download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/8/2559

…ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคล 4 พวกเหล่านี้มีปรากฎอยู่ในโลก 4 พวกนั้นเป็นไฉน ดูกร ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายใน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ ไม่มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน……

…………พระโมคัลลานะ: ดูกร ท่านผู้มีอายุ คำที่ท่านกล่าวว่า อังคณะๆ ดังนี้ คำนั้นเป็นชื่อของอะไรหนอ

พระสารีบุตร: ดูกรท่านผู้มีอายุ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปราถนาอย่างนี้ว่า เราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติหนอ แต่ภิกษุทั้งหลาย อย่าพึงรู้ว่าเราต้องอาบัติเลย นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ภิกษุทั้งหลายพึงรู้ภิกษุนั้นว่า ต้องอาบัติ เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่า ภิกษุทั้งหลาย รู้ว่าเราต้องอาบัติ นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ ชื่อว่า อังคณะ

ดูกรท่นผู้มีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปราถนาอย่างนี้ว่า เราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์เราในที่ลับ ไม่พึงโจทย์เราในท่ามกลางสงฆ์ นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์ภิกษุนั้นในท่ามกลางสงฆ์ ไม่โจทย์ในที่ลับ เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในท่ามกลางสงฆ์ ไม่โจทย์ในที่ลับ นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ ชื่อว่า อังคณะ

ดูกรท่านผู้มีอายุ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปราถนาอย่างนี้ว่า เราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติหนอ บุคคลที่เสมอกันพึงโจทย์เรา บุคคลที่ไม่เสมอกันไม่พึงโจทย์เรา นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ บุคคลที่ไม่เสมอกันพึงโจทย์ภิกษุนั้น นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่า บุคคลที่ีไม่เสมอกันโจทย์เรา บุคคลที่เสมอกันไม่โจทย์เรา ความโกรธและความไม่แช่มชื่นที้งสองนี้ ชื่อว่า อังคณะ

ดูกรท่านผู้มีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปราถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ พนะศาสดาพึงทรงซักถามเราเท่านั้น แล้วทรางแสดงธรรมแก่ชนทั้งหลาย ไม่พึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเลย นี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย หาทรงซักถาม สอบถามภิกษุนั้น แล้งทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่าพระศาสดาทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แล้วทรงแสดงธรรม แก่ภิกษุทั้งหลาย หาทรงซักถาม สอบถาม แล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสอง นี้ชื่อว่า อังคณะ

ดูกรท่านผู้มีอายุ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปราถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมเรา เท่านั้นเข้าบ้าน เพื่อภัตตาหารอย่าแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้าน เพื่อภัตตาหารเลย นี้เป็นฐานะที่มีได้ ภิกษุทั้งหลาย พึงแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้าน เพื่อภัตตาหาร ไม่พึงแวดล้อมภิกษุนั้นเข้าบ้าน เพื่อภัตตาหาร นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่า ภิกษุทั้งหลายแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้าน เพื่อภัตตาหาร หาแวดล้อมเราเข้าบ้าน เพื่อภัตตาหารไม่ ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ ชื่อว่า อังคณะ…….

คำพุทธ: อนังคณสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีกิเลส
Tagged on: