download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/07/2559

พระพุทธเจ้าทรงแสดง จูฬปุณณมสูตร ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ๑๕ ค่ำ ณ บุปผาราม ซึ่งเป็ฯปราสาทของนางวิสาขา ได้ตรัสถึงเรื่องสัตบุรุษหรือคนดี และอสัตบุรุษหรือคนไม่ดี โดยแสดงถึงความแตกต่างของอสัตบุรุษ และสัตบุรุษ ด้วยคุณธรรม ๙ อย่าง คือ ความรู้จัก สัตบุรุษ/อสัตบุรุษ ๑ ประกอบด้วยธรรม ๑ ความภักดี ๑ ความคิด ๑ ความรู้ ๑ ถ้อยคำ ๑ การงาน ๑ ความเห็น ๑ การให้ทาน ๑


คำพุทธ – จูฬปุณณมสูตร
Tagged on: