download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/09/2559

การให้ทานเมื่อให้แล้วมีผล 2 อย่าง คือ

 1. การให้ทานที่มีผลมาก แต่ไม่มีอานิสงส์มาก
 2. การให้ทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากด้วย

จะทำให้การการให้ทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากเกิดขึ้นได้ ด้วยการตั้งจิตให้ถูกต้องจะทำให้มีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าได้แจกแจงลักษณะการให้ทานไว้ 8 ลักษณะ 6 องค์ประกอบ

8 ลักษณะ คือ

 • ให้ทานโดยยังมีจิตผูกพัน หวังสั่งสม
 • ให้ทานโดยหวังผลในเวลาต่อไป
 • ให้ทานเป็นความดี เพราะมีความยำเกรงในการให้ทาน
 • ให้ทานด้วยความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามพ่อแม่พาทำมา
 • ให้ทานด้วยการให้เฉพาะเจาะจง
 • ให้ทานกับทักขิณบุคคล บุคคลที่มีคุณธรรมสูงจึงให้ทาน
 • ให้ทานด้วยจิตเลื่อมใส
 • ให้ทานด้วยมีการเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เป็นบริขารของจิตเพื่อให้จิตอยู่ในมรรคแล้วให้ถึงพระนิพพานได้

6 องค์ประกอบ คือ

ผู้ให้ทาน

 • ก่อนให้ต้องมีความดีใจ เพราะจิตใจมีศรัทธา
 • ระหว่างให้ต้องมีจิตเลื่อมใสเพราะมีศรัทธา
 • หลังให้ต้องมีความปลื้มใจ เพราะมีศรัทธา

ผู้รับทาน

 • เป็นผู้มีราคะ หมดแล้ว หรือกำลังมีการปฏิบัติเพื่อให้ราคะ ให้หมดไป
 • เป็นผู้มีโทสะ หมดแล้ว หรือกำลังมีการปฏิบัติเพื่อให้โทสะ ให้หมดไป
 • เป็นผู้มีโมหะ หมดแล้ว หรือกำลังมีการปฏิบัติเพื่อให้โมหะ ให้หมดไป

องค์ประกอบ 6 อย่างนี้ ถ้าเกิดขึ้นในการให้ทาน บุญกุศลที่ได้รับจะประมาณไม่ได้

ให้ทานอย่างไร ให้มีผลมากและอานิสงส์มากด้วย
Tagged on: