download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 2/08/2559

ให้เราเริ่มต้นตั้งขึ้นใหม่ เพราะว่าทุกครั้งที่เราระลึกได้และเราเริ่มต้นใหม่ คือทำซ้ำทำย้ำ ทำให้มันมีสติตั้งขึ้น เราจะมีความแข็งแรงขึ้นมา

อย่างเวลาที่เด็กอายุประมาณครึ่งขวบ ขวบนึง เขาเริ่มฝึกเดิน เขาก็จะล้มเป็นธรรมดา ล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่เขาจะลุกขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ล้มลงก่อนล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นเท่านั้นครั้งนั่นแหละเหมือนกันบางทีมันก็เผลอเพลินไป อันนี้มันธรรมดา บางทีเราไปคิดนึกเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้าง อาจจะลืมหลงสติไปบ้างแต่พอเราละลึกได้เมื่อไร่เราก็ตั้งสติขึ้น ทำใหม่เริ่มใหม่ ในการกระทำตรงนี้จะทำให้สติมีกำลัง เผลอบ้างขึ้เกียจบ้าง ก็ทำ ขี้เกียจก็ทำ ขยันก็ทำ ทำอะไร? ฝึก “สติ” นี่แหละ ถ้าใช้พุทธานุสติ ก็เริ่มต้นด้วยคำว่า “พุทโธ” ถ้าใช้อานาปานสติก็เริ่มต้นด้วยการนึกถึง “ลมหายใจ”


ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่
Tagged on: