งให้เขาทำแต่ว่าชักชวนให้เขาทำถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันกับการฆ่า


Q: ผู้ที่รักษาศีลห้าได้บริบูรณ์ ถ้าตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก แต่สังเกตดูเห็นวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยมีศีลธรรมเท่าไหร่ แล้วเกิดมากจากอะไรกันแน่? ผู้ที่ไม่มีศีลส่วนมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในอบาย นรก กำเนิดเดรัชฉาน เปรตวิสัย ต้องการให้ช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติม?

จากคุณทราย จ.บึงกาฬ

A: คนที่รักษาศีลห้าได้บริบูรณ์จะไปเกิดเป็นเทวดา แน่นอน ทาน ศีล เป็นคุณสมบัติของเทวดา สมาธิเป็นคุณสมบัติของพรหม และทาน ศีล ก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ชั้นสูง เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป ในเรื่องของรูป โภคะ สุตตะ จาคะ

ในเรื่องของวัยรุ่นสมัยนี้ที่ไม่ค่อยมีศีลธรรม ก็อาจจะมาจากสัตว์นรกก็ได้ สัตว์นรกพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ ถ้าหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วหรือเบาบางลงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นานๆ สักครั้งหนึ่ง เหมือนเต่าที่ตาบอดอยู่ในทะเลหลวง จะโผล่ศีรษะขึ้นมาหายใจ ๑๐๐ ปี ต่อครั้ง แล้วมีคนโยนทุ่นหรือแอกลงไป โอกาสที่เต่าจะโผล่หัวขึ้นมาในรูพอดี นั้นมันยากมาก…แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ นานๆ จะมีสักครั้ง อันนี้ก็อย่างหนึ่ง และก็มีอีกอย่างคือ ก็เป็นเทวดานั้นแหล่ะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีความประมาท อันนี้เป็นไปได้

จึงต้องพระธรรม ครูบาอาจารย์ มาเตือนสติกัน บางทีประมาทไป ก็ตั้งใจตั้งสติใหม่ ทำความดีได้ เกิดเป็นมนุษย์มันมีสมบัติตรงนี้ …มีกายที่เป็นมนุษย์อยู่ มีศีลอยู่ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ นี่เป็น โสตาปัตติยังคะ ๔ ยิ่งกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก…

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตอบคำถาม :ความกตัญญูและการบริโภคเนื้อสัตว์มีผลต่อการบรรลุโสดาบันหรือไม่
Tagged on: